Okul Eğitiminde Küçük Ölçekli Ortaklıklar

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA210-SCH

Ana Eylem 2 İşbirliği için Ortaklıkları faaliyeti altında yer alan Küçük Ölçekli Ortaklıklar, küçük ölçekli ve/ya Erasmus+ deneyimi az olan ya da hiç olmayan kurum/kuruluşlara ve onların katılımcılarına kurumsal kapasiteleri ve deneyimleri doğrultusunda Erasmus+ Programından yararlanma fırsatı sunar. İşbirliği Ortaklıklarına nazaran daha kısa süreli ve daha düşük bütçeli olduğu gibi daha basit koşullarla Programa ilk kez başvuracaklar için kolaylıklar sağlamaktadır.

Erasmus+ Okul Eğitiminde Küçük Ölçekli Ortaklıklar

Ana Eylem 2 İşbirliği için Ortaklıklar faaliyeti altında yer alan Küçük Ölçekli Ortaklıklar, küçük ölçekli ve/ya Erasmus+ deneyimi az olan ya da hiç olmayan kurum/kuruluşlara ve onların katılımcılarına kurumsal kapasiteleri ve deneyimleri doğrultusunda Erasmus+ Programından yararlanma fırsatı sunar. İşbirliği Ortaklıklarına nazaran daha kısa süreli ve daha düşük bütçeli olduğu gibi daha basit koşullarla Programa ilk kez başvuracaklar için kolaylıklar sağlamaktadır. Küçük Ölçekli Ortaklıklar aracılığıyla kurumlar; işbirliği ağları oluşturma, uluslararası kapasitelerini artırma, yenilikçi fikir, uygulama ve yöntemleri paylaşma fırsatı bulacaktır.

Projenin hedef kitlesi kimdir?

Okul Eğitimi alanında Küçük Ölçekli Ortaklıklar projelerinin hedef kitlesi öğretmenler, okul öğrencileri, profesyoneller, eğitimciler, okul eğitimi alanında çalışanlardır.

 

Program Ülkesinde yerleşik olmak şartıyla eğitim, öğretim, gençlik, spor ve diğer sosyo-ekonomik sektörlerden tüzel kişiliği haiz kamu ya da özel tüm kurum/kuruluşlar başvuru yapabilir.

 

Ortaklık yapısı başvuru aşamasında belirlenmiş olmalıdır ve en az 2 farklı Program Ülkesinden en az 2 kurum/kuruluş olmalıdır.

 

Tüm katılımcı kuruluşların yasal statülerini gösteren belgeler Organisation Registration System'e yüklenmiş olmalıdır. (“Başvuru Öncesi kayıt işlemleri nasıl yapılır?” bölümüne bakınız.)

 

Kimler başvuru yapabilir?

Başvurular kurumsaldır.

 

Program Ülkesinde yerleşik olmak şartıyla eğitim, öğretim, gençlik, spor ve diğer sosyo-ekonomik sektörlerden tüzel kişiliği haiz kamu ya da özel tüm kurum/kuruluşlar başvuru yapabilir.

 

Ortaklık bünyesindeki tüm kurum/kuruluşlar adına koordinatör kurum tarafından başvuru sunulur.

 

Tüm ortaklar Program Ülkelerinden olmalıdır.

 

Aynı teklif çağrısı döneminde aynı ortaklarla sadece bir başvuru yapılabilir.

 

Ortak bulmak için önerilen araçlar:

Proje ve faaliyet süresi ne kadardır?

Proje süresi başvuru aşamasında projenin hedeflerine ve gerçekleştirilecek faaliyetlere göre seçilmelidir ve 6 ile 24 ay arasında olabilir.

 

Başvuru dönemine göre olası başlangıç tarihleri:

  • 1 Eylül 2022 ila 31 Aralık 2023 tarihleri arasında

ya da 

  • 1 Ocak 2023 ila 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında seçilebilir.

Hibe kalemleri nelerdir?

Küçük ölçekli ortaklıklar için toplam proje bütçesi 30.000 Avro ya da 60.000 Avro olarak götürü usulde başvuru aşamasında seçilir.

