Mesleki Eğitim Küçük Ölçekli Ortaklıklar

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA210-VET

Ana Eylem 2 İşbirliği için Ortaklıkları faaliyeti altında yer alan Küçük Ölçekli Ortaklıklar, küçük ölçekli ve/ya Erasmus+ deneyimi az olan ya da hiç olmayan kurum/kuruluşlara ve onların katılımcılarına kurumsal kapasiteleri ve deneyimleri doğrultusunda Erasmus+ Programından yararlanma fırsatı sunar. İşbirliği Ortaklıklarına göre daha kısa süreli ve daha düşük bütçeli olduğu gibi daha basitleştirilmiş koşullarla Programa ilk kez başvuracaklar için kolaylıklar sağlamaktadır.

Erasmus+ Mesleki Eğitimde Küçük Ölçekli Ortaklıklar

Mesleki Eğitim alanında Küçük Ölçekli Ortaklıklar aracılığıyla kurumlar; işbirliği ağları oluşturma, uluslararası kapasitelerini artırma, yenilikçi fikir, uygulama ve yöntemleri paylaşma fırsatı bulacaktır.

Projenin hedef kitlesi kimdir?

Mesleki Eğitim İşbirliği Ortaklıkları faaliyetinin hedef kitlesi, temel veya sürekli mesleki eğitim programlarına devam eden öğreniciler ve mezunlar, mesleki eğitimden sorumlu personel ile mesleki eğitim alanında geliştirilecek İşbirliği Ortaklık projelerinin sonuçlarından doğrudan veya dolaylı olarak yararlanacak kişiler.

Kimler başvuru yapabilir?

Program Ülkesinde yerleşik tüzel kişiliği haiz kamu ya da özel tüm kurum ve kuruluşlar başvuru yapabilir. Başvuru, tüm ortak kuruluşlar adına koordinatör kurum tarafından yapılır.

Kimler ortak olabilir?

Küçük Ölçekli Ortaklıklar projelerinde en az 2 farklı Program Ülkesinden en az 2 ortak yer almalıdır.

Proje ve faaliyet süresi ne kadardır?

Proje süresi, başvuru aşamasında projenin hedeflerine ve gerçekleştirilecek faaliyetlere göre 6 ila 24 ay arasında seçilebilir. Tüm faaliyetler proje süresi içinde tamamlanmış ve sonuçlar üretilmiş olmalıdır. Süre, projenin amaçlarına ve zaman içinde planlanan faaliyetlerin türüne göre başvuru aşamasında seçilmelidir.

Hibe kalemleri nelerdir?

Küçük Ölçekli Ortaklıklar için toplam proje bütçesi 30.000 Avro ya da 60.000 Avro olarak götürü usulde başvuru aşamasında seçilir.
Proje hibesi; hedefler, önerilen faaliyetler ve beklenen sonuçlar başlıklarında verilen açıklamalar doğrultusunda belirlenir.
Proje bütçesinde planlanan faaliyetlerin listesi ve her bir faaliyete ayrılan hibe payı belirtilmelidir.

Başvuru tarihleri nelerdir?

Küçük Ölçekli Ortaklıklar başvuruları için 2 ayrı başvuru dönemi bulunmaktadır:

 

  • 1 Eylül ile 31 Aralık tarihleri arasında başlayacak projeler için başvurular en geç 5 Mart 2024 tarihinde Brüksel saati ile 12.00.00'a kadar sisteme yüklenmek zorundadır.

 

  • 1 Ocak ila 31 Ağustos tarihleri arasında başlayacak projeler için başvurular en geç 1 Ekim 2024 tarihinde Brüksel saati ile 12.00.00'a kadar sisteme yüklenmek zorundadır.

Başvuru öncesi kayıt işlemleri nasıl yapılır?

