Ortaklık Faaliyetlerinde Öğrenme Fırsatları

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA220-VET

Mesleki Eğitim alanındaki Ortaklık faaliyetleri, proje ortağı kuruluşların personeline, Program Üyesi ülkelerde öğrenme, öğretme ve eğitim alma/verme faaliyetlerine katılma imkânı tanır. Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar projelerinde; kısa dönemli ortak personel eğitimi (3 gün – 2 ay) ve uzun dönemli öğretmenlik veya eğitmenlik görevlendirmeleri (2 – 12 ay) şeklinde iki tür öğrenme hareketliliği yapılabilmektedir.

Stratejik Ortaklıklar

Stratejik Ortaklıklar, Avrupa düzeyinde tecrübe değişimi, akran öğrenimi, işbirliğini teşvik eden ortaklık girişimlerinin uygulanması kadar yenilikçi uygulamaların değişimini/transferini ve gelişimini desteklemeyi amaçlar.

Stratejik Ortaklıklar, Stratejik Ortaklıklar, ortaklığın yapısına ve hedeflerine bağlı olarak iki grup altında tanımlanabilir:

  • Yeniliği Destekleyen Stratejik Ortaklıklar
  • İyi Uygulamaların Değişimini Destekleyen Stratejik Ortaklıklar Stratejik Ortaklık projelerinin fonlanabilmesi için en az bir yatay öncelik ya da sektörel önceliklerinden birine yönelik olmalıdır.Söz konusu önceliklere Program Rehberinden ulaşabilirsiniz.​​​​​​​​

Projenin hedef kitlesi kimdir? ​​​​​​​​​​​

Stratejik Ortaklık projelerinin hedef kitlesi meslek okulları öğrencileri, çıraklar, profesyoneller, eğitimciler, mesleki eğitim alanında çalışanlardır.

Kimler başvuru yapabilir?

Yükseköğretim kurumu Okul/enstitü/eğitim merkezi (mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi dâhil, okul öncesinden üst orta eğitime kadar her seviyede) STK’lar KOBİ’ler Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurumu Ticaret odaları, sanayi, esnaf dernekleri/mesleki dernekler ve sendikalar da dâhil olmak üzere, bir sosyal ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi Yaygın, sargın eğitim ile kazanılan beceri ve yetenekleri onaylayan, sertifikalandıran kurumlar Şirketlerarası bir eğitim merkezi Müşterek (işbirliğine dayalı) eğitim sunan şirketler Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan bir kurum​​​​.

Proje ve faaliyet süresi ne kadardır?

Proje süresi en az 12 ay en fazla 36 ay olmalıdır. ​​​​​​​​​

Hibe kalemleri nelerdir?

Proje Yönetimi ve Uygulama Ulusötesi Proje Toplantıları Fikri Çıktı (Yenilik projesi olması durumunda) Çoğaltıcı Etkinlik (Yenilik projesi olması durumunda) İstisnai Giderler Özel İhtiyaç Desteği Öğrenme/öğetme/eğitim faaliyetleri (Opsiyonel)​​

Başvuru tarihleri nelerdir?

Başvurular, en geç 20 Mart 2020 tarihinde Brüksel saati ile 12:00'ye (Türkiye Saati İle 13:00) kadar sisteme yüklenmek zorundadır.

Başvuru öncesi kayıt işlemleri nasıl yapılır?

2019 yılı Ekim Ayı itibariyle Erasmus+ Programının ülke merkezli projelerine başvuru yapmak isteyenlerin Organizasyon Kimliğine (Organisation ID, OID) sahip olması gerekmektedir. Katılımcı Kimlik Kodunun (PIC) yerine OID kullanılacaktır. Ancak, daha önce Erasmus+ Programına başvuruda bulunan ve PIC koduna sahip olanlara otomatik olarak OID atanmıştır. Atanmış olan OID, Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasındaki “Search” alanına kurum/kuruluş adı veya “arama kriterlerini genişlet” butonu tıklanarak PIC kodu, vergi numarası vb. bilgiler girilerek öğrenilir. Önceki dönemlerde birden fazla PIC kodu almış olanlar, başvuru yapılacak programdan sorumlu birimle iletişime geçmelidir. Daha önce PIC kodu almamış olanlar ise yine Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasında yer alan “Register my organisation” sekmesinden kayıt yaparak OID alabilir. “Register my organisation” sekmesinde açılan sayfada EU Login kullanıcı bilgisi ile giriş yapılması gerekmektedir. EU Login hesabı (eski adı ile ECAS hesabı) olanlar mevcut hesapları ile sisteme giriş yapabililer. EU Login hesabı olmayanlar ise “Create an account” sekmesini tıklayarak bir EU Login hesabı edinerek sisteme giriş yapar.

