Kişisel Veri Politikası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre kişisel veriler, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Kişisel verilerin işlenmesi; kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

A) Türkiye Ulusal Ajansı’nın Kişisel Veri Politikası

Türkiye Ulusal Ajansı'nın kişisel veri işleme ilkeleri aşağıdaki gibidir:

1. Veri Sorumlusu

Türkiye Ulusal Ajansı

Ehlibeyt Mah. Mevlana Bulvarı No:181 06520 Çankaya / ANKARA

2. Kişisel Verilerin Toplanmasının, Saklanmasının ve İşlenmesinin Amacı

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından toplanan kişisel verilerinizin niteliği, sağlanan veya sunulan özel hizmete bağlıdır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince hizmetlerimizin sağlanabilmesi için ihtiyaç duyulan kişisel veriler, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak üzere en asgari düzeyde toplanmakta, söz konusu kişisel veriler yalnızca ilgili amaçlar için kullanılmaktadır.

Kişisel verilerin kullanım amaçları genel olarak aşağıdaki gibidir:

  • Hizmetlerin yürütülmesini, sunulmasını, korunmasını ve sürdürülmesini sağlamak,
  • Gelen geri bildirimlere göre iletişim kurmak,
  • Bilgilendirme mesajları göndermek,
  • Eğitim çağrılarında/davetlerinde bulunmak


3.
Kişisel Verilerin İşlenmesi

Başvuru ve ekleri aracılığıyla toplanan kişisel veriler, Türkiye Ulusal Ajansı web uygulamaları (Turna vb.) ve Türkiye Ulusal Ajansı personeli tarafından işlenir.

Ayrıca bilgilendirme etkinlikleri/toplantıları, program tanıtım etkinlikleri/toplantıları, eğitim kursları ve seminerleri kapsamında da katılımcılara ait kişisel veriler toplanmaktadır. Bu toplantı/etkinlikler sırasında çekilen video ve fotoğraflarda yer alma konusunda toplantı öncesinde açık rıza alınmaktadır.

4. Verilerin Saklanma Süresi

Türkiye Ulusal Ajansı, kişisel verileri saklama süreleri bakımından tüm yasal düzenlemelere uymaktadır. Başvurular aracılığıyla alınan veriler, en az proje ve raporlama süreci tamamlanana kadar saklanmak zorundadır. Söz konusu veriler bu süreçten sonra da olası hukuki yükümlülükler, ihtilaflar, değerlendirme ve denetimler bakımından bir süre daha saklanmaktadır.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında kişisel verileri işlenen kişi, verileri hakkında bilgi alma, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik ya da yanlış verilerinin düzeltilmesini talep etme ayrıca kişisel veri işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde verilerinin silinmesini ya da yok edilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Kişisel verisi işlenen kişi, kişisel verilerin işlenmesinde bir ihlal olduğundan şüphelenirse, önce Veri Sorumlusuna başvurmak şartıyla denetim makamına (Kişisel Verileri Koruma Kurulu) şikâyette bulunma hakkına sahiptir.

B) Avrupa Komisyonu’nun Kişisel Veri Politikası

Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programı’nın Ulusal Ajanslar tarafından yürütülen ülke merkezli faaliyetleri bakımından Avrupa Komisyonu’nun kişisel veri politikasını incelemek için tıklayınız. Türkçe tercümesini incelemek için tıklayınız.

C) Yararlanıcıların Kişisel Verilerin Korunması Bakımından Yükümlülükleri

Yararlanıcılar, hibe tahsisi yapılan projeler çerçevesinde işledikleri kişisel veriler bakımından 23 Ekim 2018 tarihli ve (AB) 2018/1725 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü’nün 29. maddesi kapsamında veri işleyen sıfatıyla yükümlülük altındadırlar.

Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programlarında veri işleyen olmanın yararlanıcı için ne anlama geldiğine bakınız.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (KVKK) “İlgili kişinin hakları” başlıklı 11. Maddesinde sayılan hakların kullanılabilmesi için Türkiye Ulusal Ajansıyla Kişisel Veri Başvuru Formunu kullanmak suretiyle iletişime geçebilirsiniz.