Sıkça Sorulan Sorular

Erasmus+ başvurusu yapacak ya da bir başvuruda ortak olarak yer alacak tüm kurumların başvuru öncesinde PIC numarası alması zorunludur. PIC numarası almak için gerekli adımlar 2019 yılı Program Rehberinin C Bölümünde ve Turna’da Başvuru Formu Listesinde yayınlanan 2019 Yılı Başvuru Rehberinde açıklanmaktadır.
PIC (Participant Identification Code) numarası, katılımcı kurum/kuruluşları tanımlayan ve kuruluşlara özgü olan Kullanıcı Tanımlama Kodudur. Erasmus+ projelerine başvuru yapmak isteyen (başvuru sahibi veya ortak olarak) tüm kuruluşların Avrupa Komisyonu Katılımcı Portalı’na (URF) kayıt yaptırmak ve 9 (dokuz) haneli PIC kodu (Kullanıcı Tanımlama Kodu) almak zorundadır. “Katılımcı Portalı”na (URF) kuruluş kaydı yapmaları ve PIC numarası almaları gerekir. Bu kapsamda hem başvuru sahibi hem de ortak kuruluşlar tarafından yapılması gereken işlemler şunlardır:
• ECAS (European Commission Authentication Service) sisteminden kullanıcı adı ve şifre alınması,
• ECAS’tan alınan kullanıcı adı ve şifre ile Avrupa Komisyonu Katılımcı Portalı’na (URF) kuruluş kaydı yapılarak ve PIC numarası alınması,
• Katılımcı Portalı’na Tüzel Kişilik Belgesi ve Finansal Tanımlama Formu ‘nun yüklenmesi.
Katılımcı portalına buradan  ulaşılabilir.
Katılımcı Portalı'nda yer alan bilgilerde değişiklik yapmak için başvuru sahipleri, Katılımcı Portalı'na giriş yaptıktan sonra, ana menüdeki "My Organisation” butonuna tıklayarak kuruluşlarına ait bilgileri güncelleyebilirler. Lütfen bu sayfadan çıkmadan önce yaptığınız değişiklikleri kaydetmeniz gerektiğini unutmayınız.
Hayır. Bir kurum tek bir PIC numarası alarak başvuruda bulunmalıdır. Daha önce kullanılan PIC numarasının kaybedilmesi/unutulması halinde ise yeni bir PIC numarası alınabilir.
PIC edinmek için girilen Katılımcı Portalına tüzel kişilik belgesinin yüklenmesi ilk aşamada yeterlidir. Başvuru aşamasında finansal kimlik belgesi zorunlu değildir. Özel kurumlar için tüzel kişilik belgesine ek olarak güncel tarihli faaliyet belgesi ile özel okullar için özel eğitim ruhsatnamesi de yüklenmiş olmalıdır.
Bu bağlantı adresine tıklayarak  ya da Turna’da Başvuru Formu Listesinden ulaşabilirsiniz. Sayfaya erişebilmek için EU Login hesabınız olmalıdır.
Başvurunuzun geçerli olması için başvuru formunuzu Turna’ya yüklemeniz gerekmemektedir. Başvuru formunuzun Turna sisteminde olması daha sonra kurumunuzun bu başvuru formuna ulaşmasını kolaylaştıracağı için başvuru formunun kurumunuzun Turna hesabına tanımlanması tavsiye edilmektedir. Başvuru formunun Turna hesabına tanımlanması sonrasında formun Turna’da görünmesi zaman alabilmekte olup bu durum göz önünde bulundurulmalıdır. Kurumunuzun Turna hesabına başvuru formunuzun tanımlanması ile ilgili herhangi bir zaman sınırı bulunmamaktadır.
Proje irtibat kişisinin başvuru sahibi kurumda bilfiil çalışıyor olması gerekir. Bu durumda, personelin kurumda kadrolu, görevlendirme, sözleşmeli ya da ücretli çalışıyor olması bakımından bir ayrım bulunmamaktadır. Personel ile kurum arasındaki resmi bağlantının kanıtlanabilir olması yeterlidir.
Kurum yasal temsilcisi aynı zamanda projede irtibat kişisi olarak görev yapabilir.
Erasmus+ Programında kabul edilen projeler/hareketlilikler kurumsal olduğu için ancak başvurusu kabul edilen kurumun personeli bu faaliyetlerden yararlanabilir. Dolayısıyla çeşitli nedenlerle kurumdan ayrılan personel eski kurumu bünyesinde gerçekleştirilen hareketliliklere katılamaz. Tayini çıkan/kurumdan ayrılan kişi kurumun yasal temsilcisi ya da irtibat kişisi ise kurumun yeni yasal temsilci ve/veya irtibat kişisi Ulusal Ajansa ivedilikle resmi yazı ile bildirilmelidir.
Tüm başvuru formları için zorunlu ana belge “Doğruluk Beyanı”dır. Doğruluk Beyanı başvuru formunun içinden indirilmektedir. Yasal temsilci tarafından imzalanıp onaylanmış doğruluk beyanı taranarak başvuru formuna eklenmelidir. Doğruluk beyanına ek olarak; KA1 konsorsiyum başvuruları ve KA2 stratejik ortaklık başvuruları için ortaklık yetki belgeleri eklenmelidir. Bu belgeler Türkçe ya da İngilizce dillerinden herhangi biri ile hazırlanabilir.
Not: (KA101 tek okul başvurularında ve KA229 okullar arası değişim ortaklıkları başvurularında ortaklık yetki belgeleri gerekmemektedir.)
Hayır, proje başvuru formu çevrimiçi (online) gönderilecektir. Posta veya kargo ile gönderilmeyecektir.
Evet başvurabilirsiniz. Ancak, ilgili kurumun yeni başvuru yapmadan önce kurumsal kapasitesinin birden fazla projeyi gereğince ve etkin bir şekilde yönetip yönetemeyeceğini analiz ederek buna göre başvuruda bulunması gerekmektedir.
Europass belgesi alabilmek için Türkiye Mesleki Yeterlilik Kurumuna başvurmanız gerekmektedir.
Başvuru formu Program dillerinden herhangi biri ile doldurulabilmektedir. Türkçe, Program dilleri arasında yer almaktadır. Ancak, özellikle KA2 başvurularında ortaklar adına da başvuru yapıldığından ortak iletişim dilinde formun doldurulması önerilmektedir
Evet. Ancak, proje konularının ve konsorsiyum/ortaklık yapılarının birbirinden farklı ve ilgili sektöre yönelik olması gerekmektedir. Örneğin, okul eğitimine sunulacak bir başvurunun diğer sektörlere yönelik hedef ve içerikte olması o projenin ilgililik açısından elenmesi sonucunu doğuracaktır.
Avrupa Komisyonu’nun mesafe hesaplayıcısı tarafından hesaplanan mesafelere karşılık gelen birim maliyetler, gidiş ve dönüş yolculuğunu içerecek şekilde hesaplanmaktadır.
Erasmus + Program Rehberi içerisinde tanımlandığı şekli ile özel ihtiyaçlar, zihinsel, fiziksel, duyusal vb. engelleri sahip olan bireyler için gerek duyulan ihtiyaçları kapsamaktadır. Özel ihtiyaç sahibi kişi, fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili herhangi bir durumundan dolayı, projeye veya hareketliliğe katılımı fazladan mali destek olmadan mümkün olmayacak potansiyel bir katılımcı olarak tanımlanmaktadır. Özel ihtiyaç sahibi katılımcılar için istenecek ek katkı gerçek harcama niteliğinde olup proje uygulanması sırasında harcama belgesinin ibrazı isteneceğinden, bu tür katılımcılar için istenecek ek katkı tutarların gerekçesi başvuru aşamasında iyi açıklanmalıdır.
Çevirimiçi başvuru formu doldurulmaya başlandıktan sonra çok kısa aralıklarla kendi kendini kaydetmektedir. Çevrimiçi başvuru formunun doldurulması ve/veya güncellenmesi esnasında internet bağlantısının olması gerekir. Girilen bilgiler ECAS hesabındaki çevrimiçi formda otomatik olarak kaydedilmektedir. Gönderim işlemi yapılıncaya kadar form üzerinde değişiklik yapılabilmektedir.
Evet. İlkokul ve ortaokul ayrı okullardır ve kendilerine özgü ayrı birer PIC numarası edinmelidir. Başvuru yapılırken iki okul adına tek başvuru sunulamaz. Her okul ayrı birer kurum olarak projede başvuran ya da ortak olabilirler.
Okul eğitimi, mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi kurum/kuruluşları için, kalite gelişimi ve uluslararasılaştırma açısından kurumun/kurum/kuruluşun ihtiyaçlarını ve planlanan Avrupa faaliyetlerinin bu ihtiyaçları nasıl karşılayacağını ana hatlarıyla belirten belge. Avrupa Gelişim Planı, Ana Eylem 1 kapsamında personelin öğrenme hareketliliği için başvuruda bulunan okullar ve yetişkin eğitimi kurum/kuruluşları için başvuru formunun parçasıdır.
Avrupa Komisyonunun okul eğitimi alanına yönelik bir kaynak olarak yayınladığı School Education Gateway sayfasında kurslara ilişkin bir veri tabanı mevcuttur.
Başvuru formunda yer alan Faaliyet Detayları bölümünde; öngörülen faaliyetlerin, faaliyet türünün (seminer, kurs gibi), faaliyetin süresi ve faaliyetin gerçekleşeceği ülkenin belirtilmesi gerekmektedir. Yani hibe miktarını belirleyecek değişkenlerin başvuru formunda belirtilmesi gerekmektedir. Ancak kursun adının belirtilmesine gerek yoktur.
Hayır. Okul Eğitimi Personel Hareketliliği başvurularında yurtdışı ortaklardan yetki belgesi alınması gerekmemektedir.
Evet, bu destek gidiş ve dönüşü kapsamaktadır.
Okul Eğitimi Personel Hareketliliği projelerinde ev sahibi ortak sayısında bir üst sınır bulunmamaktadır. Ancak, ilgili kurumun koordinasyon kapasitesine ve projenin özelliğine göre makul bir sayı belirlenmesi uygun olacaktır.
Evet. Üst sınır bulunmamakla birlikte alt sınır mevcuttur. Bir konsorsiyumda asgari 3 kurumun yer alması gerekir: 1 koordinatör kurum (Konsorsiyum lideri) ve en az 2 üye okul.
Konsorsiyum koordinatörü olabilecek uygun kuruluşlar “il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okullar”dır. Konsorsiyum üyeleri ise sadece okullar olabilir. Okul dışı kurumlar (Ör: Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri vb.) konsorsiyum üyesi olamazlar.
2019 yılı öncesi projelerde konsorsiyum koordinatörü kurumların personeli yurtdışı eğitim faaliyetlerine katılamamaktadır. Ancak 2019 yılı Teklif Çağrısına istinaden sunulan başvurular kapsamında konsorsiyum koordinatörü kurumun eğitim ve öğretimle ilgili personeli bu faaliyetlere katılabilmektedir.
Hareketliliğin uygunluğunu ve kalitesini güvence altına almak için katılımcı bireylerin yanı sıra gönderen kuruluş ve ev sahibi kuruluş arasında hareketliliğin amaçlarını ve içeriğini tanımlayan bir anlaşmadır. Ayrıca yurtdışında geçirilen dönemin ev sahibi kuruluş tarafından tanınması için bir dayanak olarak da kullanılabilir. Ev sahibi kuruluşla gönderen kuruluşların hak, görev ve sorumluluklarını karşılıklı olarak teminat altına aldıkları belgedir.
Okul Eğitimi Personel Hareketliliği projeleri için bir okul tarafından müstakil olarak en fazla 1 (bir) başvuru yapılabilir. Bir okul, müstakil bir başvurusunun yanı sıra konsorsiyum üyesi ya da lideri olarak da başvuruda yer alabilir. Konsorsiyum başvurularında farklı konsorsiyum yapısında ve farklı konularda olmak şartıyla birden fazla başvuru sunulabilmekte ya da birden fazla konsorsiyuma üye olunabilmektedir. Ancak, başvuruda dikkat edilmesi gereken husus konsorsiyum üyelerinin aynı olmaması ve aynı konuda birden fazla başvuru yapılmamasıdır.
Evet. 2019 yılı Teklif Çağrısı kapsamında en az 3 okul bir araya gelerek aralarından biri konsorsiyum koordinatörü olmak suretiyle konsorsiyum başvurusu yapabilir. Konsorsiyum oluşturma gerekçesinin somut bir şekilde açıklanması ve kurumsal yapı, proje ihtiyacı, amaçlar, beklenen sonuçlar, etki vb. açılardan konsorsiyum üyesi okulların projeye neden katıldıklarının iyi gerekçelendirilmesi gerekmektedir.
Hayır. Aynı ülke içerisinde hareketlilik mümkün değildir.
Hayır. Okul eğitimi personeline yönelik hareketlilik projesi kapsamında sadece öğretmenler ve idari personelin hareketliliği desteklenmektedir. Öğrenci hareketliliğine yönelik herhangi bir faaliyet bulunmamaktadır.
Hayır, faaliyetin uygun olduğu ve proje başlangıç ve bitiş tarihleri arasında olmak şartıyla her zaman hareketlilik gerçekleştirilebilir.
Hayır. KA101 projelerinde rehberlik araştırma merkezi, halk eğitim merkezi, vb. kurum/kuruluşlar başvuran ya da konsorsiyum üyesi olamazlar.

