Erasmus+ Okul Eğitimi Tüm Haberleri

2019 Yılı Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar (KA201 ve KA229) Proje Başvurusu Yapacak Kurumlar İçin Duyuru

Erasmus+ Programı Okul Eğitimi için Stratejik Ortaklıklar faaliyeti (KA201 ve KA229) kapsamında 2019 yılı teklif çağrısı döneminde yapılacak başvurunun Programın öncelikleri ve amaçlarına yönelik olarak hazırlanabilmesi için Program Rehberi çerçevesinde bazı hususlara dikkat çekme gereği duyulmuştur.

GENEL HUSUSLAR

Stratejik Ortaklıklar, yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transferi ve/veya uygulanmasının yanı sıra Avrupa seviyesinde işbirliğini, karşılıklı öğrenmeyi ve deneyimlerin paylaşılmasını teşvik eden ortak girişimleri desteklemeyi amaçlar.

Stratejik Ortaklık projelerinin hibelendirilebilmesi için en az bir yatay önceliğe veya projenin ilgili olduğu eğitim, öğretim, gençlik alanlarının sektörel önceliklerinden en az birine yönelik olması gerekmektedir.

Projenin, hedef grup açısından başvuru yapılacak sektörel programla ilişkisinin iyi kurulması gerekmektedir. Proje birden fazla sektörel programı ilgilendiriyorsa ağırlıklı ilgili olan sektöre başvuru yapılmalıdır.

Başvuru formunda ihtiyaçlar, amaçlar, beklenen sonuçlar ve etkiler açısından projelerin neden ulus ötesi düzeyde uygulanması gerektiği somut gerekçeler ile ortaya konulmalıdır.

Stratejik ortaklığın hedeflerine ve oluşumuna bağlı olarak stratejik ortaklık projeleri iki türde olabilir:

Yenilikçi Stratejik Ortaklıklar: Bu kategorideki projelerin yenilikçi çıktılar üretmesi ve/veya mevcut ürün ya da fikirlerin yaygınlaştırılmasına ve kullanılmasına yönelik faaliyetler içermesi beklenir. Bu amaçla, fikri çıktı ve çoğaltıcı etkinlik planlanabilir ve bütçe talep edilebilir.

İyi Uygulamaların Değişimine Yönelik Stratejik Ortaklıklar: Bu kategorideki projelerin amacı kurumlara işbirliği ağları kurmaları, uluslararası kapasitelerini artırmaları ve fikir, uygulama ve yöntemleri paylaşmaları için fırsat sunmaktır. Proje amacı ve kapsamı ile orantılı olarak bu projelerin de somut çıktılar üretmesi mümkün olup faaliyet sonuçlarını yaygınlaştırmaları beklenir. Bu faaliyetler ve sonuçları proje yönetimi ve uygulaması için sağlanan standart bütçeden desteklenecektir.

Seçilen stratejik ortaklığın türü başlangıçta başvuru formunda seçilmektedir. Erasmus+ Okul Eğitimi alanında:

- Standart bir Karma Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar (KA201) projesi kapsamında başvuru sahibi, hedefleri doğrultusunda bir seçim yaparak her iki proje türünde de başvuru yapabilir.

- Sadece okullardan oluşan ortaklık yapısında Okullar Arası Değişim Ortaklıkları (KA229) başvuru formu doldurulacak olup bu başvurular İyi Uygulamaların Değişimine Yönelik Stratejik Ortaklık tipindedir.

KATILIMCI KURUMLAR

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar alanında sunulacak projelerin yalnızca Türkiye için değil tüm Avrupa Birliği üyeleri için de yenilikçi olması ve bir katma değer sağlaması beklenmektedir. Bu kapsamda proje konusu, yalnızca başvuru sahibi kurumun değil, projede ortak olarak yer alan tüm ülke ve ortak kuruluşların ihtiyaçları temelinde belirlenmiş olmalıdır.

Her bir ortak kurumun, proje konusu ile ilgili rol ve sorumluluklarının başvuru formunda detaylı olarak açıklanması beklenmektedir. Fikri çıktı üretmeyi hedefleyen projelerde, fikri çıktıda çalışacak personelin uzmanlıkları, her bir ortak kuruluşun çıktı/ürün ve/veya sonuçlar kapsamında rolleri/görevleri detaylı bir şekilde açıklanmalıdır.

