Okul Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar

Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği Ana Eylemi (Key Action 2, KA2) altında yer alan bu faaliyet ile kurumsal, yerel/bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya uygulanması amacıyla, Program üyesi ülkelerin eğitim kurumları arasında stratejik ortaklık projeleri desteklenmektedir.

Hedeflerine ve ortaklık yapısına bağlı olarak stratejik ortaklık projeleri 2 türde olabilmektedir:

1. Yenilik Geliştirmeye Yönelik Stratejik Ortaklıklar (Development of Innovation): Bu kategorideki projelerin yenilikçi çıktılar üretmesi ve/veya mevcut ürün ya da fikirlerin yaygınlaştırılmasına ve kullanılmasına yönelik faaliyetler içermesi beklenir. Bu amaçla, fikri çıktı ve çoğaltıcı etkinlik planlanabilir ve bütçe talep edilebilir.
2. İyi Uygulamaların Değişimine Yönelik Stratejik Ortaklıklar (Exchange of Good Practices): Bu kategorideki projelerin amacı kurumlara işbirliği ağları kurmaları, uluslararası kapasitelerini artırmaları ve fikir, uygulama ve yöntemleri paylaşmaları için fırsat sunmaktır. Proje amacı ve kapsamı ile orantılı olarak bu projelerin de somut çıktılar üretmesi mümkün olup faaliyet sonuçlarını yaygınlaştırmaları beklenir. Bu faaliyetler ve sonuçları proje yönetimi ve uygulaması için sağlanan bütçeden desteklenecektir. Bu kategorideki projeler fikri çıktı ve çoğaltıcı etkinlik bütçesi talep edememektedir.

 • Okullar Arası Değişim Ortaklıkları (School Exchange Partnerships):  İyi uygulamaların değişimine yönelik stratejik ortaklıklar altında yer alan bu ortaklık türünde tüm ortaklar sadece okullardan oluşmaktadır. Bu projelerde öğretmen ve öğrencilerin hareketlilik faaliyetleri desteklenerek kurumsal ve uluslararası kapasitelerinin artırılması hedeflenmektedir. Bu tür başvurular için KA229 kodlu başvuru formu kullanılmalıdır.

Seçilen stratejik ortaklığın türü başvuru formunda seçilmiş olmalıdır.

Avrupa Komisyonu tarafından bu iki ayrı proje türü için ayrı ayrı bütçe tahsisi yapılması öngörülmüştür. Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar kapsamında ulusal bütçe tahsisatının % 80’i ‘İyi Uygulamaların Değişimi’, % 20’si ise ‘Yenilik Geliştirme’ projelerine ayrılmıştır. Bu doğrultuda, her iki proje grubu kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Kimler Başvurabilir ?

Erasmus+ Programına dahil ülkelerde yerleşik okulların yanı sıra, okul eğitimi alanında farklı deneyim ve uzmanlıklara sahip kurum/kuruluşlar stratejik ortaklıklarda yer alabilirler. 

Stratejik Ortaklık Projeleri, uluslararası projelerdir ve en az üç farklı Program Ülkesinden üç farklı ortak içermelidir. İstisnası, Okullar Arası Değişim Ortaklıkları olup yukarıda açıklanmaktadır.


Stratejik Ortaklıkta  yer alan tüm ortaklar, başvuru formunda tanımlanmış olmalıdır. Tüm ortaklık adına tek bir başvuru yapılmalı ve bu başvuru koordinatör kurum tarafından yerleşik bulunduğu ülkenin Ulusal Ajansına yapılmalıdır. Aynı başvuru döneminde bir kurumun birden fazla Stratejik Ortaklık projesinde koordinatör ya da ortak olarak yer alması mümkündür. Ancak, aynı ortaklarla veya aynı konu ile aynı ulusal ajansa ya da farklı ulusal ajanslara birden fazla başvuru yapılamaz.

Stratejik Ortaklıklarda yer alacak kurumların sayısı için bir üst sınır bulunmamakla birlikte, proje yönetimi ve uygulaması için tahsis edilen bütçe 10 ortak ile sınırlıdır. İstisnai olarak, Okullar Arası Değişim Ortaklıklarında ise en az 2 farklı Program Ülkesinden en az 2 en fazla 6 okul bulunmalıdır. Okulların listesi için tıklayınız.

Kimler Yararlanabilir?

Proje başvuru aşamasında öngörmek ve başvuru formunda beyan etmek şartı ile projede yer alan bireyler, proje ortağı ülkelerde eğitim, öğretme ve öğrenme faaliyetlerine katılabilir. Bu faaliyetlere projede yer alan kurumlarda çalışan ve projeye katkı sağlayacak eğitim personeli ile öğrenciler katılabilir. Bu kapsamda gerçekleştirilebilecek faaliyetler aşağıdaki şartları sağlamalıdır:

 • Kısa dönem (5 gün – 2 ay) fiziksel hareketliliği sanal hareketlilik ile birleştiren karma hareketlilik
 • Kısa dönemli öğrenci grupları değişimi (3 gün – 2 ay)
 • Uzun dönemli öğrenci hareketliliği (2 ay – 12 ay)
 • Kısa dönemli ortak personel eğitimi (3 gün – 2 ay)
 • Uzun dönemli öğretme görevlendirmesi (2 ay – 12 ay)

Faaliyet süreleri seyahat günleri hariç asgari sürelerdir.

Proje Süresi Ne Kadardır?

Projeler, 12 ile 36 ay arasında sürebilir. Süre, projenin hedefine ve zaman içinde planlanan faaliyetlerin türüne göre başvuru aşamasında seçilmelidir.

Projelere Sağlanan Hibe Destekleri Nelerdir?

 • Proje Yönetimi ve Uygulaması
 • Ulusötesi Proje Toplantıları
 • Fikri Çıktılar
 • Çoğaltıcı Etkinlikler
 • Eğitim, Öğretme ve Öğrenme Faaliyetleri
 • İstisnai Masraflar
 • Özel İhtiyaç Desteği

Başvuru Süreci için tıklayınız.

Avrupa Komisyonu Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Veri Tabanı

School Education Gateway Strategic Partnerships Search