Sıkça Sorulan Sorular - Yükseköğretim

Üniversite öğrencilerinin Erasmus Programına katılımları kayıtlı oldukları üniversiteler tarafından sağlanmaktadır. Her üniversite kendi öğrenci seçim takvimini kendisi belirlemekte ve seçimleri kendisi gerçekleştirmektedir. Başvuru ilanlarının tüm öğrencilere ulaşabilecek şekilde, üniversitenin basılı veya sosyal medya araçlarında, yeterli süre ile yayınlanması ve öğrencilere başvuru belgelerini tamamlamaları için yeterli süre verilmesi gerekmektedir. Başvuruda bulunmak isteyen öğrenciler, kendi üniversitelerinin başvuru ilanlarını takip etmelidirler.
Öğrencilerin Erasmus+ hareketlilik faaliyetlerine katılımları yalnızca kendi üniversiteleri tarafından sağlanabilir. Başka bir üniversite veya kurum tarafından Erasmus+ yükseköğretim öğrenci hareketliliği faaliyetlerine katılamazsınız.
Faaliyetin uzatılması, öğrencinin Türkiye’de kayıtlı bulunduğu ve yurtdışında misafir olduğu her iki üniversitenin onayına bağlıdır. Uzatılan sürenin hibelendirilmesi Türkiye’deki üniversitenin hibe olanaklarına bağlıdır. Hibe alınıp alınamayacağı hakkında Türkiye’deki üniversitenin Erasmus Ofisi bilgi verebilir.  Sürenin uzatılması halinde, belgelerin güncel süreye göre düzenlenmesi gerekmektedir.
Üniversitelerin daha fazla sayıda öğrenci gönderebilmek amacıyla öğrencilerinin faaliyet sürelerinin tamamını değil, bir kısmını hibelendirmeleri mümkündür. Bu durumda öğrencinin hibe aldığı süre öğrenim ve staj hareketliliğinde 2 aydan az olamaz. Üniversitelerin faaliyetleri kısmen hibelendirecek olmaları halinde; aynı durumdaki tüm öğrencilere aynı yöntemle hibe vermeleri ve öğrencilerini önceden bilgilendirmeleri gerekmektedir.
Öğrencilere konaklama yeri bulunması konusunda, Türkiye’deki gönderen üniversite ve yurtdışındaki gidilecek kurumların öğrencilere genel bilgi vererek yardımcı olmaları gerekmekte, ancak bu kurumlar tarafından yer bulunması zorunluluğu bulunmamaktadır. Gidilecek şehirdeki konaklama imkânları hakkında genellikle misafir olunan kurumun web sayfasında veya kabul belgelerinde bilgiler yer alır. Bunun dışında öğrenciler genellikle kendi Erasmus bağlantıları, sosyal medya araçları aracılığıyla konaklama yeri bulmaktadır.
Üniversitelerin staj yapılacak işletmeler konusunda öğrencilerine kurum seçenekleri sunmaları mümkün olmakla birlikte, zorunlu değildir. Erasmusla yurtdışında staj yapmak isteyen öğrencilerin kendi staj yerlerini bularak, bölüm yetkililerinin staj yerinin ve staj içeriğinin öğrencinin öğrenim alanına uygun olduğunu onaylaması halinde kendi buldukları kurumlarda staj yapabilirler.
Staj yeri arayan öğrenciler, Erasmus Student Network’ün (ESN), staj öğrencisi arayan işletmelerle staj yeri arayan öğrencileri buluşturmayı amaçlayan https://erasmusintern.org/ adresini inceleyebilirler.
Öğrencilere yurtdışında gerçekleştirdikleri faaliyet süresine göre hibe verilmektedir. Faaliyetin planlanandan daha kısa sürede tamamlanması halinde, verilen hibe miktarı da bu süreye göre hesaplanacaktır. Faaliyet süresinin belirlenmesinde yurtdışında misafir olunan kurumdan alınan katılım belgesinde yazan süreler esas alınmaktadır. Üniversite, gerçek faaliyet süresinin tespit edilmesi için ihtiyaç duyması halinde pasaport, seyahat belgeleri gibi ek belgeleri kontrol edebilir.
Üniversitenin öğrencilerinin başarı durumlarına göre hibelerinde kesinti yapmaları mümkündür. Başarı kriteri ve kesinti yöntemi hakkında öğrencilerini faaliyetlerine başlamadan önce bilgilendirmeleri gerekmektedir.

