Erasmus+ Programı Tüm Haberleri

2019 Yılı Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar (KA202) Proje Başvurusu Yapacak Kurum/Kuruluşlar İçin Duyuru

Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim için Stratejik Ortaklıklar faaliyeti (KA202) kapsamında 2019 yılı teklif çağrısı döneminde yapılacak başvurunun Programın öncelikleri ve amaçlarına yönelik olarak hazırlanabilmesi için Program Rehberi çerçevesinde bazı hususlara dikkat çekme gereği duyulmuştur.

Genel Hususlar

Stratejik Ortaklıklar, yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transferi ve/veya uygulanmasının yanı sıra Avrupa seviyesinde işbirliğini, karşılıklı öğrenmeyi ve deneyimlerin paylaşılmasını teşvik eden ortak girişimleri desteklemeyi amaçlar.

Stratejik Ortaklığın amaçlarına ve yapısına bağlı olarak projeler, aşağıdaki verilen iki tipten birinde olabilir:

-       Yeniliği destekleyen Stratejik Ortaklıklar (Innovation): Bu tip projelerin, yenilikçi çıktılar üretmesi beklenmektedir. Başvuru sahipleri, Eylemin yenilikçi yönüne cevap verilmesi amacıyla, Fikri Çıktılar ve Çoğaltıcı Etkinlikler bütçe kalemi altında bütçe talebinde bulunabilirler. Konu ile ilgili videoyu  https://www.youtube.com/watch?v=vtbNTpKAHyw bağlantısından izleyebilirsiniz.

-       İyi uygulamaların değişimini destekleyen Stratejik Ortaklıklarda (Exchange of Good Practices): temel amaç kurum/kuruluşların ağ oluşturmaları ve bu ağları güçlendirmeleri, fikirleri, uygulamaları ve yöntemleri paylaşarak ulusötesi düzeyde faaliyet gösterecek şekilde kapasitelerini geliştirmeleridir. Hibe almaya hak kazanan projeler, fikri çıktı ve çoğaltıcı etkinlik hibesi talep etmeksizin de somut çıktılar üretebilir. Bu projelerin faaliyetlere ilişkin sonuçları, kendi amaç ve kapsamlarıyla orantılı olacak şekilde yaygınlaştırması beklenmektedir. 

Proje teklifleri, başvuran ve ortak kurumların ihtiyaçlarını yansıtacak ve hedef grup açısından mesleki eğitimle ilişkisi açıkça belirtilecek şekilde ve 2019 Program Rehberine tanımlanan yatay ve mesleki eğitimin önceliklerinden bir veya birkaçına hizmet edecek doğrultuda hazırlanmalıdır.

Projenin, hedef grup açısından başvuru yapılacak sektörel programla ilişkisinin iyi kurulması gerekmektedir. Proje birden fazla sektörel programı ilgilendiriyorsa ağırlıklı ilgili olan sektöre başvuru yapılmalıdır.

Proje, 2019 Program Rehberinde tanımlanan yatay önceliklere ve/veya sektörel program önceliklerine yönelik olmalıdır.

Başvuru formunda ihtiyaçlar, amaçlar, beklenen sonuçlar ve etkiler açısından projelerin neden ulus ötesi düzeyde uygulanması gerektiği somut gerekçeler ile ortaya konulmalıdır.

Bu alanda sunulacak projelerin yalnızca Türkiye için değil tüm Avrupa Birliği üyeleri için de yenilikçi olması ve artı bir katma değer sağlaması beklenir.

