Ne Kadar Hibe Sağlanır?

Başvuru sahiplerine gidilecek ülkenin uzaklığına, yurtdışında kalınacak süreye ve faaliyetin ücretine göre seyahat, harcırah, faaliyet ücreti, yabancı dil, pedagojik veya kültürel hazırlık ve özel ihtiyaçlar gibi masrafları karşılamak üzere belli miktarlarda hibe sağlanır.

Hibeler aşağıdaki kalemleri kapsamaktadır:

1. Seyahat:

Yararlanıcının (başvurusu kabul edilen başvuru sahiplerine “yararlanıcı” denir) evinden başlayarak faaliyetin düzenleneceği yere ve/veya kalınacak yere kadar olan ve faaliyetin düzenlendiği yerden ve/veya kalınan yerden yararlanıcının evine kadar olan seyahat harcamaları en fazla 550 Avro'ya kadar karşılanır. Bunun dışında yapılan seyahat harcamalarını yararlanıcı, kendisine ödenen harcırahtan karşılaması gerekir. Yurtdışına çıkış harcı ile vize giderleri de seyahat kaleminden ödenir bunun için de ayrıca en fazla 100 Avro hibe sağlanır.

Seyahat harcamaları kapsamındaki harcamalar gerçek miktarlar üzerinden hesaplanır ve her bir harcama için belge tutma ve bunları faaliyet sonrasında Grundtvig Ziyaret ve Değişimleri Nihai Raporu ile birlikte Başkanlığımıza sunma zorunluluğu vardır.

2. Harcırah:

Faaliyetin süresine göre yararlanıcılara günlük ve/veya haftalık olarak hesaplanan miktarlarda harcırah ödenir. Gidilecek ülkelerin günlük harcırah miktarları aşağıdaki tabloda bulunmaktadır. Bu miktarlar Türkiye’den katılacak yararlanıcılar için azami miktarlardır, yani bu miktarların üzerinde bir talep yapılamaz.

Grundtvig Ziyaret ve Değişimleri Tablo

* Sadece ilgili ülkede bir konferans/seminer/fuar gibi etkinliklere veya AB Komisyonu ya da ulusal ajanslar tarafından düzenlenen faaliyetlere katılım mümkündür.

** Sadece AB Komisyonu ya da Ulusal Ajansın daveti ile katılım mümkündür.

Harcırah giderleri için herhangi bir belge tutma zorunluluğu yoktur.

Seyahat Sigortası: Seyahat sigortası masrafları da harcırah kaleminden karşılanmalıdır.

3. Yabancı Dil, Kültürel ve Pedagojik Hazırlık:

Bir Grundtvig Ziyaret ve Değişimleri Faaliyetine katılmak isteyen kişinin normalde faaliyetin yapılacağı dili iyi derecede bilmesi beklenir. Ancak yurtdışı tecrübesi az olan veya pratik konuşma imkanı bulamadığından konuşma becerisi az olan başvuru sahiplerinin faaliyet öncesinde yabancı dillerini geliştirebilmelerine imkan tanımak amacıyla kendi ülkelerinde yabancı dil hazırlığı yapmaları da mümkündür. Yabancı dil hazırlığının yanısıra pedagojik ve/veya kültürel hazırlık yapmak da mümkündür. Bu kapsamda kişi, yurtdışında katılacağı eğitim için gerekli pedagojik ve/veya kültürel hazırlıklar için materyal satın alabilir veya bir ön hazırlık yapabilir. Bu amaçla başvuru formunda talep edilmesi şartıyla, ilgili bir hazırlık yapmak (kısa süreli bir kursa gitmek, kitap, araç-gereç almak gibi) için bir miktar hibe verilebilir. Yabancı dil, pedagojik ve kültürel hazırlık talebinde bulunanlara uygun görülmesi halinde azami 250 Avro hibe verilir. Bu hibeden faydalanan kişilerin nihai raporlarında yaptıkları hazırlığı kanıtlama zorunluluğu vardır. Yabancı dil öğretmenleri yabancı dil hazırlığı için bu hibeden yararlanamazlar.

4. Özel İhtiyaçlar:

Seyahat esnasında veya yurt dışında bulundukları süre içinde özel ihtiyaçları olabilecek olan engelli (engelliler için refakatçi talepleri de kabul edilebilir) veya dezavantajlı kişiler engellilik/dezavantajlılık durumuna göre ek hibe talep edebilirler. Refakatçılara da yararlanıcıya ödenen seyahat ve harcırah miktarları ödenir.

Yukarıda belirtilen hibe kalemleri dışındaki bir harcama, uygun bir harcama olarak kabul edilmez.

Başvuru sahibi başvuru formunda yukarıda açıklanan harcama kalemlerinin herhangi birinden daha az talep etmişse, talep ettiği miktar (lar) kabul edilir.

Not: Harcırah dışındaki tüm harcamalar için belge (fatura, fiş, dekont, makbuz, uçak biniş kartları, katılım belgesi vs.) tutma ve bunların kopyalarını nihai rapor ile birlikte Başkanlığımıza sunma zorunluluğu vardır.