Öğrencilerin faaliyetlerini tamamlandıktan sonra katılımcı raporunu doldurmaları ve sunmaları gerekmektedir. Katılımcı raporunun sunulmaması halinde hibede kesinti yapılır. Öğrencinin raporunu sunmak istemesine rağmen rapor sistemindeki teknik arızalar nedeniyle sunamaması halinde, durumu kanıtlayan ekran görüntüsü sunulursa hibede kesinti yapılmaz.

Hibe hesaplamasına esas olan transkript, katılım belgesi gibi belgelerin zamanında veya hiç sunulmaması hibede kesinti yapılmasının yanı sıra, hibenin tamamının iadesinin istenmesi ile sonuçlanabilir.

Katılımcı raporları, üniversitelerin öğrencilerini kayıt ettikleri veri tabanına girilen faaliyet tarihlerine göre otomatik olarak gönderilmektedir. Veri tabanına kaydedilen bilgilerin doğru olup olmadığını kontrol etmeleri, hata varsa düzeltmeleri için üniversitenizin Erasmus Ofisine bilgi veriniz.
Vize ve oturma izni gibi uygulamaların detaylarını düzenleme ve uygulama yetkisi tamamen ilgili ülkelerin uhdesinde olup Ulusal Ajansın bilgi sağlama ve müdahale etme imkânı bulunmamaktadır. Bilgi almak üzere ilgili ülkenin büyükelçiliği/konsolosluğuna başvurulmalıdır.
KA171-HED projesi, yükseköğretim öğrenci ve personeline “programla ilişkili olmayan üçüncü ülke” olarak adlandırılan bir ülkede öğrenme ya da mesleki deneyim edinme imkânı sunan bir proje çeşididir.
AB üyesi 27 ülke (Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, GKRY, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan) ve AB üyesi olmayan program ülkeleri (İzlanda, Lihtenştayn, Makedonya, Norveç, Sırbistan ve Türkiye) dışında kalan neredeyse tüm ülkeler “Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkeler” olarak adlandırılmaktadır. KA171-HED proje başvurusu yapılırken, hareketlilik gerçekleştirilmek istenen bölge ve ülkeler belirtilerek başvuru formunda talep edilen bilgiler sağlanır. Değerlendirme süreci sonucunda başvuru formunda belirtilen ve 60 ve üzeri puan alınan bölgelerde bulunan ülkeler ile öğrenci ve personel hareketliliği gerçekleştirilebilir.
KA171-HED projesine, Yükseköğretim için Erasmus Beyannamesi - ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) belgesine sahip olan yükseköğretim kurumları başvurabilir. Faaliyetten faydalanmak isteyen yükseköğretim kurumu öğrenci ve personeli, üniversitesinin KA171-HED projesi olup olmadığını öğrenmek ve başvuru koşulları hakkında bilgi almak üzere üniversitesinin Erasmus Ofisi ile irtibata geçmelidir.

Başvuru formuna https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus linkinden ulaşılabilmektedir.

KA171-HED projesi, Program Rehberinde belirtilen kurallar ile faaliyetin amaç ve önceliklerine uygun olarak, başvuran ve ortaklık kurulan kurum/kuruluşların ihtiyaç ve hedefleri doğrultusunda hazırlanmalıdır. Başvuru aşamasında ihtiyaç duyulabilecek tüm bilgi ve belgeler, son başvuru tarihinden önce, Türkiye Ulusal Ajansı sayfasında yayımlanmaktadır. Bununla birlikte, projeye ilişkin bilgi almak üzere Başkanlığımıza müracaat edilebilir.

Yükseköğretimin farklı kademelerine kayıtlı öğrenciler ile yükseköğretim kurumlarında görevli personel KA171-HED projesi aracılığı ile aşağıda isimleri verilen faaliyetleri gerçekleştirebilir.