Katılımcı Kurumlar

Her bir ortak kurumun proje konusu ile ilgili faaliyet ve deneyimleri başvuru formunun ilgili bölümünde belirtilmelidir. Proje konusu ile ilgili faaliyet ve deneyimleri olmayıp, sadece proje yürütme tecrübesi olan kurum ve kuruluşların projeye dâhil edilmesi başvurunun içerik değerlendirmesi sırasında düşük puan almasına sebep olabilir. Bu nedenle, proje teklifinde, proje konusunda faaliyetleri ve deneyimleri olan kurumların bir araya gelmiş olmaları ve bu sorular cevaplanırken projede yer alacak anahtar personelin proje konusuyla ilgili uzmanlıklarından söz edilmiş olması beklenir. Proje konusu alanında veya ilgisi olması halinde bilişim teknolojileri gibi yatay alanlarda uzmanlık sahibi olmayıp sadece genel proje tecrübesine sahip kuruluşların proje ortağı olarak proje başvurusunda yer alabilmesi için tek başına yeterli değildir. Bu durum proje başvurusunun düşük puan almasına sebep olabilir.

Proje yenilik geliştirmeye yönelik ise; proje sonucunda elde edilecek fikri çıktıyı (müfredat, modül vb.) hedeflenen kitleye uygulayabilir yetkinlikte olan kurumların projede yer alması veya başvuru formunda nasıl uygulamaya konulacağına dair somut yöntemlere yer verilmesi beklenir.

Kurumlar mevcut insan/personel kaynağı ile projeye dahil olmalıdır. Bu nedenle başvuru formunda, projede görev alacak kişilerin uzmanlıkları ve tecrübeleri hakkında detaylı bilgi verilmeli ve bu kişilerin proje öncesinde kurumun personeli veya gönüllü çalışanı olduğu  belgelenebilecek kişiler olmasına dikkat edilmelidir.

Genel bir kural olarak, stratejik ortaklıklar program ülkelerinde yerleşik kurum/kuruluşlar arasında işbirliğini hedeflemektedir. Ancak, diğer ortak ülkelerden (program ülkeleri dışındaki ülkeler)  projeye dâhil olan kurum/kuruluşlar, katılımları projeye özel beceri ve/veya deneyimleri gibi sebeplerle önemli bir katma değer getirdiği takdirde stratejik ortaklıklarda ortak sıfatıyla yer alabilirler (başvuru sahibi sıfatıyla değil). Program ülkeleri dışındaki diğer ülkelerden bir ortak yer alması durumunda, bu durum başvuru aşamasında çok iyi gerekçelendirilmelidir.

Proje Bütçesi

Proje bütçesinin, projede gerçekleştirilecek faaliyetler ve elde edilecek çıktılarla orantılı olmasına dikkat edilmelidir. Bir proje teklifi, içerik olarak iyi tasarlanmış olsa bile, bütçe kalemlerinin yapılacak faaliyetlerle orantısız ve yüksek limitlerde talep edilmesi içerik değerlendirmesi sırasında düşük puan almasına sebep olabilecektir.

Ulusötesi toplantılar kişi sayısı ve süreleri projenin içeriğine, ortaya çıkacak ürünlerin yapısına ve gerçek ihtiyaca göre planlanmış olmalıdır.

Projede Öğrenme/Öğretme/Eğitim Faaliyetleri (LTT) planlanıyorsa bu faaliyetlerin, proje kapsamında elde edilecek çıktı veya sonuçlar ile doğrudan ilgili olması ve ihtiyaç sebebinin iyi açıklanması gerekir.

Yenilikçiliği destekleyen (Innovation) projelerde fikri çıktılar altında her bir ürün/çıktı için talep edilen çalışma günleri o ürünün ortaya çıkarılması süreciyle orantılı olmalıdır.

Proje yönetimine ilişkin masraflar, Proje Yönetim ve Uygulama kalemi kapsamına girmektedir.  Genel itibariyle bu kapsama giren işler için fikri çıktılar kaleminde “manager” ve “administrative staff” kategorilerinden hibe istenmesi uygun değildir. Bu nedenle, bu kategorilerden hibe isteniyorsa, bu hibenin üretilecek fikri çıktıyla ilgisi açıkça belirtilmeli ve ilgili fikri çıktı kapsamında neden ayrıca bu kategorilerden hibe talep edildiği gerekçelendirilmelidir.

