Yükseköğretim Alanında İşbirliği Ortaklıkları

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA220-HED

Yükseköğretim alanında İşbirliği Ortaklıkları, yükseköğretim alanında yenilikler üretmek ve uygulamak amacıyla Program Üyesi ülkelerde faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar arasında stratejik işbirliği ve ortaklıklar kurulmasına imkân sağlar.

Projenin hedef kitlesi kimdir?

İşbirliği Ortaklıkları projelerinin hedef kitlesi yükseköğretim öğrencileri, akademik ve idari personel, profesyoneller, eğitimciler, yükseköğretim alanında çalışanlardan oluşmaktadır.

Kimler başvuru yapabilir?

Program Ülkesinde yerleşik olmak şartıyla eğitim, öğretim, gençlik, spor ve diğer sosyo-ekonomik sektörlerden tüzel kişiliği haiz kamu ya da özel tüm kurum/kuruluşlar başvuru yapabilir.

- Yükseköğretim kurumu*

- Okul/enstitü/eğitim merkezi (mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi dâhil, okul öncesinden üst orta eğitime kadar her seviyede)

- STK’lar

- KOBİ’ler

- Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurumu

- Ticaret odaları, sanayi, esnaf dernekleri/mesleki dernekler ve sendikalar da dâhil olmak üzere, bir sosyal ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi

- Araştırma enstitüsü

- Vakıf

- Şirketlerarası bir eğitim merkezi

- Müşterek (işbirliğine dayalı) eğitim sunan şirketler

- Kültürel bir kurum/kuruluş, kütüphane, müze

- Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan bir kurum/kuruluş

- Yaygın ve sargın eğitim aracılığıyla kazanılmış bilgi, beceri ve yeterlikleri onaylayan bir kurum/kuruluş

 

*Program Ülkelerinde yerleşik yükseköğretim kurumlarının "Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi (ECHE-Erasmus Charter for Higher Education)" sahibi olmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunabilmek için, başvuran kuruluşların son başvuru tarihinden en az 2 yıl önce yasal olarak kurulmuş olmaları gerekmektedir.

 

Proje ve faaliyet süresi ne kadardır?

Proje süresi en az 12 ay en fazla 36 ay olmalıdır.

Hibelendirme kuralları nelerdir?

2022 yılından itibaren götürü usulünde (lump sum) hibelendirme modeline geçilmiştir. Projenin toplam hibe miktarına tekabül edecek 3 bütçe seçeneği (120.000, 250.000, 400.000 Avro) bulunmaktadır. Başvuru sahipleri, gerçekleştirmek istedikleri faaliyetlere ve elde etmek istedikleri sonuçlara göre önceden tanımlanmış 3 toplu tutar arasından seçim yapacaklardır. Talep edilecek toplu tutarın seçimi, başvuru sahibinin projenin toplam maliyetine ilişkin kendi tahminine dayanmalıdır. Bu tahminden yola çıkarak başvuru sahipleri, ihtiyaçlarına en uygun olan ve fonların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacak toplu tutarı seçmelidir.

 

Başvuru sahipleri proje faaliyetlerini “iş paketleri” halinde bölmelidir. Bir iş paketi, belirli ortak hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunan bir dizi faaliyet olarak tanımlanır. “Proje Yönetimi” ile “Uygulama” iş paketleri arasında net bir ayrım yapılmalıdır. Başvuru sahiplerinin, proje yönetimi de dâhil olmak üzere projelerini en fazla 5 iş paketine bölmeleri önerilmektedir.

 

Hibelendirme kuralları hakkında daha detaylı bilgi için Program Rehberine ve Götürü Usulü Hibelendirme Modeli için El Kitabına bakınız.

Son başvuru tarihi ne zamandır?

Başvurular, en geç 5 Mart 2024 tarihinde Brüksel saati ile öğlen 12:00'a kadar sisteme yüklenmelidir.

Başvuru öncesi kayıt işlemleri nasıl yapılır?

