Öğrenme Hareketliliği İçin Ülke Merkezli Fırsatlar

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA152-YOU & KA153-YOU

Kurum/kuruluşlara Gençlik Değişimleri ve Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği faaliyetleriyle yurt dışındaki kurum/kuruluşlarla ortaklık kurma fırsatı sunar.

Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği

Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği (KA153-YOU), gençlik çalışanlarının profesyonel gelişimini ve Gençlik Çalışmalarının kalitesinin gelişimini Informal (Sargın-Yarı Yapılandırılmış) Eğitim ve Non-formal (Yaygın-Yapılandırılmamış) Eğitim yoluyla; yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeydeki hareketlilikler aracılığıyla destekler. Bununla birlikte, 2019-2027 AB Gençlik Stratejisinin hedeflerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Festivaller, tatil seyahatleri, finansal kazanç amaçlayan değişim faaliyetleri ve turizm kapsamına giren her türlü faaliyet Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği bünyesinde hibe almaya uygun değildir.

Gençlik Çalışanların Hareketliliğinde aşağıda belirtilen faaliyetler gerçekleştirilebilir:

 

Profesyonel Gelişim Faaliyetleri (Çalışma Ziyareti ve İşbaşı Eğitimi, Ortaklık ve Ağ Kurma, Eğitim Kursları, Seminer ve Çalıştaylar)

Sistem Geliştirme ve Destek Faaliyetleri

Hazırlık Ziyareti

 *Her proje en az bir Profesyonel Gelişim Faaliyeti içermelidir.

 

Gençlik Çalışanlarının Hareketliliğinde:

 

Katılımcılar için yaş aralığı yoktur ancak katılımcılar Gençlik Çalışanı olmalıdır.

En fazla 50 katılımcı (ilgililiğe göre eğitmenler ve kolaylaştırıcılar hariç) yer alabilir, alt sınır yoktur.

Katılımcıların projeye katıldıkları ülkede (projenin gerçekleştirileceği ülke değil) ikâmeti bulunmak zorundadır.

Gençlik Değişimi (KA152-YOU) projelerinde olduğu gibi her ülke grubu 4 katılımcı ve 1 grup lideri olmak üzere toplamda 5 kişiden oluşmak zorunda değildir (her ortak ülkeden 1 katılımcı olması dahi mümkündür). 

Hazırlık ziyareti öngörülüyor ise ev sahibi kurum/kuruluşun ülkesinde gerçekleştirilmeli ve ana faaliyette yer alacak olan kuruluş temsilcisi, kolaylaştırıcı veya gencin katılımıyla gerçekleştirilmelidir. Grup başına en fazla 2 katılımcı ile yapılabilir. Hedefler ve katılımcılar başvuru sahibi tarafından gerekçelendirilmeli ve Ulusal Ajans tarafından onaylanmalıdır.

Kimler başvuru yapabilir?

"Program Ülkeleri" veya "Ortak Ülkeler"den (Program Rehberi 2024, Sayfa 35-36) en az 2 grup/kurum/kuruluş bir araya gelerek ortaklık kurabilir ve başvuru yapabilir. Uygun katılımcı kurum/kuruluşlar şunlardır:

 

Kar amacı gütmeyen kurum/kuruluş, dernek, STK,

Avrupa Gençlik STK’sı,

Sosyal girişimler,

Yerel, Bölgesel, Ulusal düzeyde bir kamu kurum/kuruluşu,

Bir gençlik kuruluşu bünyesinde olsun ya da olmasın gençlik çalışmaları alanında faaliyet gösteren bir gençlik grubu

Bölgeler birliği,

Sosyal Sorumluluk konusunda faaliyet gösteren ve kar amacı güden bir kurum/kuruluş.

Bir grup/kurum/kuruluş bir başvuru döneminde (round) en fazla 5 projede başvuran (applicant) veya ortak (partner) olarak yer alabilir. 

Başvuru yapacak Kurum/Kuruluşlar öğrenme süreçlerini desteklemeli ve öğrenme çıktılarını tanımlamalı ve belgelendirmelidir. (Youthpass sertifikası: https://www.youthpass.eu/tr/)

Projenin hedef kitlesi kimdir?

