Öğrenme Hareketliliği İçin Ülke Merkezli Fırsatlar

Yetişkin Eğitimi

Öğrenme hareketliliği kapsamında, Yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren kuruluşlara, yetişkin eğitimi veren personeline yurtdışında eğitim alma ve/veya eğitim verme imkânı tanınmaktadır. Kuruluşlar öğrenme hareketliliği faaliyeti için tek başlarına veya aynı ihtiyaç çerçevesinde bir araya gelen en az üç kuruluştan oluşan bir yetişkin eğitimi konsorsiyumu şeklinde başvuru yapabilir.

Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği

Erasmus+ Yetişkin Eğitimi projeleri, yetişkinlerin temel becerileri (okuma-yazma, sayısal ve dijital) ile anahtar yeterliklerinin geliştirilmesine yöneliktir. Bu nedenle, yetişkinlerin temel mesleki eğitimi (I-VET) ile meslek sahiplerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla yapılan sürekli/devam eden mesleki eğitimlerine (C-VET) yönelik projeler, Erasmus+ Yetişkin Eğitimi faaliyetleri kapsamına girmemektedir. Temel beceriler ve anahtar yeterlikler hakkında detaylı bilgi için Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 2006/962/EC sayılı Tavsiye Kararı’na, Avrupa Konseyi'nin 2018/C 189/01 sayılı Tavsiye Kararı'na ve Avrupa Komisyonu'nun Anahtar Yeterliklerle ilgili yayınına bakılabilir. Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği faaliyetinin hedef kitlesi, yetişkinlerin temel beceri ve anahtar yeterlikleri kapsamındaki eğitimlerinden sorumlu personeldir. Bu faaliyet, mesleki olmayan yetişkin eğitimi veren personelin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yürütmekte oldukları yetişkin eğitimi faaliyetleri ile ilgili yurt dışında eğitim alma fırsatları sunar. 

Projenin hedef kitlesi kimdir?

Bu faaliyetin hedef kitlesi ülkemizdeki yetişkin eğitimi kurum ve kuruluşlarında görevli, yetişkinlerin mesleki olmayan eğitiminden sorumlu eğitimcilerdir.

Kimler başvuru yapabilir?

"Başvurular, mesleki olmayan yetişkin eğitimi alanında faaliyet yürüten ve tüzel kişiliğe sahip uygun katılımcı kurum/kuruluşlar tarafından yapılır. Kurum/kuruluşlar tek başına başvuru yapabilecekleri gibi, mesleki olmayan uygun yetişkin eğitimi kurum/kuruluşlarından oluşan ulusal bir yetişkin eğitimi konsorsiyumu olarak da başvuru yapabilir. Proje başvurusunun ulusal bir yetişkin eğitimi konsorsiyumu tarafından sunulması halinde konsorsiyum üyesi bütün kurum/kuruluşların aynı Program Ülkesinden olması ve tümünün başvuru esnasında belirlenmiş olması zorunludur. Bir konsorsiyum en az üç adet mesleki olmayan yetişkin eğitimi kurum/kuruluşundan oluşmalıdır. "

Proje ve faaliyet süresi ne kadardır?

Proje süresi en az 12 ay en fazla 24 ay olabilir. Proje kapsamında yurt dışında gerçekleştirilecek eğitim faaliyetinin süresi, seyahat süreleri hariç 2 günden 2 aya kadar olabilir.

Hibe kalemleri nelerdir?

"Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği projeleri kapsamında aşağıdaki hibe kalemlerinde hibe desteği sağlanır: • Kurumsal destek • Seyahat giderleri • Bireysel destek • Özel ihtiyaç desteği • İstisnai masraflar "

Başvuru tarihleri nelerdir?

Başvurular, en geç 05 Şubat 2020 tarihinde Brüksel saati ile 12:00'ye kadar sisteme yüklenmek zorundadır.

Başvuru Öncesi kayıt işlemleri nasıl yapılır?

