Sıkça Sorulan Sorular - Okul Eğitimi

Evet. Milli Eğitim Bakanlığı kurum listesinde (https://mebbis.meb.gov.tr/kurumlistesi.aspx) veya Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (https://www.kaysis.gov.tr/Devlet_Teskilat_Detsis) üzerinde ayrı okullar olarak gösterilen her bir okul ayrı bir okul, dolayısıyla ayrı bir potansiyel başvuru sahibi olarak kabul edilir  ve kendilerine özgü ayrı birer OID edinmelidir. Aynı kural, aynı grup/şirket/dernek/vakıf çatısı altında faaliyet gösteren özel okullar için de geçerlidir. Başvuru yapılırken birden fazla okul adına tek bir OID ile başvuru sunulamaz. Her okul ayrı birer kurum olarak projede başvuran ya da ortak olabilirler.

Aynı grup/şirket/dernek/vakıf çatısı altında faaliyet gösteren özel okulların her biri için ayrı ayrı OID alınmalıdır. Başvuru yapılırken birden fazla okul adına tek bir OID ile başvuru sunulamaz ve tüm okullar tek başvuruda projeye dahil edilemez.

Avrupa Komisyonunun okul eğitimi alanına yönelik bir kaynak olarak yayınladığı School Education Gateway sayfasında kurslara ilişkin bir veri tabanı mevcuttur. 

Ayrıca, Kurs faaliyeti için Komisyon'un belirlemiş olduğu Kalite Standartlarına uyulması beklenmektedir. Lütfen tıklayınız: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standardscourses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en

Başvuru formunda yer alan Faaliyet Detayları bölümünde; öngörülen faaliyetlerin, faaliyet türünün (seminer, kurs gibi), faaliyetin süresi ve faaliyetin gerçekleşeceği ülkenin belirtilmesi gerekmektedir. Yani hibe miktarını belirleyecek değişkenlerin başvuru formunda belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca, yurt dışında eğitim verecek ev sahibi kurumun beyan edilmesi, proje kapsamında yapılacak eğitim faaliyetlerinin ve ev sahibi kurumun proje konusundaki eğitim faaliyetlerinin değerlendirilebilmesi açısından önem arz etmektedir.

Hayır. Okul Eğitimi Öğrenci ve Personel Hareketliliği başvurularında yurt dışı ortaklardan yetki belgesi alınması gerekmemektedir.

Evet, bu destek gidiş ve dönüşü kapsamaktadır.

Okul Eğitimi Öğrenci ve Personel Hareketliliği projelerinde ev sahibi ortak sayısında bir üst sınır bulunmamaktadır. Ancak, ilgili kurumun koordinasyon kapasitesine, projenin özelliğine ve planlanan faaliyetlere göre makul ve uygun ortaklar belirlenmesi uygun olacaktır.

Okul Eğitimi alanında Öğrenci ve Personel Hareketliliği projelerinde hareketlilik konsorsiyumu sadece akreditasyon sahibi kurumlar tarafından yapılabilir ve konsorsiyum koordinatörü sadece bu kurumlar olabilir. Akredite olmayan kurumlar tarafından konsorsiyum başvurusu yapılamaz. (KA122-SCH kodlu faaliyette konsorsiyum yapılamaz.)

Konsorsiyum üyesi olabilecek kurum/kuruluşlar ise şunlardır: Okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar, ortaokullar, örgün genel ortaöğretim kurumları, genel eğitim müfredatı içeren örgün mesleki ortaöğretim kurumları, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, MEB okul eğitimi alanındaki ilgili Genel Müdürlükleri.

Konsorsiyum üyesi olabilmek için İlinizdeki Okul Eğitimi alanında Akreditasyon Sahibi Kurumlarla iletişime geçebilirsiniz.

Hareketliliğin uygunluğunu ve kalitesini güvence altına almak için katılımcı bireylerin yanı sıra gönderen kuruluş ve ev sahibi kuruluş arasında hareketliliğin amaçlarını ve içeriğini tanımlayan bir anlaşmadır. Ayrıca yurt dışında geçirilen dönemin ev sahibi kuruluş tarafından tanınması için bir dayanak olarak da kullanılabilir. Ev sahibi kuruluşla gönderen kuruluşların hak, görev ve sorumluluklarını karşılıklı olarak teminat altına aldıkları belgedir.

Aynı teklif çağrısı döneminde en fazla 1 adet Okul Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenci ve Personel Hareketliliği (KA122-SCH) proje başvurusu yapılabilir.

