Yenilik Ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin Ülke Merkezli Fırsatlar

Yetişkin Eğitimi (Stratejik Ortaklıklar)

Yetişkin Eğitimi alanında Stratejik Ortaklıklar, yetişkin eğitimine yönelik iyi uygulamaların değişimi ya da yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi amacıyla Program Üyesi ülkelerin kurum/kuruluşları arasında işbirliği ve ortaklıklar kurulmasına imkân sağlar.

Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar

"Stratejik Ortaklıklar, Avrupa düzeyinde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya uygulanması amacıyla, program üyesi ülkelerdeki kurum/kuruluşlar arasındaki stratejik işbirliği ve ortaklıklar kurulmasını amaçlar. Stratejik Ortaklıklar proje başvuruları, ortaklığın yapısına ve hedeflerine bağlı olarak Yenilik Geliştirme ve İyi Uygulamaların Değişimi olmak üzere iki türde yapılabilir. 1. Yenilik Geliştirmeye Yönelik Stratejik Ortaklıklar (Strategic Partnerships Supporting Innovation): Bu kategorideki projelerin yenilikçi çıktılar üretmesi ve/veya mevcut ya da yeni ürün ya da fikirlerin yaygınlaştırılmasına ve kullanılmasına yönelik faaliyetler içermesi beklenir. Faaliyetin yenilikçi yönünü desteklemek amacıyla fikri çıktı ve çoğaltıcı etkinlik planlanabilir ve bütçe talep edilebilir. 2. İyi Uygulamaların Değişimine Yönelik Stratejik Ortaklıklar (Strategic Partnerships Supporting Exchange of Good Practices): Bu kategorideki projelerin amacı kurumlara işbirliği ağları kurmaları, uluslararası kapasitelerini artırmaları ve fikir, uygulama ve yöntemleri paylaşmaları için fırsat sunmaktır. Proje amacı ve kapsamı ile orantılı olarak bu projelerin de somut çıktılar üretmesi mümkün olup faaliyet sonuçlarını yaygınlaştırmaları beklenir. Bu faaliyetler ve sonuçlar proje yönetimi ve uygulaması için sağlanan bütçeden desteklenecektir. Bu kategorideki projeler fikri çıktı ve çoğaltıcı etkinlik bütçesi talep edememektedir. Stratejik Ortaklıklar projeleri, en az bir yatay ya da yetişkin eğitimi alanına özel önceliğe yönelik olmalıdır. Söz konusu önceliklere Program Rehberinden ulaşılabilir. "

Projenin hedef kitlesi kimdir?

Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar projelerinin hedef kitlesi yetişkin eğitimi alanında çalışanlar ve yetişkin öğrenicilerdir.

Kimler başvuru yapabilir?

"Program üyesi ülkelerde yer alan resmi ve özel kurum/kuruluşlar başvuru yapabilir. Stratejik ortaklıkta yer alan kurum/kuruluşların yetişkin eğitimi alanında ortak bir ihtiyaç çerçevesinde bir araya gelmeleri ve yetişkin eğitimini geliştirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirmeleri beklenir. Bir Stratejik Ortaklıklar proje başvurusunda 3 farklı Program Ülkesinden en az 3 ortak olmalıdır. Proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine ve projenin hedeflerine ulaşmasına katkısı vazgeçilemez olması ve projenin, söz konusu ortağın dahil edilmemesi durumunda yürütülemeyecek olması halinde Ortak Ülkelerden kurum/kuruluşlar ortaklığa dahil edilebilir. Ortak Ülke katılımının gerekçesi başvuru formunda açıkça ve yeterli şekilde izah edilmelidir. "

Proje ve faaliyet süresi ne kadardır?

"Proje süresi en az 12 ay en fazla 36 ay olmalıdır. Projenin amaçları doğrultusunda, proje başvuru aşamasında öngörülmesi ve başvuru formunda beyan edilmesi şartı ile projenin hedef kitlesinde yer alan bireyler, proje ortağı ülkelerde eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılabilir. Bu faaliyetlere projede yer alan kurumlarda çalışan ve proje amaçlarına uygun eğitim personeli, eğiticiler, öğretmenler ile projenin yetişkin öğrenicileri katılabilir. Bu kapsamda gerçekleştirilecek faaliyetler türleri ve süreleri aşağıda ye almaktadır: a) Kısa dönem fiziksel hareketliliği (5 gün – 2 ay) sanal hareketlilik ile birleştiren karma hareketlilik b) Uzun dönemli eğitim/öğretim görevlendirmeleri (2 – 12 ay) c) Kısa dönemli ortak personel eğitimi etkinlikleri (3 gün – 2 ay) "

Hibe kalemleri nelerdir?

"Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar projeleri kapsamında aşağıdaki hibe kalemlerinde hibe desteği sağlanır: Proje Yönetimi ve Uygulaması Ulusötesi Proje Toplantıları Fikri Çıktılar (Yenilik Geliştirme projesi olması durumunda) Çoğaltıcı Etkinlikler (Yenilik Geliştirme projesi olması durumunda) İstisnai Masraflar Özel İhtiyaç Desteği Öğrenme/öğretme/eğitim faaliyetleri "

Başvuru tarihleri nelerdir?

Başvurular, en geç 24 Mart 2020 tarihinde Brüksel saati ile 12:00'ye kadar sisteme yüklenmek zorundadır.

Başvuru öncesi kayıt işlemleri nasıl yapılır?

"2019 yılı Ekim Ayı itibariyle Erasmus+ Programının ülke merkezli projelerine başvuru yapmak isteyenlerin Organizasyon Kimliğine (Organisation ID, OID) sahip olması gerekmektedir. Katılımcı Kimlik Kodunun (PIC) yerine OID kullanılacaktır. Daha önce Erasmus+ Programına başvuruda bulunan ve PIC koduna sahip olanlara otomatik olarak OID atanmıştır. Atanmış olan OID, Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasındaki “Search” alanına kurum/kuruluş adı veya “arama kriterlerini genişlet” butonu tıklanarak PIC kodu, vergi numarası vb. bilgiler girilerek öğrenilir. Önceki dönemlerde birden fazla PIC kodu almış olanlar, başvuru yapılacak programdan sorumlu birimle iletişime geçmelidir. Daha önce PIC kodu almamış olanlar ise yine Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasında yer alan “Register my organisation” sekmesinden kayıt yaparak OID alabilir. “Register my organisation” sekmesinde açılan sayfada EU Login kullanıcı bilgisi ile giriş yapılması gerekmektedir. EU Login hesabı (eski adı ile ECAS hesabı) olanlar mevcut hesapları ile sisteme giriş yapabililer. EU Login hesabı olmayanlar ise “Create an account” sekmesini tıklayarak bir EU Login hesabı edinerek sisteme giriş yapar. Kayıt yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 1) İlgili sisteme güncel bilgiler ile kayıt olunmalıdır. 2) OID, Erasmus+ programının tüm ülke merkezli proje başvurularında kullanılmak üzere bir kere alınmalıdır. 3) OID için kayıt oluştururken kaydı gerçekleştiren kişiye özgü kullanıcı adı ve şifreler yerine, her zaman hatırlanabilecek kullanıcı adı ve şifre tercih edilmelidir. Bu bilgiler sonraki dönem başvurularında da kullanılmak üzere ilgili kişilerin erişimine olanak sağlayacak şekilde muhafaza edilmelidir. 4) Kayıt formundaki tüm bilgiler girildikten ve kayıt gerçekleştirildikten sonra sistem OID’yi otomatik üretir. 5) OID, ""E"" harfi ile başlayan ve 8 rakamla devam eden bir numaradır (Örneğin: E12345678). OID kayıt süreci ile ilgili detaylı bilgilere Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan sayfadan ulaşılabilir. "

Başvuru formu nasıl doldurulur?

"Başvurular, Avrupa Komisyonunun resmi internet sayfasında yayımlanan e-formlar aracılığıyla çevrimiçi olarak yapılır. Formlara ulaşmak için öncelikle kurumsal bir EU Login hesabı oluşturulmalıdır. Avrupa Komisyonunun başvuru formlarını yayımlandığı sayfaya Turna Proje Yönetim Sistemi (TURNA) hesabı kullanılarak da erişilebilir. Başvuru formu doldurulurken ilgili yıla ait Program Rehberi ve mevcut olması durumunda Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yayımlanan ve TURNA’dan ulaşılabilen başvuru rehberleri dikkate alınmalıdır. Başvuru için başvuru formunun doldurulmuş olması tek başına yeterli olmayıp başvuru formunda belirtilen tüm ek belgelerin de başvuru formuyla birlikte yüklenmesi gerekmektedir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından her teklif çağrısı döneminde bilgilendirme ve başvuru formu doldurmaya yönelik proje destek oturumları düzenlenmektedir. Bu toplantılara başvurmak için www.ua.gov.tr adresinde yayımlanan duyuruları takip edebilirsiniz. "

Değerlendirme süreci nasıldır?

