Okul Eğitimi Alanında İşbirliği Ortaklıkları

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA220-SCH

Ana Eylem 2 İşbirliği için Ortaklıklar faaliyeti altında yer alan İşbirliği Ortaklıkları, katılımcı kurum/kuruluşlara uluslararası işbirliği deneyimi ve kurumsal kapasite gelişimi için fırsatlar sunar. Eğitim personeli ve öğrenciler için yurt dışı hareketlilik fırsatları da bulunmaktadır.

Erasmus+ Okul Eğitiminde İşbirliği Ortaklıkları

Okul Eğitiminde İşbirliği Ortaklıkları ile okul eğitimi alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşların uluslararası işbirliği kapasitelerinin artırılması, ortaklık faaliyetleri aracılığıyla deneyimlerin paylaşılması, yenilikçi yaklaşım ve uygulamaların karşılıklı transfer edilmesi ve Avrupa düzeyinde eğitim ve öğrenme kalitesinin artırılması hedeflenmektedir. Proje çıktı ve sonuçlarının kaliteyi artırıcı, transfer edilebilir ve mümkünse disiplinler arası boyutta olması ve yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde paylaşılması beklenir.

Projenin hedef kitlesi kimdir?

Okul Eğitiminde İşbirliği Ortaklıkları faaliyetinin hedef kitlesi okul öğrencileri, profesyoneller, eğitimciler, okul eğitimi alanında çalışanlardır. 

 

Eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren ve tüzel kişiliğe sahip tüm kamu ya da özel kurum ya da kuruluşlar İşbirliği Ortaklıkları projelerine başvuru yapabilir ya da bir başvuruda ortak olarak yer alabilirler.

 

Ortaklık yapısı başvuru aşamasında belirlenmiş olmalıdır ve en az 3 farklı Program Ülkesinden en az 3 kurum/kuruluş içermelidir. Üst limit bulunmamaktadır.

 

Ortaklar arasında Program Ülkeleri dışındaki Ortak Ülkelerden de kurum/kuruluşlar ortak olarak yer alabilirler ancak koordinatör/başvuru sahibi olamazlar. Ayrıca, bu ortağın projeye katkısı ve gerekliliği vazgeçilmez olmalı ve başvuru formunda iyi açıklanmalıdır.

 

Resmi olarak ortaklık yapısında yer almayıp projenin yaygınlaştırma ve sürdürülebilirlik gibi belirli faaliyetlerine destek olmak için “ilgili ortaklar” da (associated) başvuruya eklenebilir. Ancak, bu kurum/kuruluşlar resmi olarak ortaklar arasında yer almaz ve hibe almazlar.

 

Tüm katılımcı kuruluşların yasal statülerini gösteren belgeler Organisation Registration System'e yüklenmiş olmalıdır. (Lütfen “Başvuru Öncesi kayıt işlemleri nasıl yapılır?” bölümüne bakınız.)

 

Kimler başvuru yapabilir?

Başvurular kurumsaldır. Program Ülkesinde yerleşik olmak şartıyla eğitim, öğretim, gençlik, spor ve diğer sosyo-ekonomik sektörlerden tüzel kişiliği haiz kamu ya da özel tüm kurum/kuruluşlar başvuru yapabilir.

 

Ortaklık bünyesindeki tüm kurum/kuruluşlar adına koordinatör kurum tarafından başvuru sunulur.

 

Aynı teklif çağrısı döneminde aynı ortaklarla sadece bir başvuru yapılabilir.

 

Ortak ya da ev sahibi kurum bulmak için önerilen araçlar:

Proje ve faaliyet süresi ne kadardır?

Proje süresi 12 ile 36 ay arasında olabilir.

 

Tüm faaliyetler proje süresi içinde tamamlanmış ve sonuçlar üretilmiş olmalıdır.

 

Proje başlangıç tarihi 1 Eylül 2023 ile 31 Aralık 2023 arasında seçilebilir.

 

Hibe kalemleri nelerdir?

