Erasmus+ Programı Tüm Haberleri

2017 Yılı Yetişkin Eğitimi Alanında Proje Başvurusu Yapmayı Planlayan Kurum ve Kuruluşlar için Duyuru

 

Erasmus+ Yetişkin Eğitimi, yetişkinlerin temel becerileri (okuma-yazma, sayısal ve dijital) ile anahtar yeterliklerinin geliştirilmesine yöneliktir. Bu nedenle, yetişkinlerin temel mesleki eğitimi (I-VET) ile meslek sahiplerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla yapılan sürekli/devam eden mesleki eğitimlerine (C-VET) yönelik projeler, Erasmus+ Yetişkin Eğitimi faaliyetleri kapsamına girmemektedir.

Temel beceriler ve anahtar yeterlikler hakkında detaylı bilgi için 2017 Erasmus+ Program Rehberi ve Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 2006/962/EC sayılı Tavsiye Kararı’na bakılabilir.

Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri İçin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

-   Yetişkin Eğitimi personeline yönelik öğrenme hareketliliği, her türlü öğretme ve öğrenmenin kalitesini artırmak amacıyla yetişkinlerin eğitiminden sorumlu personelin becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
-   Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği projelerine, Türkiye’de faaliyet gösteren mesleki olmayan yetişkin eğitimi kurum ve kuruluşları, ya tek başlarına ya da ulusal konsorsiyum oluşturarak başvuru yapabilirler. Ulusal konsorsiyum üyelerinin tamamı mesleki olmayan yetişkin eğitimi kurumlarından oluşmalıdır. Tek başına veya konsorsiyum halinde yapılan başvurular arasında herhangi bir öncelik söz konusu değildir.
-   Başvuran kurum ve varsa ulusal konsorsiyum üyesi yerel ortakların, mesleki olmayan yetişkin eğitimi kurumu olup olmadıkları, ne tür yetişkin eğitimi faaliyetleri yaptıkları, proje konusunda geçmiş deneyim ve faaliyetleri, başvuru formunun ilgili bölümlerinde açıklanmalıdır. Uygunluk değerlendirmesi aşamasında, kurumların yetişkin eğitimi kurumu olup olmadıklarına karar verilirken, başvuru formundaki bilgiler esas alınacak, gerek duyulması halinde ilave bilgi ve belge talep edilebilecektir.
-   Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği projelerinde, ancak ülkemizdeki mesleki olmayan yetişkin eğitimi kurum ve kuruluşlarında görevli yetişkinlerin eğitiminden sorumlu eğitimciler katılımcı olabilir.
-   Sıkça sorulan sorularda dile getirilen ve aşağıda sayılan örnek gruplar bu projelerde yurtdışı faaliyete katılamazlar. Sayılan grup ve kişiler örnek niteliğindedir. Aşağıda sayılmamış olsa da, yetişkinlerin mesleki eğitim dışındaki temel beceri ve anahtar yeterlik eğitimlerinden sorumlu olmayan kişilerin bu projelerde katılımcı olamayacakları unutulmamalıdır.
- Yetişkin eğitiminden sorumlu olmayan kamu veya özel sektör çalışanları ile serbest çalışanlar,
- Yetişkinlerin mesleki eğitiminden sorumlu personel,
- Kamu veya özel sektör çalışanlarının ve serbest çalışanların eğitimlerinden sorumlu personel,
- Çalışanlara yönelik hizmet içi eğitim, oryantasyon ve rehberlik gibi faaliyetlerden sorumlu personel,
- Mesleki eğitim dışındaki alanlarda eğitim almaya devam eden yetişkinler,
- Mesleki ve teknik eğitim almaya devam eden yetişkinler,
- Okul öncesinden itibaren yükseköğretim dâhil örgün eğitime devam eden öğrenciler.


Yetişkin Eğitimi İçin Stratejik Ortaklıklar Projeleri İçin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- Yetişkin Eğitimi İçin Stratejik Ortaklıklar, yetişkin eğitimi alanında yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transferi ve/veya uygulanmasının yanı sıra Avrupa seviyesinde işbirliğini, karşılıklı öğrenmeyi ve deneyimlerin paylaşılmasını teşvik eden ortak girişimlerin uygulanmasını desteklemeyi amaçlar. 
- Yetişkin Eğitimi İçin Stratejik Ortaklıklar projelerinde Yenilik Geliştirme (Development of Innovation) ve İyi Uygulamaların Değişimi (Exchange of Good Practices) olmak üzere iki proje türü için ayrı ayrı bütçe tahsisi söz konusu olduğundan, her iki proje grubu kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ulusal bütçe tahsisatının % 80’i ‘Yenilik Geliştirme’, % 20’si ise ‘İyi Uygulamaların Değişimi’ projelerine ayrılmıştır.
- Yetişkin Eğitimi İçin Stratejik Ortaklıklar projesi hazırlarken; Erasmus+ Programının politika amaçlarını (2017 Program Rehberi B Bölümü) gerçekleştirmeye yönelik faaliyet türleri, faaliyet örnekleri, odaklanılacak hususlar ve Stratejik Ortaklık örnekleri (Program Rehberi Ek-I) mutlaka incelenmelidir.
- Erasmus+ Programının Yetişkin Eğitimi İçin Stratejik Ortaklıklar kapsamında 2017 yılına ait öncelikleri şunlardır:

