DİKKAT: Aşağıdaki bilgiler 2007-2013 dönemi evvelki Gençlik Programına ait olup bilgi amaçlı olarak sitede tutulmaktadır. Bu bilgiler pek yakında yeni Programa (Erasmus+ Gençlik Programı) ait bilgiler ile değiştirilecektir.

Sıkça Sorulan Sorular

Uyarı: Bilindiği üzere Program kılavuzu her yıl güncellenmektedir. Bu sayfadaki bilgilerin Program Kılavuzu ile uyumu gözetilmekle birlikte çelişmesi durumunda Program Kılavuzunun geçerli olacağını bildirmek isteriz. Aklınıza takılan hususları önce Program Kılavuzu ve Başvuru Formu Doldurma Kılavuzlarında inceleyiniz.

1.Proje Nedir?

Proje terimini kısaca;  bireysel ya da grup olarak, belli bir amacı sınırlı bir süre içerisinde  gerçekleştirmek üzere,  bu amaca ulaşmak için kimlerle, ne zaman, nasıl, hangi etkinliklerde bulunulacağının, maliyet ve gelirlerin ne kadar olacağının açık, net ve ölçülebilir bir şekilde tanımlanıp planlandığı faaliyetler serisi olarak tanımlamak mümkündür.  

2.Proje Başvurusu Ne zaman Yapılır?

GENÇLİK programının tüm Eylemleriyle ilgili olarak her yıl için üç son başvuru tarihi vardır: 1 Şubat, 1 Mayıs ve 1 Ekim. Bir proje son başvuru tarihinden asgari 3 ay sonra başlayabilir. Örneğin, başvuru 1 Şubat son tarihinde yapılıyorsa, projenin hazırlık işleri 1 Mayıs'tan önce başlayamaz.
Projelerin Ulusal Ajansa teslimi ile Projenin uygulanmasına onay verilmesi ve bütçenin aktarılması için belirli bir süreye ihtiyaç vardır.

3.Proje Başvuruları Nasıl Değerlendirilir?

Zamanında ve eksiksiz olarak teslim edilen proje başvuruları Gençlik Programı Proje Seçim Komitesi tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda, başvurular ile ilgili kabul ya da red kararları proje sahiplerine yazılı  olarak bildirilir. Kabul edilmeyen projelerin red gerekçeleri de proje sahiplerine bildirilir.   

4.Gençlik Programından Yararlanmak İçin Yabancı Dil Bilmek Zorunlu mudur?

GENÇLİK programına katılabilmek için yabancı dil bilme zorunluluğu yoktur. Ancak, uluslararası nitelikteki değişim ve etkinlik içeren eylemlerde grup üyelerinden  en az birinin diğer ortaklarla  iletişimi sağlayacak düzeyde yabancı dil bilmesi yeterlidir. Gençlik Girişimleri (Eylem 3) yabancı dil bilgisi gerektirmemektedir. Avrupa Gönüllü Hizmetinde ( Eylem 2) ise gönüllüye yeterli düzeyde yabancı dil eğitimi sağlamak, ev sahibi kuruluşun temel sorumluluklarından biridir.   

5.GENÇLİK programından kimler yararlanabilir?

Programın hedef kitlesini yararlanıcılar olarak tabir edilen 13-30 yaşlarındaki gençlik grupları, İmkânları kısıtlı gençler, Avrupa Gönüllü Hizmetinden yararlanmak isteyen gençler, gençlik organizasyonları, gençlik liderleri, proje liderleri veya organizatörleri, yerel otoriteler, sivil toplum kuruluşları, gençlik ile ilgili konularda ve yaygın eğitim alanında çalışanlar oluşturur. Türkiye'nin neresinde bulunursa bulunsun, bu hedef kitle kapsamına giren herkes, Gençlik Programından yararlanma hakkına sahiptir.  

6.GENÇLİK programının öncelikleri nelerdir?

İmkânları kısıtlı gençlerin ( sosyo-ekonomik, kültürel  ya da coğrafi bakımdan daha  düşük imkânlara sahip kesimlerden gelen veya engelli gençler) katılımı; daha önce benzer programlardan yararlanmamış olanların katılımı; faaliyetlerin gerçekleştiridiği yerdeki topluma faydalı olmak ve  Avrupa boyutunun vurgulanması Gençlik Programının temel öcelikleridir.  

