Gençlik alanında Akreditasyon Başvuruları

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA150-YOU

Erasmus akreditasyonları, faaliyetlerini sınır ötesi değişim ve işbirliğine açmak isteyen ve düzenli olarak öğrenme hareketliliği faaliyetlerini uygulamayı planlayan kuruluşlar için bir araçtır. Akreditasyon sistemi, kurum ve kuruluşlara Erasmus Programına uzun süreli olarak katılabilme ve hareketlilik faaliyetleri için 2021-2027 dönemi boyunca her yıl düzenli olarak kolaylaştırılmış bir yöntemle düzenli olarak hibe desteği alabilme fırsatı sunmaktadır.

Kimler başvuru yapabilir?

Erasmus+ Gençlik Akreditasyonu, kamu veya özel sektör fark etmeksizin gençlik alanında aktif olarak faaliyet yürüten ve en az iki yıllık deneyime sahip tüm kurum/kuruluşların başvurusuna açıktır. Kurum/Kuruluşların, gençlik faaliyetlerini yürütmek için Erasmus hibe kullanımına dair uzun vadeli Stratejileri ve ayrıca faaliyet planları olmalıdır.

Erasmus+ projelerinde deneyim sahibi olma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Başvuru Tarihleri Nedir?

Akreditasyon için son başvuru tarihi bulunmamaktadır (Open Deadline). Başvuru sahipleri, şu anda açık bulunan çağrı kapsamında 31 Aralık 2021 tarihine kadar herhangi bir zaman diliminde başvuru yapabilir. Ayrıca her yıl yeni akreditasyon teklif çağrısı yayınlanacak ve başvuru koşullarında değişiklikler olabilecektir.

Başvuru formuna nasıl erişilir?

Başvuru formlarına, Avrupa Komisyonunun resmi internet sayfasında yayımlanan e-formlar aracılığıyla erişilebilir (EU Login: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home)
ayrıca internet sayfamızda yer alan duyurudan da bilgi alabilirsiniz.

Başvuru öncesi kayıt işlemleri nasıl yapılır?

Erasmus+ Programının ülke merkezli projelerine başvuru yapmak isteyenlerin Organizasyon Kimliğine (Organisation ID, OID) sahip olması gerekmektedir. Katılımcı Kimlik Kodunun (PIC) yerine OID kullanılacaktır. Daha önce Erasmus+ Programına başvuruda bulunan ve PIC koduna sahip olanlara otomatik olarak OID atanmıştır. Atanmış olan OID, Organisation Registration System for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasındaki “Search” alanına kurum/kuruluş adı veya “arama kriterlerini genişlet” butonu tıklanarak PIC kodu, vergi numarası vb. bilgiler girilerek öğrenilir. Önceki dönemlerde birden fazla PIC kodu almış olanlar, başvuru yapılacak programdan sorumlu birimle iletişime geçmelidir. Daha önce PIC kodu almamış olanlar ise yine Organisation Registration System for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasında yer alan “Register my organisation” sekmesinden kayıt yaparak OID alabilir. “Register my organisation” sekmesinde açılan sayfada EU Login kullanıcı bilgisi ile giriş yapılması gerekmektedir. EU Login hesabı (eski adı ile ECAS hesabı) olanlar mevcut hesapları ile sisteme giriş yapabililer. EU Login hesabı olmayanlar ise “Create an account” sekmesini tıklayarak bir EU Login hesabı edinerek sisteme giriş yapar. Kayıt yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

 • İlgili sisteme güncel bilgiler ile kayıt olunmalıdır.
 • OID, Erasmus+ programının tüm ülke merkezli proje başvurularında kullanılmak üzere bir kere alınmalıdır.
 • OID için kayıt oluştururken kaydı gerçekleştiren kişiye özgü kullanıcı adı ve şifreler yerine, her zaman hatırlanabilecek kullanıcı adı ve şifre tercih edilmelidir. Bu bilgiler sonraki dönem başvurularında da kullanılmak üzere ilgili kişilerin erişimine olanak sağlayacak şekilde muhafaza edilmelidir.
 • Kayıt formundaki tüm bilgiler girildikten ve kayıt gerçekleştirildikten sonra sistem OID’yi otomatik üretir.
 • OID, "E" harfi ile başlayan ve 8 rakamla devam eden bir numaradır (Örneğin: E12345678). OID kayıt süreci ile ilgili detaylı bilgilere Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan sayfadan ulaşılabilir.

Uygun faaliyetler nelerdir?

 • Öğrenici Hareketliliği
 • Katılım Faaliyetleri
 • Personel Hareketliliği

Değerlendirme kriterleri nelerdir?

Tüzel kişiliği haiz kurum/kuruluşların gençlik sektöründe yapacağı akreditasyon başvuruları dört kategoride değerlendirilecektir.

 1. Uygunluk Kriterleri: Başvuru sahibi kurum/kuruluşun Türkiye’de kurulmuş olması ve kamu veya özel sektörde faaliyet yürütmesi kriterlerine uygunluğunun değerlendirmesi yapılacaktır.
 2. İstisnai Eleme Kriterleri: Başvuru sahibi kuruluşların AB Mali Tüzüğünün ilgili maddelerinde belirtilen koşulları taşımadığını ve akreditasyon başvurusunun bizzat başvuru sahibi kuruluş tarafından kaleme alındığını beyan eden bir doğruluk beyanını imzalayarak sunmaları beklenmektedir.
 3. Seçim Kriterleri: Akreditasyon başvurusunda bulunan kurum/kuruluşun, beyan edilen Erasmus Planını uygulama konusundaki finansal ve idari kapasitesi seçim kriterleri aracılığıyla değerlendirilecektir. Ulusal Ajans, başvuru sahibi kurum/kuruluşların idari ve finansal kapasitesine yönelik destekleyici ek belgeler talep edebilecektir. Başvuru sahibi kurum/kuruluşların gençlik alanında en az iki yıl faaliyet yürütmüş olması beklenmektedir.
 4. Hibe Kriterleri: Akreditasyon başvurusu üç temel alt kriter esas alınarak değerlendirilecektir:
 • Başvuru Sahibi Kurumun Profil ve Deneyim Açısından Uygunluğu (maksimum 20 puan),
 • Stratejik Gelişim Planı (maksimum 40 puan),
 • Yönetim ve Koordinasyon Kalitesi (maksimum 40 puan)

Başvurunun kabul edilebilmesi için her alt kriter için belirlenen puanın en az yarısı ve toplamda 100 üzerinden 70 puan alınması gerekmekte olup en yüksek puandan başlayarak kurumlar akredite edilmeye hak kazanacaktır (Örneğin; “Başvuru Sahibi Kurumun Profil ve Deneyim Açısından Uygunluğu” kategorisi için 10 puan; “Stratejik Gelişim Planı” kategorisi için 20 puan;  “Yönetim ve Koordinasyon Kalitesi” kategorisi için 20 puan)

Gerekli görülmesi durumunda evraklar üzerinden yapılan değerlendirmenin yanı sıra kurum/kuruluşlara yerinde kontrol ziyareti yapılabilecek veya onlardan telefonla detaylı bilgi talep edilebilecektir.

 

Kurum/Kuruluş Kayıt Sistemine (ORS-Organisation Registration System) eklenmesi gereken destekleyici belgeler nelerdir?

 • Kurum/Kuruluşun kuruluş tarihini gösterir belge
 • Tüzel Kişilik Belgesi
 • Dernek Faal Belgesi
 • Kurum/Kuruluşun yıllık faaliyet programı ya da raporu
 • Geçmişte gençlik alanında yapılan faaliyetlerin harcamalarına ilişkin belgeler
 • Yetkili kişinin Özgeçmişi
 • Yasal temsilci ve İrtibat kişisi olarak yetkilendirme belgesi
 • Finansal kapasiteyi gösterir belge? (Başvuru sahibi kurum/kuruluşlar, faaliyetlerini düzenli olarak yürütebilmek için sürekli ve yeterli kaynağa sahip olmalıdır.) Bir önceki mali yılın 01 Ocak – 31 Aralık dönemine ait finansal bilgileri ihtiva eden Bilanço ve/veya İşletme Hesabı Tablosu (yasal temsilci, muhasip üye ve/veya mali müşavir imzalı-kaşeli)
 • SGK Vergi Borcu Yoktur Belgesi

ORS: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home

Akreditasyon kaç yıl geçerlidir?

Erasmus akreditasyonu 2021-2027 dönemi süresince geçerli olacak ancak akredite kurum/kuruluşların faaliyetlerini her yıl güncellemeleri ve her yıl yayınlanacak yeni çağrıyı dikkate alarak düzenleme yapmaları gerekecektir. Akredite edilen kurum/kuruluşlar, Ulusal Ajans tarafından akreditasyon kurallarına göre düzenli olarak ilerleme raporu ve izleme ve kontrol faaliyetlerine tabi olacaktır. Akredite kurum/kuruluşların yıllık hibesi, Ulusal Ajans’ın raporlama ve izleme faaliyetlerine ilişkin değerlendirme sonucuna göre belirlenecektir.

Erasmus Gençlik Kalite Standartları Nedir?

Erasmus Gençlik kalite standartları gençlik projelerinin etkin yürütülmesine ilişkin niteliksel kurallar bütünüdür. Başvuru sahibi kurum/kuruluşlar, başvuru aşamasında Erasmus Gençlik kalite standartlarına uymakla yükümlü olmamakla birlikte akreditasyonları süresince uygulayacakları faaliyetlerini bu kalite standartlarını referans alarak yapılandırmaları gerekmektedir.

Kurum/kuruluşlar akredite edilmeleri durumunda kalite değerlendirme raporları ve izleme ve kontrol faaliyetlerine göre değerlendirilecektir. Akredite tüm kurum/kuruluşların, hedeflerine ulaşma yolunda nasıl ilerlediklerini, Erasmus Gençlik kalite standartlarına uygunluklarını nasıl sağladıklarını, güncel faaliyet planlarını nasıl gerçekleştirdiklerini raporlama yükümlülüğü vardır. Değerlendirme sonuçlarına göre Ulusal Ajans akredite edilen kurum/kuruluşların hibe miktarlarını sınırlandırabilir, akreditasyonu askıya alabilir veya sonlandırabilir.

Akreditasyonu olmayanlar standart proje başvurusu yapamaz mı?

Gençlik alanındaki akreditasyon her grup/kurum/kuruluş için zorunlu bir başvuru türü olmayıp, oranı sonradan belirlenecek bir yüzdeyle akredite olan ve olmayan başvurular şeklinde iki tür hibelendirme şekli olacaktır. Başka bir deyişle; proje başvurularında akreditasyon şart değildir, akredite olmayan kuruluşlar da başvuruda bulunabilecektir. Ancak akreditasyon başvurusunu başarılı bir şekilde tamamlayan ve akredite edilmeye hak kazanan kurum/kuruluşlar standart proje başvurusu yapamayacaklardır.

Başvuru yaparken referans yapılacak gerekli belgeler nelerdir?

Temel ve maksimum hibe miktarı nedir?

Temel hibe miktarı 25.000 Avro; Maksimum hibe miktarı ise 100.000 Avro’dur.  

Akreditasyon başvurusu Türkçe mi yoksa İngilizce mi yapılmalıdır?

Akreditasyon başvurularında formun İngilizce olarak doldurulması gerekmektedir.