Başvuru formunda, projede çalışacak kişilerle ilgili detaylı bilgiler verilmesi istenilmekte ve proje konusu ile ilgili uzmanlıkları ve tecrübeleri sorulmaktadır. Formda bilgisi verilecek kişilerin proje uygulama süresince kurumun personeli olması gerekmektedir.

Genel bir kural olarak, stratejik ortaklıklar program ülkelerinde yerleşik kurum/kuruluşlar arasında işbirliğini hedeflemektedir. Ancak, diğer ortak ülkelerden (program ülkeleri dışındaki ülkeler)  projeye dâhil olan kurum/kuruluşlar, katılımları projeye özel beceri ve/veya deneyimleri gibi sebeplerle önemli bir katma değer getirdiği takdirde stratejik ortaklıklarda ortak sıfatıyla yer alabilirler. Program ülkeleri dışındaki diğer ülkelerden bir ortak yer alması durumunda, bu durum başvuru aşamasında çok iyi gerekçelendirilmelidir. Aksi halde, başvuru değerlendirme aşamasında elenecektir.

Bu başlık kapsamında program ülkeleri ve program ülkeleri dışındaki ülkeler hakkında detaylı bilgi için Erasmus + 2019 Program Rehberi’ni inceleyebilirsiniz (s. 22).

PROJE BÜTÇESİ

KA201 projelerinde tüm proje için yıl başına 150.000€ sınırı bulunmaktadır.

KA229 projelerinde yıl başına ve okul başına 16.500€ sınırı bulunmaktadır. Bu sınırlamaya özel ihtiyaç desteği ve istisnai masraflar dahil değildir. Ancak, hibe sınırlaması toplam proje bütçesinin hesaplanmasında bir ölçüt olarak verilmekte olup ortaklar arası bütçe dağılımı farklılık gösterebilir.

Örneğin: 12 aylık ve 6 ortaklı bir projede, tüm projenin azami hibesi 16.500€ x 6= 99.000€ olmakla birlikte bu ortaklık yapısında ortakların alacağı pay, katılım sağlayacakları hareketliliklere ve proje yönetim bütçelerine göre farklılaşabilmektedir.

“Erasmus+ Program Rehberi” nde yer alan hibe kuralları göz önünde bulundurulmalıdır.

Bir Stratejik Ortaklık projesinin toplam bütçesini, aşağıdaki harcama kalemleri oluşturmaktadır:
 

Hibe Kalemleri

KA201
(Yenilikçi)

KA201
(İyi Uygulama Değişimi)

KA229
(Okullar Arası Değişim Ortaklıkları)

Proje Yönetimi ve Uygulaması

Ulusötesi Proje Toplantıları

Yok

Fikri Çıktılar

Yok

Yok

Çoğaltıcı Etkinlikler

Yok

Yok

İstisnai Masraflar

Özel İhtiyaç Desteği

Eğitim, Öğretme ve Öğrenme Faaliyetleri

 

Proje Yönetimi ve Uygulaması (Project Management and Implementation); Proje yönetimi (örneğin, planlama, finansman, ortaklar arasında koordinasyon ve iletişim vb.); küçük ölçekli öğrenme/öğretme/eğitim malzemeleri, araçları, yaklaşımları vb. sanal işbirliği ve yerel proje faaliyetleri (örneğin, öğrencilerle sınıfta proje çalışması, gençlik çalışması faaliyetleri, bütünleşik öğrenme/öğretim faaliyetlerinin organizasyonu ve rehberliği, vb.); bilgilendirme, tanıtım ve yaygınlaştırma (örneğin, broşürler, kitapçıklar, internet bilgileri vb.) masrafları için talep edilen hibe kalemidir.

Ulusötesi Proje Toplantıları (Transnational Project Meetings)
; kişi sayısı ve süreleri projenin içeriğine, ortaya çıkacak ürünlerin yapısına ve gerçek ihtiyaca göre planlanmış olmalıdır. Ulusötesi Proje Toplantıları bütçesi, katılımcı başına birim maliyet olarak, toplantılara katılacak kişilerin seyahat ve bireysel destek masraflarını karşılamak üzere verilir.

