TÜRKİYE ULUSAL AJANSI PERSONEL ALIM SINAVI SONUÇLARI

5 Haziran 2021 tarihinde yazılı, 1 – 12 Temmuz 2021 tarihleri arasında ise sözlü aşamaları tamamlanan Türkiye Ulusal Ajansı Personel Alım Sınavı neticesinde oluşan asil ve yedek adaylara ait listeler aşağıda yer almaktadır.  

Başarılı olan adayları tebrik ediyoruz.

Sınava katılan tüm adaylara ilgileri için teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz.

 

ASİL VE YEDEK ADAYLAR

 

GEREKLİ BELGELER

a) Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya Kurum tarafından onaylı örneği; yabancı yükseköğrenim kurumlarından mezun olanlar için denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği ve noterden tasdikli tercümesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği,

b) Uzman Yardımcıları için yabancı dil bilgisine ilişkin belge (YDS sonuç belgesi veya ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belge)

c) Adli sicil kaydına ilişkin belge,

ç) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

d) Daha önce başka bir yerde çalışmış olanların çalıştıkları kuruluşlardan alacakları hizmet belgesi ve SGK Hizmet Dökümü,

e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

f) Mal bildirim beyannamesi,

g) Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan,

ğ) Son altı ay içerisinde çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf.

 

Nihai sınav sonuçlarına gerekçesi ile birlikte 5 (beş) işgünü içerisinde (16 – 22 Eylül 2021) yazılı olarak itiraz kabul edilmektedir. İtiraz sonucu yapılacak değerlendirmeler ilgili adaylara yazılı olarak bildirilecektir. Asil listede yer alan adayların yukarıda yer alan belgeleri 23 Eylül – 4 Ekim 2021 tarihleri arasında elden ya da posta yolu ile Ajansımıza teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Saygılarımızla,

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI