Sıkça Sorulan Sorular - Gençlik Programı

Erasmus+ akreditasyonları, faaliyetlerini sınır ötesi değişim ve iş birliğine açmak isteyen ve düzenli olarak öğrenme hareketliliği faaliyetlerini uygulamayı planlayan kuruluşlar için bir araçtır. Akreditasyon sistemi, kurum ve kuruluşlara Erasmus+ programına uzun süreli olarak katılabilme ve hareketlilik faaliyetleri için 2021-2027 dönemi boyunca her yıl düzenli olarak kolaylaştırılmış bir yöntemle hibe desteği alabilme fırsatı sunmaktadır.

Erasmus+ Gençlik Akreditasyonu, kamu veya özel sektör fark etmeksizin gençlik alanında aktif olarak faaliyet yürüten ve en az iki yıllık deneyime sahip tüm kurum/kuruluşların başvurusuna açıktır. Kurum/Kuruluşların, gençlik faaliyetlerini yürütmek için Erasmus+ hibe kullanımına dair uzun vadeli stratejileri ve ayrıca faaliyet planları olmalıdır.

Erasmus+ projelerinde deneyim sahibi olma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Son başvuru tarihi 19 Ekim 2023 Brüksel saatiyle 12:00'ye (Türkiye saatiyle 14:00) kadardır.

Başvuru formlarına, Avrupa Komisyonunun resmi internet sayfasında yayımlanan e-formlar aracılığıyla erişilebilir (EU Login: https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/field/31047629).

ayrıca internet sayfamızda yer alan duyurudan da bilgi alabilirsiniz.

Erasmus+ Programının ülke merkezli projelerine başvuru yapmak isteyenlerin Organizasyon Kimliğine (Organisation ID, OID) sahip olması gerekmektedir. Katılımcı Kimlik Kodunun (PIC) yerine OID kullanılacaktır. Daha önce Erasmus+ Programına başvuruda bulunan ve PIC koduna sahip olanlara otomatik olarak OID atanmıştır. Atanmış olan OID, Organisation Registration System for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasındaki “Search” alanına kurum/kuruluş adı veya “arama kriterlerini genişlet” butonu tıklanarak PIC kodu, vergi numarası vb. bilgiler girilerek öğrenilir. Önceki dönemlerde birden fazla PIC kodu almış olanlar, başvuru yapılacak programdan sorumlu birimle iletişime geçmelidir. Daha önce PIC kodu almamış olanlar ise yine Organisation Registration System for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasında yer alan “Register my organisation” sekmesinden kayıt yaparak OID alabilir. “Register my organisation” sekmesinde açılan sayfada EU Login kullanıcı bilgisi ile giriş yapılması gerekmektedir. EU Login hesabı (eski adı ile ECAS hesabı) olanlar mevcut hesapları ile sisteme giriş yapabilirler. EU Login hesabı olmayanlar ise “Create an account” sekmesine tıklayarak bir EU Login hesabı edinerek sisteme giriş yapar. Kayıt yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

 

İlgili sisteme güncel bilgiler ile kayıt olunmalıdır.
OID, Erasmus+ programının tüm ülke merkezli proje başvurularında kullanılmak üzere bir kere alınmalıdır.
OID için kayıt oluştururken kaydı gerçekleştiren kişiye özgü kullanıcı adı ve şifreler yerine, her zaman hatırlanabilecek kullanıcı adı ve şifre tercih edilmelidir. Bu bilgiler sonraki dönem başvurularında da kullanılmak üzere ilgili kişilerin erişimine olanak sağlayacak şekilde muhafaza edilmelidir.
Kayıt formundaki tüm bilgiler girildikten ve kayıt gerçekleştirildikten sonra sistem OID’yi otomatik üretir.
OID, "E" harfi ile başlayan ve 8 rakamla devam eden bir numaradır (Örneğin: E12345678). OID kayıt süreci ile ilgili detaylı bilgilere Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan sayfadan ulaşılabilir.
ORS (Organisation Registration System): (https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home/organisations/register-my-organisation)

Öğrenici Hareketliliği (Gençlik Değişimleri)

Personel Hareketliliği-Profesyonel Gelişim Faaliyetleri (Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği)

Sistem Geliştirme ve Destek Faaliyetleri (Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği)

Hazırlık Ziyareti

Tüzel kişiliği haiz kurum/kuruluşların gençlik sektöründe yapacağı akreditasyon başvuruları dört kategoride değerlendirilecektir.

 

Uygunluk Kriterleri: Başvuru sahibi kurum/kuruluşun Türkiye’de kurulmuş olması ve kamu veya özel sektörde faaliyet yürütmesi kriterlerine uygunluğunun değerlendirmesi yapılacaktır.

İstisnai Eleme Kriterleri: Başvuru sahibi kuruluşların AB Mali Tüzüğünün ilgili maddelerinde belirtilen koşulları taşımadığını ve akreditasyon başvurusunun bizzat başvuru sahibi kuruluş tarafından kaleme alındığını beyan eden bir doğruluk beyanını imzalayarak sunmaları beklenmektedir.

Seçim Kriterleri: Akreditasyon başvurusunda bulunan kurum/kuruluşun, beyan edilen Erasmus+ planını uygulama konusundaki finansal ve idari kapasitesi seçim kriterleri aracılığıyla değerlendirilecektir. Ulusal Ajans, başvuru sahibi kurum/kuruluşların idari ve finansal kapasitesine yönelik destekleyici ek belgeler talep edebilecektir. Başvuru sahibi kurum/kuruluşların gençlik alanında en az iki yıl faaliyet yürütmüş olması beklenmektedir.

Hibe Kriterleri: Akreditasyon başvurusu üç temel alt kriter esas alınarak değerlendirilecektir:

Başvuru Sahibi Kurumun Profil ve Deneyim Açısından Uygunluğu (maksimum 20 puan),

Stratejik Gelişim Planı (maksimum 40 puan),

Yönetim ve Koordinasyon Kalitesi (maksimum 40 puan)

Başvurunun kabul edilebilmesi için her alt kriter için belirlenen puanın en az yarısı ve toplamda 100 üzerinden 70 puan alınması gerekmekte olup en yüksek puandan başlayarak kurumlar akredite edilmeye hak kazanacaktır (Örneğin; “Başvuru Sahibi Kurumun Profil ve Deneyim Açısından Uygunluğu” kategorisi için 10 puan, “Stratejik Gelişim Planı” kategorisi için 20 puan, “Yönetim ve Koordinasyon Kalitesi” kategorisi için 20 puan)

 

Gerekli görülmesi durumunda evraklar üzerinden yapılan değerlendirmenin yanı sıra kurum/kuruluşlara yerinde kontrol ziyareti yapılabilecek veya onlardan telefonla detaylı bilgi talep edilebilecektir.

Kurum/Kuruluşun kuruluş tarihini gösterir belge

Dernek Faal Belgesi

Kurum/Kuruluşun yıllık faaliyet programı ya da raporu

Geçmişte gençlik alanında yapılan faaliyetlerin harcamalarına ilişkin belgeler

Yetkili kişinin özgeçmişi

Yasal temsilci ve irtibat kişisi olarak yetkilendirme belgesi

Finansal kapasiteyi gösterir belge (Başvuru sahibi kurum/kuruluşlar, faaliyetlerini düzenli olarak yürütebilmek için sürekli ve yeterli kaynağa sahip olmalıdır.) Bir önceki mali yılın 01 Ocak – 31 Aralık dönemine ait finansal bilgileri ihtiva eden Bilanço ve/veya İşletme Hesabı Tablosu (yasal temsilci, muhasip üye ve/veya mali müşavir imzalı-kaşeli)

SGK Borcu Yoktur belgesi

Vergi Borcu Yoktur belgesi

Erasmus+ Akreditasyonu 2021-2027 dönemi süresince geçerli olacak ancak akredite kurum/kuruluşların faaliyetlerini her yıl güncellemeleri ve her yıl yayınlanacak yeni çağrıyı dikkate alarak düzenleme yapmaları gerekecektir. Akredite kurum/kuruluşlar kalite değerlendirme raporları ve izleme ve kontrol faaliyetlerine göre değerlendirilecektir. Akredite tüm kurum/kuruluşların, hedeflerine ulaşma yolunda nasıl ilerlediklerini, Erasmus+ Gençlik Kalite Standartlarına uygunluklarını nasıl sağladıklarını, güncel faaliyet planlarını nasıl gerçekleştirdiklerini raporlama yükümlülüğü vardır. Akredite kurum/kuruluşların yıllık hibesi, Ulusal Ajansın raporlama ve izleme faaliyetlerine ilişkin değerlendirme sonucuna göre belirlenecektir. Ayrıca değerlendirme sonuçlarına göre Ulusal Ajans akredite edilen kurum/kuruluşların hibe miktarlarını sınırlandırabilir, akreditasyonu askıya alabilir veya sonlandırabilir.