Kayıt yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

  1. İlgili sisteme güncel bilgiler ile kayıt olunmalıdır.
  2. OID, Erasmus+ programının tüm ülke merkezli proje başvurularında kullanılmak üzere bir kere alınmalıdır.
  3. OID için kayıt oluştururken kaydı gerçekleştiren kişiye özgü kullanıcı adı ve şifreler yerine, her zaman hatırlanabilecek kullanıcı adı ve şifre tercih edilmelidir. Bu bilgiler sonraki dönem başvurularında da kullanılmak üzere ilgili kişilerin erişimine olanak sağlayacak şekilde muhafaza edilmelidir.
  4. Kayıt formundaki tüm bilgiler girildikten ve kayıt gerçekleştirildikten sonra sistem OID’yi otomatik üretir.
  5. OID, "E" harfi ile başlayan ve 8 rakamla devam eden bir numaradır (Örneğin: E12345678). OID kayıt süreci ile ilgili detaylı bilgilere Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan sayfadan ulaşılabilir. 

Başvuru formu nasıl doldurulur?

Başvurular, Avrupa Komisyonunun resmi internet sayfasında yayımlanan e-formlar aracılığıyla çevrimiçi olarak yapılır. Formlara ulaşmak için öncelikle kurumsal bir EU Login hesabı oluşturulmalıdır. Avrupa Komisyonunun başvuru formlarını yayımlandığı sayfaya Turna Proje Yönetim Sistemi (TURNA) hesabı kullanılarak da erişilebilir. Başvuru formu doldurulurken ilgili yıla ait Program Rehberi ve mevcut olması durumunda Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yayımlanan ve TURNA’dan ulaşılabilen başvuru rehberleri dikkate alınmalıdır. Başvuru için başvuru formunun doldurulmuş olması tek başına yeterli olmayıp başvuru formunda belirtilen tüm ek belgelerin de başvuru formuyla birlikte yüklenmesi gerekmektedir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından her teklif çağrısı döneminde bilgilendirme ve başvuru formu doldurmaya yönelik proje destek oturumları düzenlenmektedir. Bu toplantılara başvurmak için www.ua.gov.tr adresinde yayımlanan duyuruları takip edebilirsiniz.

Değerlendirme süreci nasıldır?

Tüm proje başvuruları, değerlendirme sürecinin ilk aşamasında uygunluk kontrolüne tabi tutulur. Uygunluk kontrolünde başvurunun uygunluk kriterlerini taşıyıp taşımadığı değerlendirilir. Uygunluk kriterlerinin tamamının sağlanması gerekir. Kriterlerden birisinin sağlanmaması durumunda başvurular içerik değerlendirmesine alınmadan reddedilir ve ret gerekçesi yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir. Uygunluk kriterleri, mevcut olması halinde TURNA’dan erişilebilen başvuru rehberlerinde yer almaktadır. Uygunluk kontrolünü geçen projeler içerik değerlendirilmesi yapılmak üzere bağımsız dış uzmanlara atanır. Başvuru sahibinin başvuru formundaki sorulara verdiği cevaplar esas alınarak Program Rehberinde yer alan Kalite Ölçütleri çerçevesinde bağımsız dış uzmanlar tarafından içerik değerlendirmesi yapılır. Başvurular, aldıkları puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. En yüksek puan alan başvurudan başlanarak proje başvurularına hibe tahsis edilir. Başvuru sonuçları kabul ve yedek listeleri halinde başvuru sonuçları bölümünden takip edilebilir. Değerlendirme sonuçları başvuru sahiplerine resmi olarak bildirilir. Kabul edilen projeler için süreç nasıl işler? Hibe almaya hak kazanan proje sahibi kurum/kuruluşlara resmi bildirimde bulunulur. Akabinde, sözleşme sürecine ilişkin bilgi verilir, sözleşme öncesi belgelerin tamamlanması talep edilir. Belgelerin tamamlanmasının ardından Türkiye Ulusal Ajansı tarafından, tahsis edilen azamî hibeler çerçevesinde hazırlanan sözleşmeler kurum/kuruluşlara gönderilir. Sözleşmeler, kurum/kuruluşların yasal temsilcileri tarafından imzalandıktan sonra 2 (iki) nüsha halinde Türkiye Ulusal Ajansı’na iletilir. Sözleşmeler, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından imzalandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer. Sözleşmelerin birer nüshaları yararlanıcıların mektup adreslerine posta ile gönderilir. Sözleşme imzalandıktan itibaren “yararlanıcı” statüsü kazanan kuruluşlar projelerini yürütebilmek için gerekli hibe desteğinden yararlanırlar. Hibe tahsis edilerek sözleşme imzalanan projelerin ilk ödemesi, sözleşmede belirtilen oranda ve sözleşmede belirtilen Avro cinsinden açılan banka hesabına yapılır. Kurum/kuruluşlar, hibe sözleşmesi ve eklerinde belirtilen kurallara göre proje faaliyetlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Projenin sözleşme sonrası süreci ile ilgili bilgi almak için proje uygulama süreci sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bilinmesi gereken diğer hususlar nelerdir? ​​​​​​​​​​​

Proje başvurusu, 2020 KA2-Strateji Ortaklık Mesleki Eğitim başvuru formu ile yapılmıştır. Aşağıdaki dokümanlar eklenmiştir:

  • Başvuruda belirtilen yasal temsilci tarafından imzalanmış Doğruluk Beyanı
  • Her bir ortağın başvuru sahibine verdiği ve taraflarca imzalanmış yetki belgeleri
  • Proje faaliyet ve çıktıları için zaman çizelgesi