KA201

KA229

Program Rehberinde uygun katılımcı kuruluşlar olarak sayılan tüm kurum ve kuruluşlar

Sadece okullar

KA201

KA229

En az 3 farklı Program Ülkesinden en az 3 ortak (üst sınır bulunmamakla birlikte proje yönetim bütçesi 10 ortakla sınırlıdır)

En az 2 farklı Program Ülkesinden en az 2 ortak, en fazla 6 ortak

Bir kurum kurumsal kapasitesini de göz önüne alarak farklı ortaklarla ve farklı konularda, farklı ihtiyaçlara dönük birden fazla Stratejik Ortaklıklar projesine başvuruda bulunabilir.
Başvuru formunda her ortağın alması gereken hibe tutarı belirtilmiş olmalıdır. KA201 projelerinde onaylanan hibe tutarları koordinatör tarafından ortaklara transfer edilecektir. Okullar Arası Değişim Ortaklıklarında (KA229) ise her okul hibesini kendi ulusal ajansından alacaktır.
Yapılan etkinlikler, üretilen yayınlar, oluşturulan siteler, ürünler, veritabanları vb. projenin çıktılarıdır. Fikri çıktılar; müfredat, pedagojik malzemeler ve gençlik çalışması malzemeleri, Açık Eğitim Kaynakları, BİT araçları, analizler, araştırmalar, akran öğrenimi yöntemleri vb. yenilikçi unsur taşıyan, geniş kullanım, yaygınlaştırma ve etkiye sahip olma potansiyeli gösteren çıktıları kapsar. Her projede fikri çıktı bulunması zorunlu değildir. Fikri çıktı niteliğinde olmayan çıktılar için “proje yönetimi ve uygulaması” kalemi kullanılmalıdır.
KA201 projelerinde tüm proje için yıl başına 150.000€ sınırı bulunmaktadır. KA229 projelerinde yıl başına ve okul başına 16.500€ sınırı bulunmaktadır. Bu sınırlamaya özel ihtiyaç desteği ve istisnai masraflar dahil değildir. Ancak, hibe sınırlaması toplam proje bütçesinin hesaplanmasında bir ölçüt olarak verilmekte olup ortaklar arası bütçe dağılımı farklılık gösterebilir.
Mesleki eğitim hareketlilik projesinde kurum/kuruluşlar başvuran, gönderen, ev sahibi ve aracı olmak üzere dört farklı görevle yer alabilmektedir. Bir projede en az bir başvuran ve bir de ev sahibi kurum olmalıdır. Bu durumda aynı zamanda katılımcı gönderen kurum olan başvuran kurumun mesleki eğitim kurumu olması zorunludur. Ev sahibi kurumun ise proje konusunda faaliyet gösteren bir işletme veya bir mesleki eğitim kurumu olması gerekmektedir. Mesleki eğitim kurumu dışındaki kurumların projeye dahil olması ise, ancak ulusal hareketlilik konsorsiyum yapısıyla mümkün olabilmekte ve bu durumda da en az üç mesleki eğitim kurumunun başvuru formunda yer alması gerekmektedir. Mesleki eğitim kurumu niteliğini taşımayan kurumlar, en az üç mesleki eğitim kurumunun yer aldığı ulusal hareketlilik konsorsiyumu şeklindeki projelerde başvuran veya aracı kurum olarak yer alabilirler. Konsorsiyum yapısı sağlanmış olmak şartıyla bu kurum/kuruluşlardan yalnızca öğretmenlik/eğitmenlik görevlendirmeleri için yurtdışında bir mesleki eğitim kurumuna hareketlilik yapılabilir. Yükseköğretim kurumları ile gerçek kişiler ve tüzel kişiliği olmayan ticari işletmeler mesleki eğitim hareketlilik projelerinde hiçbir şekilde yer alamazlar. Bir mesleki eğitim öğrenici ve personel hareketliliği projesinde Mesleki eğitim kurumları tek başına başvuru yapabilir veya ulusal konsorsiyumun gönderen ortakları olarak projede yer alabilir.
Mesleki eğitim kurumu ifadesiyle, iş tabanlı öğrenmeye dayalı eğitim alan meslek lisesi öğrencileri ve çırakların kayıtlı olduğu eğitim kurumları kastedilmektedir. Yalnızca bu özellikleri taşıyan kurumlar yurtdışına “staj” faaliyeti kapsamında öğrenici ve “personel eğitimi” faaliyeti kapsamında personel gönderen kurum olabilirler.
Bir mesleki eğitim kurumu tek başına birden fazla mesleki eğitim hareketlilik projesi başvurusunda bulunamaz. Bu kurumlar, diğer kurumlar tarafından yapılan başvurularda ortak olarak bulunabilirler. Bu başvurularda kurumun kapasitesine ve başvuruların birbirinden farklı ve özgün olmasına dikkat edilmelidir.
Öğrenici Hareketliliği: Türkiye’de ikamet eden çıraklar ile iş tabanlı eğitimleri tipik olarak iş tabanlı öğrenmeyi içeren meslek lisesi öğrencileri işe yerleşme şeklinde staj hareketliliklerine katılabilirler. Meslek öğrenicilerine yurtdışında eşlik edenler de faaliyetlere katılabilirler. Meslek lisesi öğrencileri ve çıraklardan yeni mezun olanlar da mezuniyetlerinden itibaren 12 ay içerisinde yurtdışı hareketlilik faaliyetine katılabilir. Personel Hareketliliği: İş tabanlı öğrenmeye dayalı eğitim alan meslek lisesi öğrencileri ve çırakların kayıtlı olduğu mesleki eğitim kurumlarında görevli mesleki eğitimden sorumlu öğretmen, eğitici/eğitmen, uluslararası hareketlilik görevlileri, idari veya rehberlik görevi olan personel Öğretmenlik/eğitmenlik görevlendirmelerinin söz konusu olması halinde, bu Eylem işletmelerden, kamu sektöründen ve/veya sivil toplum kurum/kuruluşlarından gelen kişilere de açıktır. Buna ek olarak, öğretmen/eğitmen görevlendirmeleri için, bu Eylem, başvuru sahibi Mesleki Eğitim ve Öğretim Kurumlarında ve/veya konsorsiyuma ait kurum/kuruluşlarda eğitim vermek üzere davet edilen işletmelerdeki eğitmenlere de açıktır. Projenin, program kuralları gereği temel mesleki eğitim alan öğrenicilere veya temel mesleki eğitim veren veya bu eğitimden sorumlu personele yönelik tasarlanması gerekmektedir. Bu niteliği taşımayan kişiler projede katılımcı olarak yer alamazlar.
Hayır. Mesleki eğitim kurumlarında görev yapan ve mesleki eğitimden sorumlu personel, yurtdışında eğitmenlik/öğretmenlik, işbaşı eğitimi veya iş ve işleyişi gözlem yoluyla öğrenme süreci geçirebilir.
Hayır. Mesleki eğitim öğrenicilerinin (learner) çalışmaya dayalı bir eğitim programı çerçevesinde işe yerleşme şeklinde staj yapmaları gerekmektedir.
Hareketlilikte (akış) yer alacak katılımcı sayısının yurtdışı ev sahibi kurumun kapasitesi, faaliyetin türü, ülke vb. hususlar dikkate alınmak suretiyle gerçekçi ve makul düzeyde tutulmasına dikkat edilmelidir. Bu hususlar göz önünde bulundurulmadan ve gerekçelendirilmeden belirlenmiş olan katılımcı sayıları projenin, içerik değerlendirmesi sırasında düşük puan almasına sebep olabilecektir. Öğreniciler Türkiye’de bir firmaya beceri eğitimi veya staj için yerleştirilirken işyerinin kapasitesi nasıl dikkate alınıyorsa aynı şekilde yurtdışındaki firmanın da kapasitesi dikkate alınmalı ve işletme başına düşen katılımcı sayısının gerçekçi ve uygulanabilir olmasına dikkat edilmelidir. Mesleki eğitim personelinin de, bir işletme veya mesleki eğitim kurumunda işe yerleşme veya işbaşı eğitimi şeklinde uygulanabilecek faaliyet/faaliyetler için gerçekçi ve makul sayılar belirlenmelidir. Başvuru formunda yer alan “Faaliyetler” bölümünde ülke, ev sahibi işletme/mesleki eğitim kurumu ve tarih vb. değişkenler hesaba katılarak, öğrenici ve personel için ayrı ayrı olmak üzere planlanan farklı hareketlilikler detaylandırılmalıdır. Aynı ülke, aynı tarih ve aynı ev sahibi kurumda gerçekleştirilecek hareketlilik (akış) başına refakatçi hariç en fazla 5 öğrenici ve varsa, en fazla 3 mesleki eğitim personelinin hareketliliği şeklinde planlama yapılması önerilmektedir. Önerilen katılımcı sayılarına dikkat edilerek farklı ülke, tarih ve ev sahibi kurum için birden fazla akış planlanabilir. Öğrenici ve personel hareketliliği faaliyetlerinin farklı tarih ve içeriklerde planlanması önem arz etmektedir.
Proje teklifi, Program Rehberinde belirtilen kurallara ve faaliyetin amaçlarına ve önceliklerine uygun olarak, katılımcı kurumlar ve bireylerin ihtiyaç ve hedefleri doğrultusunda hazırlanmalıdır. Mesleki eğitim hareketlilik projesi, temel mesleki eğitim almakta olan öğrenicilerin (meslek lisesi öğrencisi ve çırak) ve/veya mesleki eğitimden sorumu personelin mesleki alanlarda bilgi, beceri ve yeterlilik kazanmalarını sağlamak amacıyla ve bireylerin mesleki ihtiyaçları ile kurumların uluslararasılaşma hedefleri ve sektörün nitelikli iş gücü ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Proje teklifi, başvuru sahibi kurum tarafından hazırlanmalıdır. Başvuru sahibi kurumların başvuru öncesinde herhangi bir kişi veya firma ile proje uygulamasını bağlayıcı ve/veya proje uygulamasının tamamını veya bir kısmını üçüncü taraflara devreden her türlü düzenlemeden kaçınmaları gerekmektedir. Projelere ilişkin bilgi desteği ve her türlü soru için Başkanlığımıza müracaat edilebilir. Proje hazırlığı aşamasında olan kurumlara yönelik destek toplantıları için Başkanlığımız internet sitesindeki duyurular takip edilebilir. Başvuru yapacak kurumların, proje tekliflerini kendi ihtiyaçları doğrultusunda ve özgün bir şekilde hazırlamaları gerekmektedir. Mükerrer finansmana neden olabilecek birbirine benzer projeler, değerlendirme aşamasında elenebilmektedir. Benzerlik kontrolü mesleki eğitim projeleri dahil diğer tüm alt programlar için olmak üzere hem 2019 yılına ait tüm başvurular arasında hem de 2019 yılı başvurularıyla önceki yıllarda kabul listesinde yer alan tüm başvurular arasında yapılacaktır. Mesleki eğitim hareketlilik projelerinin, Program kuralları esas olmak üzere başvuru formunda belirtildiği şekilde uygulanması gerektiğinden başvuru formunda taahhüt edilen hususların gerçekçi ve uygulanabilir nitelikte olmasına dikkat edilmelidir. Yurtdışı hareketlilik faaliyetinin içeriği, katılımcılar için elde edilecek kazanımlar göz önünde bulundurularak, Program kuralları çerçevesinde ve ilgili alanda faaliyet gösteren işletme veya mesleki eğitim kurumu ile doğrudan mutabakata varılarak belirlenmelidir. Başvuru, kurumsal nitelikte olduğundan başvuru formunda belirtilecek yasal temsilciye ait e-posta adresinin kurumsal e-posta adresi olmasına dikkat edilmelidir.

Bireyler başvuru yapamaz. Ayrıca yükseköğretim kurumları ile gerçek kişiler ve tüzel kişiliği olmayan ticari işletmeler de mesleki eğitim hareketlilik projelerinde hiçbir şekilde yer alamazlar.