 

Proje hibesi; projenin hedefleri, önerilen faaliyetleri ve beklenen sonuçları başlıklarında verilen açıklamalar doğrultusunda belirlenir. 

 

Proje bütçesinde planlanan faaliyetlerin listesi ve her bir faaliyete ayrılan hibe payı belirtilmelidir.

 

KA2 İşbirliği Ortaklıkları projelerinde (KA210 ve KA220) uygulanan götürü usulü hibe modeli hakkında Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan el kitabı (Handbook on the Lump Sum Funding Model) için tıklayınız.

Başvuru tarihleri nelerdir?

Okul Eğitiminde Küçük Ölçekli Ortaklıklar projeleri için iki başvuru dönemi bulunmaktadır. 

Son başvuru tarihi, Program Rehberi ve başvuru sayfalarına erişim için lütfen Teklif Çağrıları ve Rehberler sayfamızı inceleyiniz. 

Program Rehberinde belirtilen son başvuru tarihine uyulmalıdır.

Başvuru Öncesi kayıt işlemleri nasıl yapılır?

Erasmus+ Programının Ülke Merkezli projelerine başvuru yapmak isteyenlerin Organizasyon Kimliğine (Organisation ID, OID) sahip olması gerekmektedir.

 

Kurumunuza ait bir OID  mevcut değilse Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasında yer alan “Register my organisation” sekmesinden kayıt yapmanız gerekmektedir. Sisteme EU Login kullanıcı bilgisi ile giriş yapılması gerekmektedir. 

 

Kurumunuz adına kayıt yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

  • İlgili sisteme güncel bilgiler ile kayıt olunmalıdır.
  • OID, Erasmus+ programının tüm ülke merkezli proje başvurularında kullanılmak üzere bir kere alınmalıdır.
  • OID için kayıt oluştururken kaydı gerçekleştiren kişiye özgü kullanıcı adı ve şifreler yerine, her zaman hatırlanabilecek kullanıcı adı ve şifre tercih edilmelidir. Bu bilgiler sonraki dönem başvurularında da kullanılmak üzere ilgili kişilerin erişimine olanak sağlayacak şekilde muhafaza edilmelidir. (Authorised Users ekranında birden fazla kişi de yetkilendirilebilmektedir.)
  • Kayıt formundaki tüm bilgiler girildikten ve kayıt gerçekleştirildikten sonra sistem OID’i otomatik üretir.
  • OID, "E" harfi ile başlayan ve 8 rakamla devam eden bir numaradır (Örneğin: E12345678).
  • Kurumunuzun yasal statüsünü gösteren Tüzel Kişilik Formu da sisteme yüklenmiş olmalıdır. Bağlantı adresi verilen sayfada yer alan tüzel kişilik formlarından kurum/kuruluşunuzun yasal statüsüne uygun olanı indirip ORS’ye yükleyiniz: https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_en
  • OID kayıt süreci ile ilgili detaylı bilgilere Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasından ulaşılabilir.

 

* Daha önce Erasmus+ Programına başvuruda bulunan ve PIC koduna sahip olanlara otomatik olarak OID atanmıştır. Atanmış olan OID, Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasındaki “Search” alanına kurum/kuruluş adı veya “arama kriterlerini genişlet” butonu tıklanarak PIC kodu, vergi numarası vb. bilgiler girilerek öğrenilir. Önceki dönemlerde birden fazla PIC kodu almış olanlar, başvuru yapılacak programdan sorumlu birimle iletişime geçmelidir.

 

* EU Login hesabı olmayanlar “Create an account” sekmesini tıklayarak öncelikle bir EU Login hesabı edinir ve daha sonra sisteme giriş yapar. Bu kullanıcı hesabı bireysel kayıttır ancak kurumsal adresle bir EU Login hesabı oluşturulması ve Organizasyon Kimliği için kurumsal EU Login hesabının kullanılması tavsiye edilir.

Başvuru formu nasıl doldurulur?

Okul Eğitiminde Küçük Ölçekli Ortaklıklar projeleri için KA210-SCH kodlu başvuru formu doldurulmalıdır.

