Yenilik Ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin Ülke Merkezli Fırsatlar

Okul Eğitimi (Okullar Arası)

Okullar Arası Değişim Ortaklıkları faaliyeti ile okullara iyi uygulamaların değişimi amacıyla Program Üyesi ülkelerdeki okullarla işbirliği yapma fırsatı sunulur. İyi uygulamaların değişimine yönelik stratejik ortaklıklar altında yer alan bu ortaklık türünde tüm ortaklar sadece okullardan oluşmalıdır.

Projenin hedef kitlesi kimdir?

Okul Eğitimi Stratejik Ortaklık projelerinin hedef kitlesi öğretmenler, okul öğrencileri, profesyoneller, eğitimciler, okul eğitimi alanında çalışanlardır.

Kimler başvuru yapabilir?

Okullar Arası Değişim Ortaklıkları projelerinde koordinatör veya ortak olarak yer alabilecek uygun kuruluşlar sadece okullardır. Bir ortaklıkta en az 2 farklı Program Ülkesinden en az 2 okul yer almalıdır. Ortak okul sayısı ise toplamda 6'yı geçemez. Tüm ortaklık adına tek bir başvuru yapılmalı ve bu başvuru koordinatör kurum tarafından yerleşik bulunduğu ülkenin Ulusal Ajansına yapılmalıdır. Okul olarak kabul edilen kurumların listesi için tıklayınız.

Proje ve faaliyet süresi ne kadardır?

Proje süresi en az 12 ay, en fazla 24 ay olabilir. Sadece uzun dönemli öğrenci hareketliliği içeren proje başvurularında ise başvuruda gerekçelendirilmek şartıyla süre 36 aya kadar çıkabilir. Proje kapsamındaki her bir hareketlilik faaliyetinin süresi, seyahat süreleri hariç 3 günden 2 aya kadar olabilir ve proje süresi içinde tamamlanmalıdır. Proje süresi içinde gerçekleştirilebilecek faaliyet türleri ve süreleri aşağıda yer almaktadır: • Kısa dönemli öğrenci grupları değişimi (3 gün – 2 ay) • Uzun dönemli öğrenci hareketliliği (2 ay – 12 ay) • Kısa dönemli ortak personel eğitimi (3 gün – 2 ay) • Uzun dönemli öğretme görevlendirmesi (2 ay – 12 ay)

Hibe kalemleri nelerdir?

Proje Yönetimi ve Uygulaması Öğrenme, Öğretme, Eğitim faaliyetleri İstisnai Masraflar Özel İhtiyaç Desteği

Başvuru tarihleri nelerdir?

Başvurular, en geç 24 Mart 2020 tarihinde Brüksel saati ile 12:00'ye kadar sisteme yüklenmek zorundadır.

Başvuru Öncesi kayıt işlemleri nasıl yapılır?

2019 yılı Ekim Ayı itibariyle Erasmus+ Programının ülke merkezli projelerine başvuru yapmak isteyenlerin Organizasyon Kimliğine (Organisation ID, OID) sahip olması gerekmektedir. Katılımcı Kimlik Kodunun (PIC) yerine OID kullanılacaktır. Daha önce Erasmus+ Programına başvuruda bulunan ve PIC koduna sahip olanlara otomatik olarak OID atanmıştır. Atanmış olan OID, Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasındaki “Search” alanına kurum/kuruluş adı veya “arama kriterlerini genişlet” butonu tıklanarak PIC kodu, vergi numarası vb. bilgiler girilerek öğrenilir. Önceki dönemlerde birden fazla PIC kodu almış olanlar, başvuru yapılacak programdan sorumlu birimle iletişime geçmelidir. Daha önce PIC kodu almamış olanlar ise yine Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasında yer alan “Register my organisation” sekmesinden kayıt yaparak OID alabilir. “Register my organisation” sekmesinde açılan sayfada EU Login kullanıcı bilgisi ile giriş yapılması gerekmektedir. EU Login hesabı (eski adı ile ECAS hesabı) olanlar mevcut hesapları ile sisteme giriş yapabililer. EU Login hesabı olmayanlar ise “Create an account” sekmesini tıklayarak bir EU Login hesabı edinerek sisteme giriş yapar. Kayıt yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 1) İlgili sisteme güncel bilgiler ile kayıt olunmalıdır. 2) OID, Erasmus+ programının tüm ülke merkezli proje başvurularında kullanılmak üzere bir kere alınmalıdır. 3) OID için kayıt oluştururken kaydı gerçekleştiren kişiye özgü kullanıcı adı ve şifreler yerine, her zaman hatırlanabilecek kullanıcı adı ve şifre tercih edilmelidir. Bu bilgiler sonraki dönem başvurularında da kullanılmak üzere ilgili kişilerin erişimine olanak sağlayacak şekilde muhafaza edilmelidir. 4) Kayıt formundaki tüm bilgiler girildikten ve kayıt gerçekleştirildikten sonra sistem OID’yi otomatik üretir. 5) OID, "E" harfi ile başlayan ve 8 rakamla devam eden bir numaradır (Örneğin: E12345678). OID kayıt süreci ile ilgili detaylı bilgilere Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan sayfadan ulaşılabilir.

Başvuru formu nasıl doldurulur?