Uygulanacak hibe modeli götürü usuldedir (lump-sum). Birim maliyete dayalı hibe kalemleri artık mevcut değildir.

 

Toplam proje hibesi 120.000 Avro, 250.000 Avro ya da 400.000 Avro olmak üzere üç farklı götürü hibeden oluşur. Başvuruda planlanan faaliyetler ve hedeflenen sonuçlar doğrultusunda belirlenen iş paketlerine göre bu 3 götürü hibeden biri başvuru aşamasında seçilir.

 

Başvuru sahipleri proje faaliyetlerini "İş Paketleri" şeklinde planlamalıdır. Bir iş paketi, belirli bir hedefin gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak faaliyetler bütünüdür. Planlanan her iş paketi için, iş paketinin ilişkili olduğu hedef ve elde edilebilir çıktılar detaylı şekilde açıklanmalıdır.

 

Bir projede en fazla beş iş paketi yer alabilir. Bu iş paketlerinden biri proje yönetimini kapsar. Proje yönetimi iş paketi projenin uygulanması için gereken izleme, koordinasyon, iletişim, değerlendirme ve risk yönetimi gibi faaliyetleri kapsar. Proje yönetimine ayrılan hibe tutarı, toplam bütçenin en fazla %20'si kadar olabilir.

 

KA2 İşbirliği Ortaklıkları projelerinde (KA210 ve KA220) uygulanan götürü usulü hibe modeli hakkında Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan el kitabı (Handbook on the Lump Sum Funding Model) için tıklayınız.

Başvuru tarihleri nelerdir?

Son başvuru tarihi, Program Rehberi ve başvuru sayfalarına erişim için lütfen Teklif Çağrıları ve Rehberler sayfamızı inceleyiniz. 

 

Program Rehberinde belirtilen son başvuru tarihine uyulmalıdır.

Başvuru öncesi kayıt işlemleri nasıl yapılır?

Erasmus+ Programının Ülke Merkezli projelerine başvuru yapmak isteyenlerin Organizasyon Kimliğine (Organisation ID, OID) sahip olması gerekmektedir.

 

Kurumunuza ait bir OID  mevcut değilse Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasında yer alan “Register my organisation” sekmesinden kayıt yapmanız gerekmektedir. Sisteme EU Login kullanıcı bilgisi ile giriş yapılması gerekmektedir. 

 

Kurumunuz adına kayıt yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

  • İlgili sisteme güncel bilgiler ile kayıt olunmalıdır.
  • OID, Erasmus+ programının tüm ülke merkezli proje başvurularında kullanılmak üzere bir kere alınmalıdır.
  • OID için kayıt oluştururken kaydı gerçekleştiren kişiye özgü kullanıcı adı ve şifreler yerine, her zaman hatırlanabilecek kullanıcı adı ve şifre tercih edilmelidir. Bu bilgiler sonraki dönem başvurularında da kullanılmak üzere ilgili kişilerin erişimine olanak sağlayacak şekilde muhafaza edilmelidir. (Authorised Users ekranında birden fazla kişi de yetkilendirilebilmektedir.)
  • Kayıt formundaki tüm bilgiler girildikten ve kayıt gerçekleştirildikten sonra sistem OID’i otomatik üretir.
  • OID, "E" harfi ile başlayan ve 8 rakamla devam eden bir numaradır (Örneğin: E12345678).
  • Kurumunuzun yasal statüsünü gösteren Tüzel Kişilik Formu da sisteme yüklenmiş olmalıdır. Bağlantı adresi verilen sayfada yer alan tüzel kişilik formlarından kurum/kuruluşunuzun yasal statüsüne uygun olanı indirip ORS’ye yükleyiniz: https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_en
  • OID kayıt süreci ile ilgili detaylı bilgilere Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasından ulaşılabilir.

 

* Daha önce Erasmus+ Programına başvuruda bulunan ve PIC koduna sahip olanlara otomatik olarak OID atanmıştır. Atanmış olan OID, Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasındaki “Search” alanına kurum/kuruluş adı veya “arama kriterlerini genişlet” butonu tıklanarak PIC kodu, vergi numarası vb. bilgiler girilerek öğrenilir. Önceki dönemlerde birden fazla PIC kodu almış olanlar, başvuru yapılacak programdan sorumlu birimle iletişime geçmelidir.

