Tüm Programların Haberleri

2017 KA102 Mesleki Eğitim Hareketlilik Proje Sahiplerine Duyuru

Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında 2017 yılı teklif çağrısı döneminde kabul listesinde yer alan projelerin uygulanabilmesi için proje sahibi kurumlar ile Başkanlığımız arasında hibe sözleşmesi imzalanması gerekmektedir.

Bu çerçevede projenize ait hibe sözleşmesinin hazırlanabilmesi için aşağıda belirtilen işlem ve belgeler ivedilikle tamamlanmalıdır:

Kamu ve özel kurumlar için ortak belgeler ve işlemler:

-Projeye özel kurumsal bir vadesiz Avro hesabı açılması
-Başkanlığımıza ait TURNA elektronik proje yönetim sisteminde sırasıyla önce  Sözleşme Bilgi Formunun, sonra Proje Bilgi Formunun doldurulması
-Ortaklık Yetki Belgelerinin (başvuru formu ile sunulmamış ise) e-posta ile proje  uzmanınıza gönderilmesi.
-Yurt dışı ortak ile mutabakata varılan yurt dışı çalışma programının e-posta ile teyidinin   alınması

(Yukarıdaki maddeler ile ilgili detaylı bilgi ve uyarı notları proje sahibi kurumların e-posta adreslerine gönderilmiştir. Proje uzmanlarınızın bilgisine TURNA sisteminden ulaşılabilir.)

Başvuru sahibi kurum şirket ise (özel okullar dahil), aşağıdaki işlemlerin tamamlanması ve belgelerin Ulusal Ajans’a ulaştırılmalıdır:

-Katılımcı portalına güncel Tüzel Kişilik Formu (Legal Entity Form) ile Finansal  Tanımlama Formunun (Financial Identification Form) yüklenmesi
-Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan şirket ana sözleşmesinin noter onaylı bir kopyası
-Şirketin vergi borcu olmadığını gösteren yeni tarihli belge
-Şirketin sigorta pirim borcu olmadığını gösteren yeni tarihli belge
-İlgili odadan alınacak halen faaliyette olduğunu gösterir yeni tarihli belge  
-Sözleşmeyi imzalamaya yetkili kişinin noter onaylı imza sirküleri  
-Hibe sözleşmesini imzalayacak kişi veya kişilerin şirket adına yetkili olduklarını  gösteren yönetim kurulu kararı  
-Hibe sağlanan yararlanıcı kuruluşun son mali yıla ait bilançosu (Mali müşavir, yeminli  mali müşavir veya serbest muhasebeci tarafından onaylanmalıdır.)

Başvuru sahibi kurum sivil toplum kuruluşu ise, aşağıdaki işlemlerin tamamlanması ve belgelerin Ulusal Ajans’a ulaştırılmalıdır:

-Katılımcı portalına güncel Tüzel Kişilik Formu (Legal Entity Form) ile Finansal  Tanımlama Formunun (Financial Identification Form) yüklenmesi
-Kuruluş ile ilgili kanun, tüzük, sözleşme vb. belgelerin tasdikli birer örneği
-Yetkili resmi kurumdan alınacak halen faaliyette olduğunu gösterir yeni tarihli belge  
-Sözleşmeyi imzalamaya yetkili kişinin noter onaylı imza sirküleri  
-Hibe sözleşmesini imzalayacak kişi veya kişilerin kuruluş adına yetkili olduklarını  gösteren yönetim kurulu kararı  
-Bilanço esasına göre çalışan kuruluş için son mali yıla ait bilanço (Mali müşavir, yeminli  mali müşavir veya serbest muhasebeci tarafından onaylı); İşletme esasına göre çalışan  kuruluş için son mali yıla ait işletme hesabı tablosu (Yasal temsilci ve muhasip üye  tarafından imzalı)  
-Şube ise, bağlı bulunulan merkezden alınacak, merkezin mali sorumluluğu üstlendiğine  ilişkin yazı 

12 Eylül 2017 Salı
http://bit.ly/2ffqyf9