Çalışma Ziyareti Faaliyetine Başvuru Nasıl Yapılır?

Kimler Başvurabilir:  

Aşağıdaki linkte yer alan Katalogda bulunan her bir ziyaretin talep ettiği yararlanıcı profili konu başlığına göre farklı olup, aşağıdaki yararlanıcı gruplarından, ilgili ziyaretin gerektirdiği yararlanıcı grubuna dahil kişiler o ziyarete başvurabilir.  

 • Yerel, bölgesel ve ulusal idarelerin eğitim ve mesleki eğitimden sorumlu üst düzey yöneticileri (en az şube müdürü düzeyinden başlayarak-vekalet veya geçici görevle yürütülen görevler hariç)
 • İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarının, meslek yüksekokullarının,  üniversitelerde fakültelerin, rehberlik merkezlerinin ve akreditasyon kuruluşlarının eğitimden sorumlu yöneticileri,  (kadrolu olarak yürütülen görevler)
 • Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında görevli rehberlik ve eğitim danışmanlık işlerinden sorumlu yöneticiler (Özel Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü vb kurum/kuruluşlarda görevli olanlar)
 • Öğretmen yetiştiren kurumların yöneticileri (Milli Eğitim Bakanlığının hizmetiçi eğitimden sorumlu daire başkanı ve üstü idareciler ile üniversitelerin eğitim fakültelerinde görev alan yardımcı doçent ve üzeri akademisyenler -kadrosu söz konusu üniversitede olmak kaydıyla- dahil)
 • Eğitim ve mesleki eğitim müfettişleri,
 • Kurum-kuruluşların eğitimden/hizmetiçi eğitimden sorumlu birimlerinin yöneticileri, (en az müdür düzeyinde)
 • Şirketlerin eğitim ve insan kaynakları birimlerinin yöneticileri,
 • KOBİ'lerin yöneticileri,
 • İşçi (sendika vb) ve işveren örgütlerinin yönetici, uzman ve üst düzey temsilcileri,
 • Ticaret, sanayi ve zanaatkar odalarının yöneticileri, üst düzey temsilcileri ve uzman personeli,
 • Tüm meslek odalarının yöneticileri ve uzman personeli,
 • Görev titri "Eğitim Uzmanı" olan uzmanların başvuruları kabul edilir. Başvuran uzmanlar görev titrinin bu şekilde olduğuna ilişkin kanıtlayıcı belge sunarlar.
 • Yukarıda açılanan görev tanımları dışında yer alan başvuru sahiplerinin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

Geçici görevlendirme ile Milli Eğitim Bakanlığının yerel, bölgesel ve merkez teşkilatlarında çalışan öğretmenler hedef kitle dışındadır.

Faaliyete başvuranlardan, bulundukları idareci pozisyonunun gerektirdiği ek belgeler istenir.
Yabancı dil belgesinin internet çıktısını koyanlar, belge kontrolü için gerekli sistem giriş bilgilerini verirler...

Faaliyetten daha önce yararlananlar, söz konusu hususu Başvuru Formunun 6. ve/veya 7.maddesinde belirtmek durumundadırlar.

Ayrıca 7. maddede daha önce kurumunun ve/veya kendisinin Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında yararlandığı hibe desteklerinin de belirtilmesi gerekmektedir. Bu bölüm boş bırakılamaz.

Çalışma Ziyareti faaliyetine başvurup, hibe almaya hak kazananlar, ziyaret konusu yere, ziyaret tarihleri içerisinde yanlarında aile bireylerinden veya diğer ikincil kişilerden herhangi birini götürmemeyi, aynı otelde konaklamamayı kabul etmiş sayılırlar...

Çalışma Ziyaretleri faaliyeti, faaliyetten 1 gün önce başlar ve faaliyetin son günü sona erer. Katılımcıların,  seyahatlarini planlarken faaliyet takvimine uymaları gerekmektedir. Katılımcı faaliyetin tümüne tüm gün katılmak mecburiyetindedir. Geliş gidilerde, söz konusu tarihler dışına çıkılması halinde hibe tümüyle geri talep edilebilir.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER, KARAR VERİCİLER VE POLİTİKA YAPICILAR İÇİN ÇALIŞMA ZİYARETLERİ

AB Komisyonu ve ev sahiplerinin işbirliğinde gerçekleştirilecek olan sözkonusu ziyaretler; eğitim öğretimde tecrübe transferi ve paylaşımını gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Eğitimde politika yapıcılar ve karar vericiler özel olarak hedeflendiğinden, bu ziyaretleri tercih edecek olanlar Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında çalışan üst düzey yöneticiler (en az daire başkanı pozisyonundan başlayarak) ile meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler vb kurum kuruluşların üst düzey yöneticileri (genel müdür ve yardımcıları), KOBİ sahipleri ve üst düzey yöneticileri, yabancı dil ve iki yıl içinde bir ziyarete katılmamış olma şartlarını yerine getirmeleri kaydı ile, aşağıda belirtilen çalışma ziyaretlerine kendileri ile aynı konumlarda bulunan, üst düzey eğitim ve sektör temsilcileri ile biraraya gelmek ve politika üretmek üzere yerleştirileceklerdir.

Katalogda bulunan 107, 171, 231 ve 252 numaralı ziyaretler çok üst düzey yöneticiler için düzenlenmektedir.  

Hibe ve Miktarı:

Yararlanıcıların seyahat ve AB ülkelerine göre değişen harcırahları Merkez Başkanlığımız tarafından karşılanmaktadır. Programdan yararlanmaya hak kazanan yararlanıcılarla 1379 Avro üzerinden sözleşme yapılacak ve bu miktarın %80’i seyahat öncesinde ilk ödeme olarak yararlanıcılara ödenecektir.  