Kısa dönem proje başvurusu yapmadan da Erasmus+ hareketlilik fırsatlarından yararlanmak, Akredite kurumlarla irtibata geçerek hareketlilik konsorsiyumlarına dahil olmak ya da Program Ülkelerinden gelecek katılımcılara ev sahipliği yapmakla mümkündür.
Hayır.
Hayır. Aynı ülke içerisinde hareketlilik mümkün değildir.
Evet! Yeni dönemde Okul Eğitimi hareketlilik projelerinde öğretmenlerin yanı sıra öğrencilerin de öğrenme hareketlilikleri desteklenmektedir. Öğrencilerin kısa ve uzun dönemli öğrenme hareketlilikleri için fırsatlar mevcut olduğu gibi daha önce KA229 projeleri altında yer alan ve öğretmenlerin refakat ettiği öğrenci gruplarının değişimi faaliyeti de artık KA122 altında gerçekleştirilecektir.
Proje başlangıç ve bitiş tarihleri arasında olmak şartıyla faaliyetin türüne ve uygunluğuna göre her zaman hareketlilik gerçekleştirilebilir.

Katılımcıların, ilgili kurumda bilfiil çalışıyor olmaları gerekmektedir. Başka bir okulda ya da il/ilçe müdürlüğünde görevlendirilmiş personelin, eğitim görevi olmayan okul personelinin, eğitim ve öğretimle ilgili olmayan İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarının projenin yurt dışı eğitim faaliyetlerine katılması program kurallarına aykırıdır.

Başvuru aşamasında hareketliliğe katılacak personelin ismen belirtilmesi gerekmemektedir. Ancak, hareketliliklere katılacak kişilerin hangi seçim kriterlerine göre belirleyecekleri ve uygun katılımcıların nasıl seçilecekleri belirtilmelidir.

Okul Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenci ve Personel Hareketliliği projesine azami 30 katılımcı dahil edilebilir. Hazırlık ziyaretleri ve refakatçiler bu sayıya dahil değildir.

Katılımcı sayısının belirlenmesi esnasında göz önünde bulundurulması gereken husus kurumsal kapasitedir. Kurumun toplam personel sayısı ve yapısı, büyüklüğü, proje yönetme kapasitesi gibi unsurlar ile proje hareketliliklerine katılacak kişilerin sayısı arasında orantı olup olmadığı başvurunun değerlendirilmesi esnasında özellikle ele alınacaktır. Kurumsal yapı ve proje faaliyetleri açısından tutarlı olmayan ve iyi gerekçelendirilmeyen katılımcı sayıları, içerik değerlendirmesi sırasında başvurunun ilgili kriterden yeterli puan alamamasına yol açabilir. Bu nedenle, katılımcı sayısının gerçekçi ve makul düzeyde olmasına dikkat edilmelidir.

Hayır. Kurumsal destek olarak verilen hibe katılımcıların yabancı dil hazırlığı için kullanılabilir.

Hayır. Proje kapsamında katılım sağlanacak eğitimin neden yurt dışında alınacağının başvuru formunda açık bir şekilde gerekçelendirilmesi ve eğitim dilinin kesinlikle Türkçe olmaması gerekmektedir.
Farklı faaliyet türlerine (kurs, işbaşı gözlem) katılım için kısıtlama yoktur, ancak gerekliliği ve gerekçesi iyi açıklanmalıdır. Ayrıca, aynı kişinin 10 günden fazla kurs ücreti desteklenmemektedir. Katılımcıları belirlerken bu kısıtlama göz önünde bulundurulmalıdır.
Hayır.

Program Rehberinde sayılan, Program Ülkesinde yerleşik olmak şartıyla eğitim, öğretim, gençlik, spor ve diğer sosyo-ekonomik sektörlerden tüzel kişiliği haiz kamu ya da özel tüm kurum/kuruluşlar ortaklık projelerinde koordinatör ya da ortak olarak yer alabilir.

KA210 başvurularında tüm ortaklar Program Ülkelerinden olmalıdır.

KA220 başvurularında istisnai olarak Program Ülkeleri dışında Ortak Ülkelerden  kurum/kuruluşlar da ortak olarak projeye dahil edilebilirler ancak bu kurumlar proje koordinatörü ya da başvuru sahibi olamazlar.

Hayır. Okul Eğitiminde Küçük Ölçekli Ortaklıklar (KA210) projeleri, bir önceki dönem (2014-2020) Erasmus+ Programı faaliyeti olan ve sadece okullardan oluşan Okullar Arası Değişim Ortaklıkları (KA229) projelerinin devamı değildir. Önceki Erasmus+ Programı döneminde Okullar Arası Değişim Ortaklıkları (KA229) projelerinde yer alan faaliyetler yeni dönemde KA1 faaliyeti altında devam etmekte olup okulların bu hususu göz önünde bulundurması gerekmektedir.

KA220’de en az 3 farklı Program Ülkesinden en az 3 ortak olmalıdır. 

KA210’da en az 2 farklı Program Ülkesinden en az 2 ortak olmalıdır.