Projenin hedef kitlesi gençlik çalışanları ve gençlik çalışanlarıyla birlikte çalışan kurum/kuruluş, STK, dernek, vakıflardır.

Proje ve Faaliyet süresi ne kadardır?

Projenin süresi 3 ay ile 24 ay arasındadır. Faaliyet süresi ise seyahat günleri hariç en az 2, en fazla 60 gündür.

Başvuru tarihleri nedir?

Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği proje başvurusunda 2 başvuru dönemi mevcuttur:

 

20 Şubat 2024 Brüksel saatiyle 12:00 (Türkiye saatiyle 14:00)

1 Ekim 2024 Brüksel saatiyle 12:00

Bu iki tarihin arasında opsiyonel yani Ulusal Ajansların uygun görmesi halinde açabildiği bir başvuru dönemi mevcuttur. 2024 yılı için bu tarih 7 Mayıs 2024 Brüksel saatiyle 12:00’dir.

Başvuru formuna nasıl erişilir?

Başvuru formlarına, Avrupa Komisyonunun resmi internet sayfasında yayımlanan e-formlar aracılığıyla erişilebilir (EU Login: https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/field/31047629)

ayrıca internet sayfamızda yer alan duyurudan da bilgi alabilirsiniz.

Başvuru öncesi kayıt işlemleri nasıl yapılır?

Erasmus+ programının ülke merkezli projelerine başvuru yapmak isteyenlerin Organizasyon Kimliğine (Organisation ID, OID) sahip olması gerekmektedir. “Register my organisation” sekmesinde açılan sayfada EU Login kullanıcı bilgisi ile giriş yapılması gerekmektedir. EU Login hesabı olanlar mevcut hesapları ile sisteme giriş yapabilirler. EU Login hesabı olmayanlar ise “Create an account” sekmesini tıklayarak bir EU Login hesabı edinerek sisteme giriş yapar. Kayıt yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

 

İlgili sisteme güncel bilgiler ile kayıt olunmalıdır.

OID, Erasmus+ programının tüm ülke merkezli proje başvurularında kullanılmak üzere bir kere alınmalıdır.

OID için kayıt oluştururken kaydı gerçekleştiren kişiye özgü kullanıcı adı ve şifreler yerine, her zaman hatırlanabilecek kullanıcı adı ve şifre tercih edilmelidir. Bu bilgiler sonraki dönem başvurularında da kullanılmak üzere ilgili kişilerin erişimine olanak sağlayacak şekilde muhafaza edilmelidir.

Kayıt formundaki tüm bilgiler girildikten ve kayıt gerçekleştirildikten sonra sistem OID’yi otomatik üretir.

OID, "E" harfi ile başlayan ve 8 rakamla devam eden bir numaradır (Örneğin: E12345678). OID kayıt süreci ile ilgili detaylı bilgilere Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan sayfadan ulaşılabilir.

ORS (Organisation Registration System): (https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home/organisations/register-my-organisation

Resmi Youtube hesabımızdaki ilgili video (https://www.youtube.com/watch?v=p6VYu-QH6rs)

Değerlendirme kriterleri nelerdir?

Projelerin ön değerlendirmeleri Türkiye Ulusal Ajansı'nın İç Uzmanları tarafından, kalite değerlendirmeleri ise Dış Değerlendiriciler tarafından yapılmaktadır.

Başvurunun kabul edilebilmesi için her alt kriter için belirlenen puanın en az yarısı ve toplamda 100 üzerinden 60 puan alınması gerekmekte olup en yüksek puandan başlayarak kurumlar hibe almaya hak kazanacaktır (Örneğin; ‘’Uygunluk, gerekçe, etki’’ kriteri için 15 puan, ‘’Proje Tasarımının Kalitesi’’ kriteri için 20 puan, ‘’Proje Yönetiminin Kalitesi’’ kriteri için 15 puan).