Öğrenci Hareketliliği: Ülkemizden programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelere, programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelerden ülkemize yükseköğretim öğrencilerinin öğrenim veya staj amacı ile hareketliliğidir.

Personel Hareketliliği: Ülkemizden programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelere, programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelerden ülkemize yükseköğretim personelinin ders vermek veya eğitim almak üzere hareketliliğidir.

Öğrenci ve personel seçim sürecinde kullanılacak olan seçim ölçütleri Türkiye Ulusal Ajansı tarafından her yıl yayımlanan KA171-HED uygulama el kitabında yer almaktadır. Öğrenci seçiminde esas alınması gereken temel ölçütler akademik başarı düzeyi ve yabancı dil becerisi iken, personel hareketliliğinde esas alınması gereken ölçütler adil, şeffaf, tarafsız ve tutarlı bir değerlendirme süreci işletecek şekilde projeyi yürüten yükseköğretim kurumu tarafından belirlenebilmektedir.
Faaliyetten faydalanan kişilere AB Komisyonu tarafından her yıl hazırlanan Program Rehberi isimli dokümanda belirtilen miktarda bireysel destek hibesi, uygun şartları taşıyan öğrenciler için ilave hibe, uygun şartları taşıyan öğrenciler için içerme desteği ile yine aynı dokümanda belirtilen seyahat hibesi ödenir.
İşbirliği Ortaklıkları, kurumsal, yerel, bölgesel, ulusal ya da Avrupa düzeyinde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transferi ve / veya uygulanmasını desteklemeyi amaçlayan projelerdir. Yükseköğretim kurumları diğer sektörlerle, işletmeler ve paydaşlarla İşbirliği Ortaklıkları içinde yer alarak Avrupa çapında yükseköğretimin gelişmesine, ulusal ve Avrupa işgücü piyasası ihtiyaçlarına uygun yüksek kalitede eğitim sunmaya katkı sağlayabilir. Proje önerisinin Yükseköğretim Alanında İşbirliği Ortaklıkları önceliklerine ve hedeflerine uygun olması gerekir.
İşbirliği Ortaklıkları, içinde yer alan kuruluşların ortaklık sonucunda ulaşmak istedikleri uzun vadeli ve genel hedefleri göz önüne alarak, kuruluşların uluslararasılaşma stratejilerini desteklemeyi ve geliştirmeyi amaçlar. Proje sonuçlarının kalite açısından sağlam ve tek bir kuruluş tarafından ulaşılamayacak düzeyde olduğu (kuruluşun tek başına ulaşamayacağı düzeyde olduğu) kanıtlanmalıdır. Proje aynı zamanda sürdürülebilir olmalı ve projenin Avrupa çapında katma değeri açıkça ifade edilmelidir. İşbirliği Ortaklıkları katılan tüm kuruluşların uluslararasılaşmasını desteklemelidir. Bu sebeple, İşbirliği Ortaklıkları sadece ortaklıkta yer alan kişilerin değil; her bir ortak kurumun oluşturduğu ortak çabanın taahhüdünü yansıtır.
Projenizin yenilikçi yönü iyi araştırılmış, kanıta dayalı bir ihtiyaç analizine dayandırılmış olmalıdır. İşbirliği Ortaklıkları projeleri ortaklık yapısı ve genel olarak bu tür bir öğretim projesi için mutlaka yenilikçi olmalıdır. Örneğin projenin e-öğrenmeyi içermesi yeterli değildir. Bu yaklaşımın yenilikçi yönü açıkça ifade edilmelidir. İnovasyon ile ilgili birçok tanım bulunmaktadır. Bu kavram İnovasyon Birliği tarafından yeni ürünler/hizmetler ve endüstriyel süreçler geliştirmeye, üretmeye yönelik metotlarda gelişme ve ivme yaratan; daha fazla istihdama, yaşam kalitesinde artışa yol açan değişiklikler olarak tanımlanır.

