Gençlik Alanında İşbirliği Ortaklıkları

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA220-YOU

Ana Eylem 2 İşbirliği için Ortaklıklar faaliyeti altında yer alan Gençlik Alanında İşbirliği Ortaklıkları, katılımcı kurum/kuruluşlara uluslararası işbirliği ile tecrübe kazanma ve kapasitelerini güçlendirme, ortaklık ağlarını geliştirip güçlendirme, yüksek kalitede yenilikçi çıktılar/ürünler üretme imkânı sağlar. Bu faaliyet kapsamında gerçekleştirilen projeler yenilikçi uygulamaların geliştirilmesinin, aktarılmasının ve/veya uygulanmasının yanı sıra Avrupa düzeyinde işbirliğini, akran öğrenimini ve deneyim alışverişini teşvik eden ortak girişimlerin gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır.

1.Projenin hedef kitlesi kimdir?

Gençlik Alanında İşbirliği Ortaklıkları projelerinin hedef kitlesi gençler, gençlik çalışanları ve gençlik alanında aktif olan kuruluşların personel ve üyeleridir

2.Kimler başvuru yapabilir?

Program Ülkesinde yerleşik olmak şartıyla eğitim, öğretim, gençlik, spor ve diğer sosyo-ekonomik sektörlerden tüzel kişiliği haiz kamu ya da özel tüm kurum/kuruluşlar başvuru yapabilir. Başvurular kurumsaldır. Ortaklık bünyesindeki tüm kurum/kuruluşlar adına koordinatör kurum tarafından başvuru sunulur. 

Ortaklık yapısı başvuru aşamasında belirlenmiş olmalıdır ve 3 farklı Program Ülkesinden en az 3 kurum/kuruluş olmalıdır. 

3.Proje ve Faaliyet Süresi Ne kadardır?

Proje süresi 12 ila 36 ay arasında olabilir; süre başvuru aşamasında projenin hedeflerine ve gerçekleştirilecek faaliyetlere göre seçilmelidir.

4.Hibe Kalemleri Nelerdir?

Proje başvurusunda belirtilen faaliyetlere ve planlanan ürün/çıktılara göre 3 çeşit hibe sunulmaktadır. Toplam proje hibesi, götürü usulü olup 120.000Avro, 250.000Avro veya 400.000Avro olmak üzere 3 kategoridedir.

Götürü usulü hibeleme modeli ile ilgili kitapçık bağlantıdan incelenebilmektedir.

5.Başvuru tarihleri Nelerdir?

İlk başvuru dönemi: Başvuru formu en geç 5 Mart 2024 tarihinde Brüksel saati ile 12:00:00'ye kadar sisteme yüklenmek zorundadır.

İkinci başvuru dönemi: Başvuru formu en geç 1 Ekim 2024 tarihinde Brüksel saati ile 12:00:00'ye kadar sisteme yüklenmek zorundadır.

Başvurular için tıklayınız.

6.Başvuru Öncesi kayıt işlemleri nasıl yapılır?