‘’Uygunluk, gerekçe, etki’’ kriteri (maksimum 30 puan)

Projenin Erasmus+ Gençlik çalışmalarına ve katılımcı kurum/kuruluş ve katılımcıların ihtiyaçlarına uygunluğu

Katılımcıların ve katılımcı kurum/kuruluşların üzerinde proje sırasında ve sonrasında hayat boyu yaratacağı potansiyel etki ve projeye direkt katılan kurum/kuruluş ve bireylerin dışında yerel, bölgesel ve ulusal çapta veya Avrupa ve evrensel çapta yaratacağı potansiyel etki

Projenin hangi boyutlarda Erasmus+ programının dahil etme ve çeşitlilik, yeşil ve dijital önceliklerine katkı sağlayacağı 

Sistem Geliştirme ve Destek Faaliyetlerinin hangi boyutta Gençlik Çalışanları alanına katkı sağlayıp geliştireceği

‘’Proje Tasarımının Kalitesi’’ kriteri (maksimum 40 puan)

Tanımlanan ihtiyaçların, projenin amaçlarının, katılımcı profilinin ve faaliyetlerin kendi arasındaki tutarlılığı

Gençleri faaliyetlerin her aşamasına dahil etmenin kapsamı

Projede ülkelerin katılımcı sayısının ve cinsiyetin dengeli bir şekilde temsil edilmesi

Katılımcıların güvenliği ve korunması için öngörülen önlemlerin yeterli ve etkili olması

Sistem Geliştirme ve Destek Faaliyetlerinde sunulan araçların ve uygulamaların kalitesinin diğer kurum/kuruluşları hangi boyutta teşvik edeceği ve örnek almasını sağlayacağı

‘’Proje Yönetiminin Kalitesi’’ kriteri (maksimum 30 puan)

Pratik düzenlemelerin, yönetimin, ve destek yöntemlerinin kalitesi

Katılımcı kurum/kuruluşlar arasındaki iş birliği ve iletişimin kalitesi

Projenin farklı aşamalarını ve çıktılarını değerlendirirken kullanılan ölçüm yöntemlerinin kalitesi

Hibe kalemleri nelerdir?

Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği projeleri için uygun hibe kalemleri şunlardır:

 

Seyahat Hibesi: Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan Mesafe Bandı Hesaplayıcısı üzerinden başlangıç noktası ve faaliyetin gerçekleştiği yer arasındaki mesafeye göre kişi başı olarak hesaplanır. https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator 

Peş peşe farklı ülkelerde gerçekleşen (itinerant) faaliyetlerin seyahat hibeleri hesaplanırken mesafeler hesaplanır ve toplama denk gelen band dikkate alınır. (Örneğin: Madrid (İspanya) şehrinden Roma (İtalya) ve ardından Ljubljana (Slovenya) şehirlerine ‘’itinerant’’ faaliyet gerçekleştirecek bir katılımcı için önce Madrid ve Roma arasındaki mesafe hesaplanır (1365,28 km). Sonrasında Roma ve Ljubljana arasındaki mesafe hesaplanır (489,75 km). Bu iki mesafe toplanır (1855,03 km) ve 1855,03 km 500-1999 km mesafe bandında olduğu için 275 avroluk hibe katılımcıya sağlanır.

Yeşil Seyahat: Erasmus+ programının 2021-2027 döneminde Yeşil önceliğine uygun olarak getirilen hibe kalemidir. Dünya atmosferine zarar veren seyahat yöntemleri yerine görece daha az zararlı seyahat yöntemleri tercih edildiği zaman sağlanır (Örneğin: uçak yerine tren veya otobüs kullanıldığı zaman).

500 km altındaki tüm mesafelerde yeşil seyahat hibesi geçerlidir başka bir deyişle uçak yerine tren, otobüs vb. kullanılması zorunludur.

 

 

Kurumsal Destek Hibesi: Hareketlilik faaliyetlerinin uygulanması ile doğrudan bağlantılı maliyetlerdir. Birim maliyete göre katılımcı sayısı (kolaylaştırıcılar ve refakatçiler hariç) üzerinden hesaplanır. Katılımcı başına 125 Avrodur.