Erasmus+ Gençlik Kalite Standartları gençlik projelerinin etkin yürütülmesine ilişkin niteliksel kurallar bütünüdür. Başvuru sahibi kurum/kuruluşlar, başvuru aşamasında Erasmus+ Gençlik Kalite Standartlarına uymakla yükümlü olmamakla birlikte akreditasyonları süresince uygulayacakları faaliyetlerini bu kalite standartlarını referans alarak yapılandırmaları gerekmektedir.

The Erasmus+ Youth Quality Standards: (https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth)

Gençlik alanındaki akreditasyon her grup/kurum/kuruluş için zorunlu bir başvuru türü olmayıp, oranı sonradan belirlenecek bir yüzdeyle akredite olan ve olmayan başvurular şeklinde iki tür hibelendirme şekli olacaktır. Başka bir deyişle proje başvurularında akreditasyon şart değildir. Akredite kuruluşlar KA151-YOU projelerine, akredite olmayan kuruluşlar ise KA152-YOU ve KA153-YOU projelerine başvuruda bulunabilecektir. Akredite kuruluşlar, KA152-YOU ve KA153-YOU projelerine başvuruda bulunamayacak ancak ortak olarak bu projelerde yer alabileceklerdir.
Akreditasyon başvurularında form İngilizce veya Türkçe olarak doldurulabilmektedir.
Erasmus+ akreditasyonları, faaliyetlerini sınır ötesi değişim ve iş birliğine açmak isteyen ve düzenli olarak öğrenme hareketliliği faaliyetlerini uygulamayı planlayan kuruluşlar için bir araçtır. Erasmus+ Gençlik akreditasyonu proje başvuruları, akredite kuruluşlara faaliyetlerini yürütebilmesi için basitleştirilmiş ve esnek bir alternatif format sağlayarak gençlerin hareketliliğini kolaylaştırır. Kuruluşlar, akredite edilirken istenen uzun vadeli hedefler ve yapılacak hareketlilik faaliyetleri planlamasına göre “Akredite Kuruluşlar için Gençlik Hareketliliği Proje Başvurusu” (KA151-YOU) yapabilecektir.

Erasmus+ Gençlik Akreditasyonu (KA150-YOU) almaya hak kazanmış kuruluşlar başvuru yapabilecektir.

Akredite gençlik kuruluşları, standart proje başvuruları (KA152-YOU, KA153-YOU) yapamayacak olup sadece ortak kuruluş olarak bu projelerde yer alabilecektir. Ayrıca akredite kuruluşlar bir başvuru döneminde (round) sadece bir proje başvurusu yapabilecektir.

Projenin hedef kitlesi, akredite gençlik kuruluşlarının gençlik alanında sürdürdükleri ve sürdürmeyi taahhüt ettikleri faaliyet ve uygulamaları içeren Gençlik Hareketliliği kapsamındadır.
Bütün akredite projeler için tanımlanan süre başlangıç aşamasında 15 ay olacaktır. 12 ay sonrasında yararlanıcılar dilerse proje süresini 24 aya kadar uzatabileceklerdir.

Son başvuru tarihi 23 Şubat 2023 Brüksel saatiyle 12:00'ye(Türkiye saatiyle 14:00) kadardır.

Akredite Kuruluşlar için Gençlik Hareketliliği proje başvurusunda tek başvuru dönemi mevcuttur.

Öğrenici Hareketliliği (Gençlik Değişimleri)

Personel Hareketliliği-Profesyonel Gelişim Faaliyetleri (Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği)

Sistem Geliştirme ve Destek Faaliyetleri (Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği)

Hazırlık Ziyareti

*Bu faaliyetlere ilişkin tanımlar ve uygunluk kriterleri Program Rehberi’nin ilgili bölümlerinde açıklanmıştır.

Bu faaliyet, Program ülkelerinden 13-30 yaş arasındaki gençlere ve genç gruplara akranlarıyla bir araya gelme ve birbirlerinin kültürleri hakkında öğrenme imkânı tanır. Bununla birlikte yaş şartı aranmaksızın gençlik çalışmalarında ve kuruluşlarında aktif kişilerin eğitimini, ortaklık ve ağların oluşmasını sağlayacak faaliyetleri yürütmesini destekler. Erasmus+ programı 2021-2027 döneminde Dijital Dönüşümü, İklim, Çevre ve Sürdürülebilirliği ayrıca Dahil Etme ve Çeşitliliği teşvik etmektedir.

Gençlik Değişimleri (KA152-YOU), en az iki farklı ülkeden gençlerin karşılıklı ilgi duydukları bir konu etrafında belirli bir süreyle bir araya gelmesine ve birbirlerinin kültürleri hakkında bilgi sahibi olmasına imkân tanımaktadır. Bir Gençlik Değişimi esnasında, grup liderleri tarafından desteklenen katılımcılar, değişimden önce kendileri tarafından tasarlanıp hazırlanmış olan bir faaliyet programını atölye çalışmaları, tartışmalar, simülasyonlar, vb. aracılığıyla ortaklaşa yürütmektedirler. Informal (Yarı Yapılandırılmış) Eğitim ve Non-formal (Yapılandırılmamış) Eğitim yöntemini kullanırlar, bir konuyu interaktif bir şekilde öğrenirler.

 

Gençlik Değişimleri; gençlerin yeterliliklerini geliştirmelerine, sosyal açıdan ilgili konularda/tematik alanlarda farkındalık kazanmalarına, özellikle akran öğrenimi aracılığıyla yeni kültürler, alışkanlıklar ve yaşam tarzları keşfetmelerine, dayanışma, demokrasi, arkadaşlık gibi değerleri güçlendirmelerine imkân tanımaktadır. Gençler, bu program kapsamında yurt dışındaki projelere katılabildikleri gibi yurt içinde de uluslararası projeler yürütebilmektedir.

Festivaller, tatil seyahatleri, finansal kazanç amaçlayan değişim faaliyetleri ve turizm kapsamına giren her türlü faaliyet Gençlik Değişimi bünyesinde hibe almaya uygun değildir.

 

Katılımcılar 13-30 yaş aralığında olmalıdır (Grup liderleri en az 18 yaşında olmalıdır; üst yaş sınırı bulunmamaktadır).

Grup liderleri hariç en az 16, en fazla 60 katılımcı ile gerçekleştirilir.

Katılımcıların sadece imkânı kısıtlı gençlerden oluştuğu Gençlik Değişimlerinde proje en az 10 katılımcı ile gerçekleştirilir.

Her grupta grup lideri hariç en az 4 katılımcı yer alır ve 18 yaşından büyük bir grup üyesi, grup lideri olarak görev alır.

Hazırlık ziyareti ön görülüyor ise ev sahibi kurum/kuruluşun ülkesinde gerçekleştirilmeli ve ana faaliyette yer alacak olan kuruluş temsilcisi, grup lideri, kolaylaştırıcı veya gencin katılımıyla gerçekleştirilmelidir. Grup başına en fazla 1 katılımcı ile yapılabilir (istisna olarak kolaylaştırıcı dahil edilebilir ancak hedefler ve katılımcılar başvuru sahibi tarafından gerekçelendirilmeli ve Ulusal Ajans tarafından onaylanmalıdır).

"Program Ülkeleri" veya "Ortak Ülkeler"den (Program Rehberi 2023, Sayfa 33-34) en az 2 grup/kurum/kuruluş bir araya gelerek ortaklık kurabilir ve başvuru yapabilir. Uygun katılımcı kurum/kuruluşlar şunlardır:

 

Kar amacı gütmeyen kurum/kuruluş, dernek, STK,

Avrupa Gençlik STK’sı,

Sosyal girişimler,

Yerel, Bölgesel, Ulusal düzeyde bir kamu kurum/kuruluşu,

Bir gençlik kuruluşu bünyesinde olsun ya da olmasın gençlik çalışmaları alanında faaliyet gösteren bir gençlik grubu (gayri resmi/bağımsız gençlik grubu).

Bölgeler birliği,

Sosyal Sorumluluk konusunda faaliyet gösteren ve kar amacı güden bir kurum/kuruluş.

Başvuru yapacak Kurum/Kuruluşlar öğrenme süreçlerini desteklemeli ve öğrenme çıktılarını tanımlamalı ve belgelendirmelidir. (Youthpass sertifikası: https://www.youthpass.eu/tr/)

Projenin hedef kitlesi 13-30 yaş arasındaki bütün gençler ve gençlerle birlikte çalışan kurum/kuruluş, STK, dernek ve vakıflardır. Proje, imkânı kısıtlı katılımcılara (participants with fewer opportunities olarak program rehberinde kapsamı mevcut) özel olarak odaklanmaktadır.
Projenin süresi 3 ay ile 24 ay arasındadır. Faaliyet süresi ise seyahat günleri hariç en az 5, en fazla 21 gündür.