"2019 yılı Ekim Ayı itibariyle Erasmus+ Programının ülke merkezli projelerine başvuru yapmak isteyenlerin Organizasyon Kimliğine (Organisation ID, OID) sahip olması gerekmektedir. Katılımcı Kimlik Kodunun (PIC) yerine OID kullanılacaktır. Daha önce Erasmus+ Programına başvuruda bulunan ve PIC koduna sahip olanlara otomatik olarak OID atanmıştır. Atanmış olan OID, Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasındaki “Search” alanına kurum/kuruluş adı veya “arama kriterlerini genişlet” butonu tıklanarak PIC kodu, vergi numarası vb. bilgiler girilerek öğrenilir. Önceki dönemlerde birden fazla PIC kodu almış olanlar, başvuru yapılacak programdan sorumlu birimle iletişime geçmelidir. Daha önce PIC kodu almamış olanlar ise yine Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasında yer alan “Register my organisation” sekmesinden kayıt yaparak OID alabilir. “Register my organisation” sekmesinde açılan sayfada EU Login kullanıcı bilgisi ile giriş yapılması gerekmektedir. EU Login hesabı (eski adı ile ECAS hesabı) olanlar mevcut hesapları ile sisteme giriş yapabililer. EU Login hesabı olmayanlar ise “Create an account” sekmesini tıklayarak bir EU Login hesabı edinerek sisteme giriş yapar. Kayıt yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 1) İlgili sisteme güncel bilgiler ile kayıt olunmalıdır. 2) OID, Erasmus+ programının tüm ülke merkezli proje başvurularında kullanılmak üzere bir kere alınmalıdır. 3) OID için kayıt oluştururken kaydı gerçekleştiren kişiye özgü kullanıcı adı ve şifreler yerine, her zaman hatırlanabilecek kullanıcı adı ve şifre tercih edilmelidir. Bu bilgiler sonraki dönem başvurularında da kullanılmak üzere ilgili kişilerin erişimine olanak sağlayacak şekilde muhafaza edilmelidir. 4) Kayıt formundaki tüm bilgiler girildikten ve kayıt gerçekleştirildikten sonra sistem OID’yi otomatik üretir. 5) OID, ""E"" harfi ile başlayan ve 8 rakamla devam eden bir numaradır (Örneğin: E12345678). OID kayıt süreci ile ilgili detaylı bilgilere Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan sayfadan ulaşılabilir. "

Başvuru formu nasıl doldurulur?

"Başvurular, Avrupa Komisyonunun resmi internet sayfasında yayımlanan e-formlar aracılığıyla çevrimiçi olarak yapılır. Formlara ulaşmak için öncelikle kurumsal bir EU Login hesabı oluşturulmalıdır. Avrupa Komisyonunun başvuru formlarını yayımlandığı sayfaya Turna Proje Yönetim Sistemi (TURNA) hesabı kullanılarak da erişilebilir. Başvuru formu doldurulurken ilgili yıla ait Program Rehberi ve mevcut olması durumunda Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yayımlanan ve TURNA’dan ulaşılabilen başvuru rehberleri dikkate alınmalıdır. Başvuru için başvuru formunun doldurulmuş olması tek başına yeterli olmayıp başvuru formunda belirtilen tüm ek belgelerin de başvuru formuyla birlikte yüklenmesi gerekmektedir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından her teklif çağrısı döneminde bilgilendirme ve başvuru formu doldurmaya yönelik proje destek oturumları düzenlenmektedir. Bu toplantılara başvurmak için www.ua.gov.tr adresinde yayımlanan duyuruları takip edebilirsiniz. "

Değerlendirme süreci nasıldır?

"Tüm proje başvuruları, değerlendirme sürecinin ilk aşamasında uygunluk kontrolüne tabi tutulur. Uygunluk kontrolünde başvurunun uygunluk kriterlerini taşıyıp taşımadığı değerlendirilir. Uygunluk kriterlerinin tamamının sağlanması gerekir. Kriterlerden birisinin sağlanmaması durumunda başvurular içerik değerlendirmesine alınmadan reddedilir ve ret gerekçesi yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir. Uygunluk kriterleri, mevcut olması halinde TURNA’dan erişilebilen başvuru rehberlerinde yer almaktadır. Uygunluk kontrolünü geçen projeler içerik değerlendirilmesi yapılmak üzere bağımsız dış uzmanlara atanır. Başvuru sahibinin başvuru formundaki sorulara verdiği cevaplar esas alınarak Program Rehberinde yer alan Kalite Ölçütleri çerçevesinde bağımsız dış uzmanlar tarafından içerik değerlendirmesi yapılır. Başvurular, aldıkları puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. En yüksek puan alan başvurudan başlanarak proje başvurularına hibe tahsis edilir. Başvuru sonuçları kabul ve yedek listeleri halinde başvuru sonuçları bölümünden takip edilebilir. Değerlendirme sonuçları başvuru sahiplerine resmi olarak bildirilir."