Başvuru Nerelere ve Nasıl Yapılır?  

Başuru formunda  kurum adı ve adresinin Türkçe yazılması gerekmektedir.

Mart -Haziran 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Çalışma Ziyaretlerine başvurular 15 Ekim 2013 tarihine kadar; hem online ortamda CEDEFOP’un http://studyvisits.cedefop.europa.eu/index.asp?cid=2&artid=7194&scid=74&artlang=EN  adresinden hem de posta ile  AB resmi dillerinden birinde (tercihen İngilizce, Fransızca veya Almanca) yapılacaktır. İngilizce dışındaki dillerde yapılacak başvuruların ayrıca Türkçe tercümesi de başvuruya eklenecektir.
Dikkat yapılan online başvuru, aynı zamanda hem başvuru sahibi hem de kendi kurumundaki EN ÜST kurum amiri (vekaletle yürütülen görevler için vekalet belgesi başvuruya eklenir) tarafından imzalanarak kurum mührü vurulduktan sonra;  

Son başvuru tarihine kadar aşağıda belirtilen şekilde hazırlanır.

BAŞVURU NASIL HAZIRLANIR

BAŞVURUNUZU BAŞVURU TARİHİNE UYGUN OLARAK AŞAĞIDAKİ BELGELERLE BİRLİKTE GÖNDERİNİZ:

1. Resmi Üst Yazı (1 Nüsha) dosyanın en üstünde yer almalıdır (poşete koymayınız)
2. Başvuru Formu (1 Nüsha) (poşete koymayınız) başvuru formu için
http://studyvisits.cedefop.europa.eu/index.asp?cid=2&artid=7194&scid=74&artlang=EN tıklayınız
3. Europass (bkz: http://europass.cedefop.europa.eu/) formatında doldurulmuş özgeçmiş (1 Nüsha) (poşete koymayınız)
4. Dil Yeterlik Belgesi (1 Nüsha) (poşete koymayınız)
5. Başvuru formunu içeren CD (1 adet) CD’nin üzerinde başvuran kişinin adı-soyadı yazılmak zorundadır. Üzeri yazılı olmayan CD’ler teslim edilmemiş kabul edilecektir.
Evrakınızı yukarıda belirtilen sıraya göre düzenleyerek, düzgün bir şekilde delgi  ile deldikten sonra telli dosyaya takınız!!!!!!!

Bu belgelerin eksikliği başvurunuzun geçersiz olmasına neden olabilir. Bu nedenle, tüm belgelerinizin başvuru sırasında tam olmasına özen gösteriniz. 
1. BAŞVURU BELGELERİNİZİ BÜYÜK BOY ZARFA KOYUNUZ.
2. ZARFIN ÖN YÜZÜNÜ AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE DOLDURUNUZ.
(KARGO POŞETİNİN İÇİNE KONACAK BAŞVURULARA DA AYNI ŞEKİLDE ZARF HAZIRLANMALIDIR).
AYRICA, KARGO ZARFININ ÜZERİNDE DE MUTLAKA “ÇALIŞMA ZİYARETLERİ BAŞVURU FORMU ” DİYE BELİRTİNİZ! 

- ÖRNEK ZARF ÜZERİ

ADINIZ-SOYADINIZ: …………………………..

ÇALIŞMA ZİYARETLERİ FAALİYETİ BAŞVURUSU

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI  (ULUSAL AJANS)                                    MEVLANA BULVARI  NO:181 TR 06520 Balgat/ANKARA

Evrağınızın programa ulaşabilmesi için lütfen bu kısmı (adınızı/soyadınızı yazarak) aynen kullanınız!

Görev yaptığınız kurumdan almanız gereken, varsa antetli yoksa mühürlü, sayı ve tarihi olan imzalı resmi üst yazıda kullanılabilecek örnek ifade:

- KURUM YAZISI ÖRNEĞİ

Sayı: (Kurumunuzca evraka vereceği sayı)                                                                          ..../..../......

Konu: Çalışma Ziyaretleri Faaliyeti Başvurusu

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞINA
                                (Grundtvig Program Koordinatörlüğü)

Kurumumuzda tam zamanlı ,(branş/görev tanımı yazılacak) olarak görevli  (ad-soyad) ’nın başvuru formunda seçmiş olduğu ziyaretlerden birine belirtilen tarihlerde katılmasında bir sakınca yoktur. Belirtilen tarihler için iş programında başka bir faaliyet bulunmamaktadır. 

Kurum yetkili en üst amiri

Mühür/İmza

EKLER:

Başvuru Formu (1 Nüsha)
Europass Özgeçmiş(1 Nüsha)
Dil Yeterlik Belgesi (1 Nüsha)
Başvuru formunu içeren CD (1 adet)

Yabancı Dil Yeterlik Belgesi Hakkında Not:

Başvuru sahiplerinin başvuruları ile birlikte sunmaları gereken dil puanı belgesi, KPDS: 60 olarak belirlenmiştir. KPDS 60 puanına denk gelen diğer yabancı dil puan ve belgelerinin denklik puan değerlerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın (YÖK) internet adresi olan www.yok.gov.tr Yabancı Dil Eşdeğerlilik sayfasından veya doğrudan http://www.yok.gov.tr/content/view/709/266/ linkinden ulaşılabilmektedir. KPDS dışında dil belgesine sahip başvuru sahiplerinin, başvuru öncesinde kendi durumlarına ilişkin denk belgeler için söz konusu siteyi kontrol etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca katılımcılar 2013 yılı Ulusal Teklif Çağrısında belirtilen ve burada belirtilmeyen kriterleri taşımak zorundadırlar.