Yetişkin Eğitiminde İşbirliği Ortaklıkları

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA220-ADU

Ana Eylem 2 İşbirliği için Ortaklıklar faaliyeti altında yer alan Yetişkin Eğitiminde İşbirliği Ortaklıkları, Program Üyesi ülkelerin kurum/kuruluşları arasında işbirliği ve ortaklıklar kurulmasına imkân sağlanmaktadır. Diğer taraftan bu katılımcı kuruluşların; uluslararası işbirliği konusunda deneyim kazanmaları, kapasitelerini güçlendirmeleri ve yüksek kalitede yenilikçi çıktılar üretmeleri beklenmektedir.

Erasmus+ Yetişkin Eğitiminde İşbirliği Ortaklıkları

Yetişkin Eğitiminde İşbirliği Ortaklıkları ile yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşların uluslararası işbirliği kapasitelerinin artırılması, ortaklık faaliyetleri aracılığıyla deneyimlerin paylaşılması, yenilikçi yaklaşım ve uygulamaların karşılıklı transfer edilmesi ve Avrupa düzeyinde eğitim ve öğrenme kalitesinin artırılması hedeflenmektedir. Proje çıktı ve sonuçlarının kaliteyi artırıcı, transfer edilebilir ve mümkünse disiplinler arası boyutta olması ve yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde paylaşılması beklenir. Erasmus+, yetişkin eğitimi alanında temel aktörlerin yeni teknolojileri daha iyi kullanmalarına, yenilikçi öğretim, eğitim ve öğrenim yöntemleri geliştirmelerine, yaygın öğrenmeyi teşvik etmelerine ve ortak araçlar ve faaliyetler geliştirmelerine imkân tanıyan, işbirliğini ve uygulamaların değişimini teşvik eden projelere verilen desteği artıracaktır.

Yetişkin Eğitiminde İşbirliği Ortaklıkları projeleri, en az bir yatay ve/veya en az bir yetişkin eğitimi alanına özel önceliğe yönelik olmalıdır. Söz konusu önceliklere Program Rehberinden ulaşılabilir.

Projenin hedef kitlesi kimdir?

Yetişkin Eğitiminde İşbirliği Ortaklıkları projelerinin hedef kitlesi yetişkin eğitimi alanında çalışanlar, eğitimciler, profesyoneller ve yetişkin öğrenicilerdir.

Kimler başvuru yapabilir?

Program Ülkesinde yerleşik olmak şartıyla eğitim, öğretim, gençlik, spor ve diğer sosyo-ekonomik sektörlerden tüzel kişiliği haiz kamu ya da özel tüm kurum/kuruluşlar başvuru yapabilir. Yetişkin Eğitiminde İşbirliği Ortaklıkları projelerinde yer alan kurum/kuruluşların yetişkin eğitimi alanında ortak bir ihtiyaç çerçevesinde bir araya gelmeleri ve yetişkin eğitimini geliştirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirmeleri beklenir. İşbirliği Ortaklıkları proje başvurusunda 3 farklı Program Ülkesinden en az 3 ortak olmalıdır. Proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine ve projenin hedeflerine ulaşmasına katkısı vazgeçilemez olması halinde Ortak Ülkelerden kurum/kuruluşlar ortaklığa dahil edilebilir. Ortak Ülke katılımının gerekçesi başvuru formunda açıkça ve yeterli şekilde izah edilmelidir. Belarus, uygun Ortak Ülke katılımcısı olarak kabul edilmemektedir.

Proje süresi ne kadardır?

Proje süresi 12 ile 36 ay arasında olabilir. Tüm faaliyetler ve iş paketleri proje süresi içinde tamamlanmış olmalıdır.

Hibe kalemleri nelerdir?

Başvuruda belirtilen faaliyetlere ve iş paketlerine göre çeşitli hibe fırsatları sunulmaktadır.

Toplam proje hibesi 12 ile 36 aylık projeler için 120.000,00 avro, 250.000,00 avro veya 400.000,00 avro olacak şekilde üç farklı götürü usulü hibe modelinden oluşmaktadır.