Fikri Çıktı (Intellectual Outputs) ; Yenilik Geliştirme (Innovation) projelerinde fikri çıktılar kapsamında hibe talep edilebilmektedir. Bu hibe kalemi altında her bir ürün/çıktı için talep edilen çalışma gün sayısı, o ürünün ortaya çıkarılması süreciyle orantılı olmalıdır. Fikri çıktılar,  somut çıktılardır ve yaygın kullanım, istifade etme ve etki potansiyeline sahip nitelik ve niceliğe sahip olmalıdır. Fikri çıktı, yenilikçi unsurlar içermelidir ve proje bittikten sonra da kullanılabilir ve sürdürülebilir olmalıdır. Fikri çıktıların üretilmesi uzmanlık gerektirmektedir. Fikri çıktı örnekleri müfredat, pedagojik materyal, açık öğretim kaynakları, BİT araçları, analizler, çalışmalar veya akran öğrenme yöntemleri olabilir. İhtiyaç analizi raporları, broşür, poster, kitapçık gibi tanıtıcı ürünler, ilerleme ve final raporları, toplantı tutanakları ve sunumları, ülke raporları, yaygınlaştırma ürünleri ve sadece projenin görünürlüğüne yönelik olarak hazırlanmış olan proje internet sayfası fikri çıktı olarak kabul edilemez. Dolayısıyla bu faaliyetlerin/ürünlerin masrafı Proje Yönetim ve Uygulama Kaleminden karşılanmalıdır.

Fikri çıktıda çalışan personelin kategorisi, kişinin görev yaptığı kurum/kuruluştaki mesleki profiliyle ilgili değil, kişinin fikri çıktıların oluşturulmasındaki işleviyle ilgilidir. Manager ve Administrative Staff kategorileri kapsamındaki çalışmaların Proje Yönetimi ve Uygulaması kaleminden karşılanması beklenmektedir. Gerekçesi ayrıntılı şekilde açıklanması şartı ile bu kategorilerde çalışacak personel için fikri çıktı kapsamında da hibe talebi yapılabilmektedir.

Çoğaltıcı Etkinlikler (Multiplier Events); fikri çıktıların paylaşılmasını ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan ulusal ve ulusötesi konferanslar/ seminerler/ etkinliklerdir. Bu etkinliklerin amacı, fikri çıktıların ortaklık yapısında yer alan kuruluşların dışındaki ilgili kurum/kuruluşlarla paylaşılmasıdır. Çoğaltıcı etkinlikler kapsamında hibe talep edilebilecek uygun katılımcılar,  projede yer alan kurumlar dışında fikri çıktı ile ilgili kurum ve kuruluşların personelidir. Projede koordinatör ve/veya ortak olarak yer alan kuruluşların personeline, ilgili etkinliğe katılmaları durumunda çoğaltıcı etkinlikler hibe kaleminden hibe desteği sağlanamaz.

İstisnai Masraflar (Exceptional Costs) kapsamında, projede yer alan ortak kurum/kuruluşların hiçbiri tarafından sağlanamayan hizmet ve ekipman alımı/kiralanması için harcanacak bedelinin %75’ine tekabül edecek miktarda hibe desteği verilebilir.  Ekipman alımı/kiralanması, normal ofis ekipmanı ve hâlihazırda ortaklarca kullanılmakta olan ekipmanları kapsamamaktadır. İyi gerekçelendirilmesi şartıyla, projenin gerçekleştirilmesi için mutlak ihtiyaç duyulan ve hâlihazırda sahip olunmayan ekipmanların amortisman masrafları için destek sağlanabilir.

Aşağıda İstisnai Masraflar hibe kalemine uygun olmayan örneklerden bazıları yer almaktadır:

 • Ortakların proje toplantılarına ve/veya faaliyetlerine gitmeleri için gerekli vize masrafları,
 • Çoğaltıcı Etkinlikler maliyetleri,
 • Proje başlangıç ve kapanış toplantıları maliyetleri,
 • Eğitim ve yaygınlaştırma faaliyetleri için yapılan harcamalar,
 • Küçük ölçekli çeviri/tercüme maliyetleri, 
 • Proje ortaklarının normal mesailerinde kullandıkları ofis ekipmanları (bilgisayar, yazıcı, sarf malzemeleri, telefon vb.)


