Ortaklık Faaliyetlerinde Öğrenme Fırsatları

Erasmus+ Yükseköğretim (İşbirliği Ortaklıkları)

Yükseköğretim alanındaki işbirliği ortaklıkları, yükseköğretim alanında faaliyet gösteren bir kurum/kuruluşta çalışan personele, yükseköğretim alanında yenilikler üretmek ve uygulamak amacıyla Program Üyesi ülkelerde eğitim faaliyetlerine katılma ve ortak çalışmalar yapma imkânı tanır.

Projenin hedef kitlesi kimdir?

Stratejik Ortaklık projelerinin hedef kitlesi yükseköğretim öğrencileri, akademik ve idari personel, profesyoneller, eğitimciler, yükseköğretim alanında çalışanlarından oluşmaktadır.

Kimler başvuru yapabilir?

Yükseköğretim kurumu* Okul/enstitü/eğitim merkezi (mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi dâhil, okul öncesinden üst orta eğitime kadar her seviyede) STK’lar KOBİ’ler Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurumu Ticaret odaları, sanayi, esnaf dernekleri/mesleki dernekler ve sendikalar da dâhil olmak üzere, bir sosyal ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi Araştırma enstitüsü Vakıf Şirketlerarası bir eğitim merkezi Müşterek (işbirliğine dayalı) eğitim sunan şirketler Kültürel bir kurum/kuruluş, kütüphane, müze Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan bir kurum/kuruluş Yaygın ve sargın eğitim aracılığıyla kazanılmış bilgi, beceri ve yeterlikleri onaylayan bir kurum/kuruluş *Program Ülkelerinde yerleşik yükseköğretim kurumlarının "Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi (ECHE-Erasmus Charter for Higher Education)" sahibi olmaları gerekmektedir.

Proje ve faaliyet süresi ne kadardır?

Proje süresi en az 12 ay en fazla 36 ay olmalıdır.

Hibe kalemleri nelerdir?

Proje Yönetimi ve Uygulaması; Ulusötesi Proje Toplantıları; Proje Sonuçları; Çoğaltıcı Etkinlikler; İstisnai Maliyetler; Özel İhtiyaç Desteği; Öğrenme/öğretme/eğitim faaliyetleri kapsamında seyahat, bireysel destek ve dil desteği

Başvuru tarihleri nelerdir?

Başvurular, en geç 20 Mayıs 2021 tarihinde Brüksel saati ile öğlen 12:00'a kadar sisteme yüklenmelidir.

Başvuru öncesi kayıt işlemleri nasıl yapılır?

2019 yılı Ekim Ayı itibariyle Erasmus+ Programının ülke merkezli projelerine başvuru yapmak isteyenlerin Organizasyon Kimliğine (Organisation ID, OID) sahip olması gerekmektedir. Katılımcı Kimlik Kodunun (PIC) yerine OID kullanılacaktır. Ancak, daha önce Erasmus+ Programına başvuruda bulunan ve PIC koduna sahip olanlara otomatik olarak OID atanmıştır. Atanmış olan OID, Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasındaki “Search” alanına kurum/kuruluş adı veya “arama kriterlerini genişlet” butonu tıklanarak PIC kodu, vergi numarası vb. bilgiler girilerek öğrenilir. Önceki dönemlerde birden fazla PIC kodu almış olanlar, başvuru yapılacak programdan sorumlu birimle iletişime geçmelidir. Daha önce PIC kodu almamış olanlar ise yine Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasında yer alan “Register my organisation” sekmesinden kayıt yaparak OID alabilir. “Register my organisation” sekmesinde açılan sayfada EU Login kullanıcı bilgisi ile giriş yapılması gerekmektedir. EU Login hesabı (eski adı ile ECAS hesabı) olanlar mevcut hesapları ile sisteme giriş yapabililer. EU Login hesabı olmayanlar ise “Create an account” sekmesini tıklayarak bir EU Login hesabı edinerek sisteme giriş yapar.

