Gençlik Alanında Erasmus Akreditasyonu Başvuruları

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA150-YOU

Erasmus+ akreditasyonları, faaliyetlerini sınır ötesi değişim ve iş birliğine açmak isteyen ve düzenli olarak öğrenme hareketliliği faaliyetlerini uygulamayı planlayan kuruluşlar için bir araçtır. Akreditasyon sistemi, kurum ve kuruluşlara Erasmus+ programına uzun süreli olarak katılabilme ve hareketlilik faaliyetleri için 2021-2027 dönemi boyunca her yıl düzenli olarak kolaylaştırılmış bir yöntemle hibe desteği alabilme fırsatı sunmaktadır.

Kimler başvuru yapabilir?

Gençlik Alanında Erasmus Akreditasyonu, kamu veya özel sektör fark etmeksizin gençlik alanında aktif olarak faaliyet yürüten (Gençlik grupları hariç) ve en az iki yıllık deneyime sahip tüm kurum/kuruluşların başvurusuna açıktır. Kurum/Kuruluşların, gençlik faaliyetlerini yürütmek için Erasmus+ hibe kullanımına dair uzun vadeli stratejileri ve ayrıca faaliyet planları olmalıdır.

Başvuru tarihleri nedir?

Son başvuru tarihi 1 Ekim 2024 Brüksel saatiyle 12:00'ye (Türkiye saatiyle 14:00) kadardır.

Başvuru formuna nasıl erişilir?

Başvuru formlarına, Avrupa Komisyonunun resmi internet sayfasında yayımlanan e-formlar aracılığıyla erişilebilir (EU Login: https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/field/31047629).

ayrıca internet sayfamızda yer alan duyurudan da bilgi alabilirsiniz.

Başvuru öncesi kayıt işlemleri nasıl yapılır?

Erasmus+ Programının ülke merkezli projelerine başvuru yapmak isteyenlerin Organizasyon Kimliğine (Organisation ID, OID) sahip olması gerekmektedir. “Register my organisation” sekmesinde açılan sayfada EU Login kullanıcı bilgisi ile giriş yapılması gerekmektedir. EU Login hesabı olanlar mevcut hesapları ile sisteme giriş yapabilirler. EU Login hesabı olmayanlar ise “Create an account” sekmesine tıklayarak bir EU Login hesabı edinerek sisteme giriş yapar. Kayıt yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

 

  • İlgili sisteme güncel bilgiler ile kayıt olunmalıdır.
  • OID, Erasmus+ programının tüm ülke merkezli proje başvurularında kullanılmak üzere bir kere alınmalıdır.
  • OID için kayıt oluştururken kaydı gerçekleştiren kişiye özgü kullanıcı adı ve şifreler yerine, her zaman hatırlanabilecek kullanıcı adı ve şifre tercih edilmelidir. Bu bilgiler sonraki dönem başvurularında da kullanılmak üzere ilgili kişilerin erişimine olanak sağlayacak şekilde muhafaza edilmelidir.
  • Kayıt formundaki tüm bilgiler girildikten ve kayıt gerçekleştirildikten sonra sistem OID’yi otomatik üretir.
  • OID, "E" harfi ile başlayan ve 8 rakamla devam eden bir numaradır (Örneğin: E12345678). OID kayıt süreci ile ilgili detaylı bilgilere Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan sayfadan ulaşılabilir.
  • ORS (Organisation Registration System): (https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home/organisations/register-my-organisation
  • Resmi Youtube hesabımızdaki ilgili video (https://www.youtube.com/watch?v=p6VYu-QH6rs)

Uygun faaliyetler nelerdir?

Öğrenici Hareketliliği (Gençlik Değişimleri)

Personel Hareketliliği-Profesyonel Gelişim Faaliyetleri (Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği)

Sistem Geliştirme ve Destek Faaliyetleri (Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği)

Hazırlık Ziyareti

Değerlendirme kriterleri nelerdir?

Tüzel kişiliği haiz kurum/kuruluşların gençlik sektöründe yapacağı akreditasyon başvuruları dört kategoride değerlendirilecektir.

 

Uygunluk Kriterleri: Başvuru sahibi kurum/kuruluşun Türkiye’de kurulmuş olması ve kamu veya özel sektörde faaliyet yürütmesi kriterlerine uygunluğunun değerlendirmesi yapılacaktır.

İstisnai Eleme Kriterleri: Başvuru sahibi kuruluşların AB Mali Tüzüğünün ilgili maddelerinde belirtilen koşulları taşımadığını ve akreditasyon başvurusunun bizzat başvuru sahibi kuruluş tarafından kaleme alındığını beyan eden bir doğruluk beyanını imzalayarak sunmaları beklenmektedir.

Seçim Kriterleri: Akreditasyon başvurusunda bulunan kurum/kuruluşun, beyan edilen Erasmus+ planını uygulama konusundaki finansal ve idari kapasitesi seçim kriterleri aracılığıyla değerlendirilecektir. Ulusal Ajans, başvuru sahibi kurum/kuruluşların idari ve finansal kapasitesine yönelik destekleyici ek belgeler talep edebilecektir. Başvuru sahibi kurum/kuruluşların gençlik alanında en az iki yıl faaliyet yürütmüş olması beklenmektedir.

