2021 Yılı Yetişkin Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenici ve Personel Hareketliliği Proje Başvurusu Yapacak Kurum ve Kuruluşlar için Duyuru

Son başvuru tarihi 11 Mayıs 2021 Brüksel saati ile 12.00 olan 2021 yılı Yetişkin Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenici ve Personel Hareketliliği projelerinin başarılı bir şekilde hazırlanması ve uygulanması için proje sunacak kuruluşların aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmesi önem arz etmektedir. Projelerin kuruluşların ihtiyacını yansıtması, Erasmus+ Programı amaç ve kurallarına uygun şekilde hazırlanması ve Program kuralları esas olmak üzere başvuru formunda belirtildiği şekilde uygulanması gerekmektedir.

 

UYGUN FAALİYETLER

 

Yetişkin Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenici ve Personel Hareketliliği Projeleri, Yetişkin Eğitimi alanında faaliyet gösteren kuruluşların yetişkin eğitiminden sorumlu personeline ve yetişkin öğrenicilerine yurt dışındaki Program üyesi ülkelerde eğitim alma fırsatı sunar.

 

 • Yetişkin eğitiminden sorumlu personel için uygun yurt dışı hareketlilik faaliyetleri işbaşı eğitim, eğitim-öğretim görevlendirmesi, kurs ve eğitimlerdir.
 • Yetişkin öğreniciler, bu projeler kapsamında grup hareketliliği veya bireysel öğrenme hareketliliği yapabilir. Yetişkin Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenici ve Personel Hareketliliği Projelerinde, ilgili projelerin amaçlarına ulaşılabilmesi açısından yetişkin öğrenici hareketliliği faaliyetleri büyük önem arz etmektedir.
 • Uzman ev sahipliği, öğretmen ve eğitmen ev sahipliği ile hazırlık ziyareti gibi faaliyetler de desteklenmektedir.

 

Yetişkin Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenici ve Personel Hareketliliği projeleri, yetişkinlerin temel becerileri (okuma-yazma, sayısal ve dijital) ile anahtar yeterliklerinin geliştirilmesine yöneliktir. Bu nedenle, yetişkinlerin temel mesleki eğitimi (I-VET) ile meslek sahiplerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla yapılan sürekli/devam eden mesleki eğitimlerine (C-VET) yönelik projeler, Erasmus+ Yetişkin Eğitimi faaliyetleri kapsamına girmemektedir. Temel beceriler ve anahtar yeterlikler hakkında detaylı bilgi için Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 2006/962/EC sayılı Tavsiye Kararı’na, Avrupa Konseyi'nin 2018/C 189/01 sayılı Tavsiye Kararı'na ve Avrupa Komisyonu'nun Anahtar Yeterliklerle ilgili yayınına bakılabilir.

 

UYGUN BAŞVURU YAPISI

 

 • Başvurular, tüzel kişiliğe sahip yetişkin eğitimi alanında örgün, sargın ve yaygın eğitim veren kuruluşlar ile yerel ve bölgesel kamu yetkilileri, koordinasyondan sorumlu kurum/kuruluşlar ve yetişkin eğitimi alanında görevli diğer kurum/kuruluşlar tarafından yapılabilmektedir. Kuruluşların uygunluğu, verdikleri eğitim programlarına ve faaliyetlerine göre belirlenecektir. Uygun kurum tanımları ve örnekleri aşağıda verilmiştir.
 • Yetişkin Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenici ve Personel Hareketliliği projeleri kapsamında aynı Teklif Çağrısı döneminde bir kuruluş tarafından yalnızca bir başvuru yapılabilir. Bu projeler kapsamında sadece tekil başvuru yapılması mümkündür.
 • Bir konsorsiyum adına, Yetişkin Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenici ve Personel Hareketliliği proje başvurusu yapılamaz.
 • Yetişkin Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonuna sahip kuruluşlar, Yetişkin Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenici ve Personel Hareketliliği proje başvurusunda bulunamaz.
 • Başvuran kuruluşun mesleki olmayan yetişkin eğitimi kurumu olup olmadığı, ne tür yetişkin eğitimi faaliyetleri yürüttüğü, proje konusundaki geçmiş deneyim ve faaliyetleri, başvuru formunun ilgili bölümlerinde açıklanmalıdır. Uygunluk değerlendirmesi aşamasında, kuruluşların yetişkin eğitimi kurumu olup olmadıklarına karar verilirken, başvuru formundaki bilgiler esas alınacaktır.