Gençlik Değişimleri proje başvurusunda 2 başvuru dönemi mevcuttur:

 

23 Şubat 2023 Brüksel saatiyle 12:00 (Türkiye saatiyle 14:00)

4 Ekim 2023 Brüksel saatiyle 12:00

Bu iki tarihin arasında opsiyonel yani Ulusal Ajansların uygun görmesi halinde açabildiği bir başvuru dönemi mevcuttur. 2023 yılı için bu tarih 4 Mayıs 2023 Brüksel saatiyle 12:00’dir.

Başvuru formlarına, Avrupa Komisyonunun resmi internet sayfasında yayımlanan e-formlar aracılığıyla erişilebilir (EU Login: https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/field/31047629)

ayrıca internet sayfamızda yer alan duyurudan da bilgi alabilirsiniz.

Erasmus+ programının ülke merkezli projelerine başvuru yapmak isteyenlerin Organizasyon Kimliğine (Organisation ID, OID) sahip olması gerekmektedir. Katılımcı Kimlik Kodunun (PIC) yerine OID kullanılacaktır. Daha önce Erasmus+ programına başvuruda bulunan ve PIC koduna sahip olanlara otomatik olarak OID atanmıştır. Atanmış olan OID, Organisation Registration System for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasındaki “Search” alanına kurum/kuruluş adı veya “arama kriterlerini genişlet” butonu tıklanarak PIC kodu, vergi numarası vb. bilgiler girilerek öğrenilir. Önceki dönemlerde birden fazla PIC kodu almış olanlar, başvuru yapılacak programdan sorumlu birimle iletişime geçmelidir. Daha önce PIC kodu almamış olanlar ise yine Organisation Registration System for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasında yer alan “Register my organisation” sekmesinden kayıt yaparak OID alabilir. “Register my organisation” sekmesinde açılan sayfada EU Login kullanıcı bilgisi ile giriş yapılması gerekmektedir. EU Login hesabı (eski adı ile ECAS hesabı) olanlar mevcut hesapları ile sisteme giriş yapabilirler. EU Login hesabı olmayanlar ise “Create an account” sekmesini tıklayarak bir EU Login hesabı edinerek sisteme giriş yapar. Kayıt yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

 

İlgili sisteme güncel bilgiler ile kayıt olunmalıdır.

OID, Erasmus+ programının tüm ülke merkezli proje başvurularında kullanılmak üzere bir kere alınmalıdır.

OID için kayıt oluştururken kaydı gerçekleştiren kişiye özgü kullanıcı adı ve şifreler yerine, her zaman hatırlanabilecek kullanıcı adı ve şifre tercih edilmelidir. Bu bilgiler sonraki dönem başvurularında da kullanılmak üzere ilgili kişilerin erişimine olanak sağlayacak şekilde muhafaza edilmelidir.

Kayıt formundaki tüm bilgiler girildikten ve kayıt gerçekleştirildikten sonra sistem OID’yi otomatik üretir.

OID, "E" harfi ile başlayan ve 8 rakamla devam eden bir numaradır (Örneğin: E12345678). OID kayıt süreci ile ilgili detaylı bilgilere Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan sayfadan ulaşılabilir.

ORS (Organisation Registration System): (https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home/organisations/register-my-organisation)

Projelerin ön değerlendirmeleri Türkiye Ulusal Ajansının İç Uzmanları tarafından, kalite değerlendirmeleri ise Bağımsız Dış Uzmanlar tarafından yapılmaktadır.

Başvurunun kabul edilebilmesi için her alt kriter için belirlenen puanın en az yarısı ve toplamda 100 üzerinden 60 puan alınması gerekmekte olup en yüksek puandan başlayarak kurumlar hibe almaya hak kazanacaktır (Örneğin; ‘’Uygunluk, gerekçe, etki’’ kriteri için 15 puan, ‘’Proje Tasarımının Kalitesi’’ kriteri için 20 puan, ‘’Proje Yönetiminin Kalitesi’’ kriteri için 15 puan).

‘’Uygunluk, gerekçe, etki’’ kriteri(maksimum 30 puan)

Projenin Erasmus+ Gençlik çalışmalarına ve katılımcı kurum/kuruluş ve katılımcıların ihtiyaçlarına uygunluğu

Katılımcıların ve katılımcı kurum/kuruluşların üzerinde proje sırasında ve sonrasında hayat boyu yaratacağı potansiyel etki ve projeye direkt katılan kurum/kuruluş ve bireylerin dışında yerel, bölgesel ve ulusal çapta veya Avrupa ve evrensel çapta yaratacağı potansiyel etki

Projenin hangi boyutlarda Erasmus+ programının dahil etme ve çeşitlilik, yeşil ve dijital önceliklerine katkı sağlayacağı

‘’Proje Tasarımının Kalitesi’’ kriteri(maksimum 40 puan)

Tanımlanan ihtiyaçların, projenin amaçlarının, katılımcı profilinin ve faaliyetlerin kendi arasındaki tutarlılığı

Gençleri faaliyetlerin her aşamasına dahil etmenin kapsamı

Projede ülkelerin katılımcı sayısının ve cinsiyetin dengeli bir şekilde temsil edilmesi

Katılımcıların güvenliği ve korunması için öngörülen önlemlerin yeterli ve etkili olması

‘’Proje Yönetiminin Kalitesi’’ kriteri (maksimum 30 puan)

Pratik düzenlemelerin, yönetimin, ve destek yöntemlerinin kalitesi

Katılımcı kurum/kuruluşlar arasındaki iş birliği ve iletişimin kalitesi

Projenin farklı aşamalarını ve çıktılarını değerlendirirken kullanılan ölçüm yöntemlerinin kalitesi

Gençlik Değişimi projeleri için uygun hibe kalemleri şunlardır:

 

Seyahat Hibesi: Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan Mesafe Bandı Hesaplayıcısı üzerinden başlangıç noktası ve faaliyetin gerçekleştiği yer arasındaki mesafeye göre kişi başı olarak hesaplanır. https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator

Peş peşe farklı ülkelerde gerçekleşen (itinerant) faaliyetlerin seyahat hibeleri hesaplanırken mesafeler hesaplanır ve toplama denk gelen band dikkate alınır (Örneğin: Madrid (İspanya) şehrinden Roma (İtalya) ve ardından Ljubljana (Slovenya) şehirlerine ‘’itinerant’’ faaliyet gerçekleştirecek bir katılımcı için önce Madrid ve Roma arasındaki mesafe hesaplanır (1365,28 km). Sonrasında Roma ve Ljubljana arasındaki mesafe hesaplanır (489,75 km). Bu iki mesafe toplanır (1855,03 km) ve 1855,03 km 500-1999 km mesafe bandında olduğu için 275 avroluk hibe katılımcıya sağlanır).

Yeşil Seyahat: Erasmus+ programının 2021-2027 döneminde Yeşil önceliğine uygun olarak getirilen hibe kalemidir. Dünya atmosferine zarar veren seyahat yöntemleri yerine görece daha az zararlı seyahat yöntemleri tercih edildiği zaman sağlanır (Örneğin: uçak yerine tren veya otobüs kullanıldığı zaman).