Kayıt yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

 1. İlgili sisteme güncel bilgiler ile kayıt olunmalıdır.
 2. OID, Erasmus+ programının tüm ülke merkezli proje başvurularında kullanılmak üzere bir kere alınmalıdır.
 3. OID için kayıt oluştururken kaydı gerçekleştiren kişiye özgü kullanıcı adı ve şifreler yerine, her zaman hatırlanabilecek kullanıcı adı ve şifre tercih edilmelidir. Bu bilgiler sonraki dönem başvurularında da kullanılmak üzere ilgili kişilerin erişimine olanak sağlayacak şekilde muhafaza edilmelidir.
 4. Kayıt formundaki tüm bilgiler girildikten ve kayıt gerçekleştirildikten sonra sistem OID’yi otomatik üretir.
 5. OID, "E" harfi ile başlayan ve 8 rakamla devam eden bir numaradır (Örneğin: E12345678). OID kayıt süreci ile ilgili detaylı bilgilere Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan sayfadan ulaşılabilir. 

Başvuru formu nasıl doldurulur?

Başvurular, Avrupa Komisyonunun resmi internet sayfasında yayımlanan e-formlar aracılığıyla çevrimiçi olarak yapılır. Formlara ulaşmak için öncelikle kurumsal bir EU Login hesabı oluşturulmalıdır. Avrupa Komisyonunun başvuru formlarını yayımlandığı sayfaya Turna Proje Yönetim Sistemi (TURNA) hesabı kullanılarak da erişilebilir. Başvuru formu doldurulurken ilgili yıla ait Program Rehberi ve mevcut olması durumunda Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yayımlanan ve TURNA’dan ulaşılabilen başvuru rehberleri dikkate alınmalıdır. Başvuru için başvuru formunun doldurulmuş olması tek başına yeterli olmayıp başvuru formunda belirtilen tüm ek belgelerin de başvuru formuyla birlikte yüklenmesi gerekmektedir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından her teklif çağrısı döneminde bilgilendirme ve başvuru formu doldurmaya yönelik proje destek oturumları düzenlenmektedir. Bu toplantılara başvurmak için www.ua.gov.tr adresinde yayımlanan duyuruları takip edebilirsiniz.

Değerlendirme süreci nasıldır?

Tüm proje başvuruları, değerlendirme sürecinin ilk aşamasında uygunluk kontrolüne tabi tutulur. Uygunluk kontrolünde başvurunun uygunluk kriterlerini taşıyıp taşımadığı değerlendirilir. Uygunluk kriterlerinin tamamının sağlanması gerekir. Kriterlerden birisinin sağlanmaması durumunda başvurular içerik değerlendirmesine alınmadan reddedilir ve ret gerekçesi yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir. Uygunluk kriterleri, mevcut olması halinde TURNA’dan erişilebilen başvuru rehberlerinde yer almaktadır. Uygunluk kontrolünü geçen projeler içerik değerlendirilmesi yapılmak üzere bağımsız dış uzmanlara atanır. Başvuru sahibinin başvuru formundaki sorulara verdiği cevaplar esas alınarak Program Rehberinde yer alan Kalite Ölçütleri çerçevesinde bağımsız dış uzmanlar tarafından içerik değerlendirmesi yapılır. Başvurular, aldıkları puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. En yüksek puan alan başvurudan başlanarak proje başvurularına hibe tahsis edilir. Başvuru sonuçları kabul ve yedek listeleri halinde başvuru sonuçları bölümünden takip edilebilir. Değerlendirme sonuçları başvuru sahiplerine resmi olarak bildirilir.

Kabul edilen projeler için süreç nasıl işler?