Her yıl Teklif Çağrısı ve Program Rehberi yayınlanmaktadır. Son başvuru tarihlerinden önce başvuru formları yayınlanır ve proje başvuruları başlamış sayılır. Ayrıca proje çağrısı yapılmamaktadır. Proje başvurusu yapmanın en önemli ve gerekli koşullarından biri Program ülkesi ortağınızın olmasıdır. Proje başvurusu yapmadan önce ortaklarınızı bulmuş olmanız zorunludur. Proje ortağınız olmadan başvurunuz geçerli kabul edilmez.

Türkiye Ulusal Ajansı web adresinden Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanmış olan ilgili yılın Teklif Çağrısına ulaşabilirsiniz.

Sektörler arası proje başvuruları için öncelik verilen sektörün başvuru formunun kullanılması beklenmektedir. Proje önerinizin sektörler arası bir proje olduğu proje tanımınızdan (ortaklık yapısı, seçilen öncelikler ve hedef grup) anlaşılacaktır. Bu tür projeler sektörler arası işbirliğini; farklı eğitim sektörleri ve sosyo-ekonomik aktörler arasında yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, test edilmesi, uyarlamasını kapsar. Bu açıdan, sektörler arası projelerde başvurular birden fazla eğitim, öğretim, gençlik alanı için uygun olan bir konuyu ve farklı sektörlerden aktörleri içerir.
Başvuru formu Türkçe doldurulabilir. Ancak, İşbirliği Ortaklıkları projelerinde başvuru formunun İngilizce doldurulması önerilmektedir.
Program Rehberinde uygun katılımcı kuruluşlar olarak sayılan tüm kurum ve kuruluşlar başvurabilir. Başvuruda yer alan tüm kurum kuruluşların tüzel kişiliği haiz olmalıdır.
Başvuruyu projedeki koordinatör kuruluş, projedeki tüm ortaklar adına yapar ve hibe talebinde bulunur. Başvuru, başvuru sahibi kuruluşun yerleşik olduğu ülkenin Ulusal Ajansına yapılır. Ortakların aynı proje için ayrıca başvuru yapmamaları gerekmektedir.

OID, "E" harfi ile başlayan ve  8 rakamla  devam eden başvurularda kurumu tanımlayan bir numaradır (Örneğin: E12345678). Kayıt formundaki tüm bilgiler girildikten ve kayıt gerçekleştirildikten sonra sistem OID’yi  otomatik üretir.

OID kayıt süreci ile ilgili detaylı bilgilere Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan sayfadan ulaşılabilir. 

Kayıt süreci ile ilgili videoya link'ten ulaşabilirsiniz.
Bir kurum farklı ortaklarla, farklı ihtiyaçlara dönük birden fazla İşbirliği Ortaklıkları projesine başvuruda bulunabilir. Diğer başvurularda ortak olarak bulunabilir. Bu başvurularda, kurumun kapasitesine, ilgili alanda uzmanlığı ve tecrübesi olmasına ve başvuruların birbirinden farklı, özgün olmasına dikkat edilmelidir.
Devam eden projesi olan bir kurum, kurumsal kapasitesini de göz önüne alarak farklı ortaklarla ve farklı konularda tekrar proje başvurusu yapabilir.
En az üç farklı Program Ülkesinden üç farklı ortak içermelidir. Projede yer alan tüm ortaklar başvuru formunda tanımlanmalıdır.

Genel bir kural olarak, İşbirliği Ortaklıkları Program Ülkelerinde yerleşik kurum/kuruluşlar arasında işbirliğini hedeflemektedir. Ancak, Ortak Ülkelerden (Program Ülkesi olmayan diğer ülkeler) gelen kurum/kuruluşlar, katılımları projeye özel beceri ve/veya deneyimleri gibi sebeplerle önemli bir katma değer getirdiği takdirde İşbirliği Ortaklıklarıda ortak sıfatıyla yer alabilirler (başvuru sahibi sıfatıyla değil).