Birden fazla ulusal kurumun projeye dahil olması halinde, ulusal hareketlilik konsorsiyum kuralı geçerli olur. Bu durumda, Türkiye’den en az üç mesleki eğitim kurumunun gönderen kurum olarak projede yer alması gerekir. Bu şartı sağlamayan başvuru uygunluk aşamasında elenecektir. Mesleki eğitim kurumları tek başına başvuru yapabilir veya ulusal konsorsiyumun gönderen ortakları olarak projede yer alabilir. Tek başına başvuru ile konsorsiyum halindeki başvuru arasında herhangi bir öncelik bulunmamaktadır. Ulusal hareketlilik konsorsiyumlarının amacı, hareketlilik faaliyetlerinin düzenlenmesini kolaylaştırmak ve katılımcı gönderecek her bir mesleki eğitim kurumunun tek başına sunabilecekleri başvuruya kıyasla daha fazla katma değer sağlamaktır. Bu nedenle, konsorsiyum üyesi mesleki eğitim kurumlarının katılımcılarına ait faaliyetleri yukarıdaki hususlar çerçevesinde koordine edebilecek, şirketler, odalar, meslek kuruluşları gibi sektör temsilcileri, yerel idareler, il ve ilçe müdürlükleri gibi yetkin kurumların konsorsiyum koordinatörlüğünü üstlenmesi tavsiye edilmektedir. Program Rehberinde belirtilen ulusal hareketlilik konsorsiyumu kurma gerekçesi ve amaçları dikkate alındığında; tek başına başvuru yapabilen ve katılımcı gönderebilen mesleki eğitim kurumlarının benzer nitelikteki kurumları ortak alarak ulusal hareketlilik konsorsiyumu halinde başvuru sunmaları önerilmemektedir. Ayrıca bir mesleki eğitim kurumunun kabul projelerde yer alma olasılığını artırmak için birden fazla farklı konsorsiyum başvurusuna dahil olmak yerine, kapasitesini, Avrupa Gelişim Planı çerçevesinde tek başına yapacağı proje başvurusunun kalitesi için kullanması tavsiye edilmektedir.
Program Rehberinde belirtildiği üzere; aracı kurum, katılımcı göndermeyip uzmanlık alanları ile katılımcı gönderen mesleki eğitim kurumlarına, idari işlemler, uygulamaya yönelik düzenlemeler, staj faaliyetinde çırak veya meslek öğrencilerinin profilleri ile sektördeki işletmelerin ihtiyacını eşleştirme, katılımcıların faaliyet için hazırlanması konularında destek olan ve işgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik çalışması alanlarında faaliyet gösteren bir kurumdur. Aracı kurum, ulusal hareketlilik konsorsiyumunun bir ortağı ise, bu kurum, başvuru formunda “Konsorsiyum” başlığı altındaki bölümlerde projenin bir ortağı olarak tanımlanmalı, ilgili bölümlerde kurumun projedeki rolü ve projeye katkısı hakkında bilgi verilmelidir. Aracı kurum, ulusal konsorsiyumun bir ortağı değil ise (yurtdışı işlemleri organize edecek kurumlar gibi) başvuran kurumların, bu tür aracı kurumlar ile işbirliği yaparken, haklar ve sorumlulukları resmi olarak belirlemeleri önemle tavsiye edilmektedir. Yurtdışında ev sahibi kurum olabilecek kurumlar, proje konusunda faaliyet gösteren işletmeler ile mesleki eğitim kurumlarıdır. Bu kurumlar dışında, yurtdışı işlemleri organize edecek kurumların tek başlarına ev sahibi kurum olarak başvuru formunda yer almaları uygun değildir.
28 AB üyesi ülke (Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan) AB üyesi olmayan program ülkeleri (Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, Sırbistan, Makedonya ve Türkiye)
Mesleki eğitim hareketlilik projelerinde ev sahibi kurumun projenin ele aldığı alanda faaliyet gösteren bir işletme veya bir mesleki eğitim kurumu olması gerekmektedir. Başvuru öncesinde, yurtdışı faaliyetin içeriği, katılımcı sayısı, elde edilecek öğrenme kazanımları ve bu kazanımların belgelenmesi gibi hususlarda ev sahibi kurumla doğrudan iletişime geçilmeli ve mutabakata varılmalıdır. Proje ortaklığının doğası gereği, ev sahibi kurumla e-posta yoluyla mutabakata varılması gerekmektedir. Başvuru formu doldurulurken, ev sahibi kurumların PIC numarası ve diğer bilgiler, kurum yetkilisinin bilgisi ve izni olmadan kullanılmamalıdır. Başvuru öncesinde yurtdışı ortağın yetkilisi ile kurumsal e-posta adresi üzerinden yurtdışı ortağın yasal temsilcisi ile doğrudan iletişime geçilmeli ve kurumun proje kapsamında katılımcılara ev sahipliği yapmayı kabul etmesi halinde, varsa yine kurumsal e-posta adresi üzerinden gönderilen PIC numarası, kurum bilgileri ve projedeki görevleri başvuru formunda belirtilmelidir. Doğrudan yurtdışı ortağın kurumsal e-posta adresinden ve kurum yetkilisinden alınmayan veya üçüncü kişi veya firmalar üzerinden alınan e-postalara itibar edilmemelidir. Ortaklığın oluşturulması kapsamında yapılan yazışmalar başvuru formuna eklenebilir. Başvuran kurumun yasal temsilcisi tarafından imzalanan ve başvuru formunun bir parçası olan Doğruluk Beyanı ile başvuru formunda yazılan bilgilerin doğru olduğu, katılımcı sayısı, yurtdışı faaliyet içeriği vb. konularda yurtdışı ortakla mutabakata varıldığı beyan edilmekte ve yurtdışı faaliyetin başvuru formunda belirtildiği şekilde uygulanacağı taahhüt edilmektedir. Başvuru formları, içeriğinde ve eklerinde verilen bilgi çerçevesinde değerlendirildiğinden, başvuru öncesinde ortaklığın kurulmamış olması gibi Doğruluk Beyanına aykırı durumların tespiti halinde, Başkanlığımız tarafından başvurunun reddi, projenin iptali, hibenin iadesi vb. tedbirler uygulanabilecektir.
Yurtdışı ev sahibi kurum/kuruluş bulmak için Erasmus+ Proje Sonuçları Platformu, e-Platform for Adult Learning in Europe (EPALE), eTwinning veya School Education Gateway (SEG) platformlarından yararlanılabilir.
Hayır. Meslek Yüksekokulları Üniversiteler bünyesinde yer aldığından; öğrenici ve personel hareketliliği kapsamında Yüksek Öğretim Öğrenci Hareketliliği Projelerine başvuru yapabilirler.
Evet, irtibat kişisi başvuru sahibi kurum/kuruluşta görev yapıyor olmalıdır.
Başvuru sahibi kurumun yasal temsilcisi tarafından kendisi veya kurumda görevli bir personel, projenin yürütülmesi sırasında Başkanlığımızla irtibatı sağlamak üzere ‘irtibat kişisi’ olarak görevlendirilir. Yasal temsilci tarafından görevlendirilen irtibat kişisi dışında proje koordinatörü vb. herhangi adla bir görevlendirme söz konusu değildir. Bu görevlendirme yasal temsilcinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Başvuru formu doldurulurken ilgili yılın Erasmus+ Program Rehberi başta olmak üzere, TURNA Proje Yönetim Sistemi üzerinde “Başvuru Formu Listesi” sayfasından ulaşılacak “ Başvuru Rehberi’nden faydalanılabilir.
Hayır, web form şeklinde olan proje başvuru formu yalnız elektronik ortamda gönderilmelidir.
Projenin, başvuru sahibi olan kurumun kontrol ve denetiminde yürütülmelidir. Başkanlığımız ile başvuru sahibi kurum arasında imzalanan hibe sözleşmesinin amir hükmüne göre, proje ana görevleri üçüncü taraflara devredilemez.
Başvuru sahibi olan kurum ve varsa ulusal konsorsiyum üyesi diğer yararlanıcı kurumlar, projeye ilişkin bütün süreçlerin hibe sözleşmesi hükümlerine göre ve ilgili yılın Erasmus+ Program Rehberi esas olmak üzere başvuru formuna uygun olarak yürütülmesinden müştereken ve müteselsilen sorumludur. Hibe sözleşmesinin eki olan Program Rehberinde belirtildiği üzere ulusal konsorsiyum projelerinde “Katılımcı gönderen her bir mesleki eğitim kurumu, hareketlilik dönemlerinin kalitesinden, içeriklerinden ve tanınmasından sorumludur. Konsorsiyumun her bir üyesi, rol ve sorumlulukları ve idari ve mali düzenlemeleri belirlemek amacıyla konsorsiyum koordinatörüyle bir anlaşma imzalamalıdır ve işbirliği usulleri hazırlık, kalite güvencesi ve hareketlilik dönemlerinin takibi için mekanizmalar gibi konuları düzenlemelidir.
Projenin uygulanması sırasında Başkanlığımızın onayı alınmadan başvuru formunda ön görülen hususlarda herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.
