Erasmus Hazırlık Ziyaretleri

Erasmus Hazırlık Ziyaretleri, Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi yükseköğretim kurumlarına, potansiyel ortakları ile öğrenci ve personel hareketliliği gerçekleştirmek üzere kurumlar arası yeni anlaşmalar yapabilmeleri (anlaşmaları yenilemeleri için değil), öğrenci staj hareketliliği gerçekleştirmek üzere yeni ortaklar bulabilmeleri, Erasmus Yoğun Program Projeleri, Erasmus Çok Taraflı Ağlar Projeleri, Erasmus Çok Taraflı Projeleri ve Erasmus Destek Faaliyetleri gibi projelerde yer almasını planladıkları potansiyel proje ortaklarını daha yakından tanımaları için sağlanan bir imkandır.

Yükseköğretim kurumlarının yanı sıra, işletmeler ve diğer kurum/kuruluşlar da Erasmus Staj Hareketliliği faaliyetini organize etmek ve konsorsiyum oluşturmak üzere Erasmus Hazırlık Ziyareti gerçekleştirebilirler.

Erasmus Hazırlık Ziyaretleri, yükseköğretim kurumları, işletmeler ve diğer kurum/kuruluşların potansiyel ortakları ile potansiyel ortaklardan herhangi birinin bulunduğu bir ülkede bir araya gelmeleri veya ulusal ajanslar tarafından ortak arama amaçlı olarak düzenlenen 'irtibat seminerlerine' katılmaları olmak üzere 2 şekilde gerçekleştirilebilir. Erasmus Programı kapsamında faaliyet gerçekleştirmek isteyen yükseköğretim kurumları, işletmeler ve diğer kurum/kuruluşların, faaliyetlerin detaylarını görüşmek üzere, bağlantı kurdukları potansiyel ortakları ile bir araya gelmeleri ya da Erasmus Programı kapsamında sunulacak projeler için kullanılan ortak bulma araçlarından biri olarak Avrupa Komisyonu'nun desteği ile ulusal ajanslar tarafından düzenlenen İrtibat Seminerlerine katılmaları uygun faaliyet olarak değerlendirilebilir.

Süre

2011 Hayatboyu Öğrenme Teklif Çağrısı kapsamında gerçekleşecek faaliyetler en erken 1 Ocak 2011 tarihinde başlar ve en geç 30 Nisan 2012 tarihinde sona erer. Faaliyet süresi 5 günle sınırlıdır.

Hibe Desteği

Hazırlık Ziyareti kapsamında yararlanıcıya iaşe-ibate harcamaları için harcırah hibeleri ve yurtdışı gidiş-geliş seyahat giderleri ödenir.

Yararlanıcıya faaliyet için ödenecek azami miktar başvuru formunda talep edilen hibe tutarlarına göre belirlenir ve yararlanıcı kurum ile Hibe Sözleşmesi imzalanır.

Yurtdışı gidiş-geliş seyahatine ilişkin yapılan her bir harcama için belge tutma ve bunları faaliyet sonrasında final raporu formu ekinde Merkez Başkanlığımıza sunma zorunluluğu vardır. Hazırlık Ziyareti faaliyeti için yararlanıcıya ödenecek seyahat hibesi sözleşmede belirlenen tutarı aşmayacak şekilde gerçek değerler üzerinden hesaplanır. Harcırah hibesi kapsamında yapılan harcamalar için belge sunma zorunluluğu yoktur.

Yurtdışına çıkış harcı ile vize giderlerinin de seyahat giderleri kapsamında ödenmesi mümkündür. Bu nedenle seyahat miktarı talep edilirken yurtdışına çıkış harcı ile varsa vize giderleri de dikkate alınarak talep edilebilir.

Son Başvuru Tarihi

Başvuru tarihleri Ulusal Teklif Çağrısında yer almaktadır.

Başvuruda Teslim Edilecek Dokümanlar

Erasmus Hazırlık Ziyaretleri Başvuru Formu e-form olarak doldurulup TURNA sistemine yüklendikten sonra, aşağıdaki dokümanlarınson başvuru tarihinden önce postaya verilerek Merkezimize gönderilmesi gerekmektedir:

Sisteme yüklenen Hazırlık Ziyareti Başvuru Formunun imzalı kağıt çıktısı

Ev sahibi kurum/kuruluştan alınmış kabul belgesi

Yabancı dil belgesi,

Tüzel kişilik belgesi (Kamu kurumları tarafından yapılan başvurularda bu belgenin sunulması gerekli değildir)

2011 Hayatboyu Öğrenme Teklif Çağrısı Kapsamında Yapılacak Başvurular İçin

Ulusal İdari Tedbirler

Başvuru sahiplerinin başvuruları ile birlikte, son beş yıla ait dil puanı belgesi (KPDS: 60) sunmaları zorunludur. KPDS 60 puanına denk gelen diğer yabancı dil puan ve belgelerinin denklik puan değerlerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın (YÖK) internet adresi olan www.yok.gov.tr Yabancı Dil Eşdeğerlilik sayfasından veya doğrudan http://www.yok.gov.tr/content/view/709/266/ linkinden ulaşılabilmektedir.

KPDS dışında dil belgesine sahip başvuru sahiplerinin, başvuru öncesinde kendi durumlarına ilişkin denk belgeler için söz konusu siteyi kontrol etmeleri gerekmektedir. Ancak; başvuruyla birlikte yabancı dille eğitim yapan bir fakülteden mezuniyet belgesi veya diploması ya da yabancı bir dilde filoloji eğitimi veren bir bölümden (fakülte) mezuniyet belgesi veya diploması sunulması halinde yukarıda belirtilen dil belgesi kriteri aranmaz.

Ayrıca, Hazırlık Ziyareti çalışma dilinin başvuru sahibinin anadilinde olduğunun kanıtlanması halinde, yabancı dil belgesi sunmak gerekmez.

Ulusal Hibe Tahsis Öncelikleri:

Başvuru sahibi yükseköğretim kurumlarından, Avrupa Komisyonu’nun son teklif çağrısı kapsamında EÜB veya Genişletilmiş EÜB alanlara 5 puan fazladan verilecektir.

Hibe başvurusu yapılan Erasmus faaliyet türünde önceki yıllarda hiç hibe almamış yükseköğretim kurumlarına 5 puan fazladan verilecektir.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki başvuru sahibi yükseköğretim kurumlarına 5 puan fazladan verilecektir.

Ulusal Hibe Miktarları

Ziyaretin gerçekleştirileceği ülkelere göre belirlenen harcırah hibeleri 2011 Hayatboyu Öğrenme Ulusal Teklif Çağrısının sonunda yer alan Tablo PV.1’de yer almaktadır.

İlgili Dökümanlar

2011-2012 Hazırlık Ziyaretleri / İrtibat Seminerleri Sözleşme Belgeleri

2009 Hayatboyu Öğrenme Teklif Çağrısı Kapsamında Hazırlık Ziyareti Hibesi Alan Kurumlar

2010 Hayatboyu Öğrenme Teklif Çağrısı Kapsamında Hazırlık Ziyareti Hibesi Alan Kurumlar

2011 Hayatboyu Öğrenme Teklif Çağrısı Kapsamında Hazırlık Zİyareti Hibesi Alan Kurumlar