Çalışma Ziyaretleri Duyuru ve Etkinlikleri

Çalışma Ziyaretleri Ev Sahipliği Başvuru (2013 - 2014 Kataloğu)

 

Çalışma Ziyaretleri, katılımcı ülkelerden ilgili kurumların, tercih ettikleri konular çerçevesinde  ortalama 10-20 kişilik gruplar için organize ettikleri ziyaretlerden oluşmaktadır. Bir çalışma ziyareti en fazla 5 iş günüdür. Mesleki eğitimle ilgili bazı ziyaretler 3-4 günlük bir programla gerçekleştirilebilir.

 
Prensip olarak her ülkenin, yıl içerisinde göndereceği katılımcı sayısının onda biri oranında ülkesinde ev sahipliği düzenleyerek söz konusu katalogda yer alması esastır. Bir çalışma ziyaretine ev sahipliği yapmak isteyen kurum veya kuruluş, Merkez Başkanlığımızın her yıl internet sitesinde yayınladığı duyuruya başvuru yapabilmektedir. Merkez Başkanlığımız tarafından değerlendirilen ev sahipliği başvuruları AB Komisyonunca her öğretim yılı için hazırlanan Katalog'da yayınlanmaktadır.

2013-2014 yıllarında gerçekleştirilecek Çalışma Ziyaretlerine ait Katalog'da yer alacak çalışmalara ilişkin teklifler, 19 Ekim 2012 tarihine kadar aşağıda yer alan başvuru formu ve ziyaretin içereceği konulara ilişkin açıklamalar metni kullanılarak hazırlanmalıdır.

Kimler Bir Çalışma Ziyaretine Ev Sahipliği Yapabilir?

Eğitim ve öğretim faaliyetleri ile bir şekilde ilişkisi olan tüm kurum ve kuruluşlar bir Çalışma Ziyareti düzenleyip ev sahibi olabilirler. Çalışma Ziyareti ev sahipliği başvurularının değerlendirmesinde şu hususlar öne çıkmaktadır:   

1. Başvuru sahibinin bir şemsiye kuruluş olarak, çok sayıda eğitim kuruluşunun üst makamı durumunda olması, 

2. Başvuru sahibinin, kurumsal organizasyon ve altyapı potansiyelinin yüksek olması,  

3. Başvuru sahibinin işçi ve işveren sendikaları, meslek odaları gibi sosyal ortaklardan biri olması,

4. Başvuru sahibinin, eğitimde gerçekleştirdiği ve başarılı olduğu yeni bir uygulamayı AB'li eğitim yöneticileri ile paylaşma isteği,

5. Daha önce başarılı bir ev sahipliği gerçekleştirmiş olması.


Katalogda Yer Alması Teklif Edilecek Çalışma Ziyaretleri Hangi Konularda Düzenlenebilir ?
 

Hayatboyu Öğrenme Programının 2013-2014 yılı önceliklerini ve eğitim öğretimde takip edilen strateji ve uygulamaları da içerecek şekilde, Çalışma Ziyaretleri aşağıdaki beş ana konu üzerinde düzenlenecektir. Söz konusu konular, farklı mesleki alan ve sektörlere adapte edilebilir.

1. Eğitim, öğretim ve iş dünyası işbirliğini desteklemek,

2. Eğitim ve öğretim kurumlarının yöneticileri ile eğitici ve öğreticilerin temel ve sürekli öğrenimini desteklemek,

3. Eğitim ve öğretimde gerekli olan anahtar becerilerin kazanılmasını teşvik etmek,

4. Eğitim ve öğretimde göçmenleri de içine alan sosyal entegrasyonu ve kadın-erkek eşitliğini teşvik etmek,

5. Hayatboyu öğrenme ve hareketlilik için stratejiler geliştirmek.


Çalışma Ziyareti Eğitim Öğretimin Hangi Alanında Gerçekleştirilmelidir?
 
Hazırlanacak teklifler ;
 • Genel Eğitim
 • Mesleki eğitim ve öğretim
 • Mesleki ve genel eğitimin birarada düşünüldüğü hayatboyu eğitim perspektifi içerisinde organize edilmiş ziyaretleri kapsamalıdır.
 