Kabul edilen projeler için süreç nasıl işler? (ortak-ana sayfadaki ilgili bölüme gidecek)

"Hibe almaya hak kazanan proje sahibi kurum/kuruluşlara resmi bildirimde bulunulur. Akabinde, sözleşme sürecine ilişkin bilgi verilir, sözleşme öncesi belgelerin tamamlanması talep edilir. Belgelerin tamamlanmasının ardından Türkiye Ulusal Ajansı tarafından, tahsis edilen azamî hibeler çerçevesinde hazırlanan sözleşmeler kurum/kuruluşlara gönderilir. Sözleşmeler, kurum/kuruluşların yasal temsilcileri tarafından imzalandıktan sonra 2 (iki) nüsha halinde Türkiye Ulusal Ajansı’na iletilir. Sözleşmeler, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından imzalandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer. Sözleşmelerin birer nüshaları yararlanıcıların mektup adreslerine posta ile gönderilir. Sözleşme imzalandıktan itibaren “yararlanıcı” statüsü kazanan kuruluşlar projelerini yürütebilmek için gerekli hibe desteğinden yararlanırlar. Hibe tahsis edilerek sözleşme imzalanan projelerin ilk ödemesi, sözleşmede belirtilen oranda ve sözleşmede belirtilen Avro cinsinden açılan banka hesabına yapılır. Kurum/kuruluşlar, hibe sözleşmesi ve eklerinde belirtilen kurallara göre proje faaliyetlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Projenin sözleşme sonrası süreci ile ilgili bilgi almak için proje uygulama süreci sayfasını ziyaret edebilirsiniz. "

Bilinmesi gereken diğer hususlar nelerdir?

"Proje başvurusu, 2020 yılı KA104-Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği başvuru formu ile yapılmalıdır. Erasmus+ Programında bireysel başvuru kabul edilmemektedir. Tüzel kişiliği haiz olmayan gerçek kişiler bu faaliyete başvuru yapamaz. Ayrıca, aşağıda örnek olarak belirtilen kişiler yetişkin eğitimi personel hareketliliği faaliyeti için uygun katılımcı sayılmamaktadır: ◾Yetişkin eğitiminden sorumlu olmayan kamu veya özel sektör çalışanları ile serbest çalışanlar, ◾ Yetişkinlerin mesleki eğitiminden sorumlu personel, ◾Kamu veya özel sektör çalışanlarının ve serbest çalışanların eğitimlerinden sorumlu personel, ◾Çalışanlara yönelik hizmet içi eğitim, uyum ve rehberlik gibi faaliyetlerden sorumlu personel, ◾Mesleki eğitim dışındaki alanlarda eğitim almaya devam eden yetişkin öğreniciler, ◾Mesleki ve teknik eğitim almaya devam eden yetişkin öğreniciler, ◾Okul öncesinden itibaren yükseköğretim dâhil örgün eğitime devam eden öğrenciler. Yukarıda belirtilmemiş olsa da yetişkinlere temel beceri ve anahtar yeterlik kazandırmak üzere yapılan eğitimlerden sorumlu olmayan kişilerin bu projelerde katılımcı olamayacakları unutulmamalıdır. Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği faaliyetine bir kurum/kuruluş tek başına aynı başvuru döneminde yalnızca bir başvuru yapabilir. Ancak aynı başvuru döneminde, farklı yetişkin eğitimi konsorsiyumu başvurularında koordinatör ve/veya konsorsiyum üyesi olarak birden fazla başvuruda yer alabilir. "