Erasmus+ Programının ülke merkezli projelerine başvuru yapmak isteyen kurum/kuruluşların, Organizasyon Kimliğine (Organisation ID, OID) sahip olması gerekmektedir.
Kurumunuza ait bir OID mevcut değilse Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasında yer alan “Register my organisation” sekmesinden kayıt yapmanız gerekmektedir. Sisteme EU Login kullanıcı bilgisi ile giriş yapılması gerekmektedir.
Kurumunuz adına kayıt yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
- İlgili sisteme güncel bilgiler ile kayıt olunmalıdır.
- OID, Erasmus+ programının tüm ülke merkezli proje başvurularında kullanılmak üzere bir kere alınmalıdır.
- OID için kayıt oluştururken kaydı gerçekleştiren kişiye özgü kullanıcı adı ve şifreler yerine, her zaman hatırlanabilecek kullanıcı adı ve şifre tercih edilmelidir. Bu bilgiler sonraki dönem başvurularında da kullanılmak üzere ilgili kişilerin erişimine olanak sağlayacak şekilde muhafaza edilmelidir. (Authorised Users ekranında birden fazla kişi de yetkilendirilebilmektedir.)
- Kayıt formundaki tüm bilgiler girildikten ve kayıt gerçekleştirildikten sonra sistem OID’yi otomatik üretir.
- OID, "E" harfi ile başlayan ve 8 rakamla devam eden bir numaradır (Örneğin: E12345678).
- Kurumunuzun yasal statüsünü gösteren Tüzel Kişilik Formu da sisteme yüklenmiş olmalıdır. Bağlantı adresi verilen sayfada yer alan tüzel kişilik formlarından kurum/kuruluşunuzun yasal statüsüne uygun olanı indirip ORS’ye yükleyiniz: https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_en
- OID kayıt süreci ile ilgili detaylı bilgilere Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasından ulaşılabilir.

* Daha önce Erasmus+ Programına başvuruda bulunan ve PIC koduna sahip olanlara otomatik olarak OID kodu atanmıştır. Atanmış olan OID kodu, Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasındaki “Search” alanına kurum/kuruluş adı veya “arama kriterlerini genişlet” butonu tıklanarak PIC kodu, vergi numarası vb. bilgiler girilerek öğrenilir. Önceki dönemlerde birden fazla PIC kodu almış olanlar, başvuru yapılacak programdan sorumlu birimle iletişime geçmelidir.
* EU Login hesabı olmayanlar “Create an account” sekmesini tıklayarak öncelikle bir EU Login hesabı edinir ve daha sonra sisteme giriş yapar. Bu kullanıcı hesabı bireysel kayıttır ancak kurumsal adresle bir EU Login hesabı oluşturulması ve Organizasyon Kimliği için kurumsal EU Login hesabının kullanılması tavsiye edilir.

Başvuru formu nasıl doldurulur?

Mesleki Eğitiminde Küçük Ölçekli Ortaklıklar projeleri için KA210-VET kodlu başvuru formu doldurulmalıdır.
Başvurular, Avrupa Komisyonunun resmi internet sayfasında yayımlanan e-formlar aracılığıyla çevrimiçi olarak yapılır. Formlara ulaşmak için öncelikle kurumsal bir EU Login hesabı oluşturulmalıdır. Avrupa Komisyonunun başvuru formlarını yayımlandığı sayfaya Turna Proje Yönetim Sistemi (TURNA) hesabı kullanılarak da erişilebilir.
Başvuru formu doldurulurken ilgili yıla ait Program Rehberi ve mevcut olması durumunda Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yayımlanan ve TURNA’dan ulaşılabilen başvuru rehberleri dikkate alınmalıdır.
Başvuru için başvuru formunun doldurulmuş olması tek başına yeterli olmayıp başvuru formunda belirtilen tüm ek belgelerin de başvuru formuyla birlikte yüklenmesi gerekmektedir.
Başvuru formu, başvuru sahibi kuruluşun bulunduğu ülkenin Ulusal Ajansına sunulmalıdır.
Program Rehberinde belirtilen son başvuru tarihine uyulmalıdır.
Projelerin, başvuru sahibi kurumun ve hedef kitlenin ihtiyaçlarına dayalı ve özgün bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Mükerrer finansmana neden olabilecek, birbirine benzer projeler değerlendirme aşamasında elenebilecektir. Başvuru sahiplerinin projelerini kendilerinin hazırlaması, başvuru öncesi herhangi bir kişi veya firma ile proje uygulamasını bağlayıcı ve/veya proje uygulamasının tamamını veya bir kısmını üçüncü taraflara devreden her türlü düzenlemeden kaçınmaları gerekmektedir.
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından her teklif çağrısı döneminde bilgilendirme ve başvuru formu doldurmaya yönelik proje destek toplantıları düzenlenmektedir. Bu toplantılara başvurmak için www.ua.gov.tr adresinde yayımlanan duyuruları takip edebilirsiniz.