Mesafe Bandı Standart Seyahat Yeşil Seyahat
0 - 99 km 23 Avro -
100 - 499 km 180 Avro 210 Avro
500 - 1999 km 275 Avro 320 Avro
2000 - 2999 km 360 Avro 410 Avro
3000 - 3999 km 530 Avro 610 Avro
4000 - 7999 km 820 Avro -
8000 km ve üstü 1500 Avro

-

Kurumsal Destek Hibesi: Hareketlilik faaliyetlerinin uygulanması ile doğrudan bağlantılı maliyetlerdir. Birim maliyete göre katılımcı sayısı (grup liderleri, kolaylaştırıcılar ve refakatçiler hariç) üzerinden hesaplanır. Katılımcı başına 100 Avrodur.
Bireysel Destek Hibesi: Katılımcıların iaşe-ibate harcamalarının karşılandığı kalemdir. Her bir katılımcı için faaliyet süresi baz alınarak hesaplanmaktadır (Standart Seyahat söz konusu olduğu zaman faaliyetten önceki gün ve faaliyetten sonraki gün seyahat günleri olarak sayılabilir ve bu günler için de bireysel destek talep edilebilir. Yeşil Seyahatte ise bu sayı 4 gündür). Faaliyetin gerçekleşeceği ülkeye göre tahsis edilen günlük hibe miktarı farklılık arz etmektedir. Türkiye için belirlenen bireysel destek tutarı, katılımcı başına 36 Avrodur. (Program Rehberi 2023, Sayfa 154-155).
Dahiliyet Desteği: Kurumlara yönelik Dahiliyet Desteği ve Bireylere yönelik Dahiliyet Desteği olarak ikiye ayrılır. Kurumlara yönelik Dahiliyet Desteği, imkânı kısıtlı katılımcılar için hareketlilik faaliyetlerinin düzenlenmesine yönelik kurumlara sağlanan hibedir. Grup liderleri, kolaylaştırıcılar ve refakatçiler hariç olarak uygulanır. Kişi başı 100 Avrodur. Bireylere yönelik Dahiliyet Desteği ise imkânı kısıtlı katılımcı için ‘’Seyahat’’ ve ‘’Bireysel Destek’’ hibelerinin miktarı yeterli gelmiyorsa ayrıca özel masrafları var ise masraflar Bireylere yönelik Dahiliyet Desteği hibe kalemi üzerinden talep edilmelidir yani ‘’Seyahat’’ ve ‘’Bireysel Destek’’ hibe kaleminden hibe talep edilmemeli tüm masraflar hesaplanıp bu hibe kalemi üzerinden talep edilmelidir. Grup liderleri, kolaylaştırıcılar ve refakatçiler dahildir. Başvuru sahibi tarafından gerekçelendirilmeli ve Ulusal Ajans tarafından onaylanmalıdır.
Hazırlık Ziyareti Desteği: Seyahat ve yeme-içme-konaklama dahil olmak üzere hazırlık ziyaretinin uygulanmasıyla bağlantılı maliyetlerdir. Ev sahibi kuruluş katılımcıları hariç her bir kuruluş için 1 katılımcı fonlanabilir. Katılımcı başına 575 Avrodur. Amaçlar ve katılımcılar başvuru sahibi tarafından gerekçelendirilmeli ve Ulusal Ajans tarafından onaylanmalıdır.
İstisnai Masraflar: Vize ve vize ile bağlantılı maliyetler, ikamet izinleri ve aşı maliyetleri ve tıbbi rapor vb. maliyetlerin karşılandığı kalemdir. Başvuru sahibi tarafından gerekçelendirilmeli ve Ulusal Ajans tarafından onaylanmalıdır.
* Ulusal Ajans “Mali Teminat” talep ederse veya “yüksek maliyetli seyahat harcamaları” varsa bunların %80’i de bu kalemden talep edilebilir.
Bu faaliyet, Program ülkelerinden gençlere ve genç gruplara akranlarıyla bir araya gelme ve birbirlerinin kültürleri hakkında öğrenme imkânı tanır. Bununla birlikte yaş şartı aranmaksızın gençlik çalışmalarında ve kuruluşlarında aktif kişilerin eğitimini, ortaklık ve ağların oluşmasını sağlayacak faaliyetleri yürütmesini destekler, Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği faaliyetleri adıyla uygulanır. Erasmus+ programı 2021-2027 döneminde Dijital Dönüşümü, İklim, Çevre ve Sürdürülebilirliği ayrıca Dahil Etme ve Çeşitliliği teşvik etmektedir.

Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği (KA153-YOU), gençlik çalışanlarının profesyonel gelişimini ve Gençlik Çalışmalarının kalitesinin gelişimini Informal (Yarı Yapılandırılmış) Eğitim ve Non-formal (Yapılandırılmamış) Eğitim yoluyla; yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeydeki hareketlilikler aracılığıyla destekler. Bununla birlikte, 2019-2027 AB Gençlik Stratejisinin hedeflerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Festivaller, tatil seyahatleri, finansal kazanç amaçlayan değişim faaliyetleri ve turizm kapsamına giren her türlü faaliyet Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği bünyesinde hibe almaya uygun değildir.

Gençlik Çalışanların Hareketliliğinde aşağıda belirtilen faaliyetler gerçekleştirilebilir:

 

Profesyonel Gelişim Faaliyetleri (Çalışma Ziyareti ve İşbaşı Eğitimi, Ortaklık ve Ağ Kurma, Eğitim Kursları, Seminer ve Çalıştaylar)

Sistem Geliştirme ve Destek Faaliyetleri

Hazırlık Ziyareti

*Her proje en az bir Profesyonel Gelişim Faaliyeti içermelidir.

 

Gençlik Çalışanlarının Hareketliliğinde:

 

Katılımcılar için yaş aralığı yoktur ancak katılımcılar Gençlik Çalışanı olmalıdır.

En fazla 50 katılımcı (ilgililiğe göre eğitmenler ve kolaylaştırıcılar hariç) yer alabilir, alt sınır yoktur.

Hazırlık ziyareti öngörülüyor ise ev sahibi kurum/kuruluşun ülkesinde gerçekleştirilmeli ve ana faaliyette yer alacak olan kuruluş temsilcisi, grup lideri, kolaylaştırıcı veya gencin katılımıyla gerçekleştirilmelidir. Grup başına en fazla 1 katılımcı ile yapılabilir (istisna olarak kolaylaştırıcı dahil edilebilir ancak hedefler ve katılımcılar başvuru sahibi tarafından gerekçelendirilmeli ve Ulusal Ajans tarafından onaylanmalıdır).

"Program Ülkeleri" veya "Ortak Ülkeler"den (Program Rehberi 2023, Sayfa 33-34) en az 2 grup/kurum/kuruluş bir araya gelerek ortaklık kurabilir ve başvuru yapabilir. Uygun katılımcı kurum/kuruluşlar şunlardır:

 

Kar amacı gütmeyen kurum/kuruluş, dernek, STK,

Avrupa Gençlik STK’sı,

Sosyal girişimler,

Yerel, Bölgesel, Ulusal düzeyde bir kamu kurum/kuruluşu,

Bir gençlik kuruluşu bünyesinde olsun ya da olmasın gençlik çalışmaları alanında faaliyet gösteren bir gençlik grubu (gayri resmi/bağımsız gençlik grubu).

Bölgeler birliği,

Sosyal Sorumluluk konusunda faaliyet gösteren ve kar amacı güden bir kurum/kuruluş.

Başvuru yapacak Kurum/Kuruluşlar öğrenme süreçlerini desteklemeli ve öğrenme çıktılarını tanımlamalı ve belgelendirmelidir. (Youthpass sertifikası: https://www.youthpass.eu/tr/)

Projenin hedef kitlesi gençlik çalışanları ve gençlik çalışanlarıyla birlikte çalışan kurum/kuruluş, STK, dernek, vakıflardır.
Projenin süresi 3 ay ile 24 ay arasındadır. Faaliyet süresi ise seyahat günleri hariç en az 2, en fazla 60 gündür.

Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği proje başvurusunda 2 başvuru dönemi mevcuttur:

 

23 Şubat 2023 Brüksel saatiyle 12:00 (Türkiye saatiyle 14:00)

4 Ekim 2023 Brüksel saatiyle 12:00

Bu iki tarihin arasında opsiyonel yani Ulusal Ajansların uygun görmesi halinde açabildiği bir başvuru dönemi mevcuttur. 2023 yılı için bu tarih 4 Mayıs 2023 Brüksel saatiyle 12:00’dir.

Başvuru formlarına, Avrupa Komisyonunun resmi internet sayfasında yayımlanan e-formlar aracılığıyla erişilebilir (EU Login: https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/field/31047629)

ayrıca internet sayfamızda yer alan duyurudan da bilgi alabilirsiniz.

Erasmus+ programının ülke merkezli projelerine başvuru yapmak isteyenlerin Organizasyon Kimliğine (Organisation ID, OID) sahip olması gerekmektedir. Katılımcı Kimlik Kodunun (PIC) yerine OID kullanılacaktır. Daha önce Erasmus+ programına başvuruda bulunan ve PIC koduna sahip olanlara otomatik olarak OID atanmıştır. Atanmış olan OID, Organisation Registration System for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasındaki “Search” alanına kurum/kuruluş adı veya “arama kriterlerini genişlet” butonu tıklanarak PIC kodu, vergi numarası vb. bilgiler girilerek öğrenilir. Önceki dönemlerde birden fazla PIC kodu almış olanlar, başvuru yapılacak programdan sorumlu birimle iletişime geçmelidir. Daha önce PIC kodu almamış olanlar ise yine Organisation Registration System for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasında yer alan “Register my organisation” sekmesinden kayıt yaparak OID alabilir. “Register my organisation” sekmesinde açılan sayfada EU Login kullanıcı bilgisi ile giriş yapılması gerekmektedir. EU Login hesabı (eski adı ile ECAS hesabı) olanlar mevcut hesapları ile sisteme giriş yapabilirler. EU Login hesabı olmayanlar ise “Create an account” sekmesini tıklayarak bir EU Login hesabı edinerek sisteme giriş yapar. Kayıt yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

 

İlgili sisteme güncel bilgiler ile kayıt olunmalıdır.