 

* EU Login hesabı olmayanlar “Create an account” sekmesini tıklayarak öncelikle bir EU Login hesabı edinir ve daha sonra sisteme giriş yapar. Bu kullanıcı hesabı bireysel kayıttır ancak kurumsal adresle bir EU Login hesabı oluşturulması ve Organizasyon Kimliği için kurumsal EU Login hesabının kullanılması tavsiye edilir.

Başvuru formu nasıl doldurulur?

Okul Eğitiminde İşbirliği Ortaklıkları projeleri için KA220-SCH kodlu başvuru formu doldurulmalıdır.

 

Başvurular, Avrupa Komisyonunun resmi internet sayfasında yayımlanan e-formlar aracılığıyla çevrimiçi olarak yapılır. Formlara ulaşmak için öncelikle kurumsal bir EU Login hesabı oluşturulmalıdır.

 

Başvuru formu doldurulurken ilgili yıla ait Program Rehberi dikkate alınmalıdır.

 

Başvuru için başvuru formunun doldurulmuş olması tek başına yeterli olmayıp başvuru formunda belirtilen tüm ek belgelerin (doğruluk beyanı ve ortaklık yetki belgeleri) de başvuru formuyla birlikte yüklenmesi gerekmektedir. 

 

Başvuru formu, formda izin verilen Program dillerinden herhangi biri ile doldurulabilir. Türkçe de Program dilleri arasındadır. Ortaklık projelerinde formun özellikle tüm ortakların anlayabileceği bir dilde doldurulması önerilir. Türkçe ve İngilizce dilleri dışındaki Program dillerinde yapılacak başvurularda ise forma Türkçe veya İngilizce tercümesinin de eklenmesi gerekmektedir.

 

 

Doldurulmuş formun bir kopyasının kaydedilmesi ve çıktısının alınması önerilir.

 

Başvuru formu, başvuru sahibi kuruluşun bulunduğu ülkenin Ulusal Ajansına sunulmalıdır.

 

Program Rehberinde belirtilen son başvuru tarihine uyulmalıdır.

 

Projelerin, başvuru sahibi kurumun ve hedef kitlenin ihtiyaçlarına dayalı ve özgün bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Mükerrer finansmana neden olabilecek, birbirine benzer projeler değerlendirme aşamasında elenebilecektir. Başvuru sahiplerinin projelerini kendilerinin hazırlaması, başvuru öncesi herhangi bir kişi veya firma ile proje uygulamasını bağlayıcı ve/veya proje uygulamasının tamamını veya bir kısmını üçüncü taraflara devreden her türlü düzenlemeden kaçınmaları gerekmektedir.

 

Değerlendirme süreci nasıldır?

Tüm proje başvuruları, değerlendirme sürecinin ilk aşamasında uygunluk kontrolüne tabi tutulur. Uygunluk kontrolünde başvurunun uygunluk kriterlerini taşıyıp taşımadığı değerlendirilir. İlgili yılın Program Rehberinde her proje türü için ilan edilen Uygunluk kriterlerinin tamamının sağlanması gerekir. Kriterlerden birinin sağlanmaması durumunda başvurular içerik değerlendirmesine alınmadan reddedilir ve ret gerekçesi başvuru sahibine bildirilir.

Uygunluk kontrolünü geçen projeler içerik değerlendirilmesi yapılmak üzere bağımsız dış uzmanlara atanır. Başvuru sahibinin başvuru formundaki sorulara verdiği cevaplar esas alınarak Program Rehberinde yer alan Kalite Ölçütleri çerçevesinde bağımsız dış uzmanlar tarafından içerik değerlendirmesi yapılır. Başvurular, aldıkları puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. En yüksek puan alan başvurudan başlanarak proje başvurularına hibe tahsis edilir. Başvuru sonuçları kabul ve yedek listeleri halinde web sayfamızda ilan edilmektedir.