2019 yılı Ekim Ayı itibariyle Erasmus+ Programının ülke merkezli projelerine başvuru yapmak isteyenlerin Organizasyon Kimliğine (Organisation ID, OID) sahip olması gerekmektedir. Katılımcı Kimlik Kodunun (PIC) yerine OID kullanılacaktır. Ancak, daha önce Erasmus+ Programına başvuruda bulunan ve PIC koduna sahip olanlara otomatik olarak OID atanmıştır. Atanmış olan OID, Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasındaki “Search” alanına kurum/kuruluş adı veya “arama kriterlerini genişlet” butonu tıklanarak PIC kodu, vergi numarası vb. bilgiler girilerek öğrenilir. Önceki dönemlerde birden fazla PIC kodu almış olanlar, başvuru yapılacak programdan sorumlu birimle iletişime geçmelidir. Daha önce PIC kodu almamış olanlar ise yine Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasında yer alan “Register my organisation” sekmesinden kayıt yaparak OID alabilir. “Register my organisation” sekmesinde açılan sayfada EU Login kullanıcı bilgisi ile giriş yapılması gerekmektedir. EU Login hesabı (eski adı ile ECAS hesabı) olanlar mevcut hesapları ile sisteme giriş yapabililer. EU Login hesabı olmayanlar ise “Create an account” sekmesini tıklayarak bir EU Login hesabı edinerek sisteme giriş yapar. Kayıt yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: İlgili sisteme güncel bilgiler ile kayıt olunmalıdır. OID, Erasmus+ programının tüm ülke merkezli proje başvurularında kullanılmak üzere bir kere alınmalıdır. OID için kayıt oluştururken kaydı gerçekleştiren kişiye özgü kullanıcı adı ve şifreler yerine, her zaman hatırlanabilecek kullanıcı adı ve şifre tercih edilmelidir. Bu bilgiler sonraki dönem başvurularında da kullanılmak üzere ilgili kişilerin erişimine olanak sağlayacak şekilde muhafaza edilmelidir. Kayıt formundaki tüm bilgiler girildikten ve kayıt gerçekleştirildikten sonra sistem OID’yi otomatik üretir. OID, "E" harfi ile başlayan ve 8 rakamla devam eden bir numaradır (Örneğin: E12345678). OID kayıt süreci ile ilgili detaylı bilgilere Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan sayfadan (hyperlink) ulaşılabilir. https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/OID+How+to+register+an+organisation

7. Başvuru formu nasıl doldurulur?

Gençlik Alanında İşbirliği Ortaklıkları projeleri için KA220-YOU kodlu başvuru formu doldurulmalıdır. 

Başvurular, Avrupa Komisyonunun resmi internet sayfasında yayımlanan e-formlar aracılığıyla çevrimiçi olarak yapılır. Formlara ulaşmak için öncelikle kurumsal bir EU Login hesabı oluşturulmalıdır. Avrupa Komisyonunun başvuru formlarını yayımlandığı sayfaya Turna Proje Yönetim Sistemi (TURNA) hesabı kullanılarak da erişilebilir. 

Başvuru formu doldurulurken ilgili yıla ait Program Rehberi ve mevcut olması durumunda Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yayımlanan ve TURNA’dan ulaşılabilen başvuru rehberleri dikkate alınmalıdır. 

Başvuru için başvuru formunun doldurulmuş olması tek başına yeterli olmayıp başvuru formunda belirtilen tüm ek belgelerin de başvuru formuyla birlikte yüklenmesi gerekmektedir. 

Başvuru formu, başvuru sahibi kuruluşun bulunduğu ülkenin Ulusal Ajansına sunulmalıdır. 

Program Rehberinde belirtilen son başvuru tarihine uyulmalıdır. 

Projelerin, başvuru sahibi kurumun ve hedef kitlenin ihtiyaçlarına dayalı ve özgün bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Mükerrer finansmana neden olabilecek, birbirine benzer projeler değerlendirme aşamasında elenebilecektir. Başvuru sahiplerinin projelerini kendilerinin hazırlaması, başvuru öncesi herhangi bir kişi veya firma ile proje uygulamasını bağlayıcı ve/veya proje uygulamasının tamamını veya bir kısmını üçüncü taraflara devreden her türlü düzenlemeden kaçınmaları gerekmektedir. 

8. Değerlendirme süreci nasıldır?

Tüm proje başvuruları, değerlendirme sürecinin ilk aşamasında uygunluk kontrolüne tabi tutulur. Uygunluk kontrolünde başvurunun uygunluk kriterlerini taşıyıp taşımadığı değerlendirilir. İlgili yılın Program Rehberinde her proje türü için ilan edilen Uygunluk kriterlerinin tamamının sağlanması gerekir. Kriterlerden birinin sağlanmaması durumunda başvurular içerik değerlendirmesine alınmadan reddedilir ve ret gerekçesi başvuru sahibine bildirilir.