“Avrupa Birliği ve Diğer Uluslararası Kuruluşlardan Proje Karşılığı Alınan Hibelerin Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik” adlı mevzuata tabi kamu kurumlarının proje hibesinin muhasebeleştirme işlemlerini bu yönetmeliğe göre yapmaları gerekmektedir. Diğer kurum veya kuruluşların ise tabi oldukları mevzuat çerçevesinde proje hibesini muhasebeleştirmeleri gerekir.
Katılımcı ve varsa refakatçi seçimi, Program Rehberi esas alınmak suretiyle başvuru formunda belirtilen yöntem ve kriterlere uygun olarak yapılmalıdır. Diğer hususlarda olduğu gibi katılımcı seçimi konusunda da başvuru formunun, Program Rehberi ile çatışması halinde Program Rehberinin öncelikli ve esas olduğu unutulmamalıdır. Başvuru formunda belirtilmiş olsa dahi Program kuralına uymayan kişiler yurtdışı faaliyetlere katılamazlar. Bu tür kişilerin katılımcı olması halinde nihai raporun değerlendirme aşamasında bu kişiler için harcanan tüm hibe kalemleri geçersiz kabul edilecek ve bu kalemlere tekabül eden tutarın iadesi talep edilecektir.
Başkanlığımızda görevli proje uzmanı ile kurulacak iletişimde telefon yerine e-posta yöntemi tercih edilmelidir. E-posta yoluyla gerçekleştirilen tüm yazışmalarda kurumsal e-posta adresi kullanılacaktır. Başkanlığımız tarafından yasal temsilci ve proje irtibat kişisi dışında üçüncü kişilerle bilgi paylaşımı yapılmayacaktır.
Kurumsal destek hibe kaleminin; proje kapsamında ve hareketlilik faaliyetlerinin uygulanması ile doğrudan bağlantılı masraflar (katılımcıların harcırahları hariç), katılımcıların hareketlilik hazırlıkları (pedagojik, kültürel, dilsel), katılımcıların hareketlilik esnasında izlenmesi ve desteklenmesi, öğrenme çıktılarının doğrulanması ve yaygınlaştırma vb. faaliyetleri için ve projenin kalitesine artırmaya yönelik olarak kullanılması gerekir.
İlgili yılın Erasmus+ Program Rehberi esas olduğundan, başvuru formunda belirtilmiş olsa da Rehberde belirtilen hususlara aykırı uygulamalar yapılamaz.
Okul eğitimi, mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi kurum/kuruluşları için, kalite gelişimi ve uluslararasılaştırma açısından kurumun/kuruluşun ihtiyaçlarını ve planlanan Avrupa faaliyetlerinin bu ihtiyaçları nasıl karşılayacağını ana hatlarıyla belirten belgedir. Avrupa Gelişim Planı, Ana Eylem 1 kapsamında personelin öğrenme hareketliliği için başvuruda bulunan okullar ve yetişkin eğitimi kurum/kuruluşları için başvuru formunun parçasıdır.
Konsorsiyum başvurularında yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren en az 3 kurum/kuruluş yer almalıdır.
Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği projesine başvuru yapmak için ECAS sistemindeki çevrimiçi başvuru formunun (web form) doldurulması gerekir. Başvuru formunun doldurulması sırasında ihtiyaç duyulabilecek bilgileri içeren başvuru rehberine Türkiye Ulusal Ajansı Elektronik Proje Yönetim Sistemi TURNA’dan ulaşılabilir.
Bir kuruluş tek başına aynı teklif çağrısı döneminde sadece bir adet KA104 başvurusu yapabilir. Ancak, bir kuruluş tek başına yaptığı bir başvurunun yanı sıra aynı zamanda bir konsorsiyum koordinatörü olarak da başvuru yapabilir. Buna ek olarak, aynı kuruluş farklı konularda hazırlanan ve farklı kuruluşların oluşturduğu birden fazla konsorsiyumda yer alabilir.
En az üç yetişkin eğitimi kurum/kuruluşunun bir araya gelerek kurdukları ortaklık yapısına ulusal konsorsiyum denmektedir. Konsorsiyumun tüm üyeleri aynı Program Ülkesinden olmalı ve bu üyeler başvuru aşamasında formda tanımlanmış olmalıdır. Bir ulusal yetişkin eğitimi konsorsiyumu en az üç yetişkin eğitimi kuruluşundan oluşmalıdır. Başvuran kuruluş dahil, en az üç üyeden oluşması gereken ulusal konsorsiyum projelerinde; tüm konsorsiyum üyelerinin mesleki olmayan yetişkin eğitimi kuruluşu olması gerekmektedir. Başvuru formunda, kurumsal yapı, proje ihtiyacı, amaçlar, beklenen sonuçlar ve etki vb. açılardan projeye dahil edilen tüm konsorsiyum üyesi kuruluşların projeye katılımları ve yapacakları katkı gerekçelendirilmelidir. Ulusal Konsorsiyum üyesi her bir ortağa ait imzalı “Ortaklık Yetki Belgesi” başvuru formuna eklenmelidir. Bu belge TURNA sisteminden indirilebilir.
Uygun bir katılımcı kuruluş, aşağıdakilerden biri olabilir:
• Mesleki olmayan yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren herhangi bir kamu kurumu veya özel kuruluş (yetişkin eğitimi kuruluşu olarak tanımlanmaktadır) veya
 • İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren herhangi bir kamu kurumu ya da özel kuruluş.
KA104 projelerinde yurt dışında bir eğitim faaliyetine katılabilecek uygun katılımcılar, gönderen yetişkin eğitimi kuruluşunda çalışan yetişkin eğitimciler ve kuruluşun yetişkin eğitimi alanında stratejik gelişiminden sorumlu personeldir.
Gönderen kuruluş dışında bir kuruluşta görev yapan personel proje kapsamında hareketlilik faaliyetlerine katılamaz.
KA104 projeleri kapsamında aşağıdaki faaliyetlerden en az birine katılım sağlanması gerekmektedir.
 • İşbaşı Eğitimi: Bu faaliyet, yetişkin eğitimi personelinin yurtdışında yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren ilgili bir kuruluşta bir işbaşı eğitimi dönemi geçirmelerine fırsat sağlamaktadır.
 • Yapılandırılmış Kurslar/Eğitim Faaliyetleri: Bu faaliyetler, yetişkin eğitimi personelinin yurtdışında yetişkin eğitimi alanında aktif bir kuruluşta yapılandırılmış bir kursa katılmasına olanak sağlayarak, yetişkin eğitimi personelinin mesleki gelişimini desteklemektedir.
 • Yurtdışında Eğitim/Öğretim Görevlendirmeleri: Bu faaliyet, yetişkin eğitimi kuruluşlarının personeline yurtdışındaki bir ortak kuruluşta öğretim görevi yapmaya veya eğitim sunmaya izin vermektedir.
Bir KA104 projesinde yer alan katılımcı kuruluşlar aşağıdaki roller ve görevleri üstlenirler:
• Başvuran Kuruluş: Başvuru yapmak, hibe sözleşmesi imzalamak, projeyi yönetmek ve raporlamakla sorumludur. Başvuran, aynı ülkeden ortak kuruluşların oluşturduğu konsorsiyumuna liderlik eden bir konsorsiyum koordinatörü olabilir. Konsorsiyum koordinatörü, zorunlu olmamakla birlikte, gönderen kuruluş da olabilir.
 • Gönderen Kuruluş: Katılımcıları seçmek ve yurtdışına göndermekle sorumludur. Gönderen kuruluş ya başvuru sahibi kuruluş ya da konsorsiyumdaki bir ortaktır.
 • Ev Sahibi Kuruluş: Yurt dışından gelen yabancı yetişkin eğitimi personelini kabul etmek ve onlara eğitim/faaliyet programı sunmak ya da onların sunacakları bir eğitim faaliyetinden yararlanmakla sorumludur.
Konsorsiyum başvurularında, konsorsiyum adına başvuruyu yapan kuruluş konsorsiyum koordinatörü olarak adlandırılır. Konsorsiyum koordinatörü hareketliliklere katılımcı göndermek zorunda değildir; zorunlu olmamakla birlikte, gönderen kuruluş da olabilir.
Ev sahibi kuruluşları kişisel ve kurumsal bağlantılarınızı, kamu kurumlarının AR-GE ofislerini, Erasmus+ Proje Sonuçları Platformunu ve EPALE’yi kullanarak bulabilirsiniz.
Ev sahibi kuruluşların bulunması sorumluluğu başvuru sahibi kuruluşlara ait olup, Ulusal Ajans bu konu ile ilgili herhangi bir yönlendirme yapamamaktadır.
EPALE olarak bilinen Avrupa’da Yetişkin Öğrenimi Elektronik Platformu, Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen bir network aracıdır. Platform Avrupa’da yüksek nitelikli yetişkin eğitimini desteklemek için geliştirilmiştir. EPALE yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren öğretmenler, eğitimciler ve gönüllülerle birlikte politika yapıcılar, araştırmacılar ve akademisyenlere açık bir platformdur. EPALE beş temel içerikten oluşmaktadır:
• Ortak Arama
• Haber
• Etkinlik Takvimi
• Blog

