Öğrenme Hareketliliği İçin Ülke Merkezli Fırsatlar

Okul Eğitimi

Okul Eğitimi Personel Hareketliliği faaliyeti, okul eğitimi personelinin Program Üyesi ülkelerde öğretmenlik yapması, kursa katılması ya da işbaşı izleme yapması amacıyla okullara ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine konsorsiyum oluşturma fırsatı sunar.

ERASMUS+ OKUL EĞİTİMi PROGRAMI

Okul Eğitimi Personel Hareketliliği "Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylemi (KA1) altında yer alan bu faaliyet, okul eğitimi personelinin mesleki profillerinin ve yeterliliklerinin geliştirilmesine yöneliktir. Bu alandaki projeler, okul eğitimi personelinin mesleki gelişimini desteklemek, yabancı dil yetkinliğini güçlendirmek, yeterliliklerinin daha iyi tanınmasını sağlamak ve kurumların kapasitesini ve uluslararası boyutunu geliştirmek için yapılan Program Üyesi ülkelerdeki hareketlilik faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu kapsamda, hareketlililik faaliyetleri aşağıda sayılan fırsatları sunmaktadır. Bir öğrenme hareketliliği projesi, bu faaliyetlerden birini veya daha fazlasını içerebilir: - Öğretme Görevlendirmesi: Okul eğitim personelinin Program Üyesi ülkelerde yerleşik ortak bir okulda öğretmenlik yapması. - Yapılandırılmış Kurslar ya da Eğitim Faaliyetleri: Okul eğitim personelinin Program Üyesi ülkelerde sunulan mesleki gelişimine yönelik yapılandırılmış bir kursa ya da eğitim faaliyetine katılması. - İşbaşı izleme: Okul eğitim personelinin Program Üyesi ülkelerde yerleşik ortak bir okulda ya da okul eğitimi ile ilgili faaliyet gösteren bir kuruluşta işbaşı izleme ya da gözlem ziyareti yapması."

Projenin hedef kitlesi kimdir?

Okul Eğitimi Personel Hareketliliği faaliyetinin hedef kitlesi öğretmenler ve okul eğitimi personelidir. Yerel/bölgesel okul otoriteleri ise konsorsiyum kurmak ve bölgelerindeki okulları biraraya getirmek yoluyla bu projelere dahil olabilir.

Kimler başvuru yapabilir?

"Bu faaliyetin katılımcıları okulların eğitim personeli (öğretmenler, idareciler) ve konsorsiyum lideri kuruluşun eğitim-öğretim ile ilgili personelidir. Ancak, bireysel başvuru kabul edilmemekte olup bir okul ya da konsorsiyum lideri tarafından başvuru yapılmalıdır. Tüzel kişiliği olmayan kurum/kuruluşlar başvuru yapamazlar. Başvuruların konsorsiyum tarafından sunulması halinde konsorsiyum yapısında 1 konsorsiyum lideri ve en az 2 okul olmak suretiyle en az 3 kurum bulunmalıdır. Tüm konsorsiyum üyeleri aynı Program Ülkesinden olmalıdır ve başvuru formunda belirtilmiş olmalıdır. Konsorsiyum lideri, bir okul ya da il/ilçe milli eğitim müdürlüğü olabilir. Konsorsiyum lideri milli eğitim müdürlüğü ise konsorsiyum üyesi okullar ile lider arasında kurumsal bir bağ bulunmalıdır. Konsorsiyum lideri okul ise konsorsiyum yapısı ve lider okulun proje yürütme kapasitesi iyi gerekçelendirilmelidir. Okul ve konsorsiyum lideri olarak kabul edilen kurumların listesi için tıklayınız."

Proje ve faaliyet süresi ne kadardır?

Proje süresi en az 12 ay, en fazla 24 ay olabilir. Her bir hareketlilik faaliyetinin süresi, seyahat süreleri hariç 2 günden 2 aya kadar olabilir ve proje süresi içinde tamamlanmalıdır.

Hibe kalemleri nelerdir?

"Kurumsal destek Seyahat giderleri Bireysel destek Kurs ücreti Özel ihtiyaç desteği"

Başvuru tarihleri nelerdir?

Başvurular, en geç 05 Şubat 2020 tarihinde Brüksel saati ile 12:00'ye kadar sisteme yüklenmek zorundadır.

Başvuru Öncesi kayıt işlemleri nasıl yapılır?

"2019 yılı Ekim Ayı itibariyle Erasmus+ Programının ülke merkezli projelerine başvuru yapmak isteyenlerin Organizasyon Kimliğine (Organisation ID, OID) sahip olması gerekmektedir. Katılımcı Kimlik Kodunun (PIC) yerine OID kullanılacaktır. Daha önce Erasmus+ Programına başvuruda bulunan ve PIC koduna sahip olanlara otomatik olarak OID atanmıştır. Atanmış olan OID, Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasındaki “Search” alanına kurum/kuruluş adı veya “arama kriterlerini genişlet” butonu tıklanarak PIC kodu, vergi numarası vb. bilgiler girilerek öğrenilir. Önceki dönemlerde birden fazla PIC kodu almış olanlar, başvuru yapılacak programdan sorumlu birimle iletişime geçmelidir. Daha önce PIC kodu almamış olanlar ise yine Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasında yer alan “Register my organisation” sekmesinden kayıt yaparak OID alabilir. “Register my organisation” sekmesinde açılan sayfada EU Login kullanıcı bilgisi ile giriş yapılması gerekmektedir. EU Login hesabı (eski adı ile ECAS hesabı) olanlar mevcut hesapları ile sisteme giriş yapabililer. EU Login hesabı olmayanlar ise “Create an account” sekmesini tıklayarak bir EU Login hesabı edinerek sisteme giriş yapar. Kayıt yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 1) İlgili sisteme güncel bilgiler ile kayıt olunmalıdır. 2) OID, Erasmus+ programının tüm ülke merkezli proje başvurularında kullanılmak üzere bir kere alınmalıdır. 3) OID için kayıt oluştururken kaydı gerçekleştiren kişiye özgü kullanıcı adı ve şifreler yerine, her zaman hatırlanabilecek kullanıcı adı ve şifre tercih edilmelidir. Bu bilgiler sonraki dönem başvurularında da kullanılmak üzere ilgili kişilerin erişimine olanak sağlayacak şekilde muhafaza edilmelidir. 4) Kayıt formundaki tüm bilgiler girildikten ve kayıt gerçekleştirildikten sonra sistem OID’yi otomatik üretir. 5) OID, ""E"" harfi ile başlayan ve 8 rakamla devam eden bir numaradır (Örneğin: E12345678). OID kayıt süreci ile ilgili detaylı bilgilere Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan sayfadan ulaşılabilir. "

Başvuru formu nasıl doldurulur?

"Başvurular, Avrupa Komisyonunun resmi internet sayfasında yayımlanan e-formlar aracılığıyla çevrimiçi olarak yapılır. Formlara ulaşmak için öncelikle kurumsal bir EU Login hesabı oluşturulmalıdır. Avrupa Komisyonunun başvuru formlarını yayımlandığı sayfaya Turna Proje Yönetim Sistemi (TURNA) hesabı kullanılarak da erişilebilir. Başvuru formu doldurulurken ilgili yıla ait Program Rehberi ve mevcut olması durumunda Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yayımlanan ve TURNA’dan ulaşılabilen başvuru rehberleri dikkate alınmalıdır. Başvuru için başvuru formunun doldurulmuş olması tek başına yeterli olmayıp başvuru formunda belirtilen tüm ek belgelerin de başvuru formuyla birlikte yüklenmesi gerekmektedir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından her teklif çağrısı döneminde bilgilendirme ve başvuru formu doldurmaya yönelik proje destek oturumları düzenlenmektedir. Bu toplantılara başvurmak için www.ua.gov.tr adresinde yayımlanan duyuruları takip edebilirsiniz. "

Değerlendirme süreci nasıldır?

"Tüm proje başvuruları, değerlendirme sürecinin ilk aşamasında uygunluk kontrolüne tabi tutulur. Uygunluk kontrolünde başvurunun uygunluk kriterlerini taşıyıp taşımadığı değerlendirilir. İlgili yılın Program Rehberinde her proje türü için ilan edilen Uygunluk kriterlerinin tamamının sağlanması gerekir. Kriterlerden birisinin sağlanmaması durumunda başvurular içerik değerlendirmesine alınmadan reddedilir ve ret gerekçesi yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir. Uygunluk kriterleri, mevcut olması halinde TURNA’dan erişilebilen başvuru rehberlerinde yer almaktadır. Uygunluk kontrolünü geçen projeler içerik değerlendirilmesi yapılmak üzere bağımsız dış uzmanlara atanır. Başvuru sahibinin başvuru formundaki sorulara verdiği cevaplar esas alınarak Program Rehberinde yer alan Kalite Ölçütleri çerçevesinde bağımsız dış uzmanlar tarafından içerik değerlendirmesi yapılır. Başvurular, aldıkları puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. En yüksek puan alan başvurudan başlanarak proje başvurularına hibe tahsis edilir. Başvuru sonuçları kabul ve yedek listeleri halinde başvuru sonuçları bölümünden takip edilebilir. Değerlendirme sonuçları başvuru sahiplerine resmi olarak bildirilir."

