Başvuru Şartları

  • Hazırlık Ziyaretleri kurumsal başvurulardır, yani bir proje yapmak için bireysel olarak kişiler başvuramaz.
  • Türkiye'de düzenlenecek bir Hazırlık Ziyareti için herhangi bir hibe verilmediğinden başvuru yapılmamalıdır.
  • Hazırlık Ziyaretine başvurmak için, planlanan projenin belli bir oranda geliştirilmiş olması gerekir. Üzerinde çalışılacak herhangi bir proje taslağı yoksa, Hazırlık Ziyareti de yapılamaz.
  • Proje başvurusu yapıldıktan sonra ve projeye hibe sağlandıktan sonra aynı proje için Hazırlık Ziyareti yapılamaz.
Başvuru tarihleri:

1. Başvuru dönemi (01.06.2012 ve sonrasında gerçekleşecek ziyaretler için) 1 Nisan 2012
2. Başvuru dönemi (01.09.2012 ve sonrasında gerçekleşecek ziyaretler için) 1 Temmuz 2012
3. Başvuru dönemi (01.11.2012 ve sonrasında gerçekleşecek ziyaretler için) 1 Eylül 2012
4. Başvuru dönemi (01.01.2013 ve sonrasında gerçekleşecek ziyaretler için) 1 Kasım 2012

Bu kapsamda, başvuru şartları şunlardır

Genel Şartlar

  • Başvuru sahibi kuruluş mutlaka Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP)'na üye bir ülkenin kuruluşu olmalı ve bu ülkelerden birinde yerleşik olmalıdır.
  • Başvuru sahibi kuruluş, tüzel kişiliğe sahip olmalıdır. Başvuru sahipleri tüzel kişiliğe haiz olduklarını resmi olarak kanıtlamak zorundadırlar. Bunu kanıtlayamayan başvuru sahiplerinin başvuruları geçersiz sayılır. Kamu kurumları bu şartın dışındadır.

Ulusal Şartlar

Genel şartları sağlayan kuruluşlar, 2012 yılı Ulusal Teklif Çağrısı'nda yayınlanan idari tedbirleri de sağlamalıdırlar. Bu nedenle faaliyete ilişkin 2012 yılı Ulusal Öncelikler için Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) 2012 Yılı Ulusal Teklif Çağrısı ve 2012 Yılı Avrupa Komisyonu Teklif Çağrısı Part II - Explanations by Action dökümanı incelenmelidir.

Ulusal İdari Tedbirler

Bu faaliyetin amacı okulların Comenius Okul Ortaklıkları kapsamında ortaklık kurmaları ve proje üretmelerini sağlamak olduğundan Okul Ortaklıkları için öngörülen idari tedbirlere paralel olarak bu faaliyet için de aşağıdaki idari tedbirler geçerli olacaktır:

1.1. Hazırlık ziyaretleri faaliyeti kapsamında bir okuldan sadece bir başvuru alınacaktır. Aynı anda birden fazla başvuru gönderen okulların tüm başvuruları uygunluk kontrolünde geçersiz sayılacaktır. Başvurusu kabul edilmeyen bir okul başka bir toplantı için tekrar başvuru yapabilir.

İrtibat Seminerleri faaliyeti kapsamında ise, Başkanlığımız internet sitesinde dönemsel olarak yayınlanan irtibat semineri ilanlarına yapılan başvurularda da bir okuldan sadece bir başvuru alınacaktır. Bir ilan dönemi için aynı anda birden fazla başvuru gönderen okulların tüm başvuruları uygunluk kontrolünde geçersiz sayılacaktır. Başvurusu kabul edilmeyen bir okul başka bir irtibat semineri için tekrar başvuru yapabilir.

2012 yılı Teklif Çağrısı döneminde irtibat semineri/hazırlık ziyaretine katılmış olan yararlanıcı tarafından aynı teklif çağrısı dönemi kapsamında yapılan diğer başvurular geçersiz sayılacaktır.

1.2. Başvuru sahibi kurum/kuruluşun devam eden Comenius Okul Ortaklığının bulunması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

1.3. Başvuru sahibi kurum/kuruluş adına katılacak kişinin dil yeterlilik puanını gösteren ulusal veya uluslararası belgesini başvuru ile birlikte sunması gerekmektedir.

Dil yeterlilik belgesini başvurusu ile birlikte göndermeyen başvuru sahiplerinin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuru sahiplerinin başvuruları ile birlikte sunmaları gereken son beş yıla ait dil puanı belgesi, KPDS 70 olarak belirlenmiştir. KPDS 70 puanına denk gelen diğer yabancı dil puan ve belgelerinin denklik puan değerlerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın (YÖK) internet adresi olan www.yok.gov.tr Yabancı Dil Eşdeğerlilik sayfasından veya doğrudan http://www.yok.gov.tr/content/view/709/266/ linkinden ulaşılabilmektedir. KPDS dışında dil belgesine sahip başvuru sahiplerinin, başvuru öncesinde kendi durumlarına ilişkin denk belgeler için söz konusu siteyi kontrol etmeleri gerekmektedir.

Dil yeterlilik belgesini sunmayan başvuru sahiplerinin başvuruları geçersiz sayılır. Ancak, ortaklık çalışma dilinin başvuru sahibinin anadilinde olduğunun kanıtlanması halinde, yabancı dil belgesi sunması gerekmez.

Yabancı dil öğretmenleri ile yabancı dille eğitim veren üniversitelerden mezun olmuş öğretmenlerin diploma veya mezuniyet belgesi örneğini başvuruları ile birlikte sunmaları yeterlidir. Ayrıca, yukarıda belirtilen yabancı dil sınav sonuç belgelerini ibraz etmeleri zorunlu değildir.