• Kaynak EPALE’de “Ortak Arama” özelliği ile ;
- Kurumunuzu tanıtırsınız,
- Proje fikrinizi paylaşırsınız,
- Projelerinize ortak ararsınız,
- Projelere ortak olursunuz,
- İşbirliğinizi artırırsınız ve iletişim ağınızı genişletirsiniz.

EPALE “Haber” özelliği ile;
- Makalelerinizi yüklersiniz.
- Alan ile ilgili haberleri yayımlarsınız.
 - Haberlerinizin görsellerine yer verirsiniz.
- Yayımlanan haber ve makaleleri okursunuz.
- Haberlere yorumda bulunursunuz.
EPALE’de “Etkinlik Takvimi” özelliği ile;
- Düzenleyeceğiniz etkinlikleri duyurursunuz, 
- Alandaki etkinliklerden haberdar olursunuz,
 - Etkinliğinize katılımcı davet edersiniz,
- Yayımlanan etkinliklere katılırsınız,
- Tarihe göre etkinlik sorgulaması yaparsınız.
EPALE’de “Blog” özelliği ile;
- Belirlenen konulardaki tartışmalara katılırsınız,
- Yorumlara yorumunuzla karşılık verirsiniz
EPALE’de “Kaynak” özelliği ile;
- Alan ile ilgili kaynak araması yaparsınız,
- Alan ile ilgili yeni kaynak önerisinde bulunursunuz,
- Platformun zenginleşmesine katkı sağlarsınız
EPALE'yi kullanmak için tek yapmanız gereken kullanıcı olarak kayıt olmaktır. Daha fazla bilgi için epale_tr@meb.gov.tr adresinden Türkiye için EPALE Ulusal Destek Servisi'ni ziyaret edebilir veya 0 312 413 20 98 numaralı telefondan arayabilirsiniz.

İçeriğin ve ortaklık yapısının farklı olması şartına bağlı olarak bir kuruluş aynı teklif çağrısı döneminde birden fazla sayıda KA204 başvurusu yapabilir.

Ortaklık yetki belgesi, koordinatör kuruluşu bir KA204 proje başvurusu yapmaya yetkili kılan ve projedeki rol ve sorumlulukların paylaşılacağına dair hem koordinatör hem de ortak kuruluş tarafından imzalanan belgedir. Her ortak için ayrı ayrı düzenlenmelidir. Bu belgenin örneği TURNA sisteminden indirilebilir.

KA204 projeleri, en az üç farklı program ülkesinden üç farklı ortak içermelidir ve her biri başvuru formunda tanımlanmalıdır.
Ortaklık yapısında yer alabilecek ortak sayısı ile ilgili bir üst limit bulunmamaktadır. Ancak, ortak sayısı proje yönetiminin optimum düzeyde olmasına imkan tanıması gerekmektedir. Ayrıca, 10 ortaktan fazlasına proje yönetimi ve uygulaması bütçesi tahsis edilememektedir.
Genel bir kural olarak, stratejik ortaklıklar program ülkelerinde yerleşik kurum/kuruluşlar arasında işbirliğini hedeflemektedir. Ancak, diğer ortak ülkelerden (program ülkeleri dışındaki ülkeler) gelen kurum/kuruluşlar, katılımları projeye özel beceri ve/veya deneyimleri gibi sebeplerle önemli bir katma değer getirdiği takdirde stratejik ortaklıklarda ortak sıfatıyla yer alabilirler (başvuru sahibi sıfatıyla değil). Program ülkeleri dışındaki diğer ülkelerden bir ortak yer alması durumunda, bu durum başvuru aşamasında çok iyi gerekçelendirilmelidir. Aksi halde, başvuru değerlendirme aşamasında elenecektir.
Ortak ararken kişisel ve kurumsal bağlantılarınızı, kamu kurumlarının AR-GE ofislerini, Erasmus+ Proje Sonuçları Platformunu ve EPALE’yi kullanabilirsiniz.
EPALE olarak bilinen Avrupa’da Yetişkin Öğrenimi Elektronik Platformu, Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen bir network aracıdır. Platform Avrupa’da yüksek nitelikli yetişkin eğitimini desteklemek için geliştirilmiştir. EPALE yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren öğretmenler, eğitimciler ve gönüllülerle birlikte politika yapıcılar, araştırmacılar ve akademisyenlere açık bir platformdur. EPALE beş temel içerikten oluşmaktadır:
• Ortak Arama
• Haber
• Etkinlik Takvimi
• Blog

• Kaynak EPALE’de “Ortak Arama” özelliği ile ;
- Kurumunuzu tanıtırsınız,
- Proje fikrinizi paylaşırsınız,
- Projelerinize ortak ararsınız,
- Projelere ortak olursunuz,
- İşbirliğinizi artırırsınız ve iletişim ağınızı genişletirsiniz.

EPALE “Haber” özelliği ile;
- Makalelerinizi yüklersiniz.
- Alan ile ilgili haberleri yayımlarsınız.
 - Haberlerinizin görsellerine yer verirsiniz.
- Yayımlanan haber ve makaleleri okursunuz.
- Haberlere yorumda bulunursunuz.
EPALE’de “Etkinlik Takvimi” özelliği ile;
- Düzenleyeceğiniz etkinlikleri duyurursunuz, 
- Alandaki etkinliklerden haberdar olursunuz,
 - Etkinliğinize katılımcı davet edersiniz,
- Yayımlanan etkinliklere katılırsınız,
- Tarihe göre etkinlik sorgulaması yaparsınız.
EPALE’de “Blog” özelliği ile;
- Belirlenen konulardaki tartışmalara katılırsınız,
- Yorumlara yorumunuzla karşılık verirsiniz
EPALE’de “Kaynak” özelliği ile;
- Alan ile ilgili kaynak araması yaparsınız,
- Alan ile ilgili yeni kaynak önerisinde bulunursunuz,
- Platformun zenginleşmesine katkı sağlarsınız
EPALE'yi kullanmak için tek yapmanız gereken kullanıcı olarak kayıt olmaktır. Daha fazla bilgi için epale_tr@meb.gov.tr adresinden Türkiye için EPALE Ulusal Destek Servisi'ni ziyaret edebilir veya 0 312 413 20 98 numaralı telefondan arayabilirsiniz.
Projede yer alacak ortakların bulunması sorumluluğu başvuru sahibi kuruluşlara ait olup, Ulusal Ajans bu konu ile ilgili herhangi bir yönlendirme yapamamaktadır.
Proje uygulaması sırasında; gerekli olması, diğer ortakların onayının alınması ve iyi gerekçelendirilmesi şartı ile ortak değişikliği mümkün olabilir.
Proje Yönetimi ve Uygulaması bütçesi, projenin yürütülmesi ile ilgili her türlü planlama, koordinasyon, ortaklar arası iletişim, küçük ölçekli eğitim, öğretim faaliyetleri, öğretim materyalleri, sanal işbirliği ve yerel proje aktiviteleri ve yaygınlaştırma faaliyetleri için kullanılabilir.

Ulusötesi proje toplantıları proje ortaklarının ülkelerinde gerçekleştirilmelidir.