 

Bireysel Destek Hibesi: Katılımcıların iaşe-ibate harcamalarının karşılandığı kalemdir. Her bir katılımcı için faaliyet süresi baz alınarak hesaplanmaktadır (Standart Seyahat söz konusu olduğu zaman faaliyetten önceki gün ve faaliyetten sonraki gün seyahat günleri olarak sayılabilir ve bu günler için de bireysel destek talep edilebilir. Yeşil Seyahatte ise bu sayı 4 gündür). Faaliyetin gerçekleşeceği ülkeye göre tahsis edilen günlük hibe miktarı farklılık arz etmektedir. Türkiye için belirlenen bireysel destek tutarı, katılımcı başına 68 Avrodur. Katılımcı başına toplamda en fazla 1100 avro tahsis edilebilir. (Program Rehberi 2024, Sayfa 179).

 

Dâhil Etme Desteği: Kuruluşlar için Dâhil Etme Desteği ve Katılımcılar için Dâhil Etme Desteği olarak ikiye ayrılır. Kuruluşlar için Dâhil Etme Desteği, imkânı kısıtlı katılımcılar için hareketlilik faaliyetlerinin düzenlenmesine yönelik kurumlara sağlanan hibedir. Kolaylaştırıcılar ve refakatçiler hariç olarak uygulanır. Kişi başı 125 Avrodur. Katılımcılar için Dâhil Etme Desteği ise imkânı kısıtlı katılımcı için ‘’Seyahat’’ ve ‘’Bireysel Destek’’ hibelerinin miktarı yeterli gelmiyorsa ayrıca özel masrafları var ise masraflar Katılımcılar için Dâhil Etme Desteği hibe kalemi üzerinden talep edilmelidir yani ‘’Seyahat’’ ve ‘’Bireysel Destek’’ hibe kaleminden hibe talep edilmemeli tüm masraflar hesaplanıp bu hibe kalemi üzerinden talep edilmelidir. Kolaylaştırıcılar ve refakatçiler dahildir. Başvuru sahibi tarafından gerekçelendirilmeli ve Ulusal Ajans tarafından onaylanmalıdır.

Hazırlık Ziyareti Desteği: Seyahat ve yeme-içme-konaklama dahil olmak üzere hazırlık ziyaretinin uygulanmasıyla bağlantılı maliyetlerdir. Ev sahibi kuruluş katılımcıları hariç her bir kuruluş için 2 katılımcı fonlanabilir. Katılımcı başına 680 Avrodur. Amaçlar ve katılımcılar başvuru sahibi tarafından gerekçelendirilmeli ve Ulusal Ajans tarafından onaylanmalıdır.

 

Sistem Geliştirme ve Destek Faaliyetleri Hibesi: Tamamlayıcı faaliyetlerin uygulanmasıyla bağlantılı maliyetlerin karşılandığı hibe kalemidir.

Dolaylı maliyetler: Tamamlayıcı faaliyetlerin uygun doğrudan maliyetlerinin %7’sini geçmemek kaydıyla, yararlanıcının genel yönetim giderlerinin tamamlayıcı faaliyetlerle bağlantılı kısmını temsil eden (elektrik veya internet faturası, bina kirası, daimi personel masrafları vb.) harcamalar için kullanılır.

*İhtiyaç ve amaçlar başvuru sahibi tarafından gerekçelendirilmeli ve Ulusal Ajans tarafından onaylanmalıdır.

*Toplam proje masraflarının en fazla %10’u bu kaleme ayrılabilir. Uygun masrafların max. 80% lik bölümü hibelendirilir.

 

İstisnai Masraflar: Vize ve vize ile bağlantılı maliyetler (vizesine başvurulan ülke seyahat sigortasını şart koşuyorsa vize ile bağlantılı maliyetler kapsamına girer), ikamet izinleri ve aşı maliyetleri ve tıbbi rapor vb. maliyetlerin karşılandığı kalemdir. Başvuru sahibi tarafından gerekçelendirilmeli ve Ulusal Ajans tarafından onaylanmalıdır.  

* Ulusal Ajans “Mali Teminat” talep ederse veya “yüksek maliyetli seyahat harcamaları” varsa bunların %80’i de bu kalemden talep edilebilir.