Başvuru sahipleri, başvuru formunda belirttikleri faaliyetlere, tasarladıkları iş paketlerine ve ulaşmak istedikleri hedeflere göre bu üç hibe modelinden birini seçer.

Projenin yapısı; hedefler, hedefler doğrultusunda planlanan faaliyetler ve elde edilebilir çıktılar, beklenen sonuçlardan oluşur. 

Başvuru sahipleri proje faaliyetlerini "iş paketleri" şeklinde planlamalıdır. Bir iş paketi, belirli bir hedefin gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak faaliyetler bütünü olarak tanımlanır. Planlanan her iş paketi için, iş paketinin ilişkili olduğu hedef ve elde edilebilir çıktılar detaylı şekilde açıklanmalıdır.

Bir projede en fazla beş iş paketi yer alabilir. Bu iş paketlerinden biri proje yönetimini kapsar. Proje yönetimi iş paketi projenin uygulanması için gereken izleme, koordinasyon, iletişim, değerlendirme ve risk yönetimi gibi faaliyetleri kapsar. Proje yönetimine ayrılan hibe tutarı, toplam bütçenin en fazla %20'si kadar olabilir.

Başvuru tarihleri nelerdir?

İşbirliği Ortaklıkları proje başvuruları, en geç 5 Mart 2024 tarihinde Brüksel saatiyle 12.00.00'ye kadar sisteme yüklenmek zorundadır.

Başvuru öncesi kayıt işlemleri nasıl yapılır?

Erasmus+ Programının Ülke Merkezli projelerine başvuru yapmak isteyenlerin Organizasyon Kimliğine (Organisation ID, OID) sahip olması gerekmektedir.

 

Kurumunuza ait bir OID  mevcut değilse Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasında yer alan “Register my organisation” sekmesinden kayıt yapmanız gerekmektedir. Sisteme EU Login kullanıcı bilgisi ile giriş yapılması gerekmektedir. 

 

Kurumunuz adına kayıt yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

- İlgili sisteme güncel bilgiler ile kayıt olunmalıdır.

- OID, Erasmus+ programının tüm ülke merkezli proje başvurularında kullanılmak üzere bir kere alınmalıdır.

- OID için kayıt oluştururken kaydı gerçekleştiren kişiye özgü kullanıcı adı ve şifreler yerine, her zaman hatırlanabilecek kullanıcı adı ve şifre tercih edilmelidir. Bu bilgiler sonraki dönem başvurularında da kullanılmak üzere ilgili kişilerin erişimine olanak sağlayacak şekilde muhafaza edilmelidir. (Authorised Users ekranında birden fazla kişi de yetkilendirilebilmektedir.)

- Kayıt formundaki tüm bilgiler girildikten ve kayıt gerçekleştirildikten sonra sistem OID’yi otomatik üretir.

- OID, "E" harfi ile başlayan ve 8 rakamla devam eden bir numaradır (Örneğin: E12345678).

- Kurumunuzun yasal statüsünü gösteren Tüzel Kişilik Formu da sisteme yüklenmiş olmalıdır. Bağlantı adresi verilen sayfada yer alan tüzel kişilik formlarından kurum/kuruluşunuzun yasal statüsüne uygun olanı indirip ORS’ye yükleyiniz: https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_en

- OID kayıt süreci ile ilgili detaylı bilgilere Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasından ulaşılabilir.

 

* Daha önce Erasmus+ Programına başvuruda bulunan ve PIC koduna sahip olanlara otomatik olarak OID atanmıştır. Atanmış olan OID, Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasındaki “Search” alanına kurum/kuruluş adı veya “arama kriterlerini genişlet” butonu tıklanarak PIC kodu, vergi numarası vb. bilgiler girilerek öğrenilir. Önceki dönemlerde birden fazla PIC kodu almış olanlar, başvuru yapılacak programdan sorumlu birimle iletişime geçmelidir.