Ulusötesi proje toplantılarına, proje ortaklığında yer alan kuruluşların personeli katılabilir.
Fikri çıktılar, somut çıktılardır ve yaygın kullanım, istifade etme ve etki potansiyeline sahip nitelik ve niceliğe sahip olmalıdırlar. Fikri çıktı, yenilikçi unsurlar içermelidir ve proje bittikten sonra da kullanılabilir ve sürdürülebilir olmalıdır. Fikri çıktıların üretilmesi uzmanlık gerektirmektedir. Fikri çıktı örnekleri müfredat, pedagojik materyal, açık öğretim kaynakları, BİT araçları, analizler, çalışmalar veya akran öğrenme yöntemleri olabilir.
İhtiyaç analizi raporları, broşür, poster, kitapçık gibi tanıtıcı ürünler, ilerleme ve final raporları, toplantı tutanakları ve sunumları, ülke raporları, yaygınlaştırma ürünleri ve sadece projenin görünürlüğüne yönelik olarak hazırlanmış olan proje internet sayfası fikri çıktı olarak kabul edilemez.
Çoğaltıcı etkinlikler, fikri çıktıların paylaşılmasını ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan ulusal ve ulusötesi konferanslar/ seminerler/ etkinliklerdir. Bu etkinliklerin amacı, fikri çıktıların ortaklık yapısında yer alan kuruluşların dışında mümkün olduğunca geniş kitlelerle ve paydaşlarla paylaşılmasıdır.
Çoğaltıcı etkinlikler kapsamında uygun katılımcı; proje konusu ve/veya etkinliğin ilişkilendirildiği fikri çıktı ile ilgili paydaş kuruşlar ve bu kuruluşların personelidir. Projede koordinatör ve/veya ortak olarak yer alan kuruluşların personeline, ilgili etkinliğe katılmaları durumunda çoğaltıcı etkinlikler hibe kaleminden hibe desteği sağlanamaz.
Öğrenme/Öğretme/Eğitim faaliyetlerinin türleri:
 • Kısa dönem fiziksel hareketliliği (5 gün – 2ay) sanal hareketlilik ile birleştiren karma hareketlilik
 • Uzun dönemli öğretme veya eğitim görevlendirmeleri (2 – 12 ay)
 • Kısa dönemli ortak personel eğitimi etkinlikleri (3 gün – 2 ay)
Öğrenme/Öğretme/Eğitim faaliyetleri proje ortaklarının ülkelerinde gerçekleştirilmelidir.
İstisnai Masraflar kapsamında, projede yer alan ortak kurum/kuruluşların hiçbiri tarafından sağlanamayan hizmet ve ekipman alımı/kiralanması için harcanacak bedelinin %75’ine tekabül edecek miktarda hibe desteği verilebilir. Ekipman alımı/kiralanması, normal ofis ekipmanı ve hâlihazırda ortaklarca kullanılmakta olan ekipmanları kapsamamaktadır. İyi gerekçelendirilmesi şartıyla, projenin gerçekleştirilmesi için mutlak ihtiyaç duyulan ve hâlihazırda sahip olunmayan ekipmanların amortisman masrafları için destek sağlanabilir. Aşağıda İstisnai Masraflar hibe kalemine uygun olmayan örneklerden bazıları yer almaktadır:
• Ortakların proje toplantılarına ve/veya faaliyetlerine gitmeleri için gerekli vize masrafları,
• Çoğaltıcı Etkinlikler maliyetleri,
• Proje başlangıç ve kapanış toplantıları maliyetleri,
• Eğitim ve yaygınlaştırma faaliyetleri için yapılan harcamalar,
• Küçük ölçekli çeviri/tercüme maliyetleri,
• Proje ortaklarının normal mesailerinde kullandıkları ofis ekipmanları (bilgisayar, yazıcı, sarf malzemeleri, telefon vb.)
Yaygınlaştırma, proje başarılarını ve sonuçlarını olabildiğince geniş kitlelere iletmektir. Proje sonuçlarının yaygınlaştırılması ve kullanılması, Erasmus + Programının önemli bir odak noktasıdır. Yaygınlaştırma, proje sonuçlarından yalnızca projede yer alan kişi veya kurumların değil çok daha geniş bir kitlenin yararlanmasına olanak sağlar. Proje sonuçları erişilebilir ve başkaları tarafından kullanılmak üzere uyarlanabilecek ve olabildiğince yaygın olarak paylaşılacak şekilde geliştirilmelidir. Bu bölümde özetlenen planlar, projenizi ve sonuçları yaygınlaştırmayı planladığınız hedef kitleler için uygun olmalıdır. İyi bir yaygınlaştırma planı şunları içermelidir:
- ölçülebilir, gerçekçi hedefler,
- bir çalışma takvimi,
- kaynak planlaması,
- mümkünse hedef grupların katılımı.
Sürdürülebilirlik, Erasmus+ Programı tarafından sağlanan proje hibesi bittikten sonra proje faaliyetlerinin, sonuçlarının ve etkilerinin devam etme potansiyeli olarak tanımlanabilir. Ayrıca, sonuçların ve yeniliğin katılımcı kurumların yönetimine, stratejilerine ve/veya pedagojisine dahil edilmesini de kapsar.
Gençlik alanındaki Stratejik Ortaklıklar Projeleri üç farklı kategori olarak sınıflandırılabilir:
 a- Gençlik Çalışmalarının Kalitesinin Artırılmasını Hedefleyen Stratejik Ortaklık Projeleri
 b- Sektörler Arası İşbirliğini Güçlendirmeyi Hedefleyen Stratejik Ortaklık Projeleri
 c- Gençler Arasında Girişimcilik Eğitimi ve Sosyal Girişimciliğin Geliştirilmesini Hedefleyen Projeler
Bu kategoriye giren projelerin önceliği gençlik çalışanlarının/gençlik çalışmalarının kapasitesinin artırılmasıdır.
Bu kategoriye giren projelerin önceliği, gençlikle ilgili farklı sektörlerdeki işbirliği ve karşılıklı etkileşimi destekleyerek sektörler arası işbirliğini güçlendirmektir. Başvuru formunda öncelikleri seçerken, hedef kitle Gençlik olduğundan, ana önceliğin Gençlik sektöründen, ikincil önceliklerden birinin ise mutlaka farklı bir sektörden, eğer proje konusu ilgiliyse örneğin Mesleki Eğitim sektöründen seçilmesine dikkat edilmelidir. Ana sektörün yanında ikincil olarak yatak öncelikler seçilmesi durumunda, proje sektörler arası bir çalışma olarak adlandırılamamaktadır.
Bu kapsamda; -gençliğin haklara erişimi; -otonomi; -e-katılım da olmak üzere topluma daha aktif katılım; -yerel/bölgesel/ulusal/Avrupa düzeyinde gençlerin derin ve geniş sosyal ve siyasi katılımları;
-özellikle sosyal ve politik olarak kendi hayatlarını etkileyen konularda görüşlerini özgürce ifade edebilme ve seçilmiş politika-yapıcıların, kamu/hükümet kuruluşlarının, çıkar gruplarının, sivil toplum kuruluşlarının ya da bireysel düzeyde diğer vatandaşların kararlarını etkileyebilme;
-sosyal dışlanmayla karşı karşıya bulunan gençler başta olmak üzere gençlerin aktif vatandaşlığı;
-gençler arasında gönüllülük faaliyetlerinin artırılması;
-Avrupa değerlerini esas alan sosyal entegrasyon ve dahil etme;
-çeşitlilik, kültürler ve dinler arası diyalog;
-özgürlük, hoşgörü ve insan haklarına saygı;
-gençler arasında medya okuryazarlığı ve eleştirel düşünme; konuları öncelikli konu başlıklarıdır.