OID, Erasmus+ programının tüm ülke merkezli proje başvurularında kullanılmak üzere bir kere alınmalıdır.

OID için kayıt oluştururken kaydı gerçekleştiren kişiye özgü kullanıcı adı ve şifreler yerine, her zaman hatırlanabilecek kullanıcı adı ve şifre tercih edilmelidir. Bu bilgiler sonraki dönem başvurularında da kullanılmak üzere ilgili kişilerin erişimine olanak sağlayacak şekilde muhafaza edilmelidir.

Kayıt formundaki tüm bilgiler girildikten ve kayıt gerçekleştirildikten sonra sistem OID’yi otomatik üretir.

OID, "E" harfi ile başlayan ve 8 rakamla devam eden bir numaradır (Örneğin: E12345678). OID kayıt süreci ile ilgili detaylı bilgilere Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan sayfadan ulaşılabilir.

ORS (Organisation Registration System): (https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home/organisations/register-my-organisation)

Projelerin ön değerlendirmeleri Türkiye Ulusal Ajansının İç Uzmanları tarafından, kalite değerlendirmeleri ise Bağımsız Dış Uzmanlar tarafından yapılmaktadır.

Başvurunun kabul edilebilmesi için her alt kriter için belirlenen puanın en az yarısı ve toplamda 100 üzerinden 60 puan alınması gerekmekte olup en yüksek puandan başlayarak kurumlar hibe almaya hak kazanacaktır (Örneğin; ‘’Uygunluk, gerekçe, etki’’ kriteri için 15 puan, ‘’Proje Tasarımının Kalitesi’’ kriteri için 20 puan, ‘’Proje Yönetiminin Kalitesi’’ kriteri için 15 puan).

‘’Uygunluk, gerekçe, etki’’ kriteri(maksimum 30 puan)

Projenin Erasmus+ Gençlik çalışmalarına ve katılımcı kurum/kuruluş ve katılımcıların ihtiyaçlarına uygunluğu

Katılımcıların ve katılımcı kurum/kuruluşların üzerinde proje sırasında ve sonrasında hayat boyu yaratacağı potansiyel etki ve projeye direkt katılan kurum/kuruluş ve bireylerin dışında yerel, bölgesel ve ulusal çapta veya Avrupa ve evrensel çapta yaratacağı potansiyel etki

Projenin hangi boyutlarda Erasmus+ programının dahil etme ve çeşitlilik, yeşil ve dijital önceliklerine katkı sağlayacağı

Sistem Geliştirme ve Destek Faaliyetlerinin hangi boyutta Gençlik Çalışanları alanına katkı sağlayıp geliştireceği (varsa)

‘’Proje Tasarımının Kalitesi’’ kriteri(maksimum 40 puan)

Tanımlanan ihtiyaçların, projenin amaçlarının, katılımcı profilinin ve faaliyetlerin kendi arasındaki tutarlılığı

Gençleri faaliyetlerin her aşamasına dahil etmenin kapsamı

Projede ülkelerin katılımcı sayısının ve cinsiyetin dengeli bir şekilde temsil edilmesi

Katılımcıların güvenliği ve korunması için öngörülen önlemlerin yeterli ve etkili olması

Sistem Geliştirme ve Destek Faaliyetlerinde sunulan araçların ve uygulamaların kalitesinin diğer kurum/kuruluşları hangi boyutta teşvik edeceği ve örnek almasını sağlayacağı (varsa)

‘’Proje Yönetiminin Kalitesi’’ kriteri (maksimum 30 puan)

Pratik düzenlemelerin, yönetimin, ve destek yöntemlerinin kalitesi

Katılımcı kurum/kuruluşlar arasındaki iş birliği ve iletişimin kalitesi

Projenin farklı aşamalarını ve çıktılarını değerlendirirken kullanılan ölçüm yöntemlerinin kalitesi

Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği projeleri için uygun hibe kalemleri şunlardır:

 

Seyahat Hibesi: Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan Mesafe Bandı Hesaplayıcısı üzerinden başlangıç noktası ve faaliyetin gerçekleştiği yer arasındaki mesafeye göre kişi başı olarak hesaplanır. https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator

Peş peşe farklı ülkelerde gerçekleşen (itinerant) faaliyetlerin seyahat hibeleri hesaplanırken mesafeler hesaplanır ve toplama denk gelen band dikkate alınır. (Örneğin: Madrid (İspanya) şehrinden Roma (İtalya) ve ardından Ljubljana (Slovenya) şehirlerine ‘’itinerant’’ faaliyet gerçekleştirecek bir katılımcı için önce Madrid ve Roma arasındaki mesafe hesaplanır (1365,28 km). Sonrasında Roma ve Ljubljana arasındaki mesafe hesaplanır (489,75 km). Bu iki mesafe toplanır (1855,03 km) ve 1855,03 km 500-1999 km mesafe bandında olduğu için 275 avroluk hibe katılımcıya sağlanır.

Yeşil Seyahat: Erasmus+ programının 2021-2027 döneminde Yeşil önceliğine uygun olarak getirilen hibe kalemidir. Dünya atmosferine zarar veren seyahat yöntemleri yerine görece daha az zararlı seyahat yöntemleri tercih edildiği zaman sağlanır (Örneğin: uçak yerine tren veya otobüs kullanıldığı zaman).

Mesafe Bandı Standart Seyahat Yeşil Seyahat
0 - 99 km 23 Avro -
100 - 499 km 180 Avro 210 Avro
500 - 1999 km 275 Avro 320 Avro
2000 - 2999 km 360 Avro 410 Avro
3000 - 3999 km 530 Avro 610 Avro
4000 - 7999 km 820 Avro -
8000 km ve üstü 1500 Avro -
Kurumsal Destek Hibesi: Hareketlilik faaliyetlerinin uygulanması ile doğrudan bağlantılı maliyetlerdir. Birim maliyete göre katılımcı sayısı (grup liderleri, kolaylaştırıcılar ve refakatçiler hariç) üzerinden hesaplanır. Katılımcı başına 100 Avrodur.
Bireysel Destek Hibesi: Katılımcıların iaşe-ibate harcamalarının karşılandığı kalemdir. Her bir katılımcı için faaliyet süresi baz alınarak hesaplanmaktadır (Standart Seyahat söz konusu olduğu zaman faaliyetten önceki gün ve faaliyetten sonraki gün seyahat günleri olarak sayılabilir ve bu günler için de bireysel destek talep edilebilir. Yeşil Seyahatte ise bu sayı 4 gündür). Faaliyetin gerçekleşeceği ülkeye göre tahsis edilen günlük hibe miktarı farklılık arz etmektedir. Türkiye için belirlenen bireysel destek tutarı, katılımcı başına 61 Avrodur. Katılımcı başına toplamda en fazla 1100 avro tahsis edilebilir. (Program Rehberi 2023, Sayfa 168).
Dahiliyet Desteği: Kurumlara yönelik Dahiliyet Desteği ve Bireylere yönelik Dahiliyet Desteği olarak ikiye ayrılır. Kurumlara yönelik Dahiliyet Desteği, imkânı kısıtlı katılımcılar için hareketlilik faaliyetlerinin düzenlenmesine yönelik kurumlara sağlanan hibedir. Grup liderleri, kolaylaştırıcılar ve refakatçiler hariç olarak uygulanır. Kişi başı 100 Avrodur. Bireylere yönelik Dahiliyet Desteği ise imkânı kısıtlı katılımcı için ‘’Seyahat’’ ve ‘’Bireysel Destek’’ hibelerinin miktarı yeterli gelmiyorsa ayrıca özel masrafları var ise masraflar Bireylere yönelik Dahiliyet Desteği hibe kalemi üzerinden talep edilmelidir yani ‘’Seyahat’’ ve ‘’Bireysel Destek’’ hibe kaleminden hibe talep edilmemeli tüm masraflar hesaplanıp bu hibe kalemi üzerinden talep edilmelidir. Grup liderleri, kolaylaştırıcılar ve refakatçiler dahildir. Başvuru sahibi tarafından gerekçelendirilmeli ve Ulusal Ajans tarafından onaylanmalıdır.
Hazırlık Ziyareti Desteği: Seyahat ve yeme-içme-konaklama dahil olmak üzere hazırlık ziyaretinin uygulanmasıyla bağlantılı maliyetlerdir. Ev sahibi kuruluş katılımcıları hariç her bir kuruluş için 1 katılımcı fonlanabilir. Katılımcı başına 575 Avrodur. Amaçlar ve katılımcılar başvuru sahibi tarafından gerekçelendirilmeli ve Ulusal Ajans tarafından onaylanmalıdır.
Sistem Geliştirme ve Destek Faaliyetleri Hibesi: Tamamlayıcı faaliyetlerin uygulanmasıyla bağlantılı maliyetlerin karşılandığı hibe kalemidir.
Dolaylı maliyetler: Tamamlayıcı faaliyetlerin uygun doğrudan maliyetlerinin %7’sini geçmemek kaydıyla, yararlanıcının genel yönetim giderlerinin tamamlayıcı faaliyetlerle bağlantılı kısmını temsil eden (elektrik veya internet faturası, bina kirası, daimi personel masrafları vb.) harcamalar için kullanılır.
*İhtiyaç ve amaçlar başvuru sahibi tarafından gerekçelendirilmeli ve Ulusal Ajans tarafından onaylanmalıdır.
*Toplam proje masraflarının en fazla %10’u bu kaleme ayrılabilir. Uygun masrafların max. 80% lik bölümü hibelendirilir.
İstisnai Masraflar: Vize ve vize ile bağlantılı maliyetler, ikamet izinleri ve aşı maliyetleri ve tıbbi rapor vb. maliyetlerin karşılandığı kalemdir. Başvuru sahibi tarafından gerekçelendirilmeli ve Ulusal Ajans tarafından onaylanmalıdır.
* Ulusal Ajans “Mali Teminat” talep ederse veya “yüksek maliyetli seyahat harcamaları” varsa bunların %80’i de bu kalemden talep edilebilir.

KA154-YOU projelerinde bütçe ve harcamalardan koordinatör kuruluş sorumlu olup, ortaklar bütçe ve harcamalardan sorumlu olmayıp, yalnızca projenin amaç ve hedeflerine ulaşması için işbirliği içerisinde hareket ederek, politika belgesinin oluşmasına katkı sağlayacaklardır.

KA 154-YOU projelerinde katılımcıların yaş aralığı 13-30 yaş arasında olmak zorunda olup, uzman-karar alıcılarda böyle bir sınırlama yoktur.

  • Toplantılar
  • Seminerler
  • Çalıştaylar
  • Açıkalan etkinlikleri
  • Drama, Tiyatro, Sanatsal etkinlikler

 

KA154 projelerinde yerel veya ulusal bir sorunun ilgili paydaşlarca çözümüne katkı sağlayacak her projeye eşit oranda fırsat tanınmaktadır.

KA154 projelerinde projede yer alan bütün ortakların projeye katkı sağlaması şartıyla, STK ile Kamu işbirliği (gençlerle karar alıcılar arasında diyalog zeminini sağlayan ortaklık yapıları) içerisinde yürütülen projeler özellikle sürdürülebilirlik açısından avantajlı bir durum elde etmektedirler.

 

Ana Eylem 2 İşbirliği için Ortaklıklar faaliyeti altında yer alan Gençlik Alanında Küçük Ölçekli Ortaklıklar, küçük ölçekli ve/veya Erasmus+ deneyimi az olan ya da hiç olmayan kurum/kuruluşlara ve onların katılımcılarına kurumsal kapasiteleri ve deneyimleri doğrultusunda Erasmus+ Programından yararlanma fırsatı sunar. İşbirliği Ortaklıklarına nazaran daha kısa süreli ve daha düşük bütçeli olduğu gibi daha basit koşullarla Programa ilk kez başvuracaklar için kolaylıklar sağlamaktadır.

Küçük Ölçekli Ortaklıklar aracılığıyla kurumlar; işbirliği ağları oluşturma, uluslararası kapasitelerini artırma, yenilikçi fikir, uygulama ve yöntemleri paylaşma fırsatı bulurlar.

Gençlik Alanında Küçük Ölçekli Ortaklıklar projelerinin hedef kitlesi gençler, gençlik çalışanları ve gençlik alanında aktif olan kuruluşların personel ve üyeleridir. 

  • Program Ülkesinde yerleşik olmak şartıyla eğitim, öğretim, gençlik, spor ve diğer sosyo-ekonomik sektörlerden tüzel kişiliği haiz kamu ya da özel tüm kurum/kuruluşlar başvuru yapabilir. Başvurular kurumsaldır. Ortaklık bünyesindeki tüm kurum/kuruluşlar adına koordinatör kurum tarafından başvuru sunulur. 

    Ortaklık yapısı başvuru aşamasında belirlenmiş olmalıdır ve en az 2 farklı Program Ülkesinden en az 2 kurum/kuruluş olmalıdır.

Proje süresi 6 ila 24 ay arasında olabilir; süre başvuru aşamasında projenin hedeflerine ve gerçekleştirilecek faaliyetlere göre seçilmelidir.

Proje hibesi; projenin hedefler, önerilen faaliyetler ve beklenen sonuçlar başlıklarında verilen açıklamalar doğrultusunda belirlenir. Proje bütçesinde, planlanan faaliyetlerin listesi ve her bir faaliyete ayrılması öngörülen hibe payı belirtilmelidir. Küçük ölçekli ortaklıklar için toplam proje bütçesi 30.000 Avro ya da 60.000 Avro olarak götürü usulde başvuru aşamasında seçilir.

2 başvuru dönemi mevcuttur:
  • İlk başvuru dönemi için başvuru formu en geç 20 Şubat 2024 tarihinde Brüksel saati ile 12:00:00'ye kadar sisteme yüklenmek zorundadır.
  • İkinci başvuru dönemi için ise başvuru formu en geç 1 Ekim 2024 tarihinde Brüksel saati ile 12:00:00'ye kadar sisteme yüklenmek zorundadır.
Başvuru tarihlerini ilgili yılın Teklif Çağrısı, www.ua.gov.tr adresinden ve @ulusalajans sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz.

Erasmus+ Programının Ülke Merkezli projelerine başvuru yapmak isteyenlerin Organizasyon Kimliğine (Organisation ID, OID) sahip olması gerekmektedir. 

Kurumunuza ait bir OID  mevcut değilse Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasında yer alan “Register my organisation” sekmesinden kayıt yapmanız gerekmektedir. Sisteme EU Login kullanıcı bilgisi ile giriş yapılması gerekmektedir. 

Kurumunuz adına kayıt yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

- İlgili sisteme güncel bilgiler ile kayıt olunmalıdır.

- OID, Erasmus+ programının tüm ülke merkezli proje başvurularında kullanılmak üzere bir kere alınmalıdır.

- OID için kayıt oluştururken kaydı gerçekleştiren kişiye özgü kullanıcı adı ve şifreler yerine, her zaman hatırlanabilecek kullanıcı adı ve şifre tercih edilmelidir. Bu bilgiler sonraki dönem başvurularında da kullanılmak üzere ilgili kişilerin erişimine olanak sağlayacak şekilde muhafaza edilmelidir. (Authorised Users ekranında birden fazla kişi de yetkilendirilebilmektedir.)

- Kayıt formundaki tüm bilgiler girildikten ve kayıt gerçekleştirildikten sonra sistem OID’yi otomatik üretir.

- OID, "E" harfi ile başlayan ve 8 rakamla devam eden bir numaradır (Örneğin: E12345678).

- Kurumunuzun yasal statüsünü gösteren Tüzel Kişilik Formu da sisteme yüklenmiş olmalıdır. Bağlantı adresi verilen sayfada yer alan tüzel kişilik formlarından kurum/kuruluşunuzun yasal statüsüne uygun olanı indirip ORS’ye yükleyiniz: https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_en

- OID kayıt süreci ile ilgili detaylı bilgilere Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasından ulaşılabilir.

* Daha önce Erasmus+ Programına başvuruda bulunan ve PIC koduna sahip olanlara otomatik olarak OID atanmıştır. Atanmış olan OID, Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasındaki “Search” alanına kurum/kuruluş adı veya “arama kriterlerini genişlet” butonu tıklanarak PIC kodu, vergi numarası vb. bilgiler girilerek öğrenilir. Önceki dönemlerde birden fazla PIC kodu almış olanlar, başvuru yapılacak programdan sorumlu birimle iletişime geçmelidir.

* EU Login hesabı olmayanlar “Create an account” sekmesini tıklayarak öncelikle bir EU Login hesabı edinir ve daha sonra sisteme giriş yapar. Bu kullanıcı hesabı bireysel kayıttır ancak kurumsal adresle bir EU Login hesabı oluşturulması ve Organizasyon Kimliği için kurumsal EU Login hesabının kullanılması tavsiye edilir.

Gençlik Alanında Küçük Ölçekli Ortaklık projeleri için KA210-YOU kodlu başvuru formu doldurulmalıdır. 