Değerlendirme süreci nasıldır?

Tüm proje başvuruları, değerlendirme sürecinin ilk aşamasında uygunluk kontrolüne tabi tutulur. Uygunluk kontrolünde başvurunun uygunluk kriterlerini taşıyıp taşımadığı değerlendirilir. İlgili yılın Program Rehberinde her proje türü için ilan edilen Uygunluk kriterlerinin tamamının sağlanması gerekir. Kriterlerden birinin sağlanmaması durumunda başvurular içerik değerlendirmesine alınmadan reddedilir ve ret gerekçesi başvuru sahibine bildirilir.
Uygunluk kontrolünü geçen projeler içerik değerlendirilmesi yapılmak üzere bağımsız dış uzmanlara atanır. Başvuru sahibinin başvuru formundaki sorulara verdiği cevaplar esas alınarak Program Rehberinde yer alan Kalite Ölçütleri çerçevesinde bağımsız dış uzmanlar tarafından içerik değerlendirmesi yapılır. Başvurular, aldıkları puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. En yüksek puan alan başvurudan başlanarak proje başvurularına hibe tahsis edilir. Başvuru sonuçları kabul ve yedek listeleri halinde internet sitemizde ilan edilmektedir.

Kabul edilen projeler için süreç nasıl işler?

Hibe almaya hak kazanan proje sahibi kurum/kuruluşlara resmi bildirimde bulunulur. Akabinde, sözleşme sürecine ilişkin bilgi verilir, sözleşme öncesi belgelerin tamamlanması talep edilir. Belgelerin tamamlanmasının ardından Türkiye Ulusal Ajansı tarafından, tahsis edilen azami hibeler çerçevesinde hazırlanan sözleşmeler kurum/kuruluşların yasal temsilcileri tarafından imzalandıktan sonra Türkiye Ulusal Ajansı tarafından da imzalandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer. Sözleşme imzalandıktan itibaren “yararlanıcı” olarak adlandırılan kuruluşlar projelerini yürütebilmek için gerekli hibe desteğinden yararlanırlar. Hibe tahsis edilerek sözleşme imzalanan projelerin ilk ödemesi, sözleşmede belirtilen oranda ve sözleşmede belirtilen Avro cinsinden açılan banka hesabına yapılır. Kurum/kuruluşlar, hibe sözleşmesi ve eklerinde belirtilen kurallara göre proje faaliyetlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Projenin sözleşme sonrası süreci ile ilgili bilgi almak için proje uygulama süreci sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bilinmesi gereken diğer hususlar nelerdir?

Projelerin, başvuru sahibi kurumun ve hedef kitlenin ihtiyaçlarına dayalı ve özgün bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Mükerrer finansmana neden olabilecek, birbirine benzer projeler değerlendirme aşamasında elenebilecektir. Başvuru sahiplerinin projelerini kendilerinin hazırlamaları, başvuru öncesi herhangi bir kişi veya firma ile projenin idari ve mali yönetiminin tamamını veya bir kısmını üçüncü taraflara devreden her türlü bağlayıcı düzenlemeden kaçınmaları gerekmektedir.
Başvuru formu, Erasmus+ Program Ülkelerinin resmi dillerinden biri kullanılarak doldurulmalıdır. İngilizce dışında bir dil kullanılarak yapılan başvurular için proje başvuru formunun İngilizce çevirisi eklenmelidir.
Aşağıdaki dokümanlar başvuruya eklenmiş olmalıdır:

  • Başvuruda belirtilen yasal temsilci tarafından imzalanmış Doğruluk Beyanı (Declaration on Honour)
  • Her bir ortak ile başvuru sahibi tarafından imzalanmış ortaklık yetki belgeleri (Mandates)