 

UYGUN KURUM TANIMLARI VE ÖRNEKLERİ

 

Ulusal mevzuat çerçevesinde aşağıdaki görevlerden en az birini yerine getiren ve yetişkin eğitimi alanında  faaliyet gösteren kuruluşlar, Yetişkin Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenici ve Personel Hareketliliği Projeleri başvurusu yapabilir:

 

 • Yetişkinlerin temel beceri ve anahtar yeterliliklerinin geliştirilmesi ve yetişkinlere yönelik yaygın eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi,
 • Toplumsal dışlanma riski altındaki yetişkinlere ve/veya dezavantajlı yetişkinlere yönelik yaygın eğitim ve entegrasyon programlarının (ör. Engelli kişiler, göçmenler, yaşlılar, yoksulluktan etkilenenler) uygulanması,
 • Daha önce veya şu anda cezaevi şartlarda hizmet veren veya diğer suç ihlallerinden hüküm giymiş kişiler için toplumsal yeniden entegrasyon programlarının uygulanması,
 • Yetişkin eğitimi kurumlarının ulusal ve yerel düzeyde sevk ve idaresi,
 • Yetişkin eğitimi hizmetinin denetimi ve kalite kontrolü,
 • Yetişkin eğitimi veren eğitmenlerin sürekli mesleki gelişimleri için yeterlilik çerçevesinin, standartların ve fırsatların tanımlanması,
 • Yetişkin eğitimi veren eğitimcilere profesyonel destek sağlanması,
 • Yetişkin öğreniciler için kariyer rehberliği, profesyonel danışmanlık ve psikolojik destek sağlanması,
 • Yetişkinlere yönelik eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesini ve iyileştirilmesini desteklemek için araştırmalar yapılması,

 

Yukarıda sayılan alanlarda faaliyet gösteren örnek kurum/kuruluş türleri şunlardır:

 

 • Yetişkin eğitiminden ve/veya yetişkin eğitiminin koordinasyonundan sorumlu bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatları
 • Halk eğitimi merkezleri
 • Olgunlaşma enstitüleri
 • Üniversiteler (sürekli eğitim merkezleri)
 • Aile, çalışma ve sosyal hizmetler il müdürlükleri
 • Kütüphaneler
 • Müzeler
 • Belediyeler
 • Dil, dijital beceriler ve diğer önemli yeterlilikler alanında yetişkinlere eğitim sunan özel öğrenim kuruluşları
 • Ceza ve tevkif evleri
 • Denetimli serbestlik müdürlükleri
 • Yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren kar amacı gütmeyen vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşları

 

UYGUN KATILIMCILAR

 

 • Faaliyetin hedef kitlesi, ülkemizdeki yetişkin eğitimi kuruluşlarında görevli yetişkin eğitiminden sorumlu personel ile yetişkin eğitimi kuruluşlarında eğitim alan özellikle düşük vasıflı yetişkin öğreniciler başta olmak üzere daha az fırsata sahip olan yetişkin öğrenicilerdir.
 • Yurt dışı hareketlilik faaliyetine katılması planlanan personelin hareketlilik tarihinde, yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren ve gönderen kuruluş olarak tanımlanan kuruluşun personeli olması gerekmektedir.
 • Yurt dışı hareketlilik faaliyetine katılması planlanan özellikle düşük vasıflı yetişkin öğreniciler başta olmak üzere daha az fırsata sahip yetişkin öğrenicilerin hareketlilik tarihinde, yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren ve gönderen kuruluş olarak tanımlanan kuruluşun yetişkin eğitimi faaliyetlerinde kayıtlı öğrenicisi olması gerekmektedir.
 • Diğer faaliyetler için Program üyesi ülkelerden olmak şartıyla, uzman ev sahipliği için yetişkin eğitimi alanında uzman kişiler, öğretmen ve eğitmen ev sahipliği için eğitimi devam eden ya da yeni mezun öğretmen adayları, hazırlık ziyareti için personel hareketliliği için belirtilen şartları taşıyan kişiler uygun katılımcı olarak kabul edilir.
 • Bir Yetişkin Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenici ve Personel Hareketliliği projesinde azami 30 katılımcı yer alabilir.

 

YETİŞKİN ÖĞRENİCİ TANIMI

 

Yetişkin Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenici ve Personel Hareketliliği Faaliyeti kapsamında yurt dışı hareketliliklerine katılması planlanan yetişkin öğrenicilerin internet sitemizde yayımlanan “özellikle düşük vasıflı yetişkin öğreniciler başta olmak üzere daha az fırsata sahip yetişkin öğreniciler” tanımına uygun olarak seçilmesi gerekmektedir. Bu tanıma uygun olarak seçilmeyen yetişkin öğreniciler uygun katılımcı olarak kabul edilmeyecektir.

 

 

BAŞVURUYA İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

 

 • Ev sahibi kuruluşların OID numaraları kuruluşun yetkili kişisinin bilgisi ve izni dışında hiçbir şekilde kullanılmamalıdır.
 • Üçüncü kişi veya firmalar aracılığıyla temin edilen OID numaraları kuruluş yetkilisinin bilgi ve izni olmadan kullanılmamalıdır.
 • Yurt dışındaki hareketlilik faaliyetine ev sahipliği yapacak kuruluşun kurumsal e-posta adresinden ve kurumyetkilisinden alınmayan veya üçüncü kişi veya firmalar aracılığıyla alınan e-postalara itibar edilmemelidir.
 • Başvuru sahiplerinin projelerini kendilerinin hazırlamaları, başvuru öncesi herhangi bir kişi veya firma ile proje uygulamasını bağlayıcı ve/veya proje uygulamasının tamamını veya bir kısmını üçüncü taraflara devredenhükümler içeren sözleşme imzalamamaları Projelere ilişkin bilgi desteği ve her türlü soru için Başkanlığımıza müracaat edilebilir.
 • Projeler bir veya birkaç ihtiyacı gidermek için hazırlanabileceğinden; projelerin katılımcı, kurum, sektör vb. aktörlerin ihtiyaçları belirlenerek ve gerekirse bunun için ön çalışma yapılarak hazırlanması önemle tavsiye edilmektedir.
 • Proje kapsamında katılım sağlanacak eğitimin, neden yurt dışında alınacağının başvuru formunda açık bir şekilde gerekçelendirilmesi gerekmektedir.
 • Başvurularda KA122-ADU başvuru formu kullanılacaktır.
 • Başvuru formu, yurt dışında eğitim verecek ev sahibi kuruluşun girilmesini gerektirmektedir. Bu nedenle, başvuru formundaki ilgili alan doldurulmadan önce, yurt dışındaki ev sahibi kuruluş(lar)la iletişime geçilerek gerekli görüşmelerin yapılmış olması gerekmektedir.
 • Yurt dışında katılım sağlanacak faaliyetler için ev sahipliği yapacak kuruluşun seçimi başvuru sahiplerinin sorumluluğundadır.
 • Kurs/Eğitim Faaliyeti planlanıyor ise, yurt dışı ev sahibi kuruluşlar “Quality Standards for courses under Key Action 1” dokümanında yer alan hususlar doğrultusunda belirlenmelidir.
 • Proje hazırlık ve uygulama aşamalarında Erasmus Kalite Standartlarında belirtilen tüm kriterlere uyulması zorunludur.
 • Her kuruluşun, proje başvurusunu kendi ihtiyaçlarına dayalı ve özgün bir şekildehazırlaması gerekmektedir. Mükerrer finansmana neden olabilecek, birbirine benzer projeler değerlendirme aşamasında elenebilecektir.
 • Proje teklifinde hedeflenen sonuçların ve etkinin başvuran kuruluşun gerçekleştirebileceği, yetki ve kapasitelerini aşmayan, gerçekçi hedefler olmasına dikkat edilmelidir. Örneğin; ulusal mevzuat açısından yetkisi olmayan bir kurumun yetişkin eğitimi projesinde program geliştirme veya mevzuat çalışması yapma gibi sonuç veya çıktıları hedeflemesi, projenin içerik değerlendirmesi sırasında gerçekçi bulunmayabilir.
 • Yetişkin eğitimi kapsamında hazırlanacak projelerde yurt dışı ortak aramak amacıyla Avrupa Yetişkin Öğrenimi Elektronik Platformu (EPALE)internet sayfasından yararlanılabilir. İlgilenilen bir proje veya kuruluşun iletişim bilgilerini bulmak için Avrupa Komisyonu Proje Sonuçları Platformu (Projects Results Platform) kullanılabilir.

 

Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği Faaliyeti kapsamında proje başvurusu yapacak kuruluşlar, hazırlık, başvuru, uygulama gibi tüm süreçlere ilişkin bilgi desteği ve her türlü soru için Başkanlığımıza yetiskinegitimi@ua.gov.tr  adresi aracılığıyla müracaat edebilir. Yukarıda ele alınan hususlar ve Erasmus+ Programının diğer kuralları hakkında detaylı bilgi için, Başkanlığımız internet sitesinde yer alan 2021 Erasmus+ Program Rehberinin ilgili bölümleri incelenebilir.

 

Tüm başvuru sahiplerine başarılar dileriz.

 

Yetişkin Eğitimi Koordinatörlüğü