Erasmus+ Programının ülke merkezli projelerine başvuru yapmak isteyenlerin Organizasyon Kimliğine (Organisation ID, OID) sahip olması gerekmektedir. Katılımcı Kimlik Kodunun (PIC) yerine OID kullanılmaktadır. Ancak, daha önce Erasmus+ Programına başvuruda bulunan ve PIC koduna sahip olanlara otomatik olarak OID atanmıştır. Atanmış olan OID, Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasındaki “Search” alanına kurum/kuruluş adı veya “arama kriterlerini genişlet” butonu tıklanarak PIC kodu, vergi numarası vb. bilgiler girilerek öğrenilir. Önceki dönemlerde birden fazla PIC kodu almış olanlar, başvuru yapılacak programdan sorumlu birimle iletişime geçmelidir. Daha önce PIC kodu almamış olanlar ise yine Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasında yer alan “Register my organisation” sekmesinden kayıt yaparak OID alabilir. “Register my organisation” sekmesinde açılan sayfada EU Login kullanıcı bilgisi ile giriş yapılması gerekmektedir. EU Login hesabı (eski adı ile ECAS hesabı) olanlar mevcut hesapları ile sisteme giriş yapabililer. EU Login hesabı olmayanlar ise “Create an account” sekmesini tıklayarak bir EU Login hesabı edinerek sisteme giriş yapar.

 

Kayıt yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

 1. İlgili sisteme güncel bilgiler ile kayıt olunmalıdır.
 2. OID, Erasmus+ programının tüm proje başvurularında kullanılmak üzere bir kere alınmalıdır.
 3. OID için kayıt oluştururken kaydı gerçekleştiren kişiye özgü kullanıcı adı ve şifreler yerine, her zaman hatırlanabilecek kullanıcı adı ve şifre tercih edilmelidir. Bu bilgiler sonraki dönem başvurularında da kullanılmak üzere ilgili kişilerin erişimine olanak sağlayacak şekilde muhafaza edilmelidir.
 4. Kayıt formundaki tüm bilgiler girildikten ve kayıt gerçekleştirildikten sonra sistem OID’yi otomatik üretir.
 5. OID, "E" harfi ile başlayan ve 8 rakamla devam eden bir numaradır (Örneğin: E12345678). OID kayıt süreci ile ilgili detaylı bilgilere Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan sayfadan ulaşılabilir

Başvuru formu nasıl doldurulur?

Başvurular, Avrupa Komisyonunun resmi internet sayfasında yayımlanan e-formlar aracılığıyla çevrimiçi olarak yapılır. Formlara ulaşmak için öncelikle kurumsal bir EU Login hesabı oluşturulmalıdır. Başvuru formu doldurulurken ilgili yıla ait Program Rehberi ve mevcut olması durumunda Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yayımlanan ve TURNA’dan ulaşılabilen başvuru rehberleri dikkate alınmalıdır. Başvuru için başvuru formunun doldurulmuş olması tek başına yeterli olmayıp başvuru formunda belirtilen tüm ek belgelerin de başvuru formuyla birlikte yüklenmesi gerekmektedir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından her teklif çağrısı döneminde bilgilendirme ve başvuru formu doldurmaya yönelik proje destek oturumları düzenlenmektedir. Bu toplantılara başvurmak için MS Teams platformu ve www.ua.gov.tr adresinde yayımlanan duyuruları takip edebilirsiniz.

 

 

Değerlendirme süreci nasıldır?

Tüm proje başvuruları, değerlendirme sürecinin ilk aşamasında uygunluk kontrolüne tabi tutulur. Uygunluk kontrolünde başvurunun uygunluk kriterlerini taşıyıp taşımadığı değerlendirilir. Uygunluk kriterlerinin tamamının sağlanması gerekir. Kriterlerden birisinin sağlanmaması durumunda başvurular içerik değerlendirmesine alınmadan reddedilir ve ret gerekçesi yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir. Uygunluk kriterleri, mevcut olması halinde TURNA’dan erişilebilen başvuru rehberlerinde yer almaktadır.

 

Uygunluk kontrolünü geçen projeler içerik değerlendirilmesi yapılmak üzere bağımsız dış uzmanlara atanır. Başvuru sahibinin başvuru formundaki sorulara verdiği cevaplar esas alınarak Program Rehberinde yer alan Kalite Ölçütleri çerçevesinde bağımsız dış uzmanlar tarafından içerik değerlendirmesi yapılır. Başvurular, aldıkları puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. En yüksek puan alan başvurudan başlanarak proje başvurularına hibe tahsis edilir. Başvuru sonuçları, kabul ve yedek listeleri halinde başvuru sonuçları bölümünden takip edilebilir. Değerlendirme sonuçları başvuru sahiplerine resmi olarak bildirilir.

Kabul edilen projeler için süreç nasıl işler?

