Kurum ve Derneklere Yönelik Jean Monnet Desteği

Kurum ve Derneklere Yönelik Jean Monnet Desteği Nedir?

Jean Monnet Avrupa Birliği ile ilgili alanlarda yüksek lisans seviyesinde öğrencilere ve/veya diğer paydaşlara yönelik eğitim/öğretim faaliyetlerini geliştiren kurumları ve Avrupa entegrasyon sürecinin araştırılmasına katkı yapma gibi belirgin amaçları bulunan dernekleri desteklemektedir.

Hangi Faaliyetler Desteklenmektedir?

Hibenin yaşam döngüsü içerisinde kurumlar ve dernekler tipik olarak geniş bir yelpazeye yayılan aşağıdaki faaliyetleri yürütebilir:

Kurumlar için:
  • Avrupa Birliği ile ilgili olguları ve bilgileri toplamak, detaylandırmak, analiz etmek ve yaygınlaştırmak
  • Yerel ve bölgesel otoritelerin uygulayıcıları, memurları için Avrupa Birliği ile ilgili konularda yüksek lisans seviyesinde kurslar ve eğitimler organize etmek.
Dernekler için:
  • Avrupa Birliği araştırmaları ve Avrupa Birliği çalışmaları ile iştigal eden derneklerin yasal faaliyetlerini organize edip yürütmek
  • Avrupa Birliği ile ilgili olguları aktif vatandaşlığı teşvik eden daha geniş bir halk kitlesine duyurmak.

Kimler Başvuru Yapabilir?

Jean Monnet Kurumları:

Dünyanın herhangi bir  ülkesinde yerleşik ve Avrupa Birliği alanında aktif olan yükseköğretim kurumları veya diğer kurumlar.

Jean Monnet Dernekleri:

Dünyanın herhangi bir  ülkesinde yerleşik ve Avrupa Birliği çalışmaları konusunda uzmanlaşmış her türlü akademisyen ve araştırmacı derneği.

Kurum ve Derneklerin Rolü Nedir?

Jean Monnet Kurum ve Dernekleri kapsadıkları Avrupa Birliği konularında bir referans noktası haline gelmelidir. Bu kurum ve dernekler yaygınlaştırıcı rolünü üstlenip bilgiyi yaygınlaştıracak, ayrıca bilginin toplanması ve bundan faydalanılmasına katkı yapacak ve belirli konularda analiz ve vizyonlar sunacaktır. Kurum ve dernekler, teklifleri ile ilgili nihai sorumluluğu taşımaktadır. Tüm hibe sürecinde çalışma programlarında açıklanmış faaliyetleri uygulamak zorundadır.

Projenin Süresi Ne Kadardır?

Projelerin süresi 3 yıldır.

Hibe Desteği Ne Kadardır?

Kurumlar için tavan değer olmamakla birlikte derneklere sağlanacak en yüksek destek 50.000 Avro’dur. Projeye sağlanacak en yüksek hibe oranı %80 olacaktır.

Başvuru Ne Zaman Yapılmalıdır?

Başvuru sahipleri aynı yılın 1 Eylül’ünde başlayan projeleri için hibe bavurularını en geç 26 Mart 2015  tarihinde Brüksel saati ile 12:00'ye (Türkiye saati ile 13:00) kadar sisteme yüklemek zorundadır.

Başvurular Nereye Yapılmalıdır?

Kurum ve derneklere Yönelik Jean Monnet Desteği, Komisyon Merkezli faaliyet olduğundan başvuruları doğrudan Brüksel'deki Eğitim, İşitsel ve Görsel ve Kültür Yürütme Ajansı'na (Education, Audio-Visual and Culture Executive Agency) yapılır.
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en