Hibe Kriterleri: Akreditasyon başvurusu üç temel alt kriter esas alınarak değerlendirilecektir:

Başvuru Sahibi Kurumun Profil ve Deneyim Açısından Uygunluğu (maksimum 20 puan),

Stratejik Gelişim Planı (maksimum 40 puan),

Yönetim ve Koordinasyon Kalitesi (maksimum 40 puan)

Başvurunun kabul edilebilmesi için her alt kriter için belirlenen puanın en az yarısı ve toplamda 100 üzerinden 70 puan alınması gerekmekte olup en yüksek puandan başlayarak kurumlar akredite edilmeye hak kazanacaktır (Örneğin; “Başvuru Sahibi Kurumun Profil ve Deneyim Açısından Uygunluğu” kategorisi için 10 puan, “Stratejik Gelişim Planı” kategorisi için 20 puan,  “Yönetim ve Koordinasyon Kalitesi” kategorisi için 20 puan)

 

Gerekli görülmesi durumunda evraklar üzerinden yapılan değerlendirmenin yanı sıra kurum/kuruluşlara yerinde kontrol ziyareti yapılabilecek veya onlardan telefonla detaylı bilgi talep edilebilecektir.

Kurum/Kuruluş Kayıt Sistemine (ORS-Organisation Registration System) eklenmesi gereken destekleyici belgeler nelerdir?

Kurum/Kuruluşun kuruluş tarihini gösterir belge

Dernek Faal Belgesi

Kurum/Kuruluşun yıllık faaliyet programı ya da raporu

Geçmişte gençlik alanında yapılan faaliyetlerin harcamalarına ilişkin belgeler

Yetkili kişinin özgeçmişi

Yasal temsilci ve irtibat kişisi olarak yetkilendirme belgesi

Finansal kapasiteyi gösterir belge (Başvuru sahibi kurum/kuruluşlar, faaliyetlerini düzenli olarak yürütebilmek için sürekli ve yeterli kaynağa sahip olmalıdır.) Bir önceki mali yılın 01 Ocak – 31 Aralık dönemine ait finansal bilgileri ihtiva eden Bilanço ve/veya İşletme Hesabı Tablosu (yasal temsilci, muhasip üye ve/veya mali müşavir imzalı-kaşeli)

SGK Borcu Yoktur belgesi

Vergi Borcu Yoktur belgesi

Akreditasyon kaç yıl geçerlidir?

Erasmus+ Akreditasyonu 2021-2027 dönemi süresince geçerli olacak ancak akredite kurum/kuruluşların faaliyetlerini her yıl güncellemeleri ve her yıl yayınlanacak yeni çağrıyı dikkate alarak düzenleme yapmaları gerekecektir. Akredite kurum/kuruluşlar kalite değerlendirme raporları ve izleme ve kontrol faaliyetlerine göre değerlendirilecektir. Akredite tüm kurum/kuruluşların, hedeflerine ulaşma yolunda nasıl ilerlediklerini, Erasmus+ Gençlik Kalite Standartlarına uygunluklarını nasıl sağladıklarını, güncel faaliyet planlarını nasıl gerçekleştirdiklerini raporlama yükümlülüğü vardır. Akredite kurum/kuruluşların yıllık hibesi, Ulusal Ajansın raporlama ve izleme faaliyetlerine ilişkin değerlendirme sonucuna göre belirlenecektir. Ayrıca değerlendirme sonuçlarına göre Ulusal Ajans akredite edilen kurum/kuruluşların hibe miktarlarını sınırlandırabilir, akreditasyonu askıya alabilir veya sonlandırabilir.

Erasmus+ Gençlik Kalite Standartları nedir?

Erasmus+ Gençlik Kalite Standartları gençlik projelerinin etkin yürütülmesine ilişkin niteliksel kurallar bütünüdür. Başvuru sahibi kurum/kuruluşlar, başvuru aşamasında Erasmus+ Gençlik Kalite Standartlarına uymakla yükümlü olmamakla birlikte akreditasyonları süresince uygulayacakları faaliyetlerini bu kalite standartlarını referans alarak yapılandırmaları gerekmektedir.

The Erasmus+ Youth Quality Standards: (https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth)

Akreditasyonu olmayanlar standart proje başvurusu yapamaz mı?

Gençlik Alanında Erasmus Akreditasyonu her grup/kurum/kuruluş için zorunlu bir başvuru türü olmayıp, oranı sonradan belirlenecek bir yüzdeyle akredite olan ve olmayan başvurular şeklinde iki tür hibelendirme şekli olacaktır. Başka bir deyişle, proje başvurularında akreditasyon şart değildir. Akredite kuruluşlar KA151-YOU projelerine, akredite olmayan kuruluşlar ise KA152-YOU ve KA153-YOU projelerine başvuruda bulunabilecektir. Akredite kuruluşlar, KA152-YOU ve KA153-YOU projelerine başvuruda bulunamayacak ancak ortak olarak bu projelerde yer alabileceklerdir.

Akreditasyon başvurusu yapılırken hangi dil kullanılmalıdır?

Akreditasyon başvurularında form İngilizce veya Türkçe olarak doldurulabilmektedir.