Hibe almaya hak kazanan proje sahibi kurum/kuruluşlara resmi bildirimde bulunulur. Akabinde, sözleşme sürecine ilişkin bilgi verilir, sözleşme öncesi belgelerin tamamlanması talep edilir. Belgelerin tamamlanmasının ardından Türkiye Ulusal Ajansı tarafından, tahsis edilen azamî hibeler çerçevesinde hazırlanan sözleşmeler kurum/kuruluşlara gönderilir. Sözleşmeler, kurum/kuruluşların yasal temsilcileri tarafından e-imza ile imzalandıktan sonra Türkiye Ulusal Ajansı’na elektronik ortamda iletilir (Sözleşmeler e-imza ile imzalandığından posta ile gönderim yapılmasına gerek yoktur). Sözleşmeler, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından imzalandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer. İmza süreci tamamlandığında sözleşmeler yararlanıcılar tarafından TURNA üzerinden erişilebilir hale gelir. Projenin sözleşme sonrası süreci ile ilgili bilgi almak için proje uygulama süreci sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bilinmesi gereken diğer hususlar nelerdir?

Doğru başvuru formu kullanılmalıdır (2022 KA220-HED - Yükseköğretim Alanında İşbirliği Ortaklıkları) Başvuru formunun tüm zorunlu ve ilgili alanları, Erasmus+ Program Rehberindeki kurallar ve açıklamalar çerçevesinde doldurulmalıdır. Başvuru formu, başvuran kuruluşun bulunduğu ülkenin Ulusal Ajansına sunulmalıdır.

Başvuru formu, Erasmus+ Program Ülkelerinin resmi dillerinden biri kullanılarak doldurulmalıdır.

Projede yer alan kurumların profil ve uzmanlık alanlarının projenin konusu, hedefleri ve faaliyetleri ile ilgili ve uygun kurumlar olmalarına dikkat edilmelidir.

Projelerin, başvuru sahibi kurumun ve hedef kitlenin ihtiyaçlarına dayalı ve özgün bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Mükerrer finansmana neden olabilecek, birbirine benzer projeler değerlendirme aşamasında elenebilecektir. Başvuru sahiplerinin projelerini kendilerinin hazırlaması, başvuru öncesi herhangi bir kişi veya firma ile proje uygulamasını bağlayıcı ve/veya proje uygulamasının tamamını veya bir kısmını üçüncü taraflara devreden her türlü düzenlemeden kaçınmaları gerekmektedir.

*İngilizce haricinde başvurular için proje başvuru formunun İngilizce çevirisi eklenmelidir.

 • Başvuran kurum ve diğer proje ortakları, Program Rehberinde belirtilen asgari gereklilikleri karşılamalıdır:
  • Koordinatör ve proje ortağı olan yükseköğretim kurumları ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) sahibi olmalıdır.
  • Başvuruda bulunabilmek için, başvuran kuruluşların son başvuru tarihinden en az 2 yıl önce yasal olarak kurulmuş olmaları gerekmektedir.

  • Projede en az üç Program ülkesinden en az üç kurum/kuruluşun katılımı gereklidir. Aşağıdaki dokümanlar başvuru formuna eklenmiş olmalıdır:

   • Formdan indirilmesi, tüm alanlarının eksiksiz olarak doldurulması, mühürlenmesi ve koordinatör kurumun yasal temsilcisi tarafından imzalanması gereken Doğruluk Beyanı (Declaration of Honour).
   • Koordinatör ve her bir proje ortağı kuruluş tarafından ikili olarak imzalanması gereken Ortaklık Yetki Belgeleri (Mandates). Başvuru öncesinde tüm katılımcı kuruluşların yasal statülerini gösteren belgeler, Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasına yüklenmiş olmalıdır. (Daha fazla bilgi için Program Rehberi Bölüm C “Adım 1: Kayıt” kısmına bakınız.)
   • 60.000 Avro’yu aşan tüm hibeler için, kuruluşunuzun finansal kapasitesini gösteren belgeler katılımcı portalına yüklenmelidir. (Daha fazla bilgi için Program Rehberi Bölüm C “Adım 1: Kayıt” kısmına bakınız). Bu kural kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlar için uygulanmaz.
   • Başvuru formu Program Rehberinde belirtilen son başvuru tarihi ve saatinden önce sisteme yüklenmelidir.
   • Aynı başvuru, aynı ortaklarla yalnızca bir Ulusal Ajansa, bir sektörden ve bir başvuran (koordinatör) kurum tarafından sunulmalıdır.
   • Doldurulmuş formun bir kopyasının kaydedilmesi ve çıktısının alınması gerekmektedir. Başvuru işleminin tamamlanabilmesi için çevrim içi gönderimi tamamlanmış olan başvurunun en geç 1 hafta içinde TURNA Elektronik Proje Yönetim Sistemindeki kullanıcı hesabıyla eşleştirme işleminin yapılması gerekmektedir.