Özel İhtiyaç Desteği (Special Needs Support);
 proje kapsamında özel ihtiyaçları olabilecek engelli katılımcı yer alıyorsa, başvuru formunda talep edilmesi kaydıyla bu kişi/kişilerin ihtiyaçları %100 oranında karşılanacaktır. Özel ihtiyaç sahibi kişi, fiziksel veya zihinsel sağlığıyla ilgili durumundan dolayı ekstra hibe desteği olmadan projeye katılımı mümkün olmayan potansiyel katılımcı olarak tanımlanmaktadır.

Öğrenme/Eğitim/Öğretim Faaliyetleri (Learning, Teaching, Training Activities); projenin hedeflerine ulaşılmasının desteklenmesi açısından katma değer sağlamak koşuluyla, her türlü Stratejik Ortaklıklar projesinde (Yenilik Geliştirme veya İyi Uygulamaların Değişimi) hibelendirilebilir. Okul eğitimi alanındaki Stratejik Ortaklıklar için uygun faaliyet türleri şunlardır:

 • Kısa dönemli öğrenci grupları değişimi (Short-term exchanges of groups of pupils) (3 gün-2 ay)
 • Okul öğrencilerinin uzun dönemli hareketliliği (Long-term study mobility of pupils) (2 ay-12 ay)
 • Uzun dönemli öğretme görevlendirmesi (Long-term teaching or training assignments) (2 ay-12 ay)
 • Kısa dönemli ortak personel eğitimi (Short-term joint staff training events) (3 gün-2 ay)
 • Karma hareketlilikler (Blended mobility of school learners) (5 gün-2 ay, sadece KA201)
*Ortak ülkelerden ve Ortak ülkelere öğrenci faliyetleri ile personelin uzun dönemli faaliyetleri uygun değildir. KA229 projelerinde sadece Program Ülkelerindeki okullar uygun kurumlar olup diğer ülkedeki okullar bu proje türünde yer alamaz.

Kısa süreli ortak personel eğitim faaliyetinin amacı, Program Rehberi’nde açıklandığı gibi proje ortaklarından birinin ev sahipliğinde gerçekleşecek bir eğitim faaliyetidir. Faaliyetin amacı, projenin iş ve işlemlerini tartışmak ve yönetmek değildir. Proje ortaklarının projenin iş ve işlemlerini  tartışmak ve yönetmek için toplanması gerekiyorsa, Ulusötesi Proje Toplantıları (Transnational Project Meetings) düzenlemeleri gerekmektedir.

Yukarıda ele alınan hususlar ve Erasmus+ Programının diğer kuralları hakkında detaylı bilgi için en güncel hali Erasmus+ Programı ana sayfasında yayımlanan 2019 Erasmus+ Program Rehberi incelenebilir.

BAŞVURUYA İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

  • Kurumların, projelerini ortak kurumlar ve hedef kitlenin ihtiyaçları doğrultusunda  özgün bir şekilde hazırlamaları gerekmektedir. Mükerrer finansmana neden olabilecek, birbirine benzer projeler değerlendirme aşamasında elenebilecektir.

  • Başvuru sahiplerinin projelerini kendilerinin hazırlamaları, başvuru öncesi herhangi bir kişi veya firma ile proje uygulamasını bağlayıcı ve/veya proje uygulamasının tamamını veya bir kısmını üçüncü taraflara devreden her türlü düzenlemeden kaçınmaları gerekmektedir.

  • Başvuru yapan veya projede ortak olarak yer alan kurum özel bir okul ise okulun bağlı bulunduğu şirket vb. tüzel kişiliği haiz olmalı, gerçek kişi olmamalıdır.

Tüm başvuru sahiplerine başarılar dileriz.

Sorularınız için: okulegitimi@ua.gov.tr


 

01 Mart 2019 Cuma
http://bit.ly/2SCiJ3P