Bu kategoriye giren projelerin önceliği sosyal girişimcilik ve günlük hayatta karşılaşılan problemleri tanımlama ve bu problemlerle başa çıkabilme konuları başta olmak üzere gençlerin bir araya gelerek fikirlerini uygulamaya dönüştürmesini içeren ulus ötesi gençlik girişimleri formundaki proje çalışmalarıdır.
Gençlik-Stratejik Ortaklıklar Projeleri başvuran kuruluş ve proje ortakları açısından aşağıda yer alan kazanımları hedeflemektedir:
(a) hedef kitleye yönelik yenilikçi yaklaşımlar (kişilerin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda daha cazip eğitim ve öğrenme programları; katılımcı yaklaşımlar ve bilgi/iletişim teknolojilerine dayalı yöntemler kullanılması; yeterliliklerin tanınması/geçerli kılınmasına yönelik yeni ya da geliştirilmiş süreçler; yerel topluluklara yüksek fayda sağlayacak etkinlikler; dezavantajlı grupların ihtiyaçlarını karşılamaya veya sosyal ve kültürel çeşitliliğe yönelik faaliyetler gibi
(b) kurum/kuruluş içinde daha modern, bağlayıcılığı olan, dinamik ve profesyonel ortam (iyi uygulamaları ve yeni yöntemleri günlük uygulamalara dahil etmeye hazır olma; farklı alanlardaki aktif kurum/kuruluşlarla ya da diğer sosyoekonomik sektörlerle karşılıklı etkileşim ve işbirliği oluşturmaya açık olma; kişilerin ihtiyaçları ve kurum/kuruluşun hedefleriyle uyumlu olmak kaydıyla ekibin profesyonel gelişimine yönelik stratejik planlama gibi…)
(c) AB/uluslararası düzeyde çalışmaya yönelik kapasite artırımı ve profesyonellik (gelişmiş yönetim yeterlilikleri ve uluslararasılaşma stratejileri; diğer ülkelerden ortaklarla güçlendirilmiş işbirliği; eğitim, öğretim, gençlik ve/veya diğer sosyoekonomik sektörler arasında daha güçlü işbirliği; eğitim, öğretim ve gençlik alanında AB/uluslararası projeleri yönetmek üzere AB fonlarından ziyade diğer mali kaynakların tahsis edilebilirliği; AB/uluslararası projelerin hazırlanmasında, uygulanmasında, izlenmesinde ve takibinde kalitenin yükseltilmesi gibi…)
Gençlik-Stratejik Ortaklıklar Projeleri projeye doğrudan ya da dolaylı olarak katılan kişiler açısından aşağıda yer alan hususları hedeflemektedir:
(a)inisiyatif alabilme ve girişimcilik;
(b)yabancı dillerde gelişmiş yeterlilik;
(c)dijital becerilerde gelişmiş yeterlilik;
(d)sosyal, dilsel ve kültürel çeşitlilikleri daha iyi anlayabilme ve cevap verebilme;
(e)istihdam edilebilirlik açısından gelişmiş beceriler ve yeni iş oluşturabilme (sosyal girişimcilik dahil); (f)toplumda daha aktif katılım;
(g)Avrupa projelerine ve AB değerlerine yönelik daha pozitif tavır alabilme;
(h)Avrupa’da ve Avrupa dışında beceri ve yeterlilikleri daha iyi anlama ve kabul etme;
(i)profesyonel anlamda gelişmiş yeterlilikler;
(j)farklı ülkelerdeki eğitim, öğretim ve gençlik alanındaki uygulamaları, politikaları ve sistemleri daha iyi anlayabilme;
(k)örgün, yaygın, sargın öğrenme, diğer öğrenme biçimleri ve işgücü piyasası arasındaki bağlantıları daha iyi anlayabilme;
(l)mesleki/profesyonel gelişim için daha fazla fırsat,
(m)günlük iş hayatına dair daha fazla motivasyon ve tatmin,
(n)örgün eğitim, yaygın eğitim, mesleki eğitim, diğer öğrenme şekilleri ile işgücü piyasası arasındaki iç bağlantıların daha iyi anlaşılması,
(o)ülkeler arasında eğitim, öğretim ve/veya gençlik uygulamalarının, politikalarının ve sistemlerinin daha iyi anlaşılması…
Gençlik-Stratejik Ortaklıklar Projeleri sistemsel düzeyde (istihdam, ekonomik denge ve büyüme, demokratik hayata aktif katılım) aşağıda yer alan etkiyi/etkileri yaratmayı hedeflemektedir:
(a)Avrupa’da ve Avrupa dışında daha kaliteli eğitim, öğretim ve gençlik çalışmaları: dezavantajlı gençleri de içeren ilgi çekici eğitim, öğretim ve gençlik çalışmalarının artırılması;
(b)İşgücü piyasasının ihtiyaçlarına ve fırsatlarına daha iyi cevap veren, iş dünyası ve yerel topluluklar ile daha sıkı bağlantıları olan eğitim, öğretim ve gençlik sistemleri;
(c)Girişimcilik, dil yeterliliği, bilgisayar becerileri gibi temel ve enine becerilerin geliştirilmesi ve daha iyi değerlendirilmesi;
(d)Beceri ve yeterlilikleri tanıma, geçerli ve şeffaf kılmada kullanılan Avrupa araçlarının ulusal düzeyde daha fazla kullanılması; ulusal düzeyde farklı eğitim, öğretim ve gençlik sistemleri arasında daha sıkı bağlantı ve işbirliği geliştirilmesi;
(e)Kişisel özgeçmiş ve yeterliliklerin bir parçası olarak öğrenme kazanımlarının kullanımının geliştirilmesi;
(f)Eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında kamu/hükümet kuruluşları arasında bölgelerarası ve sınır ötesi yeni işbirlikleri oluşturulması ve mevcut işbirliklerinin geliştirilmesi;
(g)Eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında bilgi/iletişim teknolojilerinin ve açık eğitim kaynaklarının daha stratejik ve daha içselleştirilmiş olarak kullanılması;
(h)İşgücü piyasası tarafından ihtiyaç duyulan pratikte kullanılabilen dil becerileriyle ilgili motivasyonu artırmaya yönelik olarak yaratıcı öğrenme yöntemlerinin etkin kılınması;
(i)Başta eğitim, öğretim ve gençlik çalışmaları olmak üzere her alanda araştırma, uygulanabilirlik ve politika arasındaki etkileşimi güçlendirme…
Proje döngüsü toplam 5 (beş) aşamadan oluşur:
 Hazırlık
 Uygulama
 İzleme
 Yaygınlaştırma
 Kapanış
Projeler Gençlik alanında yapıldığından mutlaka hedef kitlede gençler ve gençlik çalışanları olmalıdır. Proje faaliyetlerinde ise sadece gençler yer alması gerekmemektedir. Gençler ile birlikte, gençlik alanında çalışan yetişkinlerin de “gençlik çalışanı” olarak projelerde yer alması mümkündür.
Eğitim/öğretim/öğrenme faaliyeti ulus ötesi bir hareketlilik faaliyetidir ve katılımcıların en az %30 unun ev sahibi ülkeden farklı bir proje ortağı kuruluş tarafından gönderilmiş olması gerekmektedir.
Stratejik ortaklık projeleri, ortak çalışma, işbirliği, deneyim paylaşımı üzerine kurgulanmış çalışma ve faaliyetleri içermektedir. Ortaklık yapısı, projenin ana değerlendirme ölçütlerinden biridir. Proje başvurusu hibe almaya hak kazandıktan sonra Ortaklık yapısında meydana gelebilecek büyük değişiklikler, başvurunun yeniden değerlendirilmesi gereğini ortaya çıkarabilir. Önemli gerekçeler bulunması ve Ulusal Ajans tarafından onaylanması halinde, mevcut ortaklık yapısındaki uzmanlık, bütçe ve görev dağılımını etkilemeyecek şekilde ortak değişikliği mümkün olabilir.