Uygunluk kontrolünü geçen projeler içerik değerlendirilmesi yapılmak üzere bağımsız dış uzmanlara atanır. Başvuru sahibinin başvuru formundaki sorulara verdiği cevaplar esas alınarak Program Rehberinde yer alan Kalite Ölçütleri çerçevesinde bağımsız dış uzmanlar tarafından içerik değerlendirmesi yapılır. Başvurular, aldıkları puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. En yüksek puan alan başvurudan başlanarak proje başvurularına hibe tahsis edilir. Başvuru sonuçları kabul ve yedek listeleri halinde web sayfamızda ilan edilmektedir.

Hibe almaya hak kazanan proje sahibi kurum/kuruluşlara resmi bildirimde bulunulur. Akabinde, sözleşme sürecine ilişkin bilgi verilir, sözleşme öncesi belgelerin tamamlanması talep edilir. Belgelerin tamamlanmasının ardından Türkiye Ulusal Ajansı tarafından, tahsis edilen azami hibeler çerçevesinde hazırlanan sözleşmeler kurum/kuruluşların yasal temsilcileri tarafından imzalandıktan sonra Türkiye Ulusal Ajansı tarafından da imzalandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer. Sözleşme imzalandıktan itibaren “yararlanıcı” olarak adlandırılan kuruluşlar projelerini yürütebilmek için gerekli hibe desteğinden yararlanırlar. Hibe tahsis edilerek sözleşme imzalanan projelerin ilk ödemesi, sözleşmede belirtilen oranda ve sözleşmede belirtilen Avro cinsinden açılan banka hesabına yapılır. Kurum/kuruluşlar, hibe sözleşmesi ve eklerinde belirtilen kurallara göre proje faaliyetlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür.

9.Bilinmesi gereken diğer hususlar nelerdir?

İşbirliği Ortaklıkları projelerinin içerme ve çeşitlilik, iklim ve çevre sorunları ile mücadele, dijital dönüşüm ve ortak değerler ve katılım önceliklerinden bir ya da daha fazlasına hitap etmesi gerekmektedir.

Gençlik alanına özgü öncelikler ise şunlardır:

Gençlik çalışmalarının kalitesini yükseltme, yenilikçi yaklaşımları teşvik etme ve tanınmasını sağlama

Gençlerin inisiyatif alma duygusunu geliştirme, sosyal alanlar dahil genç girişimciliğini teşvik etme, gençlerin aktif vatandaşlığını teşvik etme

Politika, araştırma ve uygulama arasındaki bağları güçlendirme

Gençlerin istihdam edilebilirliğinin güçlendirilmesi

Başvuruların bu sayılan yatay ve/veya sektöre özgü önceliklerden en az bir tanesini içermesi gerekmektedir.

Projelerin, başvuru sahibi kurumun ve hedef kitlenin ihtiyaçlarına dayalı ve özgün bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Mükerrer finansmana neden olabilecek, birbirine benzer projeler değerlendirme aşamasında elenebilecektir. Başvuru sahiplerinin projelerini kendilerinin hazırlaması, başvuru öncesi herhangi bir kişi veya firma ile proje uygulamasını bağlayıcı ve/veya proje uygulamasının tamamını veya bir kısmını üçüncü taraflara devreden her türlü düzenlemeden kaçınmaları gerekmektedir. Aynı başvuru döneminde bir kurumun birden fazla Ortaklık projesinde koordinatör ya da ortak olarak yer alması mümkündür. Ancak, aynı ortaklarla veya aynı konu ile aynı Ulusal Ajansa ya da farklı Ulusal Ajanslara birden fazla başvuru yapılamaz.

Başvuru formu, Erasmus+ Program Ülkelerinin resmi dillerinden biri kullanılarak doldurulmalıdır. (İngilizce dışında bir dil kullanılarak yapılan başvurular için proje başvuru formunun İngilizce çevirisi eklenmelidir.)

Aşağıdaki dokümanlar başvuruya eklenmiş olmalıdır:

- Başvuruda belirtilen yasal temsilci tarafından imzalanmış Doğruluk Beyanı (Declaration on Honour)

- Her bir ortağın başvuru sahibine verdiği ve taraflarca imzalanmış yetki belgeleri (mandates)

Tüm katılımcı kuruluşların yasal statülerini gösteren belgeler Organisation Registration portalına yüklenmiş olmalıdır.