 

Başvurular, Avrupa Komisyonunun resmi internet sayfasında yayımlanan e-formlar aracılığıyla çevrimiçi olarak yapılır.

 

Formlara ulaşmak için öncelikle kurumsal bir EU Login hesabı oluşturulmalıdır.

 

Başvuru formu doldurulurken ilgili yıla ait Program Rehberi dikkate alınmalıdır.

 

Başvuru için başvuru formunun doldurulmuş olması tek başına yeterli olmayıp başvuru formunda belirtilen tüm ek belgelerin de başvuru formuyla birlikte yüklenmesi gerekmektedir.

 

Başvuru formu, formda izin verilen Program dillerinden herhangi biri ile doldurulabilir. Türkçe de Program dilleri arasındadır. Ortaklık projelerinde formun özellikle tüm ortakların anlayabileceği bir dilde doldurulması önerilir. Türkçe ve İngilizce dilleri dışındaki Program dillerinde yapılacak başvurularda ise forma Türkçe veya İngilizce tercümesinin de eklenmesi gerekmektedir.

 

 

Doldurulmuş formun bir kopyasının kaydedilmesi ve çıktısının alınması önerilir.

 

Başvuru formu, başvuru sahibi kuruluşun bulunduğu ülkenin Ulusal Ajansına sunulmalıdır.

 

Program Rehberinde belirtilen son başvuru tarihine uyulmalıdır.

 

Projelerin başvuru sahibi kurumun ve hedef kitlenin ihtiyaçlarına dayalı ve özgün bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Mükerrer finansmana neden olabilecek, birbirine benzer projeler değerlendirme aşamasında elenebilecektir. Başvuru sahiplerinin projelerini kendilerinin hazırlaması, başvuru öncesi herhangi bir kişi veya firma ile proje uygulamasını bağlayıcı ve/veya proje uygulamasının tamamını veya bir kısmını üçüncü taraflara devreden her türlü düzenlemeden kaçınmaları gerekmektedir.

 

Değerlendirme süreci nasıldır?

Tüm proje başvuruları, değerlendirme sürecinin ilk aşamasında uygunluk kontrolüne tabi tutulur. Uygunluk kontrolünde başvurunun uygunluk kriterlerini taşıyıp taşımadığı değerlendirilir. İlgili yılın Program Rehberinde her proje türü için ilan edilen Uygunluk kriterlerinin tamamının sağlanması gerekir. Kriterlerden birinin sağlanmaması durumunda başvurular içerik değerlendirmesine alınmadan reddedilir ve ret gerekçesi başvuru sahibine bildirilir.

Uygunluk kontrolünü geçen projeler içerik değerlendirilmesi yapılmak üzere bağımsız dış uzmanlara atanır. Başvuru sahibinin başvuru formundaki sorulara verdiği cevaplar esas alınarak Program Rehberinde yer alan Kalite Ölçütleri çerçevesinde bağımsız dış uzmanlar tarafından içerik değerlendirmesi yapılır. Başvurular, aldıkları puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. En yüksek puan alan başvurudan başlanarak proje başvurularına hibe tahsis edilir. Başvuru sonuçları kabul ve yedek listeleri halinde web sayfamızda ilan edilmektedir.

Kabul edilen projeler için süreç nasıl işler?

Hibe almaya hak kazanan proje sahibi kurum/kuruluşlara resmi bildirimde bulunulur. Akabinde, sözleşme sürecine ilişkin bilgi verilir, sözleşme öncesi belgelerin tamamlanması talep edilir. Belgelerin tamamlanmasının ardından Türkiye Ulusal Ajansı tarafından, tahsis edilen azamî hibeler çerçevesinde hazırlanan sözleşmeler kurum/kuruluşların yasal temsilcileri tarafından imzalandıktan sonra Türkiye Ulusal Ajansı tarafından da imzalandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer. Sözleşme imzalandıktan itibaren “yararlanıcı” olarak adlandırılan kuruluşlar projelerini yürütebilmek için gerekli hibe desteğinden yararlanırlar. Hibe tahsis edilerek sözleşme imzalanan projelerin ilk ödemesi, sözleşmede belirtilen oranda ve sözleşmede belirtilen Avro cinsinden açılan banka hesabına yapılır. Kurum/kuruluşlar, hibe sözleşmesi ve eklerinde belirtilen kurallara göre proje faaliyetlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Projenin sözleşme sonrası süreci ile ilgili bilgi almak için proje uygulama süreci sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bilinmesi gereken diğer hususlar nelerdir?