KA347 projelerinde bütçe ve harcamalardan koordinatör kuruluş sorumlu olup, ortaklar bütçe ve harcamalardan sorumlu olmayıp, yalnızca projenin amaç ve hedeflerine ulaşması için işbirliği içerisinde hareket ederek, politika belgesinin oluşmasına katkı sağlayacaklardır.

KA 347 projelerinde istisna giderler kalemleri haricindeki diğer kalemler götürü bedel üzerinden gerçekleşmekte olup, katılımcının faaliyete katıldığını ispat eden imza listeleri ile yol ücretlerine ilişkin harcama belgeleri ( uçak bileti-biniş kartı, otobüs bileti, tren bileti, rayiç bedel listesi veya kendi aracı ile gelmişse akaryakıt fişi) üzerinden ödeme gerçekleştirilir.

KA 347 projelerinde katılımcıların yaş aralığı 13-30 yaş arasında olmak zorunda olup, uzman-karar alıcılarda böyle bir sınırlama yoktur.
KA 347 projelerinde toplantı başına en az 30 genç yer almak zorundadır.
KA 347 projelerinde yereldeki veya ulusalda gençliği ilgilendiren bir sorunun çözümüne ilişkin olarak proje sonunda ortaya çıkan belge/dokümandır.
KA 347 projelerinde oluşan politika belgesinin sunularak, projede ele alınan konunun/sorunun çözümüne katkı sağlayacak kurum/kuruluşların yetkilileri karar alıcılardır.
KA 347 projelerinde yerel veya ulusal bir sorunun ilgili paydaşlarca çözümüne katkı sağlayacak her projeye eşit oranda fırsat tanınmaktadır.
KA 347 projelerinde projede yer alan bütün ortakların projeye katkı sağlaması şartıyla, STK ile Kamu işbirliği (gençlerle karar alıcılar arasında diyalog zeminini sağlayan ortaklık yapıları) içerisinde yürütülen projeler özellikle sürdürülebilirlik açısından avantajlı bir durum elde etmektedirler.
KA 347 projelerinde toplantı sayısı ile ilgili bir sınırlama olmamakla birlikte gençlerin kendi aralarında aldıkları kararları, karar alıcılara sunacakları bir proje faaliyetinin oluşturulması beklenmektedir. Projede farklı yörelerden ortaklar yer alıyorsa, bu yörelerden seçilen katılımcıların yer alacağı bölgesel toplantılara yer verilmesi tavsiye edilir. Zirveye ise bütün ortakların bölgelerinden katılımcı sağlanması tavsiye edilir.
KA 347 projelerinde yer alan ortaklar projenin her aşamasında proje faaliyetlerine destek vermek zorunda olup, başta katılımcı seçimi olmak üzere oluşturulacak politika belgesi ve bu belgenin karar alıcılara sunulmasına kadar geçecek sürede proje faaliyetlerine katılmak zorundadırlar.