7.Yasal Temsilci ile Proje Sorumlusu (İrtibat kurulacak kişi) aynı kişi olabilir mi?

Yasal Temsilci ile Proje Sorumlusu ( İrtibat kurulacak kişi) aynı kişi olabilir. Yasal temsilcinin yaşının 18 ya da daha büyük büyük olması gerekir.  

8.Başvuru formunun "Banka bilgileri" bölümünde hesap sahibi proje sorumlusu veya yasal temsilci mi olacak, yoksa gruptan başka birisi olabilir mi?

Hesap sahibinin yasal temsilci ya da proje sorumlusu olması pratik açıdan yararlıdır. Ancak, zorunlu değildir.

9.Gençlik Girişimi Projesi hazırlıyoruz. Projemizin uygulanmasında bir bilgisayara ihtiyacımız var. Gençlik Programından alacağımız hibe ile bilgisayar satın alabilir miyiz?

Gençlik programında   prensip olarak bu tür demirbaşların satın alınması değil kiralanması yöntemi kabul edilmektedir.  Ancak, bilgisayar proje ile  gerçekten  ilgili yani projenin uygulanması için   zorunlu olarak gerekli ise bilgisayarı satın almak mümkündür. Ancak proje bitiminde proje bir eğitim kurumuna devredilmeli ve bu devir belgelendirilmelidir. Proje başvurusunda bu ilgi ve ihtiyaç gerekçeli olarak açıklanmalı, devirin hangi eğitim kurumuna yapılacağı belirtilmelidir. 

10.Eş finansmana örnekler verebilir misiniz?
Projeye sağlanan aynî yardımlar da eş finansman olarak değerlendirilebilir mi? Projeye  Gençlik Programı tarafından sağlanan mali destek dışında  çeşitli kişi ya da kuruluşlardan sağlanan her türlü nakdi, aynî kaynak ya da hizmet desteği eş finansman kapsamına girer.  Şahıslardan, kurumlardan,  kuruluşlardan, firmalardan projeye yapılan para bağışları; araç, gereç, malzeme bağışları; ücretsiz konaklama ya da ulaşım imkanı sağlama; proje grubuna çalışmalarını yürütmeleri için ücretsiz oda ya da ofis tahsis etme; fotokopi, faks, bilgisayar, telefon vb. araçlardan proje grubunun ücretsiz ya da çok düşük ücretlerle yararlanma hizmeti sunma; bir uzmanın proje grubundaki gençlerle gönüllülük temelinde ücretsiz olarak çalışması ya da onlara uzmanlığı ile ilgili konularda yardımcı olması  vb. gibi ayni, nakdi ya da hizmet bağış  ya da destekleri  eş finansmana örnek olarak gösterilebilir.

Projeye  nakdî, aynî ya da hizmet  şeklinde  sağlanan her türlü eş finansman kaynakları projede belirtilmelidir. Projenin uygulanması  sürecinde öngörülenin dışında birtakım ilave  eş finansmanlar sağlanmışsa bunların da Nihai Raporda belirtilmesi gerekir.   

11.Kırsal kesimde yaşayan gençleriz. Spor yapmak (örneğin basketbol oynamak) istiyoruz ancak yaşadığımız yerde bu tür bir tesis ya da imkan bulunmuyor. Bir Grup Girişimi projesi olarak  bir basketbol sahası oluşturmayı düşünüyoruz. Mümkün mü?
Sporun teşvik edilmesine yönelik Grup Girişimi projeleri geliştirmek mümkündür. Bunun için gerekli olan file, top vb. sarf malzemeler  satın alınabilir. Ancak inşaat yapılması, demirbaş niteliği taşıyan malların alınması mümkün değildir. 

Bu tür projelerde aşağıda  örnek olarak sıralanan hususların da proje faaliyetleri kapsamına dahil edilmesi düşünülebilir:

  • Takım kurma  (örneğin basketbol sahası oluşturulacaksa, basketbol oynayacak gençlerin takım kurmaları, amatör anlamda bir kulüb kurmaları )  
  • Sporun, kırsal alanda imkanları kısıtlı gençlerin boş zamanlarını somut ve yararlı bir şekilde değerlendirecekleri bir araç olarak kullanılmasını sağlamak,  
  • Bölgedeki gençlere onların yeni beceriler kazanmalarına fiziksel ve zihinsel olarak kendilerini geliştirmelerine ve sporda dostluğun fairpleyin önemini kavramalarına yönelik seminerler, eğitim toplantıları vb. faaliyetler düzenlemek,  
  • Gençlere  iyi, güzel örnekler vermek amacıyla spor eğitmeni ya da bir milli oyuncuyu projenin açılışına davet etmek,  
  • Projede, projeye doğrudan dahil olan gençlerin, ne tür beceri ve kazanımlar elde edeceklerine dair genel bir çerçeve çizmek, vb.  
Gençlik Değişimleri'nin  daha önce yapılan gençlik kamplarından ne farkı var?

