Başvuru Nasıl Yapılır?

Comenius Okul Ortaklıkları başvuruları 21 Şubat 2013 tarihi itibariyle sona ermiştir. Göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. 


2013 Teklif Çağrısı Dönemi itibariyle faaliyete ilişkin olarak i İnternet sayfamızda yer alan Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) 2013 Yılı Ulusal Teklif Çağrısı ve 2013 yılı başvurularına ilişkin Avrupa Komisyonu 2013 Yılı Genel Teklif Çağrısı başvurudan önce incelenmelidir.

2013 Yılı Başvuruları yapılırken izlenecek yol başvuru sahibi okulun koordinatör veya ortak olmasına göre değişmektedir. Başvurunuzun doğru ve eksiksiz olması için lütfen aşağıda belirtilen maddelerin tümünü sonuna kadar okuyunuz.   

1. Türk okulunun koordinatör olduğu başvurularda aşağıdaki yol takip edilmelidir:

 • Başvurunuzu ilk önce Avrupa Komisyonunun geliştirdiği online başvuru sistemine yapınız. 
 • 2013 yılı başvuru formunu pdf dosyası şeklinde bilgisayarınıza kaydediniz. Bilgisayara kaydedilmeyen başvuru formu açılmayabilir. Başvuru formunuzu internet bağlantısı olmadan doldurabilirsiniz.

 • Başvuru formunu doldurduktan ve son şeklini verdikten sonra internet bağlantısını sağlayarak M.3. bölümündeki "Submit online" tuşuna basınız. Başvurunuz online olarak yapılmış olacaktır.
 • Başvuru formunu tam ve eksiksiz olarak doldurunuz. "Validate" tuşuna basarak formun doğru ve eksiksiz doldurulduğunu kontrol ediniz.
 • Başvuru formunun son sayfasında yer alan "M.2 Submission Summary" tablosunda formun AB Komisyonunun online sistemine başarıyla gönderilip gönderilmediğinin onayı için bir alan bulunmaktadır. Formun sisteme başarıyla yüklendiği bu tablonun "Event" ve "Status" bölümlerindeki ifadelerden anlaşılabilir. Ayrıca bir alındı belgesi (submission confirmation) olmayacaktır. Koordinatör kurum formu online siteme başarı ile yükleyip bu alanı kontrol ettikten sonra formun bu son halini ortak kurumlara göndermelidir.
 • Başvuru formunu proje kapsamında ortağınız olan diğer okullara, pdf dosyası şeklinde, e-posta ile gönderiniz.

 • Başvuru formunu, pdf dosyası şeklinde, CD'ye kaydediniz.

 • Doldurmuş ve onaylamış olduğunuz başvuru formunuzun çıktısını alınız. "L. İmza" (L. Signature) bölümünün tamamı okulun yetkili kişisi tarafından mavi renkli bir tükenmez/dolma kalem ile elde doldurulmalı, imzalanmalı ve mühürlenmelidir. Buradaki bilgiler Türk okuluna ait olmalıdır.

 • Başvuru formunun imzalı-mühürlü kağıt çıktısını ve CD'sini resmi üst yazı ekinde (gerekli durumlarda aşağıdaki 3. ve 4. maddelerde belirtilen diğer belgeler ile birlikte) Başkanlığımıza gönderiniz.

2. Türk okulunun ortak olduğu başvurularda aşağıdaki yol takip  edilmelidir:

 • Koordinatör okul tarafından pdf dosyası şeklinde e-posta ile size gönderilmiş olan başvuru formunuzun kağıt çıktısını alınız. Başvuru formunda "L. İmza" (L. Signature) bölümünün tamamı okulun yetkili kişisi tarafından mavi renkli bir tükenmez/dolma kalem ile elde doldurulmalı, imzalanmalı ve mühürlenmelidir. Buradaki bilgiler Türk okuluna ait olmalıdır.

 • Başvuru formunu, pdf dosyası şeklinde, CD'ye kaydediniz.

 • Başvuru formunun imzalı-mühürlü kağıt çıktısını ve CD'sini resmi üst yazı ekinde (gerekli durumlarda aşağıdaki 3. ve 4. maddelerde belirtilen diğer belgeler ile birlikte) Başkanlığımıza gönderiniz.

3. (Vakıf veya dernek bünyesinde kurulmuş olanlar hariç) Özel okullar, bir tüzel kişilik altında faaliyette bulunduklarını gösterir belgeyi (Özel Öğretim Kurumu Ruhsatnamesi) göndermelidir.    