Başvurular, Avrupa Komisyonunun resmi internet sayfasında yayımlanan e-formlar aracılığıyla çevrimiçi olarak yapılır. Formlara ulaşmak için öncelikle kurumsal bir EU Login hesabı oluşturulmalıdır. Avrupa Komisyonunun başvuru formlarını yayımlandığı sayfaya Turna Proje Yönetim Sistemi (TURNA) hesabı kullanılarak da erişilebilir. 

Başvuru formu doldurulurken ilgili yıla ait Program Rehberi ve mevcut olması durumunda Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yayımlanan ve TURNA’dan ulaşılabilen başvuru rehberleri dikkate alınmalıdır. 

Başvuru için başvuru formunun doldurulmuş olması tek başına yeterli olmayıp başvuru formunda belirtilen tüm ek belgelerin de başvuru formuyla birlikte yüklenmesi gerekmektedir. 

Başvuru formu, başvuru sahibi kuruluşun bulunduğu ülkenin Ulusal Ajansına sunulmalıdır. 

Program Rehberinde belirtilen son başvuru tarihine uyulmalıdır. 

Projelerin, başvuru sahibi kurumun ve hedef kitlenin ihtiyaçlarına dayalı ve özgün bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Mükerrer finansmana neden olabilecek, birbirine benzer projeler değerlendirme aşamasında elenebilecektir. Başvuru sahiplerinin projelerini kendilerinin hazırlaması, başvuru öncesi herhangi bir kişi veya firma ile proje uygulamasını bağlayıcı ve/veya proje uygulamasının tamamını veya bir kısmını üçüncü taraflara devreden her türlü düzenlemeden kaçınmaları gerekmektedir.

Tüm proje başvuruları, değerlendirme sürecinin ilk aşamasında uygunluk kontrolüne tabi tutulur. Uygunluk kontrolünde başvurunun uygunluk kriterlerini taşıyıp taşımadığı değerlendirilir. İlgili yılın Program Rehberinde her proje türü için ilan edilen Uygunluk kriterlerinin tamamının sağlanması gerekir. Kriterlerden birisinin sağlanmaması durumunda başvurular içerik değerlendirmesine alınmadan reddedilir ve ret gerekçesi yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir. Uygunluk kriterleri, mevcut olması halinde TURNA’dan erişilebilen başvuru rehberlerinde yer almaktadır. Uygunluk kontrolünü geçen projeler içerik değerlendirilmesi yapılmak üzere bağımsız dış uzmanlara atanır. Başvuru sahibinin başvuru formundaki sorulara verdiği cevaplar esas alınarak Program Rehberinde yer alan Kalite Ölçütleri çerçevesinde bağımsız dış uzmanlar tarafından içerik değerlendirmesi yapılır. Başvurular, aldıkları puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. En yüksek puan alan başvurudan başlanarak proje başvurularına hibe tahsis edilir. Başvuru sonuçları kabul ve yedek listeleri halinde başvuru sonuçları bölümünden takip edilebilir. Değerlendirme sonuçları başvuru sahiplerine resmi olarak bildirilir.

Uygunluk kontrolünü geçen projeler içerik değerlendirilmesi yapılmak üzere bağımsız dış uzmanlara atanır. Başvuru sahibinin başvuru formundaki sorulara verdiği cevaplar esas alınarak Program Rehberinde yer alan Kalite Ölçütleri çerçevesinde bağımsız dış uzmanlar tarafından içerik değerlendirmesi yapılır. Başvurular, aldıkları puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. En yüksek puan alan başvurudan başlanarak proje başvurularına hibe tahsis edilir. Başvuru sonuçları kabul ve yedek listeleri halinde web sayfamızda ilan edilmektedir.

Hibe almaya hak kazanan proje sahibi kurum/kuruluşlara resmi bildirimde bulunulur. Akabinde, sözleşme sürecine ilişkin bilgi verilir, sözleşme öncesi belgelerin tamamlanması talep edilir. Belgelerin tamamlanmasının ardından Türkiye Ulusal Ajansı tarafından, tahsis edilen azami hibeler çerçevesinde hazırlanan sözleşmeler kurum/kuruluşların yasal temsilcileri tarafından imzalandıktan sonra Türkiye Ulusal Ajansı tarafından da imzalandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer. Sözleşme imzalandıktan itibaren “yararlanıcı” olarak adlandırılan kuruluşlar projelerini yürütebilmek için gerekli hibe desteğinden yararlanırlar. Hibe tahsis edilerek sözleşme imzalanan projelerin ilk ödemesi, sözleşmede belirtilen oranda ve sözleşmede belirtilen Avro cinsinden açılan banka hesabına yapılır. Kurum/kuruluşlar, hibe sözleşmesi ve eklerinde belirtilen kurallara göre proje faaliyetlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. 

Küçük Ölçekli Ortaklıklar projelerinin içerme ve çeşitlilik, iklim ve çevre sorunları ile mücadele, dijital dönüşüm ve ortak değerler ve katılım önceliklerinden bir ya da daha fazlasına hitap etmesi gerekmektedir.

Gençlik alanına özgü öncelikler ise şunlardır:

Gençlik çalışmalarının kalitesini yükseltme, yenilikçi yaklaşımları teşvik etme ve tanınmasını sağlama

Gençlerin inisiyatif alma duygusunu geliştirme, sosyal alanlar dahil genç girişimciliğini teşvik etme, gençlerin aktif vatandaşlığını teşvik etme

Politika, araştırma ve uygulama arasındaki bağları güçlendirme

Gençlerin istihdam edilebilirliğinin güçlendirilmesi

Başvuruların bu sayılan yatay ve/veya sektöre özgü önceliklerden en az bir tanesini içermesi gerekmektedir.

Projelerin, başvuru sahibi kurumun ve hedef kitlenin ihtiyaçlarına dayalı ve özgün bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Mükerrer finansmana neden olabilecek, birbirine benzer projeler değerlendirme aşamasında elenebilecektir. Başvuru sahiplerinin projelerini kendilerinin hazırlaması, başvuru öncesi herhangi bir kişi veya firma ile proje uygulamasını bağlayıcı ve/veya proje uygulamasının tamamını veya bir kısmını üçüncü taraflara devreden her türlü düzenlemeden kaçınmaları gerekmektedir. Aynı başvuru döneminde bir kurumun birden fazla Ortaklık projesinde koordinatör ya da ortak olarak yer alması mümkündür. Ancak, aynı ortaklarla veya aynı konu ile aynı Ulusal Ajansa ya da farklı Ulusal Ajanslara birden fazla başvuru yapılamaz.

Başvuru formu, Erasmus+ Program Ülkelerinin resmi dillerinden biri kullanılarak doldurulmalıdır. (İngilizce dışında bir dil kullanılarak yapılan başvurular için proje başvuru formunun İngilizce çevirisi eklenmelidir.)

Aşağıdaki dokümanlar başvuruya eklenmiş olmalıdır:

- Başvuruda belirtilen yasal temsilci tarafından imzalanmış Doğruluk Beyanı (Declaration on Honour)

- Her bir ortağın başvuru sahibine verdiği ve taraflarca imzalanmış yetki belgeleri (mandates)

Tüm katılımcı kuruluşların yasal statülerini gösteren belgeler Organisation Registration portalına yüklenmiş olmalıdır.

Ana Eylem 2 İşbirliği için Ortaklıklar faaliyeti altında yer alan Gençlik Alanında İşbirliği Ortaklıkları, katılımcı kurum/kuruluşlara uluslararası işbirliği ile tecrübe kazanma ve kapasitelerini güçlendirme, ortaklık ağlarını geliştirip güçlendirme, yüksek kalitede yenilikçi çıktılar/ürünler üretme imkânı sağlar. Bu faaliyet kapsamında gerçekleştirilen projeler yenilikçi uygulamaların geliştirilmesinin, aktarılmasının ve/veya uygulanmasının yanı sıra Avrupa düzeyinde işbirliğini, akran öğrenimini ve deneyim alışverişini teşvik eden ortak girişimlerin gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır.

Gençlik Alanında İşbirliği Ortaklıkları projelerinin hedef kitlesi gençler, gençlik çalışanları ve gençlik alanında aktif olan kuruluşların personel ve üyeleridir.

Program Ülkesinde yerleşik olmak şartıyla eğitim, öğretim, gençlik, spor ve diğer sosyo-ekonomik sektörlerden tüzel kişiliği haiz kamu ya da özel tüm kurum/kuruluşlar başvuru yapabilir. Başvurular kurumsaldır. Ortaklık bünyesindeki tüm kurum/kuruluşlar adına koordinatör kurum tarafından başvuru sunulur. 