Üst Düzey Yönetici ve Politika Yapıcılar için Çalışma Ziyaretleri
 

CEDEFOP bu dönem için aşağıda belirtilen 2 konu başlağında eğitimdeki üst düzey yönetici ve politika yapıcılar için ziyaretler hazırlanabileceğini bildirmektedir. Söz konusu konu başlıkları şu şekildedir:

1. Eğitimde Kalite Çerçevesine (EQF) bağlı olarak ulusal yeterlikler ve sektörel çerçeve

2. "Erken Okuldan Ayrılma"nın önlenmesi için alınan tedbirler

Ev Sahipliği Başvurusu ve Katalog Hazırlama Çalışması   

Çalışma Ziyaretleri Programı için hazırlanan Katalog bir öğretim yılına (akademik yıl) ait olacağı dikkate alındığında, teklif edilen ev sahipliği başvurusunun bir sonraki öğretim yılını kapsaması gerekmektedir. CEDEFOP tarafından koordine edilen Çalışma Ziyaretleri Katalog hazırlama çalışması Ekim-Ocak ayları arasında yapılmakta ve Katalog'un basım ve yayınlanma işlemleri Ocak ayı sonunda gerçekleşmektedir. 2012 yılı Ekim ayında sunulan bir Çalışma Ziyareti ev sahipliği teklifi doğal olarak 2013/2014 akademik yılı içinde düzenlenecek olan Çalışma Ziyaretlerini içermelidir.   

Ev Sahipliği başvuruları 2 dönem için yapılacaktır. Başvuru yapan kurum/kuruluşlar hangi dönem için ev sahipliği ziyareti yapmak istediklerini bilmek ve belirtmek durumundadırlar.
 
Ev Sahipliği için belirtilecek tarihler aşağıdaki dönemler içerisinde olmalıdır.
 
1. Dönem : Eylül 2013-Şubat 2014
 
2. Dönem : Mart 2014-Haziran 2014  
 
Çalışma Ziyaretleri Düzenleyen Ev Sahiplerine Maddi Destek Yapılıyor mu?   

Çalışma Ziyareti katılımcıları ülkelerinin ulusal ajanslarından hibe alıp bu ziyaretlere katıldıklarından dolayı, ev sahiplerine ulusal ajansların hibe vermesi ilkesel olarak benimsenmemekle beraber, ülkemizde düzenlenen Çalışma Ziyaretlerinin daha başarılı geçmesi açısından Merkez Başkanlığımız, yerel bütçemizden 2000 Avro'yu geçmemek üzere Türk Lirası üzerinden destek sağlamaktadır. Söz konusu destek, Ziyaret sonrasında, aşağıdaki kalemlerle sınırlı kalmak kaydı ile ve sadece fatura vb. resmi harcama belgesine dayalı olarak yapılmaktadır.   

Ev sahiplerinin ziyaret sonrası belge karşılığı destek alabilecekleri kalemler şunlardır:

 • Toplantı odası /salonu kiraları,
 • Konuşmacı ücretleri (Çalışma Ziyaretinin konusu hakkında uzman bir kişinin katılımcıları bilgilendirme amacıyla konuşmacı sıfatıyla geçici olarak istihdam edilmesi),
 • Matbaa masrafları (materyal basımı),
 • Şehir içi ulaşım giderleri,
 • Tercüme giderleri,
 • Toplantı esnasında misafir ağırlama ikram ve yemekleri,
 • Bilgisayar ve ekipman kiraları.

Daha fazla bilgi için:  studyvisits@ua.gov.tr

 

Başvuru Formu

 
Çalışma Ziyareti Konuları (ziyaretin içereceği konulara ilişkin açıklamalar metni)
 • Tarihler: 10 Eki, 2012
http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-programı/çalışma-ziyaretleri/çalışma-ziyaretleri-duyuru-ve-etkinlikleri/2012/10/10/çalışma-ziyaretleri-ev-sahipliği-başvuru-(2013---2014-kataloğu)