Başvurular, Avrupa Komisyonunun resmi internet sayfasında yayımlanan e-formlar aracılığıyla çevrimiçi olarak yapılır. Formlara ulaşmak için öncelikle kurumsal bir EU Login hesabı oluşturulmalıdır. Avrupa Komisyonunun başvuru formlarını yayımlandığı sayfaya Turna Proje Yönetim Sistemi (TURNA) hesabı kullanılarak da erişilebilir. Başvuru formu doldurulurken ilgili yıla ait Program Rehberi ve mevcut olması durumunda Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yayımlanan ve TURNA’dan ulaşılabilen başvuru rehberleri dikkate alınmalıdır. Başvuru için başvuru formunun doldurulmuş olması tek başına yeterli olmayıp başvuru formunda belirtilen tüm ek belgelerin de başvuru formuyla birlikte yüklenmesi gerekmektedir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından her teklif çağrısı döneminde bilgilendirme ve başvuru formu doldurmaya yönelik proje destek oturumları düzenlenmektedir. Bu toplantılara başvurmak için www.ua.gov.tr adresinde yayımlanan duyuruları takip edebilirsiniz.

Değerlendirme süreci nasıldır?

Tüm proje başvuruları, değerlendirme sürecinin ilk aşamasında uygunluk kontrolüne tabi tutulur. Uygunluk kontrolünde başvurunun uygunluk kriterlerini taşıyıp taşımadığı değerlendirilir. İlgili yılın Program Rehberinde her proje türü için ilan edilen Uygunluk kriterlerinin tamamının sağlanması gerekir. Kriterlerden birisinin sağlanmaması durumunda başvurular içerik değerlendirmesine alınmadan reddedilir ve ret gerekçesi yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir. Uygunluk kriterleri, mevcut olması halinde TURNA’dan erişilebilen başvuru rehberlerinde yer almaktadır. Uygunluk kontrolünü geçen projeler içerik değerlendirilmesi yapılmak üzere bağımsız dış uzmanlara atanır. Başvuru sahibinin başvuru formundaki sorulara verdiği cevaplar esas alınarak Program Rehberinde yer alan Kalite Ölçütleri çerçevesinde bağımsız dış uzmanlar tarafından içerik değerlendirmesi yapılır. Başvurular, aldıkları puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. En yüksek puan alan başvurudan başlanarak proje başvurularına hibe tahsis edilir. Başvuru sonuçları kabul ve yedek listeleri halinde başvuru sonuçları bölümünden takip edilebilir. Değerlendirme sonuçları başvuru sahiplerine resmi olarak bildirilir.

Kabul edilen projeler için süreç nasıl işler? (ortak-ana sayfadaki ilgili bölüme gidecek)

Hibe almaya hak kazanan proje sahibi kurum/kuruluşlara resmi bildirimde bulunulur. Akabinde, sözleşme sürecine ilişkin bilgi verilir, sözleşme öncesi belgelerin tamamlanması talep edilir. Belgelerin tamamlanmasının ardından Türkiye Ulusal Ajansı tarafından, tahsis edilen azamî hibeler çerçevesinde hazırlanan sözleşmeler kurum/kuruluşlara gönderilir. Sözleşmeler, kurum/kuruluşların yasal temsilcileri tarafından imzalandıktan sonra 2 (iki) nüsha halinde Türkiye Ulusal Ajansı’na iletilir. Sözleşmeler, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından imzalandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer. Sözleşmelerin birer nüshaları yararlanıcıların mektup adreslerine posta ile gönderilir. Sözleşme imzalandıktan itibaren “yararlanıcı” statüsü kazanan kuruluşlar projelerini yürütebilmek için gerekli hibe desteğinden yararlanırlar. Hibe tahsis edilerek sözleşme imzalanan projelerin ilk ödemesi, sözleşmede belirtilen oranda ve sözleşmede belirtilen Avro cinsinden açılan banka hesabına yapılır. Kurum/kuruluşlar, hibe sözleşmesi ve eklerinde belirtilen kurallara göre proje faaliyetlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Projenin sözleşme sonrası süreci ile ilgili bilgi almak için proje uygulama süreci sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bilinmesi gereken diğer hususlar nelerdir?

Proje başvurusu, 2020 yılı KA229-Okullar Arası Değişim Ortaklıkları başvuru formu ile yapılmalıdır. Tüm ilgili alanlar doldurulmalıdır. Başvuru formu, proje koordinatörü okulun bulunduğu ülkenin Ulusal Ajansına sunulmalıdır. Başvuru formu, Erasmus+ Program Ülkelerinin resmi dillerinden biri kullanılarak doldurulmalıdır. (İngilizce/Türkçe haricinde başvurular için proje başvuru formunun İngilizce çevirisi eklenmelidir.) Aşağıdaki dokümanlar başvuruya eklenmiş olmalıdır: - Başvuruda belirtilen yasal temsilci tarafından imzalanmış Doğruluk Beyanı (Declaration on Honour) Tüm katılımcı okulların yasal statülerini gösteren belgeler Organisation Registration portalına yüklenmiş olmalıdır. Program Rehberinde belirtilen son başvuru tarihine uyulmalıdır. Aynı başvuru döneminde bir okulun birden fazla Stratejik Ortaklık projesinde koordinatör ya da ortak olarak yer alması mümkündür. Ancak, aynı ortaklarla veya aynı konu ile aynı ulusal ajansa ya da farklı ulusal ajanslara birden fazla başvuru yapılamaz. Projeler, ortak okulların ve hedef kitlenin ihtiyaçları doğrultusunda özgün bir şekilde hazırlanmalıdır. Mükerrer finansmana neden olabilecek, birbirine benzer projeler değerlendirme aşamasında elenebilecektir. Başvuru sahiplerinin projelerini kendilerinin hazırlaması, başvuru öncesi herhangi bir kişi veya firma ile proje uygulamasını bağlayıcı ve/veya proje uygulamasının tamamını veya bir kısmını üçüncü taraflara devreden her türlü düzenlemeden kaçınmaları gerekmektedir. Başvuru yapan veya projede ortak olarak yer alan okul özel bir okul ise okulun bağlı bulunduğu şirket vb. tüzel kişiliği haiz olmalı, gerçek kişi olmamalıdır.