Fikri çıktılar,  somut çıktılardır ve yaygın kullanım, istifade etme ve etki potansiyeline sahip nitelik ve niceliğe sahip olmalıdır. Fikri çıktı, yenilikçi unsurlar içermelidir ve proje bittikten sonra da kullanılabilir ve sürdürülebilir olmalıdır. Fikri çıktıların üretilmesi uzmanlık gerektirmektedir. Fikri çıktı örnekleri müfredat, pedagojik materyal, açık öğretim kaynakları, BİT araçları, analizler, çalışmalar veya akran öğrenme yöntemleri olabilir. İhtiyaç analizi raporları, broşür, poster, kitapçık gibi tanıtıcı ürünler, ilerleme ve final raporları, toplantı tutanakları ve sunumları, ülke raporları, yaygınlaştırma ürünleri ve sadece projenin görünürlüğüne yönelik olarak hazırlanmış olan proje internet sayfası fikri çıktı olarak kabul edilemez. Dolayısıyla bu faaliyetlerin masrafı Proje Yönetim ve Uygulama Kaleminden karşılanmalıdır.

Çoğaltıcı etkinlikler, fikri çıktıların paylaşılmasını ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan ulusal ve ulusötesi konferanslar/seminerler/etkinliklerdir. Bu etkinliklerin amacı, fikri çıktıların ortaklık yapısında yer alan kuruluşların dışındaki ilgili kurum/kuruluşlarla paylaşılmasıdır. Çoğaltıcı etkinlikler kapsamında hibe talep edilebilecek uygun katılımcılar,  projede yer alan kurumlar dışında fikri çıktı ile ilgili kurum ve kuruluşların personelidir. Projede koordinatör ve/veya ortak olarak yer alan kuruluşların personeline, ilgili etkinliğe katılmaları durumunda çoğaltıcı etkinlikler hibe kaleminden hibe desteği sağlanamaz.

İstisnai masraflar kapsamında, çok iyi açıklanıp gerekçelendirilmesi koşulu ile projede yer alan ortak kurum/kuruluşların hiçbiri tarafından sağlanamayan hizmet ve ekipman alımı/kiralanması için harcanacak bedelinin %75’ine tekabül edecek miktarda hibe desteği verilebilir.  Ekipman alımı/kiralanması, normal ofis ekipmanı ve hâlihazırda ortaklarca kullanılmakta olan ekipmanları kapsamamaktadır. İyi gerekçelendirilmesi şartıyla, projenin gerçekleştirilmesi için mutlak ihtiyaç duyulan ve hâlihazırda sahip olunmayan ekipmanların amortisman masrafları için destek sağlanabilir.

İstisnai masraflar kalemi kapsamına girmeyen harcama türlerinden bazıları aşağıda yer almaktadır:

  • Bilgilendirme, promosyon ve broşür, el ilanı gibi yaygınlaştırma materyalleri,
  • Ortakların proje toplantılarına ve/veya faaliyetlerine gitmeleri için gerekli vize masrafları,
  • Çoğaltıcı etkinlik maliyetleri,
  • Proje başlangıç ve kapanış toplantıları maliyetleri,
  • Eğitim ve yaygınlaştırma faaliyetleri için yapılan harcamalar,
  • Küçük ölçekli çeviri/tercüme maliyetleri, 
  • Proje ortaklarının normal mesailerinde kullandıkları ofis ekipmanları (bilgisayar, yazıcı, sarf malzemeleri, telefon vb.)

Yukarıda ele alınan hususlar ve Erasmus+ Programının diğer kuralları hakkında detaylı bilgi için en güncel hali Erasmus+ Programı ana sayfasında yayımlanan 2019 Erasmus+ Program Rehberi incelenebilir.


01 Mart 2019 Cuma
http://bit.ly/2SDgu08