Erasmus+ Programı aşağıdaki ülkelere açıktır:

- Program Ülkeleri: Avrupa Birliği Üye Devletleri

- AB-dışı Program Ülkeleri: İzlanda, Lihtenştayn, Kuzey Makedonya, Norveç, Türkiye, Sırbistan

- Diğer Ortak Ülkeler (Program Rehberinde listesi verilmektedir)
Projenize Ortak Ülke dahil etmek istediğinizde bu ülkenin projedeki rolünü, Avrupa çapında yaratacağı katma değeri ortaya koyacak biçimde detaylandırmanız beklenmektedir. Bir Ortak Ülkenin katma değeri, projenin yaratacağı etki/çıktı bağlamında mevcut program ülkelerinden böyle bir katkı sağlayamama şartı ile özel bir uzmanlığı olmasına bağlıdır. Ortak Ülkenin katkısı olmaksızın da proje çıktılarına ulaşılabiliyor veya Ortak Ülkenin yeri Program Ülkesinden bir ortak ile doldurulabilir ise proje önerinizi revize etmeniz önerilir. Bu koşulları sağlamayan projeler seçim açısından dikkate alınmayacaktır.
Program Rehberinde özel olarak belirtilen ortaklık kurma şartları sağlandıktan sonra aynı ülkeden birden fazla kurum aynı projede yer alabilir.
Resmi olarak projeye katılan ve AB hibesi alan kurum/kuruluşlara ek olarak, İşbirliği Ortaklıkları, belirli proje görevlerinin/faaliyetlerinin uygulanmasına katkı sağlayan veya projenin yaygınlaştırılmasını ve sürdürülebilirliğini destekleyen kamu sektörü veya özel sektörden “bağlı ortakları” projeye dâhil edebilir. Sözleşme yönetimi ile ilgili hususlarda bağlı ortaklar, proje ortağı olarak kabul edilmez ve bunlar hibe almazlar. Bununla birlikte, bağlı ortakların projedeki ve farklı faaliyetlerdeki rolü açık bir şekilde belirtilmelidir.
  • Ortaklık yetki belgeleri
  • Doğruluk beyanı sayfasının kurum yasal temsilcisince imzalanmış ve mühürlü örneği

Başvuru formlarının yapısı proje ile ilgili belge eklemeyi mümkün kılmaktadır. Ancak, eklenebilecek toplam dosya sayısı ve boyutunda sınırlama bulunmaktadır. Bu sebeple benzer belgeleri (ör: ortaklardan alınan yetki belgeleri) bir arada tarayıp tek bir dosya olarak eklemek mümkündür.

İşbirliği Ortaklıkları projelerinde ortaklardan niyet mektubu değil, ortaklık yetki belgesi (mandate) istenmektedir.
Ortaklık yetki belgesi, ilgili projedeki ortak kurumun, koordinatör kuruma kendi adına hibe başvurusunda bulunma yetkisini veren belgedir. Koordinatör kurum, başvuru sahibi olarak her bir proje ortağı kurum ile yetki belgelerini (mandate) kurumların yasal temsilcileri tarafından imzalanmış ve (varsa) mühürlenmiş olarak düzenler. Bu belge başvuru formunun "Ekler" bölümünden indirilebilir.
Ortak ararken kişisel ve kurumsal bağlantılarınızı, kamu kurumlarının AR-GE ofislerini, Erasmus+ Proje Sonuçları Platformunu kullanabilirsiniz.
Projede yer alacak ortakların bulunması sorumluluğu başvuru sahibi kuruluşlara ait olup, Türkiye Ulusal Ajansı bu konu ile ilgili herhangi bir yönlendirme yapamamaktadır.

Yükseköğretim kurumlarının İşbirliği Ortaklıkları projelerinde koordinatör ya da ortak olarak yer alabilmeleri için öncelikle Yükseköğretim için Erasmus Beyannamesi - ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) başvurusu yapıp ECHE almaya hak kazanmaları gerekmektedir. ECHE başvuruları yılda bir kez Brüksel’de bulunan Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansına yapılmaktadır. ECHE başvurularına yönelik Teklif Çağrısı hakkında detaylı bilgi aşağıdaki linkten edinilebilir:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/erasmus-charter_en