 

* EU Login hesabı olmayanlar “Create an account” sekmesini tıklayarak öncelikle bir EU Login hesabı edinir ve daha sonra sisteme giriş yapar. Bu kullanıcı hesabı bireysel kayıttır ancak kurumsal adresle bir EU Login hesabı oluşturulması ve Organizasyon Kimliği için kurumsal EU Login hesabının kullanılması tavsiye edilir.

Başvuru formu nasıl doldurulur?

Yetişkin Eğitiminde İşbirliği Ortaklıkları projeleri için KA220-ADU kodlu başvuru formu doldurulmalıdır.

 

Başvurular, Avrupa Komisyonunun resmi internet sayfasında yayımlanan e-formlar aracılığıyla çevrimiçi olarak yapılır. Formlara ulaşmak için öncelikle kurumsal bir EU Login hesabı oluşturulmalıdır. Avrupa Komisyonunun başvuru formlarını yayımlandığı sayfaya Turna Proje Yönetim Sistemi (TURNA) hesabı kullanılarak da erişilebilir.

 

Başvuru formu doldurulurken ilgili yıla ait Program Rehberi ve mevcut olması durumunda Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yayımlanan diğer dokümanlar dikkate alınmalıdır.

 

Başvuru için başvuru formunun doldurulmuş olması tek başına yeterli olmayıp başvuru formunda belirtilen tüm ek belgelerin de başvuru formuyla birlikte yüklenmesi gerekmektedir.

 

Başvuru formu, başvuru sahibi kuruluşun bulunduğu ülkenin Ulusal Ajansına sunulmalıdır.

 

Program Rehberinde belirtilen son başvuru tarihine uyulmalıdır.

 

Projelerin, başvuru sahibi kurumun ve hedef kitlenin ihtiyaçlarına dayalı ve özgün bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Mükerrer finansmana neden olabilecek, birbirine benzer projeler değerlendirme aşamasında elenebilecektir. Başvuru sahiplerinin projelerini kendilerinin hazırlaması, başvuru öncesi herhangi bir kişi veya firma ile proje uygulamasını bağlayıcı ve/veya proje uygulamasının tamamını veya bir kısmını üçüncü taraflara devreden her türlü düzenlemeden kaçınmaları gerekmektedir.

 

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından her teklif çağrısı döneminde bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir. Bu toplantılara başvurmak için www.ua.gov.tr adresinde yayımlanan duyuruları takip edebilirsiniz.

Değerlendirme süreci nasıldır?

Tüm proje başvuruları, değerlendirme sürecinin ilk aşamasında uygunluk kontrolüne tabi tutulur. Uygunluk kontrolünde başvurunun uygunluk kriterlerini taşıyıp taşımadığı değerlendirilir. İlgili yılın Program Rehberinde her proje türü için ilan edilen Uygunluk kriterlerinin tamamının sağlanması gerekir. Kriterlerden birinin sağlanmaması durumunda başvurular içerik değerlendirmesine alınmadan reddedilir ve ret gerekçesi başvuru sahibine bildirilir.

 

Uygunluk kontrolünü geçen projeler içerik değerlendirilmesi yapılmak üzere dış değerlendiricilere atanır. Başvuru sahibinin başvuru formundaki sorulara verdiği cevaplar esas alınarak Program Rehberinde yer alan Kalite Ölçütleri çerçevesinde dış değerlendiriciler tarafından içerik değerlendirmesi yapılır. Başvurular, aldıkları puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. En yüksek puan alan başvurudan başlanarak proje başvurularına hibe tahsis edilir. Başvuru sonuçları kabul ve yedek listeleri halinde web sayfamızda ilan edilmektedir.

Kabul edilen projeler için süreç nasıl işler?