Kabul edilen projeler için süreç nasıl işler? (ortak-ana sayfadaki ilgili bölüme gidecek)

"Hibe almaya hak kazanan proje sahibi kurum/kuruluşlara resmi bildirimde bulunulur. Akabinde, sözleşme sürecine ilişkin bilgi verilir, sözleşme öncesi belgelerin tamamlanması talep edilir. Belgelerin tamamlanmasının ardından Türkiye Ulusal Ajansı tarafından, tahsis edilen azamî hibeler çerçevesinde hazırlanan sözleşmeler kurum/kuruluşlara gönderilir. Sözleşmeler, kurum/kuruluşların yasal temsilcileri tarafından imzalandıktan sonra 2 (iki) nüsha halinde Türkiye Ulusal Ajansı’na iletilir. Sözleşmeler, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından imzalandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer. Sözleşmelerin birer nüshaları yararlanıcıların mektup adreslerine posta ile gönderilir. Sözleşme imzalandıktan itibaren “yararlanıcı” statüsü kazanan kuruluşlar projelerini yürütebilmek için gerekli hibe desteğinden yararlanırlar. Hibe tahsis edilerek sözleşme imzalanan projelerin ilk ödemesi, sözleşmede belirtilen oranda ve sözleşmede belirtilen Avro cinsinden açılan banka hesabına yapılır. Kurum/kuruluşlar, hibe sözleşmesi ve eklerinde belirtilen kurallara göre proje faaliyetlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Projenin sözleşme sonrası süreci ile ilgili bilgi almak için proje uygulama süreci sayfasını ziyaret edebilirsiniz. "

Bilinmesi gereken diğer hususlar nelerdir?

"Proje başvurusu, 2020 yılı KA101-Okul Eğitimi Personel Hareketliliği başvuru formu ile yapılmalıdır. Tüm zorunlu alanlar doldurulmalıdır. Başvuru formu, başvuru sahibi kuruluşun bulunduğu ülkenin Ulusal Ajansına sunulmalıdır. Başvuru formu, Erasmus+ Program Ülkelerinin resmi dillerinden biri kullanılarak doldurulmalıdır. (İngilizce/Türkçe haricinde başvurular için proje başvuru formunun İngilizce çevirisi eklenmelidir.) Aşağıdaki dokümanlar başvuruya eklenmiş olmalıdır: - Başvuruda belirtilen yasal temsilci tarafından imzalanmış Doğruluk Beyanı (Declaration on Honour) - Konsorsiyum başvurusu yapılması halinde her bir üye okulun başvuru sahibine verdiği ve taraflarca imzalanmış yetki belgeleri (mandates) Tüm katılımcı kuruluşların yasal statülerini gösteren belgeler Organisation Registration portalına yüklenmiş olmalıdır. Program Rehberinde belirtilen son başvuru tarihine uyulmalıdır. Başvuru tek bir okul tarafından yapılıyor ise aynı başvuru döneminde sadece bir müstakil başvuru yapılmalıdır. Bir okul ya da il/ilçe milli eğitim müdürlüğü liderliğinde oluşturulan konsorsiyum başvurularında ise aynı konsorsiyum lideri tarafından farklı konsorsiyum üyeleri ile farklı konularda olmak kaydıyla birden fazla başvuru sunulabilir. Başvuruda, konsorsiyum liderinin yanı sıra en az iki okul başvuruda yer almalı, tüm üyeler okul olmalı ve konsorsiyum üyesi okullar ile lider kuruluş arasında organizasyon bağı olmalıdır. Projelerin okulun/okulların ve hedef kitlenin kendi ihtiyaçlarına dayalı ve özgün bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Mükerrer finansmana neden olabilecek, birbirine benzer projeler değerlendirme aşamasında elenebilecektir. Başvuru sahiplerinin projelerini kendilerinin hazırlaması, başvuru öncesi herhangi bir kişi veya firma ile proje uygulamasını bağlayıcı ve/veya proje uygulamasının tamamını veya bir kısmını üçüncü taraflara devreden her türlü düzenlemeden kaçınmaları gerekmektedir. Başvuru yapan kurum özel bir okul ise okulun bağlı bulunduğu şirket vb. tüzel kişiliği haiz olmalı, gerçek kişi olmamalıdır. Katılımcıların, ilgili kurumda bilfiil çalışıyor olmaları gerekmektedir. Başka bir okulda ya da il/ilçe milli eğitim müdürlüğünde görevli personelin, eğitim görevi olmayan okul personelinin, eğitim ve öğretimle ilgili olmayan il/ilçe milli eğitim müdürlüğü çalışanlarının projenin yurt dışı eğitim faaliyetlerine katılması program kurallarına aykırıdır. "