Ortak sayısında bir üst sınır bulunmamaktadır.
Proje uygulaması sırasında; gerekli olması, diğer ortakların onayının alınması, iyi gerekçelendirilmesi ve projeden ayrılacak ortağın görevlerini yerine getirebilecek kapasitede yeni bir ortağın bulunması şartıyla ortak değiştirilmesi mümkün olabilir.
Yükseköğretim alanındaki bir İşbirliği Ortaklıkları projesine hibe desteği sağlanabilmesi için Stratejik Ortaklığın, yatay veya yükseköğretim alanına özgü spesifik önceliklerden en az bir tanesini ele alıyor olması gerekmektedir. Bu öncelikler, Program Rehberinde belirtilmektedir. Başvuru formunda azami üç öncelik seçilebilmektedir.
İşbirliği Ortaklıkları projesi, ilgili Teklif Çağrısı yılının 1 Eylül tarihi ile 31 Aralık tarihi arasındaki bir herhangi bir tarihte başlayabilir.
Proje faaliyetlerine, faaliyet türüne bağlı olarak ortaklık yapısı içinde yer alan kurum/kuruluşların personeli ve/veya öğrencileri katılabilirler.
2022 yılından itibaren götürü usulünde (lump sum) hibelendirme modeline geçilmiştir. Hibelendirme kuralları hakkında daha detaylı bilgi için Götürü Usulü Hibelendirme Modeli için El Kitabına bakınız.
Projenin toplam hibe miktarına tekabül edecek 3 bütçe seçeneği (120.000, 250.000, 400.000 Avro) bulunmaktadır. Başvuru sahipleri, gerçekleştirmek istedikleri faaliyetlere ve elde etmek istedikleri sonuçlara göre önceden tanımlanmış 3 toplu tutar arasından seçim yapacaklardır. Talep edilecek toplu tutarın seçimi, başvuru sahibinin projenin toplam maliyetine ilişkin kendi tahminine dayanmalıdır. Bu tahminden yola çıkarak başvuru sahipleri, ihtiyaçlarına en uygun olan ve fonların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacak toplu tutarı seçmelidir.
Avrupa Birliği bütçesi tarafından finanse edilen tüm hibeler gibi, bu eylem kapsamındaki katkılar, eş finansman ve kar amacı gütmeme ilkelerine uygun olacaktır. finansman ilkesi, eylemi gerçekleştirmek için gerekli kaynakların tamamen hibe tarafından sağlanmadığı anlamına gelir. Eş finansman, yararlanıcının kendi kaynakları, faaliyetten elde edilen gelir veya üçüncü şahıslardan mali veya ayni katkılar şeklinde sağlanabilir. İşbirliği Ortaklıkları kapsamında, eş finansman ilkesinin uygulanmasında başvuruda sunulan proje faaliyetlerinin toplam tutarının fiilen talep edilen hibe tutarından daha yüksek olması beklenmektedir. Ancak bunun ayrıntılı bir bütçe ile gösterilmesine gerek yoktur. Örnek olarak, bir başvuru sahibi 120.000 Avro toplu ödeme talep ederse, tüm kalemlerin toplamı 120.000 Avro'dan fazla olan ayrıntılı bir proje bütçesi sunması istenmeyecek olup yalnızca planlanan faaliyetlerin tahmini değerinin talep edilen hibe miktarından fazla olduğunu göstermesi gerekecektir. 
Başvuru formunda her ortağın alması gereken hibe tutarı belirtilmiş olmalıdır. Onaylanan hibe tutarları koordinatör tarafından ortaklara transfer edilecektir.
Proje Yönetimi bütçesi, projenin yürütülmesi ile ilgili her türlü planlama, koordinasyon, ortaklar arası iletişim, izleme ve denetleme, küçük ölçekli eğitim, öğretim faaliyetleri, öğretim materyalleri, sanal işbirliği ve yerel proje aktiviteleri, yaygınlaştırma faaliyetleri vb. için kullanılabilir.