Ortaklık yapısı başvuru aşamasında belirlenmiş olmalıdır ve 3 farklı Program Ülkesinden en az 3 kurum/kuruluş olmalıdır.

Proje süresi 12 ila 36 ay arasında olabilir; süre başvuru aşamasında projenin hedeflerine ve gerçekleştirilecek faaliyetlere göre seçilmelidir.

Proje başvuruda belirtilen faaliyetlere ve planlanan ürün/çıktılara göre çeşitli hibe fırsatları sunulmaktadır. Toplam proje hibesi 12 ila 36 aylık projeler için 120.000, 250.000 ya da 400.000 Avro olmak üzere 3 farklı götürü usulü hibe seçeneği bulunmaktadır.

 

İki ayrı başvuru tarihi bulunmaktadır.

İlk başvuru dönemi için başvuru formu en geç 5 Mart 2024 tarihinde Brüksel saati ile 12:00:00'ye kadar sisteme yüklenmek zorundadır.

İkinci başvuru dönemi için ise başvuru formu en geç 1 Ekim 2024 tarihinde Brüksel saati ile 12:00:00'ye kadar sisteme yüklenmek zorundadır.

 

Erasmus+ Programının Ülke Merkezli projelerine başvuru yapmak isteyenlerin Organizasyon Kimliğine (Organisation ID, OID) sahip olması gerekmektedir. 

Kurumunuza ait bir OID  mevcut değilse Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasında yer alan “Register my organisation” sekmesinden kayıt yapmanız gerekmektedir. Sisteme EU Login kullanıcı bilgisi ile giriş yapılması gerekmektedir. 

Kurumunuz adına kayıt yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

- İlgili sisteme güncel bilgiler ile kayıt olunmalıdır.

- OID, Erasmus+ programının tüm ülke merkezli proje başvurularında kullanılmak üzere bir kere alınmalıdır.

- OID için kayıt oluştururken kaydı gerçekleştiren kişiye özgü kullanıcı adı ve şifreler yerine, her zaman hatırlanabilecek kullanıcı adı ve şifre tercih edilmelidir. Bu bilgiler sonraki dönem başvurularında da kullanılmak üzere ilgili kişilerin erişimine olanak sağlayacak şekilde muhafaza edilmelidir. (Authorised Users ekranında birden fazla kişi de yetkilendirilebilmektedir.)

- Kayıt formundaki tüm bilgiler girildikten ve kayıt gerçekleştirildikten sonra sistem OID’yi otomatik üretir.

- OID, "E" harfi ile başlayan ve 8 rakamla devam eden bir numaradır (Örneğin: E12345678).

- Kurumunuzun yasal statüsünü gösteren Tüzel Kişilik Formu da sisteme yüklenmiş olmalıdır. Bağlantı adresi verilen sayfada yer alan tüzel kişilik formlarından kurum/kuruluşunuzun yasal statüsüne uygun olanı indirip ORS’ye yükleyiniz: https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_en

- OID kayıt süreci ile ilgili detaylı bilgilere Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasından ulaşılabilir.

* Daha önce Erasmus+ Programına başvuruda bulunan ve PIC koduna sahip olanlara otomatik olarak OID atanmıştır. Atanmış olan OID, Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasındaki “Search” alanına kurum/kuruluş adı veya “arama kriterlerini genişlet” butonu tıklanarak PIC kodu, vergi numarası vb. bilgiler girilerek öğrenilir. Önceki dönemlerde birden fazla PIC kodu almış olanlar, başvuru yapılacak programdan sorumlu birimle iletişime geçmelidir.

* EU Login hesabı olmayanlar “Create an account” sekmesini tıklayarak öncelikle bir EU Login hesabı edinir ve daha sonra sisteme giriş yapar. Bu kullanıcı hesabı bireysel kayıttır ancak kurumsal adresle bir EU Login hesabı oluşturulması ve Organizasyon Kimliği için kurumsal EU Login hesabının kullanılması tavsiye edilir.

Tüm proje başvuruları, değerlendirme sürecinin ilk aşamasında uygunluk kontrolüne tabi tutulur. Uygunluk kontrolünde başvurunun uygunluk kriterlerini taşıyıp taşımadığı değerlendirilir. İlgili yılın Program Rehberinde her proje türü için ilan edilen Uygunluk kriterlerinin tamamının sağlanması gerekir. Kriterlerden birinin sağlanmaması durumunda başvurular içerik değerlendirmesine alınmadan reddedilir ve ret gerekçesi başvuru sahibine bildirilir.

Uygunluk kontrolünü geçen projeler içerik değerlendirilmesi yapılmak üzere bağımsız dış uzmanlara atanır. Başvuru sahibinin başvuru formundaki sorulara verdiği cevaplar esas alınarak Program Rehberinde yer alan Kalite Ölçütleri çerçevesinde bağımsız dış uzmanlar tarafından içerik değerlendirmesi yapılır. Başvurular, aldıkları puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. En yüksek puan alan başvurudan başlanarak proje başvurularına hibe tahsis edilir. Başvuru sonuçları kabul ve yedek listeleri halinde web sayfamızda ilan edilmektedir.

Hibe almaya hak kazanan proje sahibi kurum/kuruluşlara resmi bildirimde bulunulur. Akabinde, sözleşme sürecine ilişkin bilgi verilir, sözleşme öncesi belgelerin tamamlanması talep edilir. Belgelerin tamamlanmasının ardından Türkiye Ulusal Ajansı tarafından, tahsis edilen azami hibeler çerçevesinde hazırlanan sözleşmeler kurum/kuruluşların yasal temsilcileri tarafından imzalandıktan sonra Türkiye Ulusal Ajansı tarafından da imzalandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer. Sözleşme imzalandıktan itibaren “yararlanıcı” olarak adlandırılan kuruluşlar projelerini yürütebilmek için gerekli hibe desteğinden yararlanırlar. Hibe tahsis edilerek sözleşme imzalanan projelerin ilk ödemesi, sözleşmede belirtilen oranda ve sözleşmede belirtilen Avro cinsinden açılan banka hesabına yapılır. Kurum/kuruluşlar, hibe sözleşmesi ve eklerinde belirtilen kurallara göre proje faaliyetlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür.

İşbirliği Ortaklıkları projelerinin içerme ve çeşitlilik, iklim ve çevre sorunları ile mücadele, dijital dönüşüm ve ortak değerler ve katılım önceliklerinden bir ya da daha fazlasına hitap etmesi gerekmektedir.

Gençlik alanına özgü öncelikler ise şunlardır:

Gençlik çalışmalarının kalitesini yükseltme, yenilikçi yaklaşımları teşvik etme ve tanınmasını sağlama

Gençlerin inisiyatif alma duygusunu geliştirme, sosyal alanlar dahil genç girişimciliğini teşvik etme, gençlerin aktif vatandaşlığını teşvik etme

Politika, araştırma ve uygulama arasındaki bağları güçlendirme

Gençlerin istihdam edilebilirliğinin güçlendirilmesi

Başvuruların bu sayılan yatay ve/veya sektöre özgü önceliklerden en az bir tanesini içermesi gerekmektedir.

Projelerin, başvuru sahibi kurumun ve hedef kitlenin ihtiyaçlarına dayalı ve özgün bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Mükerrer finansmana neden olabilecek, birbirine benzer projeler değerlendirme aşamasında elenebilecektir. Başvuru sahiplerinin projelerini kendilerinin hazırlaması, başvuru öncesi herhangi bir kişi veya firma ile proje uygulamasını bağlayıcı ve/veya proje uygulamasının tamamını veya bir kısmını üçüncü taraflara devreden her türlü düzenlemeden kaçınmaları gerekmektedir. Aynı başvuru döneminde bir kurumun birden fazla Ortaklık projesinde koordinatör ya da ortak olarak yer alması mümkündür. Ancak, aynı ortaklarla veya aynı konu ile aynı Ulusal Ajansa ya da farklı Ulusal Ajanslara birden fazla başvuru yapılamaz.

Başvuru formu, Erasmus+ Program Ülkelerinin resmi dillerinden biri kullanılarak doldurulmalıdır. (İngilizce dışında bir dil kullanılarak yapılan başvurular için proje başvuru formunun İngilizce çevirisi eklenmelidir.)

Aşağıdaki dokümanlar başvuruya eklenmiş olmalıdır:

- Başvuruda belirtilen yasal temsilci tarafından imzalanmış Doğruluk Beyanı (Declaration on Honour)

- Her bir ortağın başvuru sahibine verdiği ve taraflarca imzalanmış yetki belgeleri (mandates)

Tüm katılımcı kuruluşların yasal statülerini gösteren belgeler Organisation Registration portalına yüklenmiş olmalıdır