Comenius Hazırlık Ziyaretleri ve İrtibat Seminerleri kapsamında başvuru yapacak özel okullar, tüzel kişiliğe haiz olduklarını başvuru esnasında resmi olarak kanıtlamak zorundadırlar. Bunu kanıtlayamayan başvuru sahiplerinin başvuruları geçersiz sayılır. Hazırlık Ziyaretleri kapsamında resmi davet yazısının başvuru ile birlikte sunulması gerekmektedir. Resmi davet yazısı bulunmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yukarıda belirtilen hususlara ek olarak, bir başvurunun geçerli sayılabilmesi için, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve internet sitemizde yayınlanacak olan uygunluk kriterlerinin de (eligibility criteria) sağlanması gerekmektedir. İçerik değerlendirmesi ise puanlamaya tabi olup yine Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve internet sitemizde yayınlanacak olan değerlendirme kriterlerine göre yapılacaktır.

Uygulamaya Yönelik Ulusal Öncelikler

  • Genel eğitim veren kamu okulları tarafından yapılan başvuruları önceliklidir (5 puan fazla verilecektir).
  • Daha önce okul ortaklıkları kapsamında hibe almamış okullar önceliklidir (4 puan fazla verilecektir).
  • Daha önce Comenius Okul Ortaklıkları kapsamında hiç proje başvurusu yapmamış veya başvurusu kabul edilmemiş olan illerden gelen başvurular önceliklidir. Bu il Iğdır'dır (3 puan fazla verilecektir).
  • Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere eğitim veren örgün eğitim kurumlarından yapılan başvurular önceliklidir (3 puan eklenecektir).

Hazırlık Ziyaretine Aynı Kuruluştan Kaç Kişi Katılabilir?

Bir Hazırlık Ziyaretine aynı kuruluştan en fazla bir kişi katılabilir. Faaliyete katılacak kişinin özel ihtiyaç durumunda olan bir kişi olması ve bu durumun belgelerle gerekçelendirilmesi halinde iki kişi katılabilir. Özel ihtiyaç durumunda olan kişiler: "fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili durumu sebebiyle ekstra hibe desteği almadan proje/hareketlilik faaliyetinden yararlanması mümkün olmayan potansiyel katılımcılar olarak tanımlanmıştır.

Ziyaretin Süresi

Hazırlık Ziyaretlerinin süresi en az 1 gün, en çok 5 gün olabilir.

Ne Kadar Hibe Sağlanır?

Hazırlık Ziyareti faaliyetlerine katılacak gidecekleri ülkenin uzaklığına, yurtdışında kalınacak süreye göre seyahat, harcırah ve özel ihtiyaçlar durumunda olan kişilerin yapacakları masrafları karşılamak üzere belli miktarlarda hibe sağlanır.

Hibeler aşağıdaki kalemleri kapsamaktadır:

Seyahat:

Yararlanıcının (başvurusu kabul edilen başvuru sahiplerine "yararlanıcı" denir.) evinden başlayarak ziyaretinin düzenleneceği yere ve/veya kalınacak yere kadar olan ve ziyaretin düzenlendiği yerden ve/veya kalınan yerden yararlanıcının evine kadar olan seyahat harcamaları karşılanır. Yurtdışına çıkış harcı ile vize giderleri de seyahat kaleminden ödenir. Bu nedenle seyahat miktarı talep edilirken yurtdışına çıkış harcı ile varsa vize giderleri de dikkate alınarak talep edilmelidir.

Seyahat ve giriş/çıkış vize bedelleri için talep edilecebilecek en yüksek tutarlar belirlenmiştir. Bu kapsamda, seyahat için azami 550 Avro, giriş/çıkış vize bedelleri için azami 100 Avro olmak üzere seyahat ve giriş/çıkış vize bedelleri talep edilebilir.

Ancak, başvuru formunda ne kadar seyahat gideri talep edilmiş olursa olsun gerçekleştirilen faaliyet sonrasında Kurumumuza sunulacak olan Final Raporunda seyahat harcamaları kapsamındaki giderler gerçek miktarlar üzerinden hesaplanır bu sebeple final raporunda talep edilecek seyahat giderlerinin her biri için belgeleme zorunluluğu vardır. Söz konusu belgeler istendiğinde Merkez Başkanlığımıza ve Komisyona sunulmak üzere 5 yıl süreyle muhafaza edilmelidir.

Hazırlık Ziyaretinin süresine göre yararlanıcılara günlük harcırah ödenir. Gidilecek ülkelerin günlük harcırah miktarları aşağıdaki tabloda bulunmaktadır. Bu miktarlar Türkiye'den katılacak yararlanıcılar için azami miktarlardır.

Tabloyu indirmek için tıklayınız...

İlgili  Linkler ve Dökümanlar

Hibelerin İadesine İlişkin 04.05.2011 Tarihli Önemli Duyuru

Kopya Derecesinde Benzerlik Taşıyan Hibe Başvurularına İlişkin Ek Duyuru

Hayatboyu Öğrenme Programı 2012 U.T.Ç. Kapsamında Proje Başvurusu Yapacak YÖK Dikkatine

Hayatboyu Öğrenme Programı 2012 Ulusal Teklif Çağrısı Kapsamında Ek Duyuru

09.09.2011 Tarihinde Yayınlanan LLP Ülke Merkezli Proje ve Bireysel Faaliyetler 2012 U.T.Ç.

2012 Ulusal Teklif Çağrısı Kapsamında Ek Duyuru

2012 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Ulusal Teklif Çağrısı

Part II - Explanations by Action