Gençlik Değişimleri konularının kapsamı, yerel topluluğa etkisi, Avrupa boyutu kazandırması açısından gençlik kamplarından farklılıklar göstermektedir. Ayrıca gençlik kamplarının hazırlık süreci, gençlik çalışanları tarafından hazırlanmakta, gençlere sedece aktivitelere katılmak düşmektedir. Ancak Gençlik Değişimlerinde hazırlık, faaliyetlerin gerçekleşmesi ve takip (-ki gençlik kamplarında yoktur) tamamen gençler tarafından yapılmaktadır. Bu sayede gençlerin tam sorumluluk almaları, toplumla bütünleşmeleri ve başka kültürleri daha kolay öğrenmeleri sağlanmaktadır.  

12.Kimlerle Gençlik Değişim projeleri yapabiliriz?
Program ülkelerinden birinde ikamet eden ve prensipte 15-25 (16-30 istisna)  yaşları arasında olan genç grupları ile Gençlik Değişimleri yapılabilir. Tüm değişimlerin en az bir adet AB Üye Devleti içermesi gerekmektedir.   13.   Program ülkeleri hangileridir?

AB Üye Ülkeleri (Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Slovenya, Güney Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Hollanda, Portekiz, İspanya, İsveç, İngiltere, Polonya, Slovak Cumhuriyeti, Bulgaristan, Romanya); EFTA (European Free Trade Area) Ülkeleri (İzlanda, Likteştayn, Norveç); Aday ülke ( Türkiye)  

14.Projeler nerelerde gerçekleşebilir?

Projeler Türkiye'de de gerçekleşebilir, proje ortağının ülkesinde de ama mutlaka projede ortak olan ülkelerden birinde gerçekleşmelidir.   

15.   Bir Gençlik Değişim projesi kaç gün süreyle ve kaç kişiyle yapılır?

Bir gençlik Değişim Projesi 6 ile 21 gün arasında gerçekleştirilebilir. Projede en az 16, en çok 60 kişi bulunur. Grup liderleri bu sayının dışındadır. Ulusal gruplar katılımcı sayısı açısından dengeli tutulmalıdır.  

16.15-30 yaş sınırlaması değişmez midir?
Grup liderleri için bu sınırlama geçerli değildir. Bunun haricinde eğer makul nedenler mevcut ve sayıları kesin sınırlı ise bazı istisnai durumlarda 30 yaşından büyük katılımcılara da (haklılığı izah edilmek suretiyle) yer verilebilir.  
17.Projelerde karşılıklılık esası var mıdır?

Bu zorunlu değildir. Örneğin, gönderen grubun, projenin ikinci aşamasında ev sahibi konumunda olması gerekli değildir. Eğer böyle bir talep var ise, ikinci aşama için ayrı bir proje başvurusunda bulunmak gereklidir.  

18.Projelerde sponsor bulmak zorunda mıyız?

Gençlik değişimleriyle ilgili finansman kriterleri bellidir. Ulusal Ajans gönderen grubun seyahat giderlerinin % 70'i karşılanmaktadır. Kalan % 30 için tabii ki bir sponsor desteği gerekmektedir. Ev sahibi grup, Ulusal Ajans tarafından verilen hibe miktarını geçmemek kaydıyla bütçe hazırlayıp uygulayabilir. Ancak projelerin daha sağlıklı yürütülebilmesi ve kabul edilebilir olması için ek kaynağa (aynî-nakdî) ihtiyaç vardır. 

19.Yerele etki nedir?

Gençlik Değişim projelerinde amaçlanan etki alanı, sadece katılımcılarla sınırlı değildir. Projeler aynı zamanda kapsanan yerel topluluklara da katkı sağlamalı, projenin konusu hakkında projenin yapıldığı yerde bir bilinç artışına yol açmalıdır.