Uzaktan eğitim modülü, iyi uygulamaların paylaşımı ya da bir network içinde yeni becerilerin öğrenimi için platform, değerlendirme metodolojileri ve materyalleri, ortak müfredat, dijital modüller / eğitim, öğretim ve öğrenim kaynakları, becerileri geliştirmeye yönelik metodolojik çerçeve, metodolojik yaklaşım, mobil uygulamalar, özel yazılım, farklı düzeylerde politika önerileri oluşturma / uyarlama.

Proje Sonucu olmayanlara örnek: broşür, web sitesi, ihtiyaç analizi, bloglar, wiki, haber / gazete, küçük ölçekli öğrenme / öğretme / eğitim materyalleri, sanal işbirliği ve yerel proje faaliyetleri, karşılaştırmalı raporlar, proje içinde kullanılan anketler ve rehberler, yüz yüze eğitimler, etkinlik / ulusötesi toplantılar, herhangi bir öğrenme / öğretme / eğitim faaliyeti organizasyonu.

İşbirliği Ortaklıkları hareketlilik faaliyeti değildir. Öğrenme / öğretme / eğitim faaliyetleri projenin amacına doğrudan ve olmazsa olmaz bir katkı sağlayacaksa desteklenecektir. Söz konusu faaliyetlerin desteklenebilir olması, Proje Sonuçları desteğinden yararlanmaya bağlı değildir. Dolayısıyla, öğrenme / öğretme / eğitim faaliyetleri proje yönetimi ve uygulaması başlığının desteklediği öğrenme / ders materyali geliştiren küçük ölçekli projelerde de mümkündür. Öte yandan, yükseköğretimde, herhangi bir Proje Sonucu olmaksızın sadece hareketlilik faaliyetleri öneren bir İşbirliği Ortaklıkları projesinin desteklenme ihtimali düşüktür.
Proje kurgusunda eksiklik, bütçenin iyi planlanmaması, yaygınlaştırma faaliyetlerine önem verilmemesi, ortakların görev ve sorumluluklarının açıklanmaması, kurumun ihtiyacıyla proje konusunun örtüşmemesi, gerekçelendirmede eksiklik gibi hususlar kabul edilmeyen projelerin ortak özellikleridir.
Ortaklık yetki belgeleri koordinatörü desteklemeye ve paylarına düşen proje faaliyetlerini yerine getirmeye yönelik sorumluluğu da ortaklara yüklemektedir. Bununla birlikte projenin kabul edilmesi durumunda, koordinatör kuruluş ile proje ortağı kuruluşlar arasında ayrıca, hak ve yükümlülüklere ilişkin ikili sözleşmeler imzalanması tavsiye edilmektedir. Hibe tahsisi ve bütçe paylaşımı kararları ortaklık içinde bütün paydaşlarca verilir. Raporlamayı, proje ortaklarından aldığı belgeler doğrultusunda koordinatör kuruluş yapar.

Yaygınlaştırma, proje başarılarını ve sonuçlarını olabildiğince geniş kitlelere iletmektir. Proje sonuçlarının yaygınlaştırılması ve kullanılması, Erasmus+ Programının önemli bir odak noktasıdır. Yaygınlaştırma, proje sonuçlarından yalnızca projede yer alan kişi veya kurumların değil çok daha geniş bir kitlenin yararlanmasına olanak sağlar. Proje sonuçları erişilebilir ve başkaları tarafından kullanılmak üzere uyarlanabilecek ve olabildiğince yaygın olarak paylaşılacak şekilde geliştirilmelidir. Bu bölümde özetlenen planlar, projenizi ve sonuçları yaygınlaştırmayı planladığınız hedef kitleler için uygun olmalıdır. İyi bir yaygınlaştırma planı şunları içermelidir:

  • ölçülebilir, gerçekçi hedefler,
  • bir çalışma takvimi,
  • kaynak planlaması,
  • mümkünse hedef grupların katılımı.

Sürdürülebilirlik, Erasmus+ Programı tarafından sağlanan proje hibesi bittikten sonra proje faaliyetlerinin, sonuçlarının ve etkilerinin devam etme potansiyeli olarak tanımlanabilir. Ayrıca, sonuçların ve yeniliğin katılımcı kurumların yönetimine, stratejilerine ve/veya pedagojisine dahil edilmesini de kapsar.