 

     - Yaygın ve sargın öğrenme yoluyla elde edilen becerilerin doğrulanması da dâhil olmak üzere okuryazarlık, sayısal veya dijital becerileri elde edecek şekilde düşük becerili veya düşük nitelikli yetişkinlerin ihtiyaçlarına uyan yüksek kalitede öğrenme fırsatlarının geliştirilmesi ve genişletilmesi.
     - Düşük becerili veya düşük nitelikli yetişkinlerin okuryazarlık, sayısal veya dijital becerilerini geliştirmelerini veya iyileştirmelerini teşvik eden etkin bilgilendirme, rehberlik ve motivasyon stratejileri yoluyla arz ve talebin artırılması.
     - BİT’ in etkin kullanımı yoluyla düşük becerili veya düşük nitelikli yetişkinlere okuryazarlık, sayısal veya dijital becerilerin etkin olarak öğretiminde eğitimcilerin yeterliklerinin geliştirilmesi ve genişletilmesi.
- Stratejik Ortaklık projelerinde proje süresinin planlanan faaliyetlerle uyumlu olması ve zaman çizelgesinde belirtilen faaliyetlerin aylara göre dağılımının, toplam proje süresiyle tutarlı olması gerekir.


Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği ve Stratejik Ortaklıklar için Ortak Hususlar
 

-  Projeler bir veya birkaç ihtiyacı gidermek için hazırlanırlar. Projelerin katılımcı, kurum, sektör vb. aktörlerin ihtiyaçları belirlenerek ve gerekirse bunun için ön çalışma yapılarak hazırlanması önemle tavsiye edilmektedir. Yetişkin Eğitiminden sorumlu personelin eğitimi açısından belirlenecek proje konusunun yurt dışında uygulanabilir olmasına dikkat edilmelidir. Proje konusu, yurt dışı ev sahibi kurumla doğrudan anlaşmaya varılmadan belirlenmemelidir.
-  Kurumların, projelerini kendi ihtiyaçlarına dayalı ve özgün bir şekilde hazırlamaları gerekmektedir. Mükerrer finansmana neden olabilecek birbirine benzer projeler değerlendirme aşamasında elenebilecektir.
- Başvuru sahiplerinin projelerini kendilerinin hazırlamaları, başvuru öncesi herhangi bir kişi veya firma ile proje uygulamasını bağlayıcı ve/veya proje uygulamasının tamamını veya bir kısmını üçüncü taraflara devreden hükümler içeren sözleşme imzalamamaları gerekmektedir.  Projelere ilişkin bilgi desteği ve her türlü sorular için Başkanlığımıza müracaat edilebilir. Proje hazırlığı aşamasında olan kurumlara yönelik olarak düzenlenmekte olan proje destek toplantıları için Başkanlığımız internet sitesinden başvuru yapılabilmektedir. İhtiyaçlar, amaçlar, beklenen sonuçlar ve etki açısından projelerin neden ulus ötesi düzeyde uygulanması gerektiği somut gerekçelerle ortaya konulmalıdır. 
- Proje teklifinde hedeflenen sonuçların ve etkinin başvuran ve ortak kurumların gerçekleştirebileceği, yetki ve kapasitelerini aşmayan, gerçekçi hedefler olmasına dikkat edilmelidir. Örneğin; ulusal mevzuat açısından yetkisi olmayan bir kurumun yetişkin eğitimi projesinde program geliştirme veya mevzuat çalışması yapma gibi sonuç veya çıktıları hedeflemesi, projenin içerik değerlendirmesi sırasında gerçekçi bulunmayabilir. 
- Yetişkin eğitimi kapsamında hazırlanacak projelere yurtdışı ortak aramak amacıyla Avrupa'da Yetişkin Öğrenimi için Elektronik Platform (EPALE) internet sayfasından yararlanılabilir. İlgilenilen bir proje veya kuruluşun iletişim bilgilerini bulmak için Avrupa Komisyonu’nun Proje Sonuçları Platformu (Projects Results Platform) kullanılabilir.

 

Yukarıda ele alınan hususlar ve Erasmus+ Programının diğer kuralları hakkında detaylı bilgiye Başkanlığımızın internet sayfasında yayımlanan 2017 Erasmus+ Program Rehberi aracılığıyla ulaşılabilir.

09 Ocak 2017 Pazartesi
http://bit.ly/2jZlnnr