"Tüm proje başvuruları, değerlendirme sürecinin ilk aşamasında uygunluk kontrolüne tabi tutulur. Uygunluk kontrolünde başvurunun uygunluk kriterlerini taşıyıp taşımadığı değerlendirilir. Uygunluk kriterlerinin tamamının sağlanması gerekir. Kriterlerden birisinin sağlanmaması durumunda başvurular içerik değerlendirmesine alınmadan reddedilir ve ret gerekçesi yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir. Uygunluk kriterleri, mevcut olması halinde TURNA’dan erişilebilen başvuru rehberlerinde yer almaktadır. Uygunluk kontrolünü geçen projeler içerik değerlendirilmesi yapılmak üzere bağımsız dış uzmanlara atanır. Başvuru sahibinin başvuru formundaki sorulara verdiği cevaplar esas alınarak Program Rehberinde yer alan Kalite Ölçütleri çerçevesinde bağımsız dış uzmanlar tarafından içerik değerlendirmesi yapılır. Başvurular, aldıkları puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. En yüksek puan alan başvurudan başlanarak proje başvurularına hibe tahsis edilir. Başvuru sonuçları kabul ve yedek listeleri halinde başvuru sonuçları bölümünden takip edilebilir. Değerlendirme sonuçları başvuru sahiplerine resmi olarak bildirilir."

Kabul edilen projeler için süreç nasıl işler? (ortak-ana sayfadaki ilgili bölüme gidecek)

"Hibe almaya hak kazanan proje sahibi kurum/kuruluşlara resmi bildirimde bulunulur. Akabinde, sözleşme sürecine ilişkin bilgi verilir, sözleşme öncesi belgelerin tamamlanması talep edilir. Belgelerin tamamlanmasının ardından Türkiye Ulusal Ajansı tarafından, tahsis edilen azamî hibeler çerçevesinde hazırlanan sözleşmeler kurum/kuruluşlara gönderilir. Sözleşmeler, kurum/kuruluşların yasal temsilcileri tarafından imzalandıktan sonra 2 (iki) nüsha halinde Türkiye Ulusal Ajansı’na iletilir. Sözleşmeler, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından imzalandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer. Sözleşmelerin birer nüshaları yararlanıcıların mektup adreslerine posta ile gönderilir. Sözleşme imzalandıktan itibaren “yararlanıcı” statüsü kazanan kuruluşlar projelerini yürütebilmek için gerekli hibe desteğinden yararlanırlar. Hibe tahsis edilerek sözleşme imzalanan projelerin ilk ödemesi, sözleşmede belirtilen oranda ve sözleşmede belirtilen Avro cinsinden açılan banka hesabına yapılır. Kurum/kuruluşlar, hibe sözleşmesi ve eklerinde belirtilen kurallara göre proje faaliyetlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Projenin sözleşme sonrası süreci ile ilgili bilgi almak için proje uygulama süreci sayfasını ziyaret edebilirsiniz. "

Bilinmesi gereken diğer hususlar nelerdir?

"• Proje başvurusu, 2020 yılı KA204-Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar başvuru formu ile yapılmalıdır. • Başvuru formu, Erasmus+ Program Ülkelerinin resmi dillerinden biri kullanılarak doldurulmalıdır. (İngilizce dışında bir dil kullanılarak yapılan başvurular için proje başvuru formunun İngilizce çevirisi eklenmelidir.) • Aşağıdaki dokümanlar başvuruya eklenmiş olmalıdır: - Başvuruda belirtilen yasal temsilci tarafından imzalanmış Doğruluk Beyanı (Declaration on Honour) - Her bir ortağın başvuru sahibine verdiği ve taraflarca imzalanmış yetki belgeleri (mandates) • Tüm katılımcı kuruluşların yasal statülerini gösteren belgeler Organisation Registration portalına yüklenmiş olmalıdır. • Aynı başvuru döneminde bir kurumun birden fazla Stratejik Ortaklık projesinde koordinatör ya da ortak olarak yer alması mümkündür. Ancak, aynı ortaklarla veya aynı konu ile aynı Ulusal Ajansa ya da farklı Ulusal Ajanslara birden fazla başvuru yapılamaz. • Projelerin ortak kurumlar ve hedef kitlenin ihtiyaçları doğrultusunda özgün bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Mükerrer finansmana neden olabilecek, birbirine benzer projeler değerlendirme aşamasında elenebilecektir. • Başvuru sahiplerinin projelerini kendilerinin hazırlaması, başvuru öncesi herhangi bir kişi veya firma ile proje uygulamasını bağlayıcı ve/veya proje uygulamasının tamamını veya bir kısmını üçüncü taraflara devreden her türlü düzenlemeden kaçınmaları gerekmektedir."