Aynı teklif çağrısı döneminde aynı ortaklarla ve aynı konuda birden fazla başvuru yapılamaz. Bir kurum kurumsal kapasitesini de göz önüne alarak farklı ortaklarla ve farklı konularda, farklı ihtiyaçlara dönük birden fazla ortaklık projesinde yer alabilir. Ancak, kurumsal kapasitenin birden fazla proje yürütmeye imkan veriyor olmasına dikkat edilmesinin yanı sıra mükerrer finansmana neden olabilecek, birbirine benzer projelerin değerlendirme aşamasında elenebileceği de unutulmamalıdır.

KA210 ve KA220 projelerinin her biri için Program Rehberinde özel olarak belirtilen ortaklık kurma şartları sağlandıktan sonra aynı ülkeden birden fazla kurum aynı projede yer alabilir. Örneğin; KA220 için 3 farklı Program Üyesi ülke şartı ya da KA210 için 2 farklı Program Ülkesi üye şartı sağlandıktan sonra aynı ülkeden başka kurumlar da ortak olarak yer alabilir. 

KA220 başvurularında “ilgili ortak” eklemek mümkündür. Resmi olarak projeye katılan ve AB hibesi alan kurum/kuruluşlara ek olarak, belirli proje görevlerinin/faaliyetlerinin uygulanmasına katkı sağlayan veya projenin yaygınlaştırılmasını ve sürdürülebilirliğini destekleyen kamu sektörü veya özel sektörden “ilgili ortaklar” projeye dâhil edebilir. Sözleşme yönetimi ile ilgili hususlarda bağlı ortaklar, proje ortağı olarak kabul edilmez ve hibe almazlar. Bununla birlikte, bağlı ortakların projedeki ve farklı faaliyetlerdeki rolü açık bir şekilde belirtilmelidir.

KA210 başvurularında ilgili ortak yoktur.

Proje başvurusunun kabul edilmesi halinde onaylanan hibe tutarı Ulusal Ajans tarafından koordinatör kuruma, koordinatör kurum tarafından da katıldığı faaliyetlere karşılık gelen bütçe payları oranında ortaklara transfer edilecektir.

KA210 Okul Eğitimi Küçük Ölçekli Ortaklıklar projelerinde toplam proje bütçesi 30.000 Avro ya da 60.000 Avro olmak üzere götürü usulde başvuru aşamasında seçilir.

KA220 Okul Eğitimi alanında İşbirliği Ortaklıkları projelerinde toplam proje bütçesi 120.000 Avro, 250.000 Avro ya da 400.000 Avro olmak üzere götürü usulde başvuru aşamasında seçilir.

KA220 projelerinde uygulanacak hibe modeli götürü usuldedir (lump-sum). Birim maliyete dayalı hibe kalemleri artık mevcut değildir. Toplam proje hibesi 120.000 Avro, 250.000 Avro ya da 400.000 Avro olmak üzere üç farklı götürü hibeden oluşur. Başvuru sahipleri proje faaliyetlerini "İş Paketleri" şeklinde planlamalıdır. Bir iş paketi, belirli bir hedefin gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak faaliyetler bütünüdür. İş paketleri ve götürü hibe modeli hakkında Komisyon tarafından yayınlanan (Handbook on the lump sum funding model) dikkate alınmalıdır.

Hayır, tüm ortakların ülkesine hareketlilik yapma şartı yoktur.

Ulus ötesi proje toplantıları ortak kurumların proje ekipleri arasındaki yönetim, izleme ve değerlendirme amaçlı toplantılardır.

Eğitim, öğretme ve öğrenme faaliyetleri ilgili ve gerekli olduğu ölçüde ve faaliyetin türüne ve niteliğine göre uygun katılımcılarla gerçekleştirilmelidir.

Ortaklık projelerinde işbirliği faaliyetlerinin, yenilikçi ve iyi uygulama değişimlerinin hedeflendiği, bu projelerin hareketlilik odaklı olmadıkları unutulmamalıdır. Hareketlilik odaklı bir proje yürütülmek isteniyorsa, örneğin öğrencilerin ve öğretmenlerin yurt dışı hareketlilikleri amaçlanıyorsa Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği başlığı altındaki KA122 Okul Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenci ve Personel Hareketliliği fırsatlarına bakılmalıdır.

Ortak bulmak için Avrupa Komisyonu tarafından da önerilen araçlar şunlardır: eTwinning, Erasmus+ Proje Sonuçları Platformu ve School Education Gateway 

Ortaklık projelerinde kurulan ortaklığın amacı, yapısı, uzmanlıkları, vb. birtakım kalite unsurları “Ortaklığın ve İşbirliği Düzenlemelerinin Kalitesi” başlıklı hibe kriterine göre içerik değerlendirmesine tabi tutulmaktadır. Bu bağlamda, kabul edilmiş bir KA2 projesinin sunulan bu ortaklık yapısı ile taahhütlerini yerine getirmesi beklenir. Ancak, uygulama aşamasında çok zorunlu hallerde ve Ulusal Ajans tarafından onaylanması şartıyla ortak değişikliği mümkün olabilir.