Hibe almaya hak kazanan proje sahibi kurum/kuruluşlara resmi bildirimde bulunulur. Akabinde, sözleşme sürecine ilişkin bilgi verilir, sözleşme öncesi belgelerin tamamlanması talep edilir. Belgelerin tamamlanmasının ardından Türkiye Ulusal Ajansı tarafından, tahsis edilen azami hibeler çerçevesinde hazırlanan sözleşmeler kurum/kuruluşların yasal temsilcileri tarafından imzalandıktan sonra Türkiye Ulusal Ajansı tarafından da imzalandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer. Sözleşme imzalandıktan itibaren “yararlanıcı” olarak adlandırılan kuruluşlar projelerini yürütebilmek için gerekli hibe desteğinden yararlanırlar. Hibe tahsis edilerek sözleşme imzalanan projelerin ilk ödemesi, sözleşmede belirtilen oranda ve sözleşmede belirtilen avro cinsinden açılan banka hesabına yapılır. Kurum/kuruluşlar, hibe sözleşmesi ve eklerinde belirtilen kurallara göre proje faaliyetlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Projenin sözleşme sonrası süreci ile ilgili bilgi almak için proje uygulama süreci sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bilinmesi gereken diğer hususlar nelerdir?

İşbirliği Ortaklıkları projelerinin içerme ve çeşitlilik, iklim ve çevre sorunları ile mücadele, dijital dönüşüm ve ortak değerler ve katılım önceliklerinden bir ya da daha fazlasına hitap etmesi gerekmektedir.

Yetişkin eğitimi alanına özgü öncelikler ise şunlardır:

  • Yetişkinler için yüksek kalitede öğrenme fırsatlarının mevcudiyetini iyileştirmek,
  • Beceri geliştirme yolları oluşturmak, erişilebilirliği ve yetişkin eğitiminin benimsenmesini sağlamak,
  • Eğitimcilerin ve diğer yetişkin eğitimi personelinin yeterliliklerini geliştirmek,
  • Yetişkin eğitiminde kalite güvencesini artırmak,
  • İleriye dönük öğrenim merkezleri geliştirmek,
  • Erasmus+’ı tüm vatandaşlar ve kuşaklar arasında teşvik etmektir.

Başvuruların bu sayılan yatay ve/veya sektöre özgü önceliklerden en az bir tanesini içermesi gerekmektedir.

  

Projelerin, başvuru sahibi kurumun ve hedef kitlenin ihtiyaçlarına dayalı ve özgün bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Mükerrer finansmana neden olabilecek, birbirine benzer projeler değerlendirme aşamasında elenebilecektir. Başvuru sahiplerinin projelerini kendilerinin hazırlaması, başvuru öncesi herhangi bir kişi veya firma ile proje uygulamasını bağlayıcı ve/veya proje uygulamasının tamamını veya bir kısmını üçüncü taraflara devreden her türlü düzenlemeden kaçınmaları gerekmektedir.

Okul Eğitimi, Mesleki Eğitim, Yetişkin Eğitimi ve Gençlik alanlarında Ulusal Ajanslara sunulan başvurular için, aynı kurum/kuruluş (bir OID) başvuru sahibi veya ortak olarak toplamda 10'dan fazla başvuruda yer alamaz. Ancak, aynı ortaklarla veya aynı konu ile aynı Ulusal Ajansa ya da farklı Ulusal Ajanslara birden fazla başvuru yapılamaz.

 

Başvuru formu, Erasmus+ Program Ülkelerinin resmi dillerinden biri kullanılarak doldurulmalıdır. (İngilizce dışında bir dil kullanılarak yapılan başvurular için proje başvuru formunun İngilizce çevirisi eklenmelidir.)

Aşağıdaki dokümanlar başvuruya eklenmiş olmalıdır:

- Başvuruda belirtilen yasal temsilci tarafından imzalanmış Doğruluk Beyanı (Declaration on Honour)

- Her bir ortağın başvuru sahibine verdiği ve taraflarca imzalanmış yetki belgeleri (mandates)

 

  • Tüm katılımcı kuruluşların yasal statülerini gösteren belgeler Organisation Registration portalına yüklenmiş olmalıdır.