Ortaklık projelerinin içerme ve çeşitlilik, iklim ve çevre sorunları ile mücadele, dijital dönüşüm ve ortak değerler ve katılım önceliklerinden bir ya da daha fazlasına hitap etmesi gerekmektedir.

 

Okul eğitimi alanına özgü öncelikler ise şunlardır: dezavantajlarla, erken okul terki ile ve düşük temel becerilerle mücadele; öğretmenlerin ve diğer eğitim profesyonellerinin desteklenmesi; anahtar yeterliliklerin geliştirilmesi; dil öğrenimi ve öğretiminde yenilikçi yaklaşımların teşvik edilmesi; STEM ve STEAM yaklaşımlarının güçlendirilmesi; erken çocukluk eğitimi ve bakımı sistemlerinin kalitesinin artırılması; ulus-ötesi öğrenme çıktılarının tanınması.

Başvuruların bu sayılan yatay ve/ya sektöre özgü önceliklerden en az bir tanesini içermesi gerekmektedir.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından ulusal bağlamda öncelenmiş bir öncelik bulunmamaktadır.

 

Program Rehberinde belirtilen son başvuru tarihine uyulmalıdır. Başvuru süreci ve sonraki süreçler için Erasmus+ Program Rehberinin Part C Başvuru Sahipleri için Bilgiler bölümü mutlaka okunmalıdır.

Proje başvurularında Program Rehberi başta olmak üzere Avrupa Komisyonunun yayımlamış olduğu ilgili belgeler (Handbook on the lump sum funding model) dikkate alınmalıdır.

 

Okul Eğitiminde Küçük Ölçekli Ortaklıklar (KA210) projeleri, bir önceki dönem (2014-2020) Erasmus+ Programı faaliyeti olan ve sadece okullardan oluşan Okullar Arası Değişim Ortaklıkları (KA229) projelerinin devamı değildir. Önceki Erasmus+ Programı döneminde Okullar Arası Değişim Ortaklıkları (KA229) projelerinde yer alan faaliyetler yeni dönemde KA1 faaliyeti altında devam etmekte olup okulların bu hususu göz önünde bulundurması gerekmektedir.

Küçük Ölçekli Ortaklıklar Projelerinin Erasmus+ Programında daha önce hiç tecrübesi olmayan ya da az tecrübesi olan kurumların ve küçük ölçekli aktörlerin projeye erişimini hedeflediği unutulmamalıdır.

Küçük Ölçekli Ortaklıklar Projelerinde projenin hedeflediği öncelik ve hedeflere bağlı olarak, farklı deneyimlerinden, profillerinden ve özel uzmanlıklarından yararlanmak için en uygun ve çeşitli ortakları içeren bir ortaklık yapısında olması önerilmektedir.

 

Projede yer alan kurumların profil ve uzmanlık alanlarının projenin konusu, hedefleri ve faaliyetleri ile ilgili ve uygun kurumlar olmalarına dikkat edilmelidir.

Projelerin başvuru sahibi kurumun ve hedef kitlenin ihtiyaçlarına dayalı ve özgün bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Mükerrer finansmana neden olabilecek, birbirine benzer projeler değerlendirme aşamasında elenebilecektir. Başvuru sahiplerinin projelerini kendilerinin hazırlaması, başvuru öncesi herhangi bir kişi veya firma ile proje uygulamasını bağlayıcı ve/veya proje uygulamasının tamamını veya bir kısmını üçüncü taraflara devreden her türlü düzenlemeden kaçınmaları gerekmektedir.

 

Detaylı bilgi için Teklif Çağrısı ve Program Rehberi mutlaka okunmalıdır.

 

Okul Eğitimi alanında faydalı link ve dokümanlar ile Sıkça Sorulan Sorulara ulaşmak için tıklayınız.