4. Ortak İletişim dili İngilizce dışında bir dil ise, ortak iletişim dilinde doldurulmuş orijinal başvuru formuna ek olarak, başvurunun ortak doldurulmuş alanlarının Türkçe veya İngilizce tercümesi (hem kağıt çıktı hem de CD'ye kaydedilmiş olarak) başvuru ile birlikte gönderilmelidir. Bu durumda formun tamamının çevrilmesi gerekmemektedir. Formun matbu kısımları (mevcut olan alan başlıkları, alan adları vs.) aynen korunarak sadece buralara girilen bilgilerin (D, F, G bölümlerinde doldurulan kısımların) çevrilmesi yeterlidir.    

5. Başvurularınızı aşağıda belirtilen adrese gönderiniz:

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
Comenius Programı - Okul Ortaklıkları Başvurusu 
Mevlana Bulvarı  No: 181   
TR 06520
Balgat/ANKARA 

6. Comenius Okul Ortaklıkları başvurularına ilişkin aşağıdaki ilgili link ve dokümanları inceleyiniz:

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 • Başvuru formu koordinatör okul ve ortak okullar tarafından birlikte hazırlanmalıdır. Koordinatör okul hem online başvuru yapmalı hem de Başkanlığımıza başvuru formunun izalı-mühürlü kağıt çıktısını ve pdf dosyası şeklinde CD'ye kaydedilmiş nüshasını göndermelidir. Ortak okul ise Başkanlığımıza başvuru formunun imzalı-mühürlü kağıt çıktısını ve pdf dosyası şeklinde CD'ye kaydedilmiş nüshasını göndermelidir. Ortak okul online başvuruda bulunmaz.
 • Başvurular ortaklığın iletişim dilinde doldurulacak olup, bu dil Avrupa Birliği resmi dillerinden biri olmalıdır. Türkçe AB'nin resmi dillerinden biri olmadığından başvuru formu Türkçe doldurulamaz. (İngilizce dışında bir dil kullanılmış ise, orijinal başvuru formlarına ek olarak bu formdaki bilgilerin Türkçe veya İngilizce tercümesi de eklenmelidir).
 • Comenius Okul Ortaklıkları için her okuldan sadece 1 (bir) başvuru kabul edilecektir. Eğer bir okul birden fazla başvuruda bulunursa o okul tarafından yapılan bütün başvurular geçersiz sayılacaktır. Ayrıca, bir okulun yeni bir hibe başvurusunda bulunabilmesi için Comenius Programı kapsamındaki mevcut Okul Ortaklığının resmen sonuçlandırılmış olması gerekmektedir. Devam eden ortaklığı bulunan okullardan gelen başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • Bir ortaklıkta ülkemizden sadece bir okul yer alabilecektir. Birden fazla okulun yer alması durumunda, bu okulların başvurularının tamamı geçersiz sayılacaktır.
 • 21 Şubat 2013 tarihi başvuruların postaya verilmesi veya elden teslim edilmesi için son tarihtir.
 • Başvuru formunuzun 2013 yılına ait olduğundan emin olunuz.
 • Online başvuru yaptıktan sonra başvuru formunuzu değiştirmeyiniz. Online yapılan pdf dosyası şeklindeki başvuru formu, başvuru formunun kağıt çıktısı ve CD'ye kaydedilmiş kopyası birbirinin aynı olmalıdır.
 • Başvurunuzu göndermeden önce, başvuru formunda "I. Checklist" bölümünü dikkatlice inceleyerek başvuru nuzun eksiksiz olduğundan emin olunuz.
 • Ön değerlendirme kriterlerinde de belirtildiği üzere imzasız ve mühürsüz başvurular geçersiz kabul edilecektir.
 • Başvuru formundaki Deklarasyon (K. Declaration of Honour) bölümü, başvuruyu imzalamaya yetkili kişilerin dil yeterliliğinin sınırlı olabileceği ihtimaline karşın tercüme edilmiştir. Başvuru formunu imzalamadan önce bu bölümü dikkatlice okuyunuz.
