Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Projeleri Kapsamında Kurulacak Yurtdışı Ortaklıklar Hakkında Duyuru (14.01.2011)

Bilindiği gibi; Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında yürütülmekte olan Leonardo da Vinci Programı, Avrupa Birliği'ne üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik politikalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir programdır. Leonardo da Vinci Programı hareketlilik faaliyet alanının temel amacı, kişinin yurt dışında meslek alanı ile ilgili eğitim alması veya çalışma deneyimi kazanmasını sağlamaktır. Hayatboyu Öğrenme Programı'nın diğer alt programlarında yürütülen projelerde de benzer bir amaç güdülmektedir. 

Katılımcıların mesleki gelişimlerinin önemli bir parçasını oluşturan hareketlilik faaliyetinin başarısı, projenin amacına uygun olarak katılımcıların ev sahibi kuruluşlar içinde rehber kişiler tarafından izlenmesi ya da eğitimlerinin usta bir öğretici tarafında gözetilip denetlenmesine bağlıdır. 

Yukarıdaki amaçlar çerçevesinde işbirliği yapılacak olan ev sahibi ortakların ve varsa aracı ortakların açıkça beyan edildiği ve ortaklık niyetinin ortaya konulduğu niyet mektupları projelerin uygunluk şartlarından birini oluşturmaktadır. Ayrıca kabul edilen projelerde çalışma programının içeriğe uygun olarak gerçekleştirilmesi de proje uygulamasındaki başarının en önemli göstergelerinden biridir. Temel olarak proje sahibi kurumların sorumluluğunda olan bu hususlar tereddüt halinde Merkezimizce geniş bir incelemeye tabi tutulmaktadır. 

2009-2010 Teklif Çağrısı dönemlerinde kabul edilen Leonardo da Vinci Programı Hareketlilik projeleri kapsamında yürütülmeye başlayan projelerin bir kısmında niyet mektuplarındaki telefon ve e-postalar ile irtibat kurulmaya çalışılmış, ancak  ortaklara ulaşmak mümkün olmamıştır. Bu husus, ortaklık yapıları ve projelerin usulüne uygun olarak yürütülmesi noktasında bazı tereddütlerin oluşmasına neden olmuştur. 

Ortaya çıkan bu tereddütler ve Merkezimize intikal eden şikayetlerin birlikte değerlendirilmesi üzerine Başkanlığımızın 07/05/2010 tarihli görev emri ile Leonardo da Vinci Hareketlilik projeleri kapsamında aracılık faaliyetleri gerçekleştiren yurt dışında yerleşik "Dağdelen (Group) GmBH" ve bu firma adına hareket ettikleri belirtilen Tekin Dağdelen ve  Yalçın Yalçınkaya isimli şahısların gerçekleştirmiş olduğu birtakım işlemlere yönelik olarak inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemede, bazı proje sahibi kurumlarımızın yurtdışında bu aracı kurumla iletişime geçtiği, ev sahibi kuruluşlardan temin edilecek olan niyet mektuplarını bu aracı kurumunun kendilerine sağladığı anlaşılmış, ancak temin edilen niyet mektuplarında bahsi geçen kurumların bir kısmının yerleştirmeden haberdar olmadığı, bir kısmının da projelerle hiçbir bağının bulunmadığı belirlenmiş, bir kısmına ise hiç bir surette ulaşılamamıştır. Bu ve benzeri durumlar projelerin yürütülmesinde ciddi aksaklıklar oluşturacağı gibi proje sahiplerini ve temas kişilerini idari, mali ve cezai açılardan da ciddi sorumluluk altına sokabilir. 

Merkezimizce bu kapsamda yapılan kapsamlı inceleme inceleme sonucunda, AB projeleri konusunda çeşitli isimler altında  aracılık faaliyeti gösteren firmalar ile bu firmalar adına taahhütlerde bulunan kişilerin bulunduğu, bu firma ve kişiler tarafından taahhüt edilen hizmetlerde aksama yaşandığı, bazı firmalar için niyet mektuplarında belirtilen internet adreslerinin ve e-postaların aslında bu kurumlara ait olmayıp da aracı kurumlara ait olduğu, adı geçen kurumlar ve kişilerin temin ettiği ev sahibi ortakların proje konusu ve hedeflerine yeterli uygunlukta olmadığı, evrak üzerinde niyet mektubu gönderdiği görülen bazı yerel firmaların yerleştirme aşamasında yeterli işbirliğinde bulunmadığı ve proje konseptine bağlı kalmaksızın kendi inisiyatifiyle çalışma programı belirlemeye çalıştığı, çalışma programının uygulandığı ülkeden farklı ülkede konaklama imkanı sunulduğu bunun da zorluklara sebep olduğu, uygulamalardan duydukları rahatsızlığı dile getiren yararlanıcılara ise firma yetkililerince kaba davranıldığı anlaşılmıştır. Bu ve benzeri hususların projenin yürütülmesini aksatacağı ve proje sahipleri ve temas kişileri açısından idari, mali ve cezai sorumluluklar doğurabileceği değerlendirilmiş ve bu tür aracı firmalardan ya da bunlar namına başka bir adla aracılık faaliyeti yapan firma ya da kişilerden Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) kapsamındaki herhangi bir alt programın hibe başvurusunda aracılık/danışmanlık hizmeti alan ve almayı planlayan  proje sahiplerinin

  •  Proje tekliflerinin Ulusal Ajans (ABEGP Merkezi Başkanlığı) tarafından  yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak değerlendirileceğini göz önünde bulundurmaları,

  • Yukarıda anlatıldığı şekilde aracılık/danışmanlık hizmeti veren firma ya da kişilerden niyet mektubu temin etmemeleri ve bunlar aracılığı ile proje ortaklığı kurmamaları,

  • Eğer proje ortaklığı kurmuşlar ise  yeni proje ortakları bularak bunları değiştirmeleri,

  • Proje döngüsünün herhangi bir aşamasındaaracı kurumlar vasıtası ile yapılan projelerin program kurallarına uygun olmadığı tereddütünü oluşturacak bir takım bulgulara ulaşıldığında bu kurumlar aracılığı ile bulunulan veya bulunulacak ortaklıklara yapılacak yerleştirmeler hakkında inceleme başlatılacağını ve bu  bu inceleme sonuçlanıncaya kadar Başkanlık oluru ile projenin askıya alınacağını bilmeleri,

gerekmektedir. 

Proje başvurularının sağlıklı bir şekilde yapılmasını ve yürütülmesini, projelerin değerlendirme aşamasında sıkıntı çıkmamasını, doğabilecek idari, mali ve cezai risklerin önüne geçilmesini sağlamak için temas kişileri, proje sahibi kurum temsilcileri, yararlanıcı kurumların idari amirleri ve bunların sıralı amirlerince yukarıda belirtilen hususlara azami derecede özenin gösterilmesi büyük önem arzetmektedir.

Proje sahiplerinin ve proje hazırlamayı planlayan kurum ve kuruluşların bilgilerine saygıyla arz olunur.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı