Başvuru Sonrası Süreç

Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvurular Merkez Başkanlığımıza ulaştıktan sonra mümkün olan en kısa sürede ilgili programın veri tabanına girilerek bundan sonra yapılacak tüm yazışma ve işlemlerde kullanılmak üzere, başvuru sahibine özel bir referans numarası verilecektir. Örnek: 2012-1-TR1-LEO06 -xxxxx.

Başvuru formunun Merkez Başkanlığımıza ulaştığını ve ilgili program tarafından teslim alındığını gösteren ve bundan böyle sürekli olarak kullanılacak olan referans numarasını içeren resmi bir “alındı” yazısı başvuru sahibinin adresine e-posta ile gönderilir. Bu belge başvurunun Merkez Başkanlığımızca teslim alındığını gösterir, başvurunun kabul edildiği anlamına gelmez.

Aynı döneme ait tüm başvurular Merkez Başkanlığımıza ulaştıktan sonra iki tür değerlendirme yapılır:

Ön Değerlendirme

Ön değerlendirmede başvuru, ön değerlendirme kriterlerini (eligibility criteria) taşıyıp taşımadığına göre değerlendirilir. Ön değerlendirme kriterlerinin tamamının sağlanması gerekir, kriterlerden birisi eksik olan başvurular içerik değerlendirmesine alınmadan reddedilir ve ret gerekçesi yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir.Hazırlık Ziyaretleri ve İrtibat Semineri Ön Değerlendirme Kriterleri’ni inceleyiniz.

Hazırlık Ziyaretleri ve İrtibat Seminerleri Ön Değerlendirme Kriterleri 

İçerik Değerlendirmesi

Ön değerlendirmeyi geçen başvurular içerik açısından değerlendirilir. Başvuru sahibinin başvuru formundaki sorulara verdiği cevaplar esas alınarak iki iç uzman tarafından içerik değerlendirmesi yapılır. Hibeler sınırlı olduğundan, başvurular aldıkları puanlara göre sıralanır ve hibe tahsisi en yüksek puan alan başvurudan başlayarak verilir. Hazırlık Ziyaretleri ve İrtibat Semineri İçerik Değerlendirme Kriterleri'ni inceleyiniz. 

Hazırlık Ziyaretleri ve İrtibat Seminerleri Ön Değerlendirme Kriterleri

Değerlendirme Sonrası Süreç

Değerlendirmeler tamamlandıktan sonra sonuçlar Merkez Başkanlığımız bünyesindeki Değerlendirme Komitesine sunulur. Komite, başvuruların usulüne uygun olarak değerlendirilip değerlendirilmediğini inceler ve sonuçları kabul veya ret listeleri olarak onaylanmak üzere Merkez Başkanı’nın onayına sunar. Başvuruların sonucu Başkan onayıyla kesinleşir. Başvuru reddedilmiş ise, bu durum yazılı olarak gerekçesiyle birlikte başvuru sahibine bildirilir. Başvuru kabul edilmiş ise, kabul yazısı resmi bir yazıyla bildirilir. Kabul yazısı gönderildikten sonra yararlanıcıya Hazırlık Ziyaretleri Hibe Sözleşmesi e-posta yoluyla gönderilir. Hibe sözleşmesi dikkatle okunmalı ve her sayfası ve son sayfadaki imza kısmı yararlanıcı tarafından imzalanmalıdır. İki nüsha olarak imzalanan Hibe Sözleşmesi Merkez Başkanlığımıza tekrar gönderilmelidir. Merkez Başkanlığımıza ulaşan Hibe Sözleşmesi Merkez Başkanı (veya vekili) tarafından da imzalandıktan sonra bir nüshası yararlanıcıya gönderilir, diğer nüsha ise yararlanıcının dosyasına konulur. Karşılıklı imzalanan Hibe Sözleşmesinden sonra toplam hibenin %80'i peşin olarak ziyaret başlamadan, yararlanıcının sözleşmede belirttiği hesaba (bu hesabın bireysel değil, yararlanıcının Avro cinsinden kurumsal hesabı olması gerekir) ödenir.

İrtibat Seminerine Katılım Sonrası Süreç

Hazırlık Ziyaretini tamamlayan yararlanıcı yurda döndüğünde 2012 yılı Final Raporu Formu'nu faaliyetin bitiş tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde doldurarak Merkez Başkanlığımıza sunma zorunluluğu vardır. Bu rapor ile birlikte seyahate ilişkin tüm belgelerin (katılım sertifikası, bilet, fatura, makbuz, fiş, uçak biniş kartları, vize, yurtdışı çıkış harcı vs.), birer kopyalarının Merkez Başkanlığımıza sunulması gerekir. Başkanlığımız belgelerin orijinallerini isteme hakkını saklı tutar.Bu dokümanlardan herhangi biri eksik olduğu takdirde, eksik olan belgenin niteliğine göre bakiye kalan %20'lik ödemeden ya eksik ödeme yapılır ya da hiç ödeme yapılmaz (uçak biniş kartları ile katılım sertifikası eksik olursa ödeme yapılmaz, bunlar hiç sunulmadığı takdirde faaliyet gerçekleştirilmemiş sayılır ve hibenin tamamının iadesi yararlanıcıdan talep edilir. Uçak biniş kartlarının olmadığı ya da kaybedildiği durumlarda yararlanıcının, ilgili havayolundan uçuşun gerçekleştiğine dair yazı alması gerekir). Harcırah giderleri için herhangi bir belge sunma zorunluluğu yoktur.

Final raporunun mali harcama kısmını doldururken yararlanıcı, yaptığı geçerli harcamalarını ayrıntılı olarak (tarih, yolculuğun nereden nereye ve hangi tür vasıta ile yapıldığı vs.) yazarak, Merkez tarafından hibe sözleşmesinin imzalandığı gündeki Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen ve kendi internet sitesinde yayınlanan aylık muhasebe kuru üzerinden Avro’ya çevirmelidir.

Önemli Not:

Final raporunuz resmi bir evrak olup Kurum Müdürü tarafından imzalanır bu sebeple, yanlış beyana yol açabileceğini göz önünde bulundurarak, belgelendiremediğiniz seyahat harcamaları için talepte bulunmayınız. Sözleşmenizde harcırah için bir miktar yoksa harcırah talep etmeyiniz. Harcamalarınız daha yüksek olsa da talep ettiğiniz toplam tutarın sözleşme miktarınızı aşmadığından emin olunuz.

Final raporunda gerçekleşenden daha az harcama yapıldığı beyan edilmişse, beyan edilen tutar esas alınır.

Final raporu onaylanan yararlanıcının bakiye kalan %20'lik hibesi, gerçekleşen miktar üzerinden hesaplanarak ödenir ya da gerçekleşenden fazla ödeme yapılmışsa iade talep edilir. Son ödeme de yapıldıktan sonra yararlanıcıya kapatma yazısı (closure letter) yazılır. Kapatma yazısında, yararlanıcıya süreç boyunca ne kadar ödeme yapıldığı, varsa kesintiler vs. bildirilir ve itiraz için 30 günlük süre verilir. Sürenin sonunda herhangi bir itiraz yapılmamışsa sözleşme sonlandırılır ve süreç sona ermiş olur.

Sürecin sona ermesinden sonra da yararlanıcılar sözleşme gereği, faaliyet ve harcamalarıyla ilgili tüm belgelerinin asıllarını beş yıl süreyle saklamak zorundadır.

İlgili Linkler ve Dokümanlar

İrtibat Seminerleri Final Raporu