Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Öğrenici ve Personel Hareketliliği Projelerindeki Hedef Grup Tanımı

Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Programı, yetişkin eğitiminin kalitesinin artırılmasını ve programa üye ülkelerde yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren kuruluşlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Program faaliyetleri, bu alanda çalışan personele ve yetişkin öğrenicilere yönelik olarak kişisel gelişim, ihtiyaca özel eğitim programlarına dahil edilme, beceri geliştirme ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için fırsatlar sunmaktadır. Hareketlilik faaliyetlerinin amacı, bireylere öğrenme fırsatları sağlamak ve yetişkin eğitimi sağlayıcılarının ve yetişkin eğitimi alanında aktif olan diğer kuruluşların uluslararasılaşmasını ve kurumsal gelişimini desteklemektir.

 

Yetişkin Eğitimi alanındaki projelerin hedef kitlesi; yetişkinlerin temel beceri ve anahtar yeterlikleri kapsamındaki eğitimlerinden sorumlu personel ile bu alanlarda eğitim alan yetişkin öğrenicilerdir.   Örgün eğitimin (ilk, orta, lise ve üniversite) dışında kalan ve mesleki olmayan formal (örgün), non-formal  (yaygın) veya informal (serbest) eğitim alan kişiler yetişkin öğrenici olarak kabul edilmektedir. Daha az fırsata sahip; özellikle de düşük düzeyde temel becerilere/anahtar yeterliliklere sahip kişiler, teknolojik değişikliklerden en çok etkilenen kişilerdir ve sonuç olarak sosyal ve toplumsal yaşama daha çok dahil edilmeye ihtiyaç duyan ana hedef kitleyi oluşturmaktadırlar. Erasmus+ Programı Yetişkin Eğitimi Öğrenici ve Personel Hareketliliği projeleri kapsamında özellikle düşük vasıflı yetişkin öğreniciler başta olmak üzere daha az fırsata sahip yetişkin öğreniciler ana hedef kitle olarak belirlenmiştir.

 

Erasmus+ Programı kapsamında Yetişkin Eğitimi Hareketlilik faaliyetleri aracılığıyla yurt dışında eğitim alabilecek “özellikle düşük vasıflı yetişkin öğreniciler başta olmak üzere daha az fırsata sahip yetişkin öğreniciler”in tanımı aşağıda yer almaktadır:

 

  • En az lise eğitimini tamamlamamış olan düşük eğitim seviyesine sahip yetişkinler (başka bir ifadeyle lise eğitimi seviyesinin altında kalan yetişkinler)
  • Temel matematik ve okuma görevlerini tamamlamada zorluk yaşayan düşük bilişsel becerilere sahip yetişkinler
  • Özel eğitim ihtiyacı duyan yetişkinler
  • Eğitime erişimde güçlük, ekonomik yoksunluk, kültürel dezavantajlılık (dil ya da kültürel uyum sorunları), kronik sağlık sorunları ve coğrafi koşulların zorlayıcılığı neticesinde fırsatlara erişim ve sosyal imkânlardan faydalanmada geri kalmış yetişkinler (göçmenler, engelliler, işsizler)
  • Aktif toplumsal katılım sağlamakta zorluk yaşayan düşük dijital becerilere sahip yetişkinler (yaşlılar, engelliler vb.)
  • Temel dijital becerilerin yanında uzaktan öğrenme ortamlarına erişebilecek becerileri olmadığından teknolojik değişimden en çok etkilenen yetişkinler
  • Sosyal dışlanma riski altındaki yetişkinler (tutuklular, eski hükümlülüler, madde bağımlılıları vb.)

 

ÖNEMLİ:  

 

  • Erasmus+ Yetişkin Eğitimi, yetişkinlerin temel becerileri (okuma-yazma, sayısal ve dijital) ile anahtar yeterliklerinin geliştirilmesine yöneliktir. Bu nedenle, yetişkinlerin temel mesleki eğitimi (I-VET) ile meslek sahiplerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla yapılan sürekli/devam eden mesleki eğitimlerine (C-VET) yönelik eğitimler, Erasmus+ Yetişkin Eğitimi faaliyetleri kapsamına girmemektedir.
  • Yurt dışı hareketlilik faaliyetine katılacak özellikle düşük vasıflı yetişkin öğreniciler başta olmak üzere daha az fırsata sahip yetişkin öğrenicilerin, hareketlilik tarihinde, yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren ve gönderen kurum olarak tanımlanan kurumun, yetişkin eğitimi faaliyetlerinde kayıtlı öğrenicisi olması gerekmektedir.