Kabul edilen projeler için süreç nasıl işler?

Hibe almaya hak kazanan proje sahibi kurum/kuruluşlara resmi bildirimde bulunulur. Akabinde, sözleşme sürecine ilişkin bilgi verilir, sözleşme öncesi belgelerin tamamlanması talep edilir. Belgelerin tamamlanmasının ardından Türkiye Ulusal Ajansı tarafından, tahsis edilen azamî hibeler çerçevesinde hazırlanan sözleşmeler kurum/kuruluşların yasal temsilcileri tarafından imzalandıktan sonra Türkiye Ulusal Ajansı tarafından da imzalandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer. Sözleşme imzalandıktan itibaren “yararlanıcı” olarak adlandırılan kuruluşlar projelerini yürütebilmek için gerekli hibe desteğinden yararlanırlar. Hibe tahsis edilerek sözleşme imzalanan projelerin ilk ödemesi, sözleşmede belirtilen oranda ve sözleşmede belirtilen Avro cinsinden açılan banka hesabına yapılır. Kurum/kuruluşlar, hibe sözleşmesi ve eklerinde belirtilen kurallara göre proje faaliyetlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Projenin sözleşme sonrası süreci ile ilgili bilgi almak için proje uygulama süreci sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bilinmesi gereken diğer hususlar nelerdir?

Ortaklık projelerinin içerme ve çeşitlilik, iklim ve çevre sorunları ile mücadele, dijital dönüşüm ve ortak değerler ve katılım önceliklerinden bir ya da daha fazlasına hitap etmesi gerekmektedir.

 

Okul eğitimi alanına özgü öncelikler ise şunlardır: dezavantajlarla, erken okul terki ile ve düşük temel becerilerle mücadele edilmesi; öğretmenlerin ve diğer eğitim profesyonellerinin desteklenmesi; anahtar yeterliliklerin geliştirilmesi; dil öğrenimi ve öğretiminde yenilikçi yaklaşımların teşvik edilmesi; STEM ve STEAM yaklaşımlarının güçlendirilmesi; erken çocukluk eğitimi ve bakımı sistemlerinin kalitesinin artırılması; ulus-ötesi öğrenme çıktılarının tanınması.

 

Başvuruların bu sayılan yatay ve/ya sektöre özgü önceliklerden en az bir tanesini içermesi gerekmektedir.

 

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından ulusal bağlamda öncelenmiş bir öncelik bulunmamaktadır.

 

Program Rehberinde belirtilen son başvuru tarihine uyulmalıdır. Başvuru süreci ve sonraki süreçler için Erasmus+ Program Rehberinin Part C Başvuru Sahipleri için Bilgiler bölümü mutlaka okunmalıdır.

 

Proje başvurularında Program Rehberi başta olmak üzere Avrupa Komisyonunun yayımlamış olduğu ilgili belgeler (Handbook on the lump sum funding model) dikkate alınmalıdır.

 

Projede yer alan kurumların profil ve uzmanlık alanlarının projenin konusu, hedefleri ve faaliyetleri ile ilgili ve uygun kurumlar olmalarına dikkat edilmelidir.

 

Projelerin, başvuru sahibi kurumun ve hedef kitlenin ihtiyaçlarına dayalı ve özgün bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Mükerrer finansmana neden olabilecek, birbirine benzer projeler değerlendirme aşamasında elenebilecektir. Başvuru sahiplerinin projelerini kendilerinin hazırlaması, başvuru öncesi herhangi bir kişi veya firma ile proje uygulamasını bağlayıcı ve/veya proje uygulamasının tamamını veya bir kısmını üçüncü taraflara devreden her türlü düzenlemeden kaçınmaları gerekmektedir.

 

Detaylı bilgi için Teklif Çağrısı ve Program Rehberi mutlaka okunmalıdır.

 

Okul Eğitimi alanında faydalı link ve dokümanlar ile Sıkça Sorulan Sorulara ulaşmak için tıklayınız.