 • Başvuru formunun "L. İmza" (L. Signature) bölümünde ilgili alanlar el ile ve mavi tükenmez/dolma kalem ile doldurulmalıdır. İmza bölümünü kamu okulları için; okul müdürü, özel okullar için ise okul müdürü veya genel müdür veya özel öğretim kurumu ruhsatnamesinde adı geçen kurucu imzalamalıdır. Bunun dışında irtibat öğretmeni, müdür yardımcısı, idari personel veya diğer öğretmenlerin imzaladığı başvurular geçersiz kabul edilecektir. Bu bölümde belirtilen kurumu temsil etmeye yetkili kişi başvuru formunun "C. Yasal Temsilci" (C. Legal Representative) bölümündeki kişi ile aynı olmalıdır.
 • Başvuru formunun "H. Talep edilen bütçe" (H. Requested EU Funding) bölümünde öğrenci ve öğretmen hareketlilik sayıları belirtilirken bu sayıların toplamının en az toplam hareketlilik sayısı kadar olmasına dikkat edilmelidir. Hareketlilik, ortaklardan birine ortaklık kapsamında gerçeklileştirilen ülkeler arası seyahattir. Bir hareketlilik bir kişinin yurtdışına gidişi, proje toplantısına/etkinliğine katılımı ve kendi ülkesine dönüşü anlamına gelir. Lütfen bu alanda hareketlilik sayısını belirtirken; aynı kişi birden fazla yurtdışı toplantısına katılacak ise bunların her birini birer hareketlilik olarak değerlendirerek toplam sayıyı yazınız. Toplam hareketlilik sayısını tabloya yazdıktan sonra alt kısımda yer alan "Hesapla" (Calculate) tuşunu tıklayarak ilgili hareketlilik sayısına karşılık gelen hibe tutarını otomatik olarak yazdırınız.
 • İki Taraflı Ortaklıklarda sınıf/grup değişimi söz konusu olup en az 12 ve 24 hareketlilik (kişi) seçenekleri vardır. 12 kişinin hareketliliğinde bunun en az 10'unun öğrenci olması gerekmektedir. 24 kişinin hareketliliğinde ise en az 20'sinin öğrenci olması gerekmektedir. Hibe talebi tercih edilen minimum hareketlilik sayılarına bağlı olarak yapılacaktır. Sınıf değişimine katılacak öğrencilerin, değişim sırasında en az 12 yaşında olması gerekmektedir. Sınıf değişimi belirtilen en az öğrenci sayısı ile bir defada en az 10 gün süreli olmalıdır. Sınıf değişimi bölünemez. Başvuru formunun "G3. Hareketlilik" (G3. Mobilities) bölümünde hareketlilik süresini 10 günden az olarak belirtmeniz durumunda başvurunuz geçersiz kabul edilecektir.
 • İki Taraflı Ortaklıklarda "E5. Dil" (E5. Languages) bölümünde eğitim dili doldurulurken iki okulun eğitim dillerinin farklı olmasına dikkat edilmelidir.
 • Başvuru formunun "C. Başvuran Kurumlar" (C. Applicant Organisations) bölümünün "Okulun tam ve resmi adı (ulusal dilde)" (Organisation full legal name (national language)) kısmının olduğu kutucuğa okulunuzun adını Türkçe karakterler kullanarak yazınız. Örneğin; Şebinkarahisar İlkokulu. Alt kutucukta ise okulunuzun adını latin harflerle yazınız ve Türkçe karakterler (ş, İ, ğ gibi) kullanmayınız. Örneğin: Sebinkarahisar Ilkokulu. Okul adını İngilizce'ye çevirmeyiniz (Sebinkarahisar Primary School gibi).
 • İrtibat kişisi (Contact Person), okulu ile diğer okullar ve Ulusal Ajans arasındaki iletişimi sağlayan kişidir. Bu kişinin dil öğretmeni olma zorunluluğu olmamakla birlikte iletişimi sürdürebilecek ve ortaklık faaliyetlerini uygulamaya yetecek kadar ortaklığın iletişim dilini bilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda, irtibat kişisi 2013 Yılı Hayatboyu Öğrenme Programı Ulusal Teklif Çağrısında belirtilen şartları taşımalıdır.
 • Başvuru formunun kağıt çıktısı siyah-beyaz ya da renkli olabilir.

İlgili Linkler ve Dökümanlar

Çok Taraflı Okul Ortaklıkları Uygunluk Kontrolü Kriterleri

İki Taraflı Okul Ortaklıkları Uygunluk Kontrolü Kriterleri

Çok Taraflı Okul Ortaklıkları İçerik Değerlendirme Kriterleri

İki Taraflı Okul Ortaklıkları İçerik Değerlendirme Kriterleri

E-Başvuru Kılavuzu

Başvuru Süreci