Hibe almaya hak kazanan proje sahibi kurum/kuruluşlara resmi bildirimde bulunulur. Akabinde, sözleşme sürecine ilişkin bilgi verilir, sözleşme öncesi belgelerin tamamlanması talep edilir. Belgelerin tamamlanmasının ardından Türkiye Ulusal Ajansı tarafından, tahsis edilen azamî hibeler çerçevesinde hazırlanan sözleşmeler kurum/kuruluşlara gönderilir. Sözleşmeler, kurum/kuruluşların yasal temsilcileri tarafından imzalandıktan sonra 2 (iki) nüsha halinde Türkiye Ulusal Ajansı’na iletilir (E-imza ile imzalanan sözleşmelerde posta ile gönderim yapılmasına gerek yoktur). Sözleşmeler, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından imzalandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer. Sözleşmelerin birer nüshaları yararlanıcıların mektup adreslerine posta ile gönderilir (E-imza ile imzalanan sözleşmelerde posta ile gönderim yapılmamaktadır). Projenin sözleşme sonrası süreci ile ilgili bilgi almak için proje uygulama süreci sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bilinmesi gereken diğer hususlar nelerdir?

Doğru başvuru formu kullanılmalıdır (2021 KA203 - Yükseköğretim Alanında Stratejik Ortaklıklar) Başvuru formunun tüm zorunlu ve ilgili alanları, Erasmus+ Program Rehberindeki kurallar ve açıklamalar çerçevesinde doldurulmalıdır. Başvuru formu, başvuran kuruluşun bulunduğu ülkenin Ulusal Ajansına sunulmalıdır. Başvuru formu, Erasmus+ Program Ülkelerinin resmi dillerinden biri kullanılarak doldurulmalıdır.

*İngilizce haricinde başvurular için proje başvuru formunun İngilizce çevirisi eklenmelidir.

 • Başvuran kurum ve diğer proje ortakları, Program Rehberinde belirtilen asgari gereklilikleri karşılamalıdır:
  • Koordinatör ve proje ortağı olan yükseköğretim kurumları ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) sahibi olmalıdır.
 • Projede en az üç Program ülkesinden en az üç kurum/kuruluşun katılımı gereklidir. Aşağıdaki dokümanlar başvuru formuna eklenmiş olmalıdır:
  • Formdan indirilmesi, tüm alanlarının eksiksiz olarak doldurulması, mühürlenmesi ve koordinatör kurumun yasal temsilcisi tarafından imzalanması gereken Doğruluk Beyanı (Declaration of Honour)
  • Koordinatör ve her bir proje ortağı kuruluş tarafından ikili olarak imzalanması gereken Ortaklık Yetki Belgeleri (Mandates) Başvuru öncesinde tüm katılımcı kuruluşların yasal statülerini gösteren belgeler URF Katılımcı Portalına yüklenmiş olmalıdır. (Daha fazla bilgi için Program Rehberi Bölüm C “Seçim Kriterleri” kısmına bakınız.)
  • 60.000 Avro’yu aşan tüm hibeler için, kuruluşunuzun finansal kapasitesini gösteren belgeler katılımcı portalına yüklenmelidir. (Daha fazla bilgi için Program Rehberi Bölüm C “Seçim Kriterleri” kısmına bakınız). Bu kural kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlar için uygulanmaz.
  • Başvuru formu Program Rehberinde belirtilen son başvuru tarihi ve saatinden önce sisteme yüklenmelidir.
  • Aynı başvuru, aynı ortaklarla yalnızca bir Ulusal Ajansa, bir sektörden ve bir başvuran (koordinatör) kurum tarafından sunulmalıdır.
  • Doldurulmuş formun bir kopyasının kaydedilmesi ve çıktısının alınması gerekmektedir. Başvuru işleminin tamamlanabilmesi için çevrimiçi gönderimi tamamlanmış olan başvurunun en geç 1 hafta içinde TURNA Elektronik Proje Yönetim Sistemindeki kullanıcı hesabıyla eşleştirme işleminin yapılması gerekmektedir.