20.İstisnai masraf nedir?

Proje, imkanları kısıtlı gençleri içeriyor ve bu gençlerin bazı özel ihtiyaçları (bir engelden ya da başka bir koşuldan) var ise ya da proje, özel bir pedagojik içeriğe sahip ise ve/veya etkinliklerin özel niteliği sebebiyle böyle bir ödeme öngörülmüş ise bazı istisnai masraflar karşılanacaktır. Aşı ve vize, istisnai masraflar kapsamındadır. Bütün istisnai masrafların fiili olması, desteklenebilir ve gerekçelendirilebilir olması gerekmektedir.

21.  Proje hazırlamak ve gerçekleştirmek için yabancı dil bilmek şart mıdır?

Elbette uluslararası bir projede dil bilmek gereklidir. Ancak dil öğrenme imkanlarından mahrum kalmış gençleri de dahil etmek ve onlara grup arkadaşlarının veya grup liderlerinin tercümanlık etmesi mümkündür. Üstelik bu sayede bir Eylem projesinin, GENÇLİK Programının amaçlarına ne kadar uygun olduğu ortaya çıkar.  

22.Nasıl başvurabiliriz?

Eğer iki veya üç ortaklı bir proje ise, her grup kendi ülkesindeki ulusal ajansa başvurur. Proje ortağı sayısı üçten fazla ise, o zaman ev sahibi grup (koordinasyonu sağlayan grup) diğerleri adına kendi ulusal ajansına başvurur. Resmi başvuru formları Ulusal Ajans internet sayfasında yer almaktadır.
   

23.  Projeler hangi dilde hazırlanacak?

Projeler Türkçe hazırlanacaktır.  

24.Projelerle ilgili karar ne zaman veriliyor?

Projelerle ilgili karar, proje teslim döneminden sonra 6 ile 9 hafta arasında belirlenip başvuru sahiplerine bildiriliyor.

25.  Proje seçim prosedürü nedir?

Mali destek için yapılan başvuruların büyük bir çoğunluğu, ulusal düzeyde Ulusal Ajanslar tarafından işleme alınmaktadır. Projeler, gençlik alanında ve gençlik etkinlikleri konusunda oluşan ulusal seçim komiteleri tarafından seçilmektedir. Seçimler, Avrupa Komisyonu'nun kuralları uyarınca yapılmaktadır.

26.Euromed nedir?

Euro-Med (Avrupa Akdeniz Gençlik Eylem Programı, 12 Akdeniz ortak ülkesine, üçüncü ülkelerle işbirliği çerçevesinde ayrıcalıklı bir konum kazandırmaktadır.  Amacı, Akdeniz ortak ülkelerindeki gençlerin sosyal hayata ve iş yaşamına entegrasyonunu kolaylaştırmak ve sivil toplumun demokratik süreçlerini canlandırmaktır. Daha somut bir hedefi ise, Akdeniz havzasında yaşayan gençler arasında karşılıklı saygı, hoşgörü ve kültürlerarası  diyaloga dayalı bir karşılıklı anlayış temeli gerçekleştirmektir. Ayrıca gençlik kuruluşlarının önemini artırmayı, gençlerin (özellikle genç kadınların) aktif yurttaşlık bilincinin geliştirilmesin, ve gençlik alanındaki aktörler arasında bilgi, deneyim ve uzmanlık alışverişinin yaygınlaşmasını amaçlamaktadır.

27.30 Yaşından büyük isem Programlardan yaralanamazmıyım?

Gençlik Programından yararlanabilmenin iki farklı türü olduğu söylenebilir:

Projelere katılmak
Proje üretmek

Eğer 30 yaşından büyük iseniz, gençlik lideri, gençlik görevlisi, eğitmen, koç, projelere destek veren kişiler, rehberler, proje yöneticileri olarak Programdan yararlanabilirsiniz.

28.Seyahat masraflarının neden tamamını değil de %70 i ödeniyor
Burada gençlerin projelerine sahip çıkarak, projelerini anlatarak ve geliştirerek kendilerine %30 luk kısmı için sponsor bulmaları için çabalamaları destekleniyor ve böylece gençlerin girişimci ruhlarını geliştirmeleri hedefleniyor